Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1983:139) om tillämpning av en överenskommelse den 8 juli 1982 mellan Sveriges regering och Ungerns regering om tillhandahållande av sjukvårdsförmåner

Utfärdad: 1983-03-17

Den överenskommelse mellan Sveriges regering och Ungerns regering om tillhandahållande av sjukvårdsförmåner som har undertecknats den 8 juli 1982 skall gälla här i riket från och med den 1 maj 1983.

Överenskommelsen bifogas denna förordning i engelsk originaltext och i svensk översättning.

Riksförsäkringsverket skall för svensk del vara behörig myndighet för tillämpningen av överenskommelsen.

Överenskommelse mellan Konungariket Sveriges regering och Folkrepubliken Ungerns regering om tillhandahållande av sjukvårdsförmåner

Överenskommelse mellan Konungariket Sveriges regering och Folkrepubliken Ungerns regering om tillhandahållande av sjukvårdsförmåner

 

Agreement between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Hungarian People’s Republic on health care delivery

 

Konungariket Sveriges regering och Folkrepubliken Ungerns regering   ledda av önskan att samarbetet mellan de båda länderna skall fortsätta att utvecklas även på det område som avser tillhandahållande av sjukvårdsförmåner och övertygade att sådant samarbete kommer att bidra till att stärka och utvidga de vänskapliga förbindelserna mellan de båda länderna   har enats om att sluta en överenskommelse om tillhandahållande av sjukvårdsförmåner och har för detta ändamål som sina befullmäktigade ombud utsett,

 

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Hungarian People’s Republic inspired by the desire that the co-operation of their respective countries should continue to develop also in the field of health care delivery, in the conviction that this co-operation will contribute to the strengthening and extension of friendly relations between the two countries, have decided to conclude an Agreement on health care delivery and have for this purpose appointed as their plenipotentiaries,

 

Konungariket Sveriges regering

 

the Government of the Kingdom of Sweden

 

socialminister Karin Söder,

 

Karin Söder, Minister for Social Affairs,

 

Folkrepubliken Ungerns regering

 

the Government of the Hungarian People’s Republic

 

hälsovårdsminister Emil Schultheisz,

 

Dr. Emil Schultheisz, Minister of Health,

 

vilka, efter att ha utväxlat sina fullmakter som befunnits vara i god och behörig form, har kommit överens om följande:

 

who, after having exchanged their credentials found to be in good and proper form have agreed as follows:

 

Artikel 1

Artikel 1

 

Article 1

 

Var och en av de fördragsslutande staterna skall tillhandahålla sjukhusvård åt den andra statens medborgare, som lider av akut sjukdom eller har behov av omedelbar medicinsk behandling under tillfällig vistelse inom statens territorium, på samma villkor som gäller för statens egna medborgare.

 

The Contracting Parties will provide hospital treatment to the other Party’s citizens suffering from an acute disease or requiring immediate medical treatment during their provisional stay on their respective territories under same conditions as apply to that Party’s own citizens.

 

Artikel 2

Artikel 2

 

Article 2

 

Bestämmelserna i artikel 1 skall inte tillämpas på medborgare i den ena staten, som beger sig till den andra statens territorium i syfte att erhålla sjukvårdsförmåner enligt denna överenskommelse.

 

The provisions of Article 1 shall not apply to any citizen of the one Party who goes to the territory of the other for the purpose of benefiting from health care delivery under this Agreement.

 

Artikel 3

Artikel 3

 

Article 3

 

Kostnader för sjukvårdsförmåner som tillhandahålls enligt denna överenskommelse skall ej bli föremål för avräkning mellan de fördragsslutande staterna.

 

Considering the costs of health care delivery to be provided under this Agreement no accounts will be rendered between the Contracting Parties.

 

Artikel 4

Artikel 4

 

Article 4

 

Uppstår problem vid tillämpningen av denna överenskommelse skall dessa lösas direkt av de behöriga myndigheterna.

 

Any problem arising in the implementation of the Agreement shall be solved directly by the competent organs of the Contracting Parties.

 

Artikel 5

Artikel 5

 

Article 5

 

Denna överenskommelse skall godkännas i enlighet med de fördragsslutande staternas konstitutionella procedurer. Överenskommelsen träder i kraft den första dagen i den tredje månaden efter den, då diplomatiska noter om godkännandet har utväxlats. Om en av staterna säger upp överenskommelsen, skall den fortsätta att gälla tre månader efter uppsägningen.

 

This Agreement shall be approved in accordance with the constitutional processes of the Contracting Parties. The Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the month when the diplomatic notes dealing with the approval are exchanged. Should any Party denounce the Agreement it shall remain in force for three months after the denunciation.

 

Som skedde i Budapest den 8 juli 1982 i två originalexemplar på engelska språket.

 

The Agreement was made in Budapest, on the 8th of July 1982, in two original copies in the English language.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1983:139

(Utkom d. 29 mars 1983.)