Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1983:325) om tillämpning av en konvention den 30 juni 1982 mellan Sverige och Israel om social trygghet

Utfärdad: 1983-05-11

Den konvention mellan Sverige och Israel om social trygghet som har undertecknats den 30 juni 1982 jämte en samma dag undertecknad överenskommelse om tillämpning av konventionen skall gälla här i riket från den 1 juli 1983.

Konventionen och tillämpningsöverenskommelsen bifogas denna förordning i engelsk originaltext och i svensk översättning som bilaga 1 och bilaga 2.

Med svensk behörig myndighet i artiklarna 8, 25 och 26 i konventionen avses riksförsäkringsverket.

Bilaga 1

Konvention mellan Konungariket Sverige och Staten Israel om social trygghet

Convention of Social Security between the Kingdom of Sweden and the State of Israel

 

Konvention mellan Konungariket Sverige och Staten Israel om social trygghet

 

The Kingdom of Sweden and the State of Israel, desirous of regulating the relations between the two states in the field of social security, have agreed to conclude the following Convention:

 

Konungariket Sverige och Staten Israel, som önskar reglera de båda staternas förbindelser på den sociala trygghetens område, har överenskommit att sluta följande konvention:

 

AVDELNING I. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

PART I. GENERAL PROVISIONS

 

AVDELNING I. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

Article 1

 

Artikel 1

 

1. For the purpose of the present Convention,

 

1. I denna konvention avses med uttrycken

 

(1) ”Israel” means the State of Israel and ”Sweden” the Kingdom of Sweden;

 

1) ”Israel” Staten Israel och ”Sverige” Konungariket Sverige,

 

(2) ”legislation” means current laws, ordinances and administrative regulations as specified in Article 2;

 

2) ”lagstiftning” gällande lagar, förordningar och administrativa föreskrifter som anges i artikel 2,

 

(3) ”competent authority” means in relation to Israel the Minister of Labour and Social Affairs and in relation to Sweden the Government or the authority nominated by the Government;

 

3) ”behörig myndighet” med avseende på Israel arbets- och socialministern och med avseende på Sverige regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer,

 

(4) ”insurance institution” means the body or authority responsible for the implementation of the legislation specified in Article 2;

 

4) ”försäkringsorgan” det organ eller den myndighet som svarar för tillämpningen av den i artikel 2 angivna lagstiftningen,

 

(5) ”competent insurance institution” means the insurance institution which is competent under the applicable legislation;

 

5) ”behörigt försäkringsorgan” det försäkringsorgan som är behörigt under den tillämpliga lagstiftningen,

 

(6) ”liaison body” means an institution for liaison and information between the insurance institutions of the two Contracting Parties with a view to simplifying the implementation of this Convention and for the information of the persons affected concerning their rights and obligations under the Convention;

 

6) ”förbindelseorgan” organ för förbindelse och information mellan de båda fördragsslutande staternas försäkringsorgan för underlättande av konventionens tillämpning samt för information till berörda personer beträffande deras rättigheter och skyldigheter enligt konventionen,

 

(7) ”member of the family” means a member of the family according to the legislation of the Contracting Party, in whose territory the institution is based, at whose expense the benefits are granted;

 

7) ”familjemedlem” en familjemedlem enligt lagstiftningen i den fördragsslutande stat där det organ som svarar för förmånerna har sitt säte,

 

(8) ”periods of insurance” means contribution periods, periods of employment or other periods recognized as periods of insurance or comparable periods by the legislation under which they were completed, including calendar years for which pension points have been credited under the Swedish social insurance scheme for the purpose of a supplementary pension on the basis of employment or other gainful activity during the year in question or a portion thereof;

 

8) ”försäkringsperioder” avgiftsperioder, anställningsperioder eller andra perioder som i den lagstiftning enligt vilken de fullgjorts betraktas som försäkringsperioder eller därmed jämställda perioder, däribland kalenderår för vilka pensionspoäng har tillgodoräknats inom den svenska försäkringen för tilläggspension på grund av anställning eller annan förvärvsverksamhet under det ifrågavarande året eller en del därav,

 

(9) ”cash benefit”, ”pension” ”annuity”, or ”compensation” means a cash benefit, pension, annuity or compensation under the applicable legislation, including all the constituent parts thereof which are financed out of public funds as well as all increases and additional payments.

 

9) ”kontantförmån”, ”pension”, ”livränta” eller ”ersättning” en kontantförmån, pension, livränta eller ersättning enligt den tillämpliga lagstiftningen, inberäknat alla däri ingående delar som utgår av allmänna medel och alla höjningar och tillägg.

 

2. Other terms used in this Convention shall have the meaning which is given to them under the applicable legislation.

 

2. Andra uttryck som används i denna konvention har den betydelse som tillkommer dem enligt den tillämpliga lagstiftningen.

 

Article 2

 

Artikel 2

 

1. This Convention shall apply

 

1. Denna konvention tillämpas

 

A. in relation to Sweden, to the legislation on

 

A, i vad avser Sverige, på lagstiftningen om

 

(a) health insurance and parental insurance,

 

a) sjukförsäkring med föräldraförsäkring,

 

(b) basic pension,

 

b) folkpension,

 

(c) supplementary pension insurance,

 

c) försäkring för tilläggspension,

 

(d) general children’s allowances,

 

d) allmänna barnbidrag,

 

(e) work injury insurance,

 

e) arbetsskadeförsäkring,

 

(f) unemployment insurance and assistance,

 

f) arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd,

 

B. in relation to Israel, to the National Insurance Law (Consolidated Version) 5728 1968 as far as it applies to the following branches:

 

B, i vad avser Israel, på den nationella försäkringslagen (samlade versionen) 5728 1968 i den del denna rör följande försäkringsgrenar:

 

(a) old age and survivor’s insurance,

 

a) ålders- och efterlevandeförsäkring,

 

(b) invalidity insurance,

 

b) invaliditetsförsäkring,

 

(c) work injury insurance,

 

c) arbetsskadeförsäkring,

 

(d) maternity insurance,

 

d) moderskapsförsäkring,

 

(e) children’s insurance,

 

e) barnförsäkring,

 

(f) unemployment insurance.

 

f) arbetslöshetsförsäkring.

 

2. Except where otherwise indicated by the provision in paragraph 4 this Convention shall also apply to legislation codifying, amending or supplementing the legislation specified in paragraph 1 of this Article.

 

2. Där ej annat följer av bestämmelsen i fjärde punkten skall konventionen jämväl tillämpas på lagstiftning som kodifierar, ändrar eller kompletterar den lagstiftning som anges i första punkten.

 

3. This Convention shall apply to legislation concerning a new system or a new branch of social security in excess of those specified in paragraph 1 of this Article only if so agreed between the Contracting Parties.

 

3. Konventionen skall tillämpas på lagstiftning om ett nytt system eller en ny gren av social trygghet utöver dem som angetts i första punkten endast om de fördragsslutande staterna träffar överenskommelse härom.

 

4. This Convention shall not apply to legislation extending the application of the legislation specified in paragraph 1 of this Article to new groups of persons, if the competent authority in the state concerned notifies the competent authority in the other state without undue delay that no such extension of the Convention is intended.

 

4. Konventionen skall icke tillämpas på lagstiftning som utvidgar tillämpningsområdet för den i första punkten nämnda lagstiftningen till nya grupper av personer, om den behöriga myndigheten i den berörda staten utan oskäligt dröjsmål meddelar den andra statens behöriga myndighet att en sådan utvidgning av konventionen icke är avsedd.

 

Article 3

 

Artikel 3

 

Except where otherwise provided in this Convention, the following persons who are resident in the territory of a Contracting Party shall be equated with nationals of that Contracting Party in the implementation of its legislation:

 

I den mån ej annat föreskrivs i denna konvention likställs vid tillämpningen av en fördragsslutande stats lagstiftning med denna stats medborgare följande inom statens territorium bosatta personer:

 

(a) nationals of the other Contracting Party;

 

a) medborgare i den andra fördragsslutande staten,

 

(b) refugees, as referred to in Article 1 of the Convention of 28 July 1951 relating to the Status of Refugees and the Protocol of 31 January 1967 to the said Convention;

 

b) flyktingar som avses i artikel 1 i konventionen den 28 juli 1951 om flyktingars rättsliga ställning och protokollet den 31 januari 1967 till nämnda konvention.

 

(c) stateless persons, as referred to in Article 1 of the Convention of 28 September 1954 relating to the Status of Stateless Persons;

 

c) statslösa som avses i artikel 1 i konventionen den 28 september 1954 om statslösa personers rättsliga ställning,

 

(d) other persons with regard to rights which they derive from a national of a Contracting Party or from a refugee or stateless person referred to in this Article.

 

d) andra personer med avseende på rättigheter som de härleder från en medborgare i fördragsslutande stat eller en flykting eller statslös person som avses i denna artikel.

 

Article 4

 

Artikel 4

 

1. Except where otherwise provided in this Convention, pensions and other cash benefits, with the exception of unemployment benefits, may not be reduced, modified, suspended or withdrawn on account of the recipient residing in the territory of the other Contracting Party.

 

1. Pensioner och andra kontantförmåner med undantag av förmåner vid arbetslöshet får, i den mån ej annat föreskrivs i denna konvention, icke minskas, ändras, innehållas eller indragas på grund av att förmånstagaren är bosatt inom den andra fördragsslutande statens territorium.

 

2. Except where otherwise provided in this Convention pensions and other cash benefits under the legislation of one Contracting Party shall be granted to nationals of the other Contracting Party who reside in a third state under the same conditions and to the same extent as to nationals of the first Contracting Party residing in this third state.

 

2. Pensioner och andra kontantförmåner enligt en fördragsslutande stats lagstiftning skall, i den mån ej annat föreskrivs i denna konvention, utges till medborgare i den andra fördragsslutande staten som är bosatta i en tredje stat på samma villkor och i samma omfattning som till medborgare i förstnämnda fördragsslutande stat som är bosatta i denna tredje stat.

 

DEL II. BESTÄMMELSER OM TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

PART II. PROVISIONS CONCERNING APPLICABLE LEGISLATION

 

DEL II. BESTÄMMELSER OM TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

 

Article 5

 

Artikel 5

 

Except where otherwise provided in Articles 6 and 7 the persons covered by this Convention shall be subject to the legislation of the Contracting Party in whose territory they reside or, as regards insurance branches specified in Article 2 paragraph 1 which do not depend on residence, to the legislation of the Contracting Party in whose territory they are employed.

 

I den mån ej annat föreskrivs i artiklarna 6 och 7 skall personer som omfattas av denna konvention vara underkastade lagstiftningen i den fördragsslutande stat inom vars territorium de är bosatta, eller, vad avser sådana i artikel 2 första punkten angivna försäkringsgrenar som ej är avhängiga av bosättning, lagtiftningen i den fördragsslutande stat inom vars territorium de är sysselsatta.

 

Article 6

 

Artikel 6

 

1. If a person employed in the territory of a Contracting Party is posted by his employer to the territory of the other Contracting Party to perform work on behalf of the same employer, he shall continue to be subject to the legislation of the former Party as though he were still employed in the territory of that Party, provided that his posting is not expected to last more than thirty-six calendar months.

 

1. Om en person, som sysselsätts inom en fördragsslutande stats territorium, av sin arbetsgivare utsänds till den andra fördragsslutande statens territorium för att utföra arbete för denne arbetsgivare, skall han alltjämt vara underkastad lagstiftningen i förstnämnda stat som om han fortfarande sysselsattes inom dess territorium, under förutsättning att hans tjänstgöring inte är avsedd att vara längre än trettiosex kalendermånader.

 

2. Travelling personnel employed by transport undertakings or by air lines, and working in the territories of both the Contracting Parties, shall come under the legislation of the Contracting Party in whose territory the undertaking has its head office. If, however, the employee is resident in the territory of the other Contracting Party, the legislation of that Contracting Party shall apply.

 

2. Resande personal som sysselsätts av transportföretag eller flygbolag och som arbetar inom bägge de fördragsslutande staternas territorier skall vara underkastade lagstiftningen i den fördragsslutande stat inom vars territorium företaget har sitt huvudkontor. Om arbetstagaren är bosatt inom den andra fördragsslutande statens territorium skall dock denna stats lagstiftning tillämpas.

 

3. The legislation of the Contracting Party, whose flag a vessel is flying, shall apply to the crew of the vessel and the other persons who are employed on board on a permanent basis. If, however, a person employed on board a ship flying the flag of one Contracting Party is paid in respect of this occupation by an undertaking having its principal place of business, or by a person having his place of residence, in the territory of the other Contracting Party, he shall be subject to the legislation of the latter Party. In relation to Israel the second sentence applies also where a ship flies the flag of a third country but has a crew which is paid by an undertaking having its principal place of business or by a person resident in Israel.

 

3. Lagstiftningen i den fördragsslutande stat, vars flagga ett fartyg för, skall tillämpas på fartygets besättning och andra personer som är fast anställda ombord. Om en person, som är anställd ombord på ett fartyg som för en av de fördragsslutande staternas flagga, får sin lön för detta arbete av ett företag som har sitt huvudkontor inom den andra fördragsslutande statens territorium eller av en person som är bosatt där, skall personen dock vara underkastad lagstiftningen i sistnämnda stat. Vad avser Israel skall detta även gälla när ett fartyg för en tredje stats flagga men har en besättning som får sin lön av ett företag som har sitt huvudkontor i Israel eller av en person som är bosatt där.

 

4. An employee who is to be subject to the legislation of a Contracting Party under the provisions of this Article shall, as well as the members of his family accompanying him, for such purposes be considered to be resident in that Contracting Party.

 

4. En arbetstagare som enligt bestämmelserna i denna artikel skall vara underkastad lagstiftningen i en fördragsslutande stat skall tillsammans med medföljande familjemedlemmar i detta hänseende anses bosatt i denna fördragsslutande stat.

 

Article 7

 

Artikel 7

 

1. This Convention does not affect the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations or the general principles of customary international law regarding consular privileges and immunities with respect to the legislation specified in paragraph 1 of Article 2.

 

1. Denna konvention berör icke de bestämmelser i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser eller de allmänna principer i vedertagen internationell rätt rörande konsulära privilegier och immuniteter, som avser den i artikel 2 första punkten angivna lagstiftningen.

 

2. The provisions of paragraph 1 of Article 6 shall apply without limitation in time to government and other public employees, except those referred to in paragraph 1 of this Article, when they are posted to the territory of the other Contracting Party.

 

2. Bestämmelserna i artikel 6 första punkten skall tillämpas utan tidsbegränsning på statsanställda och andra offentligt anställda, utom dem som avses i denna artikels första punkt när de tjänstgör inom den andra fördragsslutande statens territorium.

 

Article 8

 

Artikel 8

 

1. The competent authorities of the two Contracting Parties may agree on exceptions from the provisions of Articles 5 7 in the interest of certain persons or groups of persons.

 

1. De behöriga myndigheterna i de båda fördragsslutande staterna kan i vissa personers eller persongruppers intresse komma överens om undantag från bestämmelserna i artiklarna 5 7.

 

2. The provisions of paragraph 4 of Article 6 shall apply, mutatis mutandis, to cases referred to in this Article.

 

2. Bestämmelserna i artikel 6 fjärde punkten skall i tillämpliga delar gälla i fall som avses i denna artikel.

 

AVDELNING III. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

PART III. SPECIAL PROVISIONS

 

AVDELNING III. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

 

Chapter 1. Maternity and childbirth

 

Kapitel 1. Moderskap och barns födelse

 

Article 9

 

Artikel 9

 

1. If a person has completed periods of insurance amounting to at least eight weeks under the legislation of one Contracting Party, periods of insurance previously completed under the legislation of the other Contracting Party shall, if necessary, be taken into account for the establishment of that person’s entitlement to a benefit as if these periods had been completed under the legislation of the first Contracting Party.

 

1. Har någon fullgjort försäkringsperioder som uppgår till minst åtta veckor enligt en fördragsslutande stats lagstiftning skall, när så erfordras, hänsyn även tas till försäkringsperioder som tidigare fullgjorts enligt den andra fördragsslutande statens lagstiftning för att fastställa denna persons rätt till en förmån, som om dessa perioder hade fullgjorts enligt den förstnämnda fördragsslutande statens lagstiftning.

 

2. When calculating the benefit in accordance with paragraph 1, only income accrued in the territory of the Contracting Party which pays the benefit shall be taken into account.

 

2. Vid bestämmande av förmånens storlek enligt bestämmelserna i första punkten skall hänsyn endast tas till inkomst som förvärvats inom den fördragsslutande stats territorium som skall betala förmånen.

 

Article 10

 

Artikel 10

 

1. A woman who is insured for hospitalization in case of confinement according to the legislation of one Contracting Party shall, when temporarily staying in the territory of the other Contracting Party, receive the corresponding benefit according to the legislation of that Party.

 

1. En kvinna som är försäkrad för sjukhusvård vid förlossning enligt en fördragsslutande stats lagstiftning skall under tillfällig vistelse inom den andra fördragsslutande statens territorium erhålla motsvarande förmån enligt den statens lagstiftning.

 

2. The provisions of paragraph 1 do not apply to a woman who goes from one country to the other for the specific purpose of receiving such benefit.

 

2. Bestämmelserna i första punkten skall ej tillämpas på en kvinna som beger sig från den ena staten till den andra i särskilt syfte att erhålla en sådan förmån.

 

Chapter 2. Old age, invalidity and survivors

 

Kapitel 2. Ålderdom, invaliditet och efterlevande

 

Application of Swedish legislation

 

Tillämpning av den svenska lagstiftningen

 

Article 11

 

Artikel 11

 

1. Nationals of Israel as well as persons designated in Article 3 (b) (d) of this Convention, who do not fulfil the conditions of the Swedish legislation which apply to them as regards entitlement to a basic pension shall, whether they reside in Sweden or elsewhere, be entitled to a basic pension according to the rules applying to Swedish nationals residing abroad.

 

1. Israeliska medborgare liksom i artikel 3 b) d) i denna konvention angivna personer, som icke uppfyller de villkor som enligt den svenska lagstiftningen gäller för dem i fråga om rätt till folkpension, skall, vare sig de är bosatta i Sverige eller annorstädes, ha rätt till folkpension enligt de regler som gäller för utomlands bosatta svenska medborgare.

 

2. Handicap allowances which are not supplements to a basic pension, care allowances for handicapped children, pension supplements and such pension benefits which are subject to income tests, are payable to persons designated in paragraph 1, provided that they reside in Sweden, applying mutatis mutandis the rules contained in that paragraph.

 

2. Handikappersättning som icke utgår som tillägg till folkpension, vårdbidrag för handikappade barn, pensionstillskott och inkomstprövade pensionsförmåner utbetalas till personer som anges i första punkten, förutsatt att de är bosatta i Sverige, varvid reglerna i nämnda punkt gäller i tillämpliga delar.

 

Article 12

 

Artikel 12

 

Where a national of one of the Contracting Parties or a person designated in Article 3 (b) (d) of this Convention does not have sufficient Swedish periods of insurance to satisfy the requirements for entitlement to a basic pension in accordance with the provisions applicable to Swedish nationals residing abroad, periods of insurance completed under the legislation of Israel shall be taken into account in so far as they do not coincide with Swedish periods of insurance.

 

Om en medborgare i en av de fördragsslutande staterna eller en person som anges i artikel 3 b) d) i denna konvention icke har fullgjort erforderliga svenska försäkringsperioder för att uppfylla villkoren för rätt till folkpension enligt de bestämmelser som gäller för utomlands bosatta svenska medborgare, skall försäkringsperioder som fullgjorts enligt den israeliska lagstiftningen medräknas i den mån de icke sammanfaller med svenska försäkringsperioder.

 

Article 13

 

Artikel 13

 

The transitory provisions under Swedish legislation regarding the calculation of a basic pension for persons born 1929 or earlier are not affected by Article 11 of this Convention, nor are the provisions regarding Swedish nationals’ entitlement to basic pension while residing outside of Sweden affected by Article 4 of this Convention.

 

Övergångsbestämmelserna i svensk lagstiftning om beräkning av folkpension för personer födda 1929 eller tidigare berörs inte av artikel 11 i denna konvention. Inte heller berörs bestämmelserna om svenska medborgares rätt till folkpension under bosättning utanför Sverige av artikel 4 i denna konvention.

 

Article 14

 

Artikel 14

 

1. Where periods of insurance have been completed both under the Swedish supplementary pensions scheme and under the legislation of Israel, these periods shall, when necessary, be added together for the acquisition of a right to a supplementary pension in so far as they do not coincide.

 

1. Om försäkringsperioder har fullgjorts både inom den svenska försäkringen för tilläggspension och enligt den israeliska lagstiftningen, skall dessa perioder, i den mån de inte sammanfaller, läggas samman om så erfordras för förvärv av rätt till tilläggspension.

 

2. When computing the amount of a supplementary pension only periods of insurance covered by Swedish legislation will be taken into account.

 

2. Vid beräkning av tilläggspensionens storlek beaktas endast försäkringsperioder som fullgjorts enligt svensk lagstiftning.

 

3. The transitory provisions under Swedish legislation concerning the calculation of supplementary pension for persons born 1923 or earlier are not affected by this Convention.

 

3. Övergångsbestämmelserna i svensk lagstiftning om beräkning av tilläggspension för personer födda 1923 eller tidigare berörs inte av denna konvention.

 

Application of Israeli Legislation

 

Tillämpning av den israeliska lagstiftningen

 

Old age and survivors

 

Ålderdom och efterlevande

 

Article 15

 

Artikel 15

 

1. Where a national of one of the Contracting Parties or a person designated in Article 3 (b) (d) of this Convention has been insured in Israel for at least twelve consecutive months but does not have sufficient Israeli periods of insurance for entitlement to an old age or survivor’s pension, periods of insurance completed under the legislation of Sweden shall be taken into account as far as they do not coincide with Israeli periods of insurance. No account shall be taken of any insurance period completed under the legislation of Sweden before 1 April 1954.

 

1. Om en medborgare i en av de fördragsslutande staterna, eller en person som anges i artikel 3 b) d) i denna konvention, har varit försäkrad i Israel minst tolv månader i följd, men inte har tillräckliga israeliska försäkringsperioder för rätt till ålders- eller efterlevandepension, skall hänsyn tas till försäkringsperioder som fullgjorts enligt svensk lagstiftning såvida de inte sammanfaller med israeliska försäkringsperioder. Hänsyn skall inte tas till försäkringsperioder som fullgjorts enligt svensk lagstiftning före den 1 april 1954.

 

2. If the beneficiary or his survivor qualifies for the benefit when periods of insurance completed under the legislation of both Contracting Parties are added together, the Israeli competent insurance institution shall determine the benefit as follows:

 

2. När förmånstagaren eller den efterlevande uppfyller kraven för rätt till förmån på grund av sammanläggning av försäkringsperioder som fullgjorts enligt lagstiftningen i bägge fördragsslutande staterna, skall det israeliska behöriga försäkringsorganet fastställa förmånen på följande sätt:

 

(a) The Israeli benefit which is payable to a person who has completed the qualifying periods of insurance according to Israeli legislation shall be taken into account as a theoretical sum.

 

a) Den israeliska förmån som skall utgå till en person som fullgjort försäkringsperioder enligt israelisk lagstiftning skall betraktas som teoretiskt belopp.

 

(b) On the basis of the above theoretical sum the insurance institution shall calculate the partial benefit payable according to the ratio between the length of Israeli periods of insurance which the person has completed under the legislation of Israel and the total of all insurance periods completed by him under the legislation of both Contracting Parties.

 

b) Med utgångspunkt från nämnda teoretiska belopp skall försäkringsorganet beräkna den delförmån som skall utgå på grundval av förhållandet mellan längden av de försäkringsperioder som personen fullgjort enligt israelisk lagstiftning och den sammanlagda längden av alla försäkringsperioder som han fullgjort enligt bägge fördragsslutande staternas lagstiftning.

 

3. The right to an old age pension shall be conditional on the beneficiary having been a resident of Israel or Sweden immediately before attaining the age entitling him to an old age pension.

 

3. Rätten till ålderspension är villkorad av att förmånstagaren var bosatt i Israel eller Sverige omedelbart innan han uppnådde den ålder som ger honom rätt till ålderspension.

 

4. The right to a survivor’s pension shall be conditional on the beneficiary and the deceased having been residents of Israel or of Sweden at the time of the death, or the deceased having received an old age pension immediately before his death.

 

4. Rätten till efterlevandepension är villkorad av att förmånstagaren och den avlidne var bosatta i Israel eller Sverige vid tidpunkten för dödsfallet eller av att den avlidne uppbar ålderspension omedelbart före sin död.

 

5. Vocational training and subsistence allowance for widows and orphans are payable to persons designated in paragraph 1 only if they reside in Israel and for as long as they are actually present in Israel.

 

5. Yrkesutbildning jämte försörjningsbidrag för änkor och efterlevande barn utgår till personer som anges i första punkten endast om de är bosatta i Israel och så länge de faktiskt vistas i Israel.

 

6. Funeral grant shall not be payable in respect of a person who died outside Israel and was not a resident of Israel on the day of his death.

 

6. Begravningsbidrag skall inte utgå för en person som avlidit utanför Israel och som inte var bosatt i Israel vid tidpunkten för dödsfallet.

 

Invalidity

 

Invaliditet

 

Article 16

 

Artikel 16

 

1. A person covered by this Convention shall be entitled to an invalidity benefit if he has been insured as a resident in Israel for at least twelve consecutive months immediately prior to becoming an invalid.

 

1. Den som omfattas av denna konvention har rätt till invalidförmån om han har varit försäkrad som bosatt i Israel under minst tolv månader i följd omedelbart före invaliditetsfallet.

 

2. Special services for handicapped, subsistence allowances for handicapped children of an insured person, professional rehabilitation for a handicapped person, vocational training and a subsistence allowance for his spouse are payable to such a person as mentioned above provided he is resident in Israel and for as long as he is actually present in Israel.

 

2. Speciella tjänster för handikappade, försörjningsbidrag för en försäkrads handikappade barn, yrkesrehabilitering för en handikappad, yrkesutbildning och försörjningsbidrag för dennes make utges till person som avses ovan under förutsättning att han är bosatt i Israel och så länge han faktiskt vistas i Israel.

 

3. A person covered by this Convention who resides outside Israel and is entitled to an Israeli invalidity pension shall continue to receive the pension that he was awarded even if there is an increase in the degree of his invalidity, as a result of an aggravation of his invalidity or the addition of a further cause of invalidity arising abroad.

 

3. Den som omfattas av denna konvention och är bosatt utanför Israel samt har rätt till en israelisk invalidpension skall fortsätta att uppbära den pension han beviljats även om graden av hans invaliditet ökar, till följd av att hans tillstånd förvärras eller att en ytterligare invaliditetsorsak tillstöter utomlands.

 

Chapter 3. Work injuries

 

Kapitel 3. Arbetsskador

 

Article 17

 

Artikel 17

 

1. The right to benefits due to an accident at work shall be determined according to the legislation applying to the beneficiary at the time of the accident, as provided in Articles 5 8.

 

1. Rätten till förmåner vid olycksfall i arbetet bestäms enligt den lagstiftning som var tillämplig på den försäkrade vid tidpunkten för olycksfallet enligt bestämmelserna i artiklarna 5 8.

 

2. Compensation for a further accident at work shall be established by the competent institution according to the reduction of work capacity which has been caused by the further accident and in accordance with the legislation which the said institution has to apply.

 

2. Ersättning för ett nytt olycksfall i arbetet skall fastställas av det behöriga försäkringsorganet med beaktande av den nedsättning i arbetsförmågan som förorsakats av det nya olycksfallet enligt den lagstiftning som nämnda organ har att tillämpa.

 

3. If, in accordance with the legislation of one of the Contracting Parties, previous occupational accidents or diseases are taken into account when determining the degree of disablement, the competent insurance institution takes into account for the same purpose previous occupational accidents or diseases due to work in the territory of the other Contracting Party, in the same manner as if the legislation of the first Contracting Party had been applicable.

 

3. Om enligt en fördragsslutande stats lagstiftning hänsyn skall tas till tidigare olycksfall i arbetet eller arbetssjukdomar när invaliditetsgraden fastställs, skall det behöriga försäkringsorganet för detta ändamål ta hänsyn till tidigare olycksfall i arbetet och tidigare arbetssjukdomar som är att hänföra till arbete inom den andra fördragsslutande statens territorium på samma sätt som om den förstnämnda statens lagstiftning hade varit tillämplig.

 

Article 18

 

Artikel 18

 

1. Benefits in connection with an occupational disease are determined according to the legislation of the Contracting Party whose legislation was applicable when the beneficiary worked in the occupation involving the risk of the occupational disease, even if the disease was first established in the territory of the other Contracting Party.

 

1. Förmåner vid arbetssjukdom bestäms enligt lagstiftningen i den fördragsslutande stat, vars lagstiftning var tillämplig då den försäkrade arbetade i den verksamhet som medförde risk för arbetssjukdomen, även om sjukdomen först konstaterats i den andra fördragsslutande staten.

 

2. Should the beneficiary have worked in such occupation in the territories of both Contracting Parties, the legislation of the Party in whose territory the beneficiary was most recently occupied shall be applied.

 

2. Skulle den försäkrade ha arbetat i sådan verksamhet i bägge de fördragsslutande staterna, tillämpas lagstiftningen i den stat där han senast haft sådan sysselsättning.

 

3. If an occupational disease has led to the award of a benefit under the legislation of a Contracting Party, compensation for an aggravation of the disease occurring in the territory of the other Contracting Party shall also be paid according to the legislation of the former Party. This shall not apply, however, if the aggravation is attributable to activity in work involving a risk of the disease in the territory of the other Contracting Party.

 

3. Om en arbetssjukdom föranlett beviljande av förmån enligt en fördragsslutande stats lagstiftning, skall även ersättning för en försämring av sjukdomen som inträffar inom den andra fördragsslutande statens territorium utgå enligt förstnämnda stats lagstiftning. Detta gäller dock ej om försämringen är att hänföra till arbete inom den andra fördragsslutande statens territorium i verksamhet, vari fara för sjukdomen föreligger.

 

Article 19

 

Artikel 19

 

1. When a person, who is insured under the legislation of one Contracting Party, needs urgent medical care as a consequence of an occupational accident occurring in the territory of other Contracting Party, such care shall be supplied by the insurance institution of that Contracting Party.

 

1. När någon som är försäkrad enligt lagstiftningen i en fördragsslutande stat behöver omedelbar sjukvård på grund av ett olycksfall i arbetet som inträffat i den andra fördragsslutande staten skall sådan vård tillhandahållas av försäkringsorganet i den sistnämnda fördragsslutande staten.

 

2. The cost of the urgent care provided in accordance with paragraph 1 shall be borne by the insurance institution providing it.

 

2. Kostnaden för brådskande sjukvård som tillhandahållits enligt första punkten skall stanna på det försäkringsorgan som tillhandahållit vården.

 

Chapter 4. Unemployment

 

Kapitel 4. Arbetslöshet

 

Article 20

 

Artikel 20

 

1. If the legislation of both Contracting Parties has applied to a person, periods of insurance or employment which are to be taken into consideration according to both Contracting Parties’ legislation shall be added together for the acquisition of right to unemployment benefit in so far as these periods do not coincide.

 

1. Har någon varit omfattad av lagstiftningen i båda de fördragsslutande staterna, sammanräknas för förvärv av rätt till ersättning vid arbetslöshet de försäkrings- eller sysselsättningsperioder, som skall beaktas enligt båda lagstiftningarna, i den mån de ej sammanfaller.

 

2. The application of paragraph 1 presupposes that the person concerned has been employed in the Contracting Party under whose legislation he is claiming the benefit for at least 100 days during the last twelve months before submitting the claim. Paragraph 1 applies, however, even when his employment was terminated before the expiration of 100 days, if it was terminated through no fault of the employee and had been intended to last for a longer period.

 

2. För tillämpning av första punkten krävs att personen i fråga under de senaste tolv månaderna före framställningen om ersättning varit sysselsatt sammanlagt minst 100 dagar i den fördragsslutande stat, enligt vars lagstiftning han gör framställningen. Har en anställning utan arbetstagarens förvållande upphört tidigare än efter 100 dagar, skall första punkten likväl tillämpas om anställningen var avsedd att vara längre tid.

 

3. When calculating unemployment benefit in cases where this Article applies, only income accrued in the territory of the Contracting Party which pays the benefit shall be taken into account.

 

3. När arbetslöshetsersättningens storlek skall bestämmas med tillämpning av bestämmelserna i denna artikel skall hänsyn endast tas till inkomst som förvärvats inom den fördragsslutande stats territorium vilken skall betala förmånen.

 

Article 21

 

Artikel 21

 

The duration of the period for which benefits can be paid to an unemployed person who is entitled to benefits under the legislation of one of the Contracting Parties pursuant to Article 20 is reduced, taking into account the period for which benefits have been paid to him by an institution in the other Contracting Party during the last twelve months immediately before the application was filed.

 

Från den tid, för vilken ersättning kan betalas till en arbetslös person som är berättigad till ersättning enligt lagstiftningen i en fördragsslutande stat på grund av bestämmelserna i artikel 20, avdrages den tid, för vilken ett försäkringsorgan i den andra fördragsslutande staten inom de senaste tolv månaderna före framställningen om ersättning utgivit ersättning till den arbetslöse.

 

Chapter 5. Children’s allowances

 

Kapitel 5. Barnbidrag

 

Article 22

 

Artikel 22

 

1. Children’s allowances are payable by the Contracting Party in whose territory the children reside.

 

1. Barnbidrag skall utges av den fördragsslutande stat inom vars territorium barnen är bosatta.

 

2. Where entitlement to children’s allowances exists according to the legislation of both Contracting Parties they shall be paid only by the Contracting Party in whose territory the children are present.

 

2. Om rätt till barnbidrag föreligger enligt lagstiftningen i båda de fördragsslutande staterna skall bidrag utges endast av den fördragsslutande stat inom vars territorium barnen faktiskt vistas.

 

AVDELNING IV. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

PART IV. MISCELLANEOUS PROVISIONS

 

AVDELNING IV. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

 

Article 23

 

Artikel 23

 

The competent authorities may agree on provisions for the implementation of this Convention. Furthermore, they shall take steps to ensure that the requisite liasion bodies are set up in their respective territories to facilitate the implementation of this Convention.

 

De behöriga myndigheterna kan komma överens om tillämpningsbestämmelser till denna konvention. De skall vidare tillse att erforderliga förbindelseorgan utses i vardera staten för att underlätta tillämpningen av konventionen.

 

Article 24

 

Artikel 24

 

1. For the purpose of applying this Convention, the authorities and institutions of the Contracting Parties shall lend their good offices as though applying their own legislation. Such mutual administrative assistance shall be provided free of charge.

 

1. Vid tillämpningen av denna konvention skall myndigheter och försäkringsorgan i de fördragsslutande staterna lämna varandra bistånd i samma utsträckning som vid tillämpningen av den egna statens lagstiftning. Sådant ömsesidigt administrativt bistånd lämnas utan vederlag.

 

2. The authorities and insurance institutions of the Contracting Parties shall, for the purpose of applying this Convention, communicate directly with one another in English.

 

2. Myndigheter och försäkringsorgan i de fördragsslutande staterna skall vid tillämpningen av konventionen meddela sig direkt med varandra på engelska.

 

3. The authorities, insurance institutions and jurisdictions of a Contracting Party may not reject claims or other documents submitted to them by reason of the fact that they are written in a foreign language, provided they are written in the official language of the other Party or in English.

 

3. Myndigheter, försäkringsorgan och organ för rättskipning i en fördragsslutande stat får icke avvisa ansökningar eller andra handlingar som inges till dem av det skälet att de är avfattade på främmande språk om de är skrivna på den andra statens officiella språk eller på engelska.

 

4. The diplomatic and consular representations of a Contracting Party may request information direct from authorities and institutions in the territory of the other Contracting Party in order to safeguard the interests of their nationals.

 

4. En fördragsslutande stats diplomatiska och konsulära representationer kan begära upplysningar direkt hos myndigheter och försäkringsorgan inom den andra fördragsslutande statens territorium för att kunna tillvarata sina medborgares intressen.

 

Article 25

 

Artikel 25

 

The competent authorities of the two Contracting Parties shall inform each other as soon as possible of any amendments to the legislation specified in Article 2 of this Convention.

 

De behöriga myndigheterna i de båda fördragsslutande staterna skall så snart som möjligt underrätta varandra om ändringar i den lagstiftning som anges i artikel 2 i denna konvention.

 

Article 26

 

Artikel 26

 

The competent authorities of the two Contracting Parties shall keep each other informed of the measures taken to apply this Convention within their territories.

 

De behöriga myndigheterna i de båda fördragsslutande staterna skall hålla varandra underrättade om de åtgärder som vidtas inom den egna statens territorium för tillämpningen av konventionen.

 

Article 27

 

Artikel 27

 

Any exemption granted in the territory of one of the Contracting Parties from stamp duty, notarial or registration fees in respect of certificates and documents required to be submitted to authorities and institutions in the same territory, shall also apply to certificates and documents which, for the purposes of this Convention, have to be submitted to authorities and institutions in the territory of the other Contracting Party. Documents and certificates required to be produced for the purposes of this Convention shall be exempt from authentication by diplomatic or consular authorities.

 

Inom den ena fördragsslutande statens territorium medgiven befrielse från stämpelavgifter, notariats- eller registreringsavgifter för intyg och handlingar, som skall företes för myndigheter och försäkringsorgan i nämnda stat, skall gälla även för intyg och handlingar, som vid tillämpningen av denna konvention skall företes för myndigheter och försäkringsorgan inom den andra fördragsslutande statens territorium. Handlingar och intyg, som skall företes i ärenden enligt denna konvention behöver icke legaliseras genom diplomatisk eller konsulär myndighet.

 

Article 28

 

Artikel 28

 

1. Applications, appeals and other documents which, according to the legislation of a Contracting Party, have to be submitted to an authority or institution within a specified period shall be admissible if they are submitted within the same period to a corresponding authority or institution of the other Contracting Party.

 

1. Ansökningar, besvär och andra handlingar, som enligt en fördragsslutande stats lagstiftning inom en fastställd tid skall ingivas till en myndighet eller ett försäkringsorgan, skall anses ha inkommit i rätt tid, om de inom den fastställda tiden ingivits till en motsvarande myndighet eller ett motsvarande organ i den andra fördragsslutande staten.

 

2. An application for a benefit submitted in accordance with the legislation of one Contracting Party shall be considered as an application for the corresponding benefit under the legislation of the other Contracting Party. With respect to old age pensions, however, this shall not apply if the applicant states that the application refers solely to pension benefits under the legislation of the former Contracting Party.

 

2. En ansökan om förmån, som inges enligt den ena fördragsslutande statens lagstiftning, skall bedömas som en ansökan om motsvarande förmån enligt den andra fördragsslutande statens lagstiftning. I fråga om ansökan om ålderspension gäller detta dock ej om sökanden anger att ansökan avser pension endast enligt den förstnämnda statens lagstiftning.

 

Article 29

 

Artikel 29

 

1. Payments under this Convention may legitimately be made in the currency of the Contracting Party making the payment.

 

1. Utbetalningar enligt denna konvention får med befriande verkan göras i den utbetalande statens valuta.

 

2. Should currency restrictions be introduced by either of the Contracting Parties, the two Governments shall immediately and conjointly take steps to safeguard transfers between their territories of necessary amounts of money for the purpose of implementing this Convention.

 

2. Om valutarestriktioner införs i någon av de fördragsslutande staterna, skall de båda regeringarna omedelbart i samförstånd vidtaga åtgärder för att säkerställa överföring mellan staterna av erforderliga belopp för tillämpningen av denna konvention.

 

Article 30

 

Artikel 30

 

1. If an insurance institution in the territory of one of the Contracting Parties has made an advance payment, then an amount accruing for the same period as the advance payment according to the legislation of the other Contracting Party may be withheld. If an insurance institution of one of the Contracting Parties has paid an excessive rate of benefits for a period for which an insurance institution of the other Contracting Party is to pay a corresponding amount of compensation, then the excess payment may similarly be withheld.

 

1. Har ett försäkringsorgan inom en fördragsslutande stats territorium utgivit ett förskott kan belopp som belöper på samma period som förskottet enligt lagstiftningen i den andra fördragsslutande staten innehållas. Har ett försäkringsorgan i en av de fördragsslutande staterna utgivit en förmån med för högt belopp för en period, för vilken ett försäkringsorgan i den andra fördragsslutande staten skall utge en motsvarande förmån, kan det för mycket utbetalda beloppet likaledes innehållas.

 

2.The advance payment or excess amount shall be deducted from compensation relating to the same period which has been paid subsequently. If there is no such subsequent payment, or if the payment is not sufficient for the clearance required, full clearance or deduction for the remaining amount can be made from current benefit payments, though in the manner and subject to the restrictions laid down by the legislation of the Contracting Party which is to perform the clearance.

 

2. Förskottet eller det för mycket utbetalda beloppet avräknas på ersättning som avser motsvarande tid och utbetalas i efterskott. När sådan efterskottsbetalning inte förekommer eller icke förslår för avräkningen, kan avräkningen ske helt eller för det återstående beloppet på löpande förmånsutbetalningar, dock på det sätt och med de begränsningar som följer av lagstiftningen i den fördragsslutande stat där avräkningen skall göras.

 

Article 31

 

Artikel 31

 

1. Disputes arising in connection with the application of this Convention are to be resolved by negotiations between the competent authorities.

 

1. Tvister som uppkommer vid tillämpningen av denna konvention skall lösas genom förhandlingar mellan de behöriga myndigheterna.

 

2. If the dispute has not been resolved within six months from the date when such negotiations were first requested, it shall be submitted to an arbitration tribunal whose constitution and procedure shall be decided upon by the Contracting Parties. The arbitration tribunal shall resolve the dispute in accordance with the basic principles and spirit of this Convention. The arbitration shall be final and binding for the Contracting Parties.

 

2. Om en tvist icke har lösts inom sex månader efter det begäran först framställdes om sådana förhandlingar skall den underställas en skiljedomstol, vars sammansättning och arbetssätt skall överenskommas mellan de fördragsslutande staterna. Skiljedomstolen skall avgöra tvisten enligt de grundläggande principerna för denna konvention och i konventionens anda. Skiljedomen skall vara slutlig och bindande för de fördragsslutande staterna.

 

Article 32

 

Artikel 32

 

1. This Convention shall also apply to contingencies arising prior to its entry into force. However, no benefits shall be payable under this Convention with respect to any period prior to its entry into force, although periods of insurance or residence completed before the said entry into force shall be taken into account in the determination of benefits.

 

1. Denna konvention äger tillämpning även på försäkringsfall som inträffat före dess ikraftträdande. Konventionen grundar likväl ingen rätt till utbetalning av förmåner för tid före dess ikraftträdande. För fastställande av rätt till förmåner beaktas dock försäkrings- eller bosättningsperioder som fullgjorts före konventionens ikraftträdande.

 

2. Any benefit which has not been awarded or has been withdrawn on account of the nationality of the person concerned or on account of his residence in the territory of the other Contracting Party, or by reason of another obstacle which has been removed through this Convention, shall on application be awarded or resumed with effect from the date of entry into force of this Convention.

 

2. En förmån som icke beviljats eller som indragits på grund av den försäkrades nationalitet eller på grund av dennes bosättning inom den andra fördragsslutande statens territorium eller på grund av något annat hinder som undanröjts genom denna konvention, skall efter ansökan beviljas eller åter utbetalas med verkan från den dag då konventionen träder i kraft.

 

3. Upon an application being received, a benefit granted prior to the entry into force of this Convention shall be recalculated in compliance with the provisions of the same. Such benefits may also be recalculated without any application being made. This recalculation may not result in any reduction of the benefit paid.

 

3. Efter ansökan skall en förmån som beviljats före denna konventions ikraftträdande omräknas, varvid konventionens bestämmelser skall tillämpas. Sådana förmåner kan också omräknas utan ansökan. Omräkningen får icke medföra minskning av utgående förmån.

 

4. Provisions in the laws of the Contracting Parties concerning the prescription and the termination of the right to benefits shall not apply to rights arising out of the provisions of paragraphs 1 3 of this Article, always provided that the beneficiary submits his application for a benefit within two years after the date of entry into force of this Convention. If the application is submitted later than the time mentioned, benefits are paid out from the date of submission of the application, always provided that more generous provisions do not apply according to the legislation of the Contracting Party which has to pay the benefit and that the entitlement to benefit has not been prescribed or cancelled.

 

4. Bestämmelser i de fördragsslutande staternas lagstiftning som avser preskription och upphörande av rätten till förmåner skall icke tillämpas på rätt enligt bestämmelserna i första tredje punkterna i denna artikel under förutsättning att förmånstagaren inkommer med ansökan om förmån inom två år från konventionens ikraftträdande. Inkommer ansökan efter utgången av nämnda tidsperiod utbetalas förmånerna från och med ansökningsdagen, i den mån rätten inte preskriberats eller upphört och såvida inte förmånligare regler gäller enligt lagstiftningen i staten i fråga.

 

Article 33

 

Artikel 33

 

1. This Convention may be denounced by either of the two Contracting Parties. Notice of denunciation shall be given not less than three months before the expiry of the current calendar year, whereupon the Convention shall cease to be in force at the expiry of the calendar year in which it is denounced.

 

1. Denna konvention kan uppsägas av var och en av de båda fördragsslutande staterna. Uppsägningen skall meddelas senast tre månader före utgången av det löpande kalenderåret, varefter konventionen upphör att gälla vid nämnda kalenderårs slut.

 

2. If the Convention is denounced, its provisions shall continue to apply to benefits which have already been acquired, notwithstanding any provisions that may have been enacted in the legislation of the two Contracting Parties concerning restrictions of the right to benefits in connection with residence in, or citizenship of, other countries. Any right to future benefits which may have been acquired by virtue of the Convention shall be settled by special agreement.

 

2. Uppsäges konventionen, skall dess bestämmelser fortsätta att gälla för redan förvärvade förmåner utan hinder av vad som kan ha stadgats i de båda fördragsslutande staternas lagstiftning rörande begränsningar i rätten till förmån vid bosättning eller medborgarskap i annat land. Den rätt till framtida förmåner, som kan ha förvärvats på grund av konventionens bestämmelser, skall regleras genom särskild överenskommelse.

 

Article 34

 

Artikel 34

 

Both Contracting Parties shall notify each other in writing of the accomplishment of their respective constitutional procedures required for the entry into force of this Convention. The Convention shall enter into force on the first day of the third month after the date of the last notification.

 

De båda fördragsslutande staterna skall skriftligen underrätta varandra när de åtgärder som författningsenligt erfordras i staten för ikraftträdandet av denna konvention har fullgjorts. Konventionen skall träda i kraft första dagen i tredje månaden efter den dag då den sista av dessa underrättelser lämnades.

 

In witness whereof the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed this Convention.

 

Till bevis härom har de båda regeringarnas befullmäktigade ombud undertecknat denna konvention.

 

Done in Stockholm, on 30 June 1982.

 

Som skedde i Stockholm den 30 juni 1982.

 

Bilaga 2

Överenskommelse om tillämpning av konventionen mellan Konungariket Sverige och Staten Israel om social trygghet

Administrative Arrangement for the Application of the Convention on Social Security between the Kingdom of Sweden and the State of Israel

 

Överenskommelse om tillämpning av konventionen mellan Konungariket Sverige och Staten Israel om social trygghet

 

Pursuant to Article 23 of the Convention on Social Security concluded this day between Sweden and Israel, the competent authorities of the Contracting Parties have agreed on the following provisions for the application of the Convention.

 

Med stöd av artikel 23 i den konvention om social trygghet som denna dag har slutits mellan Sverige och Israel har de behöriga myndigheterna i de båda fördragsslutande staterna kommit överens om följande tillämpningsbestämmelser till konventionen.

 

AVDELNING 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

PART I. GENERAL PROVISIONS

 

AVDELNING 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

Article 1

 

Artikel 1

 

1. Liaison bodies according to Article 1 of the Convention are

 

1. Förbindelseorgan enligt artikel 1 i konventionen är

 

in Sweden

 

i Sverige

 

the National Social Insurance Board

 

riksförsäkringsverket

 

the Labour Market Board (for unemployment insurance and assistance)

 

arbetsmarknadsstyrelsen (såvitt avser arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd),

 

in Israel

 

i Israel

 

the National Insurance Institute, Department of International Conventions.

 

det nationella försäkringsinstitutet, avdelningen för internationella konventioner.

 

2. The duties of the liaison bodies are stated in this Arrangement. For the application of the Convention the liaison bodies may communicate directly with each other as well as with the persons concerned or their representative. They shall aid each other in the application of the Convention.

 

2. Förbindelseorganen har de uppgifter som anges i denna överenskommelse. I och för tillämpningen av konventionen kan förbindelseorganen träda i omedelbar förbindelse såväl med varandra som med berörda personer eller deras ombud. De skall bistå varandra vid tillämpningen av konventionen.

 

AVDELNING II. TILLÄMPNING AV BESTÄMMELSERNA OM TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

PART II. APPLICATION OF THE PROVISIONS ON APPLICABLE LEGISLATION

 

AVDELNING II. TILLÄMPNING AV BESTÄMMELSERNA OM TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

 

Article 2

 

Artikel 2

 

Secondment

 

Utsändning

 

In cases referred to in Article 6 paragraph 1 of the Convention, the continued application of the legislation of the seconding state shall be proved by a certificate. This certificate shall be issued

 

I fall som avses i artikel 6 första punkten i konventionen skall den fortsatta tillämpningen av den utsändande statens lagstiftning styrkas genom intyg. Sådant intyg utfärdas

 

in Sweden

 

i Sverige

 

by the National Social Insurance Board or the regional social insurance office concerned

 

av riksförsäkringsverket eller den behöriga allmänna försäkringskassan,

 

in Israel

 

i Israel

 

by the National Insurance Institute.

 

av det nationella försäkringsinstitutet.

 

AVDELNING III. TILLÄMPNING AV BESTÄMMELSERNA OM SÄRSKILDA FÖRMÅNER

PART III. APPLICATION OF THE PROVISIONS ON PARTICULAR KINDS OF BENEFITS

 

AVDELNING III. TILLÄMPNING AV BESTÄMMELSERNA OM SÄRSKILDA FÖRMÅNER

 

Chapter 1. Maternity and childbirth

 

Kapitel 1. Moderskap och barns födelse

 

Article 3

 

Artikel 3

 

Adding together of qualifying periods

 

Sammanläggning av kvalifikationsperioder

 

For the application of Article 9 of the Convention by the insurance institution of one Contracting Party, a certificate showing the qualifying periods which shall be taken into account according to the legislation of the other Party shall be submitted to this institution. On request this certificate shall be issued

 

För tillämpning av konventionens artikel 9 genom en fördragsslutande stats försäkringsorgan skall intyg om de kvalifikationsperioder som skall beaktas enligt den andra statens lagstiftning företes för detta organ. På begäran skall sådant intyg utfärdas

 

in Sweden

 

i Sverige

 

by the regional social insurance office concerned,

 

av den behöriga allmänna försäkringskassan,

 

in Israel

 

i Israel

 

by the National Insurance Institute.

 

av det nationella försäkringsinstitutet.

 

Article 4

 

Artikel 4

 

Benefits in kind for temporary visitors

 

Vårdförmåner vid tillfällig vistelse

 

1. In cases referred to in Article 10 of the Convention, a certificate issued by the competent insurance institution, showing the entitlement of the woman concerned to the benefit, shall be submitted to the insurance institution of the country of temporary stay.

 

1. I fall som avses i artikel 10 i konventionen skall ett intyg ufärdat av det behöriga försäkringsorganet, som utvisar att kvinnan i fråga har rätt till förmåner, företes för försäkringsorganet i den stat där kvinnan tillfälligt vistas.

 

2. Insurance cards issued by the competent insurance institution are validsas certificates mentioned in paragraph 1.

 

2. Försäkringsbesked som har utfärdats av det behöriga försäkringsorganet godtas som intyg som avses i första punkten.

 

Chapter 2. Old age, invalidity and survivors

 

Kapitel 2. Ålderdom, invaliditet och efterlevande

 

Article 5

 

Artikel 5

 

Procedure of applying for pensions

 

Handläggning av pensionsansökningar

 

1. The competent insurance institutions shall inform each other immediately of any application for a pension, to which the provisions of Part III Chapter 2 and Article 28 paragraph 2 of the Convention are applicable.

 

1. De behöriga försäkringsorganen skall omedelbart underrätta varandra om varje ansökan om pension på vilken konventionens avdelning III kapitel 2 jämfört med dess artikel 28 andra punkten är tillämplig.

 

2. The competent insurance institutions shall further inform each other of circumstances which are of importance when deciding on a pension, enclosing relevant medical documents, subject where necessary to the applicant’s signing of a waiver of medical confidentiality.

 

2. De behöriga försäkringsorganen skall vidare underrätta varandra om förhållanden som har betydelse vid bestämmande av en pension och därvid också bifoga medicinska handlingar av betydelse. Härför förutsätts dock, där så erfordras, att sökanden skriftligen har eftergivit sin rätt till sekretess för medicinska handlingar.

 

3. The competent insurance institutions shall inform each other of decisions which are taken during the process of settling a pension claim.

 

3. De behöriga försäkringsorganen skall underrätta varandra om beslut som fattas under handläggningen av ett pensionsärende.

 

Article 6

 

Artikel 6

 

Payment of pensions

 

Utbetalning av pensioner

 

Pensions shall be paid out directly to the beneficiaries.

 

Pensioner skall betalas ut direkt till förmånstagarna.

 

Article 7

 

Artikel 7

 

Statistics

 

Statistik

 

The liaison bodies shall exchange annual statistical data on payments which have been made in the other Contracting Party.

 

Förbindelseorganen skall utväxla årliga statistiska uppgifter om utbetalningar som har skett i den andra fördragsslutande staten.

 

Chapter 3. Work injuries

 

Kapitel 3. Arbetsskador

 

Article 8

 

Artikel 8

 

Benefits in kind for temporary visitors

 

Vårdförmåner vid tillfällig vistelse

 

1. In cases referred to in Article 19 of the Convention, a certificate issued by the competent insurance institution showing that the person concerned is covered by the legislation which it applies shall be submitted to the insurance institution in the country where the accident occurred.

 

1. I fall som avses i artikel 19 i konventionen skall ett intyg, som utfärdats av det behöriga försäkringsorganet och som utvisar att personen i fråga omfattas av den lagstiftning som organet tillämpar, företes för försäkringsorganet i den stat där olycksfallet inträffade.

 

2. Where there is a need for medical care as a consequence of a work injury occurring in the territory of one Contracting Party, either as a continuation of urgent care provided in accordance with the provisions of Article 19 of the Convention or as other treatment of a non-urgent nature, the competent insurance institution under whose legislation the injured person is insured may request the insurance institution of the country where the accident took place to provide, on its behalf, the medical care needed, under conditions to be agreed upon between the two institutions.

 

2. När behov av sjukvård föreligger till följd av ett olycksfall i arbete som inträffat inom en fördragsslutande stats territorium, antingen som fortsättning på omedelbar vård som tillhandahållits i enlighet med bestämmelserna i artikel 19 i konventionen eller som annan vård av icke brådskande natur, kan det behöriga försäkringsorganet enligt vars lagstiftning den skadade är försäkrad begära att försäkringsorganet i den stat där olycksfallet inträffade på dess vägnar tillhandahåller den sjukvård som behövs, på villkor som de bägge organen kommer överens om.

 

Article 9

 

Artikel 9

 

Payments of pensions and annuities, statistics

 

Utbetalning av pensioner och livräntor, statistik

 

The provisions of Chapter 2 of this Arrangement shall apply with regard to pensions and annuities.

 

Bestämmelserna i kapitel 2 av denna överenskommelse skall även gälla pensioner och livräntor.

 

Chapter 4. Unemployment

 

Kapitel 4. Arbetslöshet

 

Article 10

 

Artikel 10

 

Procedure

 

Förfarande

 

Where a person, referring to Articles 20 and 21 of the Convention, applies for cash benefits in the event of unemployment in one Contracting Party, information shall be obtained from the liaison body of the other Party when necessary.

 

Om en person med hänvisning till artiklarna 20 och 21 i konventionen ansöker om kontantförmåner vid arbetslöshet i en fördragsslutande stat, skall upplysningar inhämtas från förbindelseorganet i den andra staten när det behövs.

 

Chapter 5. Children’s allowances

 

Kapitel 5. Barnbidrag

 

Article 11

 

Artikel 11

 

Avoidance of double payments of children’s allowances

 

Undvikande av dubbelbetalning av barnbidrag

 

In cases where an insurance institution in one Contracting Party has reason to believe that Article 22 paragraph 2 of the Convention might be applicable, it shall inform the liaison body of the other Contracting Party.

 

I fall då ett försäkringsorgan i en fördragsslutande stat har anledning antaga att artikel 22 andra punkten i konventionen kan vara tillämplig, skall det underrätta förbindelseorganet i den andra fördragsslutande staten.

 

AVDELNING IV. SLUTBESTÄMMELSER

PART IV. FINAL PROVISIONS

 

AVDELNING IV. SLUTBESTÄMMELSER

 

Article 12

 

Artikel 12

 

Medical and administrative control

 

Medicinsk och administrativ kontroll

 

1. On request from the competent institution of one Contracting Party through its liaison body, the institutions of the other Contracting Party shall assist in the medical and administrative control of persons resident in its territory.

 

1. På begäran av en fördragsslutande stats behöriga försäkringsorgan genom dess förbindelseorgan skall den andra statens organ bistå vid den medicinska och administrativa kontrollen av personer som är bosatta inom den statens territorium.

 

2. The expenses incurred for this control shall be borne by the insurance institution which was requested to assist in this control.

 

2. Utgifterna för denna kontroll skall bäras av det försäkringsorgan vars bistånd vid kontrollen begärdes.

 

Article 13

 

Artikel 13

 

Forms

 

Blanketter

 

1. Forms f or certificates and other communications for the implementation of the Convention and this Arrangement shall be decided on by the liaison bodies.

 

1. Formulär till intyg och andra underrättelser för tillämpningen av konventionen och denna överenskommelse skall fastställas av förbindelseorganen.

 

2. If it is not possible for a person concerned to submit a required certificate, the insurance institution requiring the certificate shall address itself to the liaison body of the other Contracting Party in order to obtain the certificate.

 

2. När ett intyg som behövs inte kan företes av personen i fråga, skall det försäkringsorgan som behöver intyget vända sig till förbindelseorganet i den andra fördragsslutande staten för att erhålla intyget.

 

Article 14

 

Artikel 14

 

Translation assistance

 

Bistånd med översättningar

 

The liaison bodies shall, if necessary, assist each other in translating applications and other documents, written in their respective official languages, into English.

 

Förbindelseorganen skall vid behov bistå varandra med att översätta ansökningar och andra handlingar som har skrivits på deras officiella språk till engelska.

 

Article 15

 

Artikel 15

 

Entry into force

 

Ikraftträdande

 

This Arrangement enters into force concurrently with the Convention.

 

Denna överenskommelse träder i kraft samtidigt med konventionen.

 

In witness whereof the undersigned, duly authorized, have signed this Administrative Arrangement.

 

Till bevis härom har de båda fördragsslutande staternas befullmäktigade ombud undertecknat denna överenskommelse.

 

Done in Stockholm, on 30 June 1982.

 

Som skedde i Stockholm den 30 juni 1982.