Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1987:1325) om tillämpning av en överenskommelse om sjukvårdsförmåner den 24 mars 1987 mellan Sverige och Algeriet

Utfärdad: 1987-12-17.
Utkom från trycket den 30 december 1987.

Den överenskommelse om sjukvårdsförmåner mellan Sverige och Algeriet som har undertecknats den 24 mars 1987 skall gälla här i riket från och med den 1 februari 1988. Överenskommelsen bifogas i svensk och fransk text denna förordning som bilaga.

Bilaga

Överenskommelse om sjukvårdsförmåner mellan Konungariket Sverige och Demokratiska Folkrepubliken Algeriet

Överenskommelse om sjukvårdsförmåner mellan Konungariket Sverige och Demokratiska Folkrepubliken Algeriet

 

Accord de soins de santé entre le Royaume de Suède et la République Algérienne Démocratique et Populaire

 

Konungariket Sveriges regering och Demokratiska Folkrepubliken Algeriets regering som önskar reglera förbindelserna mellan de bägge staterna på sjukvårdsområdet har överenskommit att sluta följande överenskommelse.

 

Désireux de régulariser les relations entre les deux Etats dans le domaine des soins de santé, le Gouvernement du Royaume de Suède et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire sont convenus de conclure l’Accord suivant.

 

Artikel 1

Artikel 1

 

Article 1

 

En medborgare i en av de fördragsslutande staterna som är bosatt inom endera av dessa staters territorium har vid tillfällig vistelse inom den andra fördragsslutande statens territorium rätt till sjukvårdsförmåner enligt denna stats lagstiftning och på samma villkor som medborgarna i nämnda stat i den utsträckning som hans hälsotillstånd kräver omedelbar sjukvård.

 

Un ressortissant d’un des Etats contractants qui réside sur le territoire de l’un ou l’autre de ces Etats bénéficie en cas de séjour temporaire sur le territoire de l’autre Etat contractant des soins de santé en vertu de la législation et dans les mêmes conditions que les ressortissants dudit Etat, dans la mesure où son état de santé nécessite d’urgence ces soins.

 

Artikel 2

Artikel 2

 

Article 2

 

Den personal vid de båda fördragsslutande staternas diplomatiska och konsulära representationer som omfattas av Wienkonventionerna om diplomatiska och konsulära förbindelser har, liksom deras medföljande familjemedlemmar, rätt till vårdförmåner enligt lagstiftningen om sjuk- och moderskapsförsäkring i den mottagande staten på samma villkor som denna stats medborgare under hela den tid som dessa personer vistas inom nämnda stats territorium.

 

Les personnels des missions diplomatiques et consulaires de chacun des Etats contractants et visés par les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent, bénéficient des prestations en nature de l’assurance maladie-maternité prévues par la législation de l’Etat accréditaire dans les mêmes conditions que les ressortissants dudit Etat pendant toute la durée de leur séjour sur le territoire de cet Etat.

 

Artikel 3

Artikel 3

 

Article 3

 

Denna överenskommelse skall inte tillämpas när personen i fråga beger sig till den andra fördragsslutande statens territorium i syfte att få sjukvård.

 

Cet Accord ne s’applique pas lorsque la personne concernée se rend sur le territoire de l’autre Etat contractant pour se faire soigner.

 

Artikel 4

Artikel 4

 

Article 4

 

Kostnaderna för de sjukvårdsförmåner som utgetts enligt denna överenskommelse betalas av den fördragsslutande stat som utgett förmånerna och skall inte återbetalas av den andra fördragsslutande staten.

 

Les coûts des soins de santé servis en vertu de cet Accord resteront à la charge de l’Etat contractant qui les a servis, et ne seront pas remboursés par l’autre Etat contractant.

 

Artikel 5

Artikel 5

 

Article 5

 

1. Behöriga organ för tillämpningen av denna överenskommelse är

 

1. Les organismes compétents pour l’application du présent Accord sont,

 

i Sverige, riksförsäkringsverket

 

en Suède, l’Office National de la Sécurité Sociale

 

i Algeriet, den nationella socialförsäkringskassan.

 

en Algérie, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

 

2. Svårigheter som kan uppkomma vid tillämpningen av denna överenskommelse skall gemensamt lösas av de i första stycket nämnda behöriga organen.

 

2. Toutes les difficultés relatives à l’application du présent Accord seront réglées d’un commun accord par les organismes mentionnés au paragraphe 1.

 

Artikel 6

Artikel 6

 

Article 6

 

Var och en av de fördragsslutande staterna skall underrätta den andra när de konstitutionella åtgärder som för deras del krävs för överenskommelsens ikraftträdande genomförts. Överenskommelsen träder i kraft första dagen i tredje månaden som följer efter dagen för den sista av dessa underrättelser.

 

Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionelles requises, en ce qui le concerne, pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci prendra effet le premier jour du troisième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.

 

Artikel 7

Artikel 7

 

Article 7

 

Denna överenskommelse kan uppsägas av var och en av de fördragsslutande staterna. Uppsägning skall meddelas minst tre månader före löpande kalenderårs slut och har verkan från med med nämnda års slut.

 

Le présent Accord peut être dénoncé par chacun des Etats contractants. La dénonciation doit être notifiée trois mois au moins avant la fin de l’année civile en cours, et prend effet au terme de ladite année.

 

Upprättad i Alger den 24 mars 1987 i två exemplar på svenska, arabiska och franska språken, vilka texter äger lika vitsord.

 

Fait en deux exemplaires à Alger le 24 mars 1987 en suédois, arabe et français, chaque version faisant également foi.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1987:1325

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1988.