Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1984:1132) om krediter för vissa utvecklingsändamål (u-krediter)

Denna förordning upphör enligt F (2009:320) att gälla den 1 juni 2009.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2009:320).

Utfärdad den 8 juni 1995.
Utkom från trycket den 22 juni 1995

Omtryckt i SFS 1995:870

Krediter med syfte att främja Sveriges samarbete med vissa u-länder och utvecklingen i dessa (u-krediter) får beviljas enligt denna förordning. U-kredit lämnas som

  1. en exportkredit subventionerad med biståndsmedel,

  2. en kombination av en gåva och en exportkredit (kombinationskredit), eller

  3. en kombination av 1 och 2.

SFS 1995:870

Ansökan om u-kredit görs hos Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) av det ansökande landets regering eller av ett svenskt företag.

SFS 1995:870

Sida beslutar om u-krediter och om statliga kreditgarantier för dessa samt om villkoren för krediterna och garantierna.

Beslut om u-kredit till ett land som inte tidigare fått u-krediter skall fattas av regeringen.

Sida kan med eget yttrande hänskjuta ett u-kreditärende till regeringens prövning.

SFS 1995:870

U-kredit får beviljas för finansiering av varor och tjänster till samarbetsländer för svenskt bistånd samt till andra u-länder med vilka Sverige önskar inleda eller fördjupa ett ekonomiskt samarbete. Högst 70 procent av finansieringen får avse leveranser av icke-svenska varor och tjänster.

U-kreditgivning skall inriktas på länder som är kreditvärdiga eller som på sikt bedöms få tillfredsställande betalningsförmåga.

SFS 2006:1127

Utfästelse om finansiering som inte är bunden till upphandling av svenska varor och tjänster (obunden finansiering) får lämnas vid samfinansiering med multilaterala finansieringsinstitutioner och svenskt gåvobistånd. Beslut om sådan finansiering skall underställas regeringens prövning.

En u-kredit som omfattas av OECD:s biståndskommitté DAC:s rekommendation om avbindning till de minst utvecklade länderna skall dock alltid vara obunden.

SFS 2006:1127

U-krediter får beviljas under förutsättning att finansieringen avser sådana projekt som prioriteras av det ansökande landet, som av Sida bedöms få betydande utvecklingseffekter för landet och där svenska varor och tjänster är konkurrenskraftiga.

U-krediter får inte lämnas för löpande leveranser.

De för projekten avsedda varorna och tjänsterna skall upphandlas i internationell konkurrens. Upphandling genom förhandling får dock godtas om u-landet av särskilda skäl önskar en sådan och konkurrenskraftiga priser kan fås.

SFS 1995:870

Kreditgivningen skall ske i överensstämmelse med internationella överenskommelser om riktlinjer för förmånliga krediter som Sverige har biträtt. U-kredit lämnas normalt med den lägsta tillåtna förmånlighetsgrad som anges i sådana riktlinjer.

Vid kreditgivning till länder med svag betalningsförmåga bör dock en högre förmånlighetsgrad kunna övervägas. Beslut om en förmånlighetsgrad som överstiger 50 procent fattas av regeringen på förslag av Sida.

SFS 1995:870

Sida skall vid beslut om kreditgaranti vägledas av yttranden som begärts in från Exportkreditnämnden.

Nämndens yttrande skall innehålla

  • förslag till ställningstagande rörande försäkringstekniska frågor inklusive premiesatser,

  • en bedömning av kreditrisken avseende det enskilda samarbetslandet, och

  • en rekommendation till beslut i garantifrågan.

Sida får utnyttja anslagsmedel för att subventionera garantipremien. För ramkrediter får Sida bevilja 100 procent garantitäckning.

SFS 1995:870

Exportkreditnämnden administrerar garantigivningen i samband med u-krediter i enlighet med särskilt avtal mellan Sida och Exportkreditnämnden samt förvaltar för Sidas räkning den särskilda säkerhetsreserven. För garantierna skall Exportkreditnämndens Allmänna villkor gälla.

SFS 1995:870

Beslut i ärenden enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1984:1132

Denna förordning träder i kraft den 23 januari 1985, då förordningen (1981:357) om särskilt förmånlig kreditgivning till u-land upphör att gälla. I fråga om krediter som har beviljats med stöd av sistnämnda förordning gäller dock äldre bestämmelser.

SFS 1995:870

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. I fråga om u-krediter som har beviljats före den 1 juli 1995 gäller äldre föreskrifter.

SFS 2006:1127

Denna förordning träder i kraft d. 15 okt. 2006.