Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1988:100) om tillämpning av en överenskommelse den 20 september 1986 mellan Sverige och Québec om social trygghet

Utfärdad: 1988-03-10
Utkom från trycket den 22 mars 1988

Den överenskommelse mellan Sverige och Québec om social trygghet, som har slutits med stöd av artikel XIX i konventionen den 10 april 1985 mellan Sverige och Kanada om social trygghet och som har undertecknats den 20 september 1986, jämte en samma dag undertecknad tillämpningsöverenskommelse skall gälla här i riket från och med den 1 april 1988.

Överenskommelsen och tillämpningsöverenskommelsen bifogas denna förordning som bilagorna 1 2.

Med behörigt försäkringsorgan i artiklarna 7 och 10 och med behörig myndighet i artikel 28 i överenskommelsen avses för Sveriges del riksförsäkringsverket.

Bilaga 1

Överenskommelse mellan Sverige och Québec om social trygghet

Överenskommelse mellan Sverige och Québec om social trygghet

 

Entente en matière de sécurité sociale entre la Suède et le Québec

 

Sveriges regering och Québecs regering, som önskar samarbeta på det sociala området har beslutat att träffa en överenskommelse om social trygghet. För detta ändamål har de enats om följande bestämmelser.

 

Le Gouvernement de la Suède, et le Gouvernement du Québec, désireux de coopérer dans le domaine social ont décidé de conclure une Entente de sécurité sociale. A cette fin, ils sont convenus des dispositions suivantes:

 

Avdelning 1 Allmänna bestämmelser

Avdelning 1

 

Titre 1

 

Allmänna bestämmelser

 

Dispositions générales

 

Artikel 1

 

Article 1

 

1. I överenskommelsen avses, om inte annat framgår av sammanhanget, med uttrycken

 

1. Dans l’Entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:

 

a) ”behörig myndighet”:med avseende på Québec den minister som ansvarar för tillämpningen av den i artikel 2 a) angivna lagstiftningen, och med avseende på Sverige regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer

 

a) «autorité compétente»:pour le Québec, le ministre chargé de l’application de la législation identifiée à l’alinéa a) de l’article 2; pour la Suède, le Gouvernement ou l’autorité nommée par le Gouvernment;

 

b) ”utsänd”:en person, som är anställd inom den ena partens territorium av en arbetsgivare hos vilken han normalt är sysselsatt och som av denne arbetsgivare tillfälligt placerats inom den andra partens territorium för att där utföra ett arbete för arbetsgivarens räkning

 

b) «détaché»:une personne à l’emploi, sur le territoire d’une Partie, d’un employeur, dont elle relève normalement, et affectée provisoirement sur le territoire de l’autre Partie par cet employeur et pour son compte afin d’y effectuer un travail;

 

c) ”behörigt försäkringsorgan”:med avseende på Québec det ministerium eller det organ som svarar för administrationen av den i artikel 2 a) angivna lagstiftningen, och med avseende på Sverige det organ eller den myndighet som svarar för tillämpningen av den i artikel 2 b) angivna lagstiftningen.

 

c) «institution compétente»:pour le Québec, le ministère ou l’organisme chargé de l’administration de la législation identifiée à l’alinéa a) de l’article 2; pour la Suède, l’organisme ou l’autorité chargé de la mise en application de la législation identifiée à l’alinéa b) de l’article 2;

 

d) ”förmån eller pension”:innefattar varje tillskott, tillägg eller höjning enligt den tillämpliga lagstiftningen

 

d) «prestation ou pension»:comprend tout complément, supplément ou majoration prévue par la législation applicable;

 

e) ”invånare”:med avseende på Québec en kanadensisk medborgare som är bosatt i Québec, och med avseende på Sverige en svensk medborgare.

 

e) «ressortissant»:pour le Québec, un citoyen canadien qui réside au Québec; pour la Suède, un citoyen suédois.

 

2. Varje uttryck som inte definierats i första stycket har den betydelse som tillkommer det enligt den tillämpliga lagstiftningen.

 

2. Toute terme non défini au paragraphe 1 a le sens qui lui est donné dans législation applicable.

 

Artikel 2

 

Article 2

 

Denna överenskommelse skall tillämpas på nedanstående lagstiftning:

 

L’Entente s’applique à la législation mentionnée ci-après:

 

a) med avseende på Québec, lagstiftningen om pensionsplanen, lagstiftningen om arbetsolycksfall och arbetssjukdomar, lagstiftningen om sjukvårdsförmåner, lagstiftningen om sjukförsäkring, lagstiftningen om försäkring för sjukhusvård

 

a) pour le Québec, la législation relative au Régime de rentes, aux accidents du travail et maladies professionnelles, aux services de santé, à l’assurance-maladie et à l’assurance-hospitalisation;

 

b) med avseende på Sverige, lagstiftningen om tilläggspension, lagstiftningen om arbetsskadeförsäkring, lagstiftningen om sjukvårdsförmåner inom sjukförsäkringen;

 

b) pour la Suède, la législation relative à la pension supplémentaire, à l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles et aux prestations en nature de l’assurance-maladie;

 

denna överenskommelse skall emellertid inte tillämpas på andra grenar inom socialförsäkringen än dem som angetts i denna artikel.

 

toutefois la présente Entente ne s’applique pas aux branches de la sécurité sociale autres que celles spécifiées au présent article.

 

Artikel 3

 

Article 3

 

1. Denna överenskommelse skall även tillämpas på varje lag eller föreskrift som ändrar, kompletterar eller ersätter den lagstiftning, som nämnts i artikel 2.

 

1. L’Entente s’applique également à tout acte législatif ou réglementaire modifiant, complétant ou remplaçant la législation mentionée à l’article 2.

 

2. Överenskommelsen skall emellertid inte tillämpas på

 

2. Toutefois, elle ne s’applique

 

a) en lag eller föreskrift rörande en ny gren av social trygghet om inte överenskommelsen ändras i sådant syfte

 

a) à un acte législatif ou réglementaire couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si l’Entente est modifiée à cet effet;

 

b) en parts lag eller föreskrift, som utvidgar de gällande systemen till nya kategorier av förmånstagare, om denna part underrättar den andra parten inom tre månader räknat från den officiella publiceringen av ifrågavarande lag eller föreskrift om att sådan tillämpning inte skall ske.

 

b) à un acte législatif ou réglementaire d’une Partie qui étend les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de cette Partie, notifiée à l’autre Partie dans un délai de trois (3) mois à compter de la publication officielle dudit acte.

 

Artikel 4

 

Article 4

 

I den mån ej annat föreskrivs skall denna överenskommelse tillämpas på:

 

Sauf disposition contraire, l’Entente s’applique:

 

a) båda parters invånare

 

a) aux ressortissants de chaque Partie;

 

b) flyktingar som avses i artikel 1 i konventionen den 28 juli 1951 om flyktingars rättsliga ställning och protokollet den 31 januari 1967 till nämnda konvention

 

b) à toute personne réfugiée telle que définie à l’article 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et du Protocole du 31 janvier 1967 à cette Convention;

 

c) statslösa som avses i artikel 1 i konventionen den 28 september 1954 om statslösa personers rättsliga ställning

 

c) à toute personne apatride telle que définie à l’article 1 de la Convention relative au statut des personnes apatrides du 28 septembre 1954;

 

d) andra personer som är eller har varit omfattade av en parts lagstiftning

 

d) à toute personne qui est ou a été soumise à la législation d’une Partie;

 

e) andra personer med avseende på rättigheter som de härleder från en person som avses i a) d).

 

e) à toute personne en ce qui concerne les droits acquis du chef d’une personne visée aux alinéas a) à d).

 

Artikel 5

 

Article 5

 

1. I den mån ej annat föreskrivs i denna överenskommelse skall personer som anges i artikel 4 vid tillämpning av den ena partens lagstiftning behandlas på samma sätt som denna parts invånare.

 

1. Sauf disposition contraire de l’Entente, les personnes désigneées à l’article 4 reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie, le même traitement que les ressortissants de cette Partie.

 

2. I den mån ej annat föreskrivs i överenskommelsen får en förmån, som förvärvats enligt en parts lagstiftning med stöd av överenskommelsen, inte minskas, ändras, innehållas, indragas eller konfiskeras enbart på grund av att förmånstagaren är bosatt inom den andra partens territorium. Den skall utbetalas inom den andra partens territorium.

 

2. Sauf disposition contraire de l’Entente, toute prestation acquise en vertu de la législation de l’une des Parties, ainsi que celle acquise en vertu de l’Entente, ne peut subir aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation, du seul fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie, et elle est payable sur le territoire de l’autre Partie.

 

3. Alla förmåner, som enligt överenskommelsen skall utbetalas av en part inom den andra partens territorium, skall också utbetalas inom en tredje parts territorium.

 

3. Toute prestation payable, en vertu de l’Entente, par une Partie sur le territoire de l’autre Partie, l’est aussi sur le territoire d’une tierce partie.

 

Artikel 6

 

Article 6

 

1. Såvida ej annat anges i artiklarna 7, 8, 9 och 10 skall en person endast vara underkastad den parts lagstiftning inom vars territorium han arbetar.

 

1. Sous réserve des articles 7, 8, 9 et 10, une personne n’est assujettie qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle travaille.

 

2. En självständigt förvärvsverksam person, som är bosatt inom den ena partens territorium och som arbetar för egen räkning inom den andra partens territorium eller inom båda parternas territorier, skall med avseende på detta arbete vara underkastad endast den förstnämnda partens lagstiftning.

 

2. Un travailleur autonome qui réside sur le territoire d’une Partie et qui travaille pour son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n’est assujetti, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de la première Partie.

 

Artikel 7

 

Article 7

 

1. En person som är underkastad den ena partens lagstiftning och utsänd till den andra partens territorium skall med avseende på detta arbete vara underkastad endast den första partens lagstiftning för en tid av 24 månader efter utsändandet.

 

1. Une personne assujettie à la législation de l’une des Parties et détachée sur le territoire de l’autre Partie n’est assujettie, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de la première Partie, pour une durée de 24 mois après le détachement.

 

2. Om emellertid arbetet som skall utföras varar längre tid än 24 månader, förblir den första partens lagstiftning tillämplig till dess arbetet avslutats, förutsatt att båda parters behöriga försäkringsorgan samtycker härtill.

 

2. Toutefois, si la durée du travail à effectuer se prolonge au-delà de 24 mois, la législation de la première Partie demeure applicable jusqu’à l’achèvement de ce travail pourvu que les institutions compétentes des deux Parties donnent leur accord.

 

Artikel 8

 

Article 8

 

En person, som eljest skulle vara underkastad båda parters lagstiftning vad avser arbete som medlem av besättningen på ett fartyg, skall med avseende på detta arbete vara underkastad enbart svensk lagstiftning om fartyget för svensk flagg och enbart Québecs lagstiftning i alla andra fall.

 

Une personne qui, autrement, serait assujettie à la législation des deux Parties en regard d’un travail comme membre d’équipage d’un navire est, en ce qui concerne ce travail, assujettie seulement à la législation de la Suède si le navire bat pavillon de la Suède et seulement à la législation du Québec dans tous les autres cas.

 

Artikel 9

 

Article 9

 

1. Varje person som innehar en statsanställning hos den ena parten och utför arbete inom den andra partens territorium skall vara underkastad endast den förstnämnda partens lagstiftning med avseende på denna anställning.

 

1. Toute personne occupante un emploi d’État pour l’une des Parties et affectée à un travail sur le territoire de l’autre Partie n’est assujettie qu’à la législation de la première Partie en ce qui a trait à cet emploi.

 

2. En person som anställs av ena parten inom den andra partens territorium för att där inneha en statlig tjänst skall med avseende på denna anställning vara underkastad endast lagstiftningen som gäller inom detta territorium.

 

2. Une personne recrutée par une Partie sur le territoire de l’autre Partie pour y occuper un emploi d’État n’est assujettie, en ce qui conerne cet emploi, qu’à la législation qui s’applique sur ce territoire.

 

3. Denna överenskommelse berör ej de bestämmelser i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser och Wienkonventionen om konsulära förbindelser, som hänför sig till den i artikel 2 angivna lagstiftningen.

 

3. Cette Entente ne modifie pas les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ni les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, relativement à la législation spécifiée à l’article 2.

 

Artikel 10

 

Article 10

 

1. Det behöriga försäkringsorganet hos den part vars lagstiftning är tillämplig på en person med stöd av artiklarna 6, 7, 8 eller 9 kan medge avvikelse från dessa bestämmelser.

 

1. L’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable à une personne en vertu des articles 6, 7, 8 ou 9 peut accorder une dérogation à ces dispositions.

 

2. Vid prövningen av en fråga om avvikelse enligt första stycket skall det behöriga försäkringsorganet beakta anställningens natur och övriga omständigheter i samband med anställningen och kan fatta beslut sedan medgivande erhållits från den andra partens behöriga försäkringsorgan.

 

2. Pour accorder la dérogation prévue au premier paragraphe, l’institution compétente prend en considération la nature et les circonstances de l’emploi et peut procéder après avoir obtenu l’accord de l’institution compétente de l’autre Partie.

 

Avdelning II Bestämmelser om förmåner

Avdelning II

 

Titre II

 

Bestämmelser om förmåner

 

Dispositions relatives aux prestations

 

Kapitel 1

 

Chapitre 1

 

Förmåner vid ålderdom, invaliditet och dödsfall

 

Prestations de retraite, d’invalidité et de survivant

 

Artikel 11

 

Article 11

 

1. Med avseende på Québec tillämpas detta kapitel på alla förmåner som utges enligt lagen om pensionsplanen.

 

1. Pour le Québec, le présent chapitre s’applique à toutes les prestations payables en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.

 

2. Med avseende på Sverige tillämpas detta kapitel på alla förmåner som utges enligt lagstiftningen om tilläggspension.

 

2. Pour la Suède, la présent chapitre s’applique à toutes les prestations payables en vertu de la législation relative à la pension supplémentaire.

 

Artikel 12

 

Article 12

 

1. I detta kapitel avses med ”period som kan tillgodoräknas”:

 

1. Dans le présent chapitre, «période créditée» signifie:

 

a) med avseende på Québec, varje år för vilket avgifter har erlagts enligt Québecs lagstiftning

 

a) pour le Québec, toute année à l’égard de laquelle des cotisations ont été versées en vertu de la législation du Québec;

 

b) med avseende på Sverige, varje år för vilket pensionspoäng har tillgodoräknats enligt den svenska lagstiftningen.

 

b) pour la Suède, toute année pour laquelle des points de pension ont été acquis en vertu de la législation de la Suède.

 

2. En person, som har varit underkastad båda parters lagstiftning, liksom hans familjemedlemmar, efterlevande och andra rättsinnehavare, skall ha rätt till en förmån enligt en given lagstiftning om han uppfyller villkoren för rätt till förmån enligt denna lagstiftning. Det behöriga försäkringsorganet skall beräkna förmånens storlek enligt bestämmelserna i den lagstiftning som det tillämpar, varvid endast perioder som kan tillgodoräknas enligt denna lagstiftning beaktas.

 

2. Une personne qui a été assujettie à la législation de l’une et l’autre des Parties bénéficie, ainsi que ses personnes à charge, ses survivants et ayants droit, d’une prestation en vertu d’une législation donnée si elle satisfait aux conditions requises par cette législation pour avoir droit à une prestation. L’institution compétente détermine le montant de cette prestation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, en tenant compte uniquement des périodes créditées en vertu de cette législation.

 

3. Om en person inte har rätt till en förmån enbart på grundval av de perioder som kan tillgodoräknas enligt en parts lagstiftning, skall det behöriga försäkringsorganet lägga samman de perioder som kan tillgodoräknas enligt bestämmelserna i artiklarna 13, 14 och 15.

 

3. Si la personne n’a pas droit à une prestation sur la base des seules périodes créditées en vertu de la législation d’une des Parties, l’institution compétente totalise les périodes créditées selon les dispositions des articles 13, 14 et 15.

 

Artikel 13

 

Article 13

 

1. När sammanläggning behövs för att öppna rätt till en förmån enligt lagstiftningen i Québec, skall det behöriga försäkringsorganet i Québec förfara enligt följande:

 

1. Lorsqu’il faut appliquer la totalisation pour ouvrir le droit à une prestation payable en vertu de la législation du Québec, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante:

 

a) varje år, som ingår i de perioder som kan tillgodoräknas enligt svensk lagstiftning på grund av anställning eller annan förvärvsverksamhet under året i fråga eller under en del därav, erkänns som ett år för vilket avgifter erlagts, förutsatt att det kan medräknas i avgiftsperioden så som den definieras i Québecs lagstiftning

 

a) toute année comprise dans les périodes créditées en vertu de la législation de la Suède, à la suite d’un emploi ou d’autres activités rémunérées pendant l’année en question ou une partie de celle-ci, est reconnue comme une année de cotisation pourvu qu’elle soit comprise dans la période cotisable telle que définie dans la législation du Québec;

 

b) år som tillgodoräknats enligt a) skall sammanläggas med år som ingår i perioder som kan tillgodoräknas enligt Québecs lagstiftning, under förutsättning att de inte sammanfaller.

 

b) les années crédités en vertu de l’alinéa a) sont additionnées aux années des périodes créditées en vertu de la législation du Québec à la condition qu’elles ne se superposent pas.

 

2. Efter denna sammanläggning bestämmer det behöriga försäkringsorganet i Québec enligt sin lagstiftning om personen uppfyller villkoren för rätt till förmån.

 

2. Après une telle totalisation, l’institution compétente du Québec détermine, selon sa propre législation, si la personne remplit les conditions requises pour être admissible à une prestation.

 

3. För att beräkna storleken av den förmån som skall utges skall det behöriga försäkringsorganet i Québec förfara enligt följande:

 

3. Pour déterminer le montant de la prestation payable, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante:

 

a) den del av förmånen som är beroende av förvärvsinkomster beräknas enligt bestämmelserna i Québecs lagstiftning och grundas uteslutande på perioder som kan tillgodoräknas enligt denna lagstiftning

 

a) la partie de la prestation reliée aux gains est calculée selon les dispositions de la législation du Québec et est basée exclusivement sur les périodes créditées en vertu de cette législation;

 

b) den enhetliga grunddelen av förmånen omräknas efter förhållandet mellan de perioder som kan tillgodoräknas enligt Québecs lagstiftning och hela avgiftsperioden, såsom den definieras i denna lagstiftning.

 

b) la partie uniforme de la prestation est ajustée en proportion de la période créditée en vertu de la législation du Québec par rapport à la période cotisable telle que définie dans cette législation.

 

Artikel 14

 

Article 14

 

1. När sammanläggning behövs för att öppna rätt till en förmån enligt svensk lagstiftning, skall det behöriga svenska försäkringsorganet förfara enligt följande:

 

1. Lorsqu’il faut appliquer la totalisation pour ouvrir le droit à une prestation payable en vertu de la législation de la Suède, l’institution compétente de la Suède procède de la façon suivante:

 

a) varje år som ingår i de perioder som kan tillgodoräknas enligt Québecs lagstiftning skall likställas med ett år för vilket pensionspoäng tillgodoräknats

 

a) toute année comprise dans les périodes créditées en vertu de la législation du Québec est reconnue comme une année pour laquelle des points de pension sont acquis;

 

b) år som tillgodoräknats enligt a) skall läggas samman med år som tilldogodräknats enligt svensk lagstiftning, under förutsättning att de inte sammanfaller.

 

b) les années créditées en vertu de l’alinéa a) sont additionnées aux années des périodes créditées en vertu de la législation de la Suède à la condition qu’elles ne se superposent pas.

 

2. Efter denna sammanläggning bestämmer det behöriga svenska försäkringsorganet enligt sin lagstiftning om personen uppfyller de föreskrivna villkoren för rätt till förmån.

 

2. Après une telle totalisation, l’institution compétente de la Suède détermine, selon sa propre législation, si la personne remplit les conditions requises pour être admissible à une prestation.

 

3. För att beräkna storleken av den förmån som skall utges skall endast perioder som kan tillgodoräknas enligt svensk lagstiftning beaktas.

 

3. Pour déterminer le montant de la prestation payable, seulement la période créditée en vertu de la législation de la Suède est prise en considération.

 

Artikel 15

 

Article 15

 

1. Om en person inte är berättigad till en förmån efter sammanläggning enligt artikel 13 eller artikel 14, skall perioder medräknas, som tillgodoräknats enligt lagstiftningen hos en tredje part, med vilken båda parter har träffat överenskommelse om social trygghet som innehåller regler om sammanläggning av sådana perioder, enligt reglerna i detta kapitel.

 

1. Si une personne n’a pas droit à une prestation, après la totalisation prévue à l’article 13 ou à l’article 14, les périodes créditées en vertu de la législation d’une tierce partie qui a conclu, avec chacune des Parties, une entente de sécurité sociale contenant des dispositions relatives à la totalisation de telles périodes, sont prises en considération selon les modalités prévues dans ce chapitre.

 

2. Om det inte är möjligt att exakt fastslå när perioder som kan tillgodoräknas enligt en parts lagstiftning intjänats, skall de inte anses sammanfalla med perioder som kan tillgodoräknas enligt en annan lagstiftning.

 

2. Lorsqu’il est impossible de déterminer avec exactitude à quelle époque se situent les périodes créditées en vertu de la législation d’une Partie, elles sont présumées ne pas se superposer aux périodes créditées en vertu d’une autre législation.

 

Kapitel 2

 

Chapitre 2

 

Arbetsolycksfall och arbetssjukdomar

 

Accidents du travail et maladies professionnelles

 

Artikel 16

 

Article 16

 

1. Med avseende på Québec skall detta kapitel tillämpas på alla förmåner som utges enligt lagstiftningen om arbetsolycksfall och arbetssjukdomar.

 

1. Pour le Québec, le présent chapitre s’applique à toutes les prestations visées par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

2. Med avseende på Sverige skall detta kapitel tillämpas på alla förmåner som utges enligt lagstiftningen om arbetsskadeförsäkring.

 

2. Pour la Suède, le présent chapitre s’applique à toutes les prestations visées par la législation relative à l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

 

Artikel 17

 

Article 17

 

1. En förmånstagare som är berättigad till en förmån enligt en parts lagstiftning och som är bosatt eller vistas inom den andra partens territorium har rätt till:

 

1. Le bénéficiaire qui a droit à une prestation en vertu de la législation d’une Partie et qui réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie a droit:

 

a) vårdförmåner som tillhandahålls, för det behöriga försäkringsorganets räkning, av försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten enligt bestämmelserna i den lagstiftning som det sistnämnda organet har att tillämpa

 

a) aux prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence selon les dispositions de la législation que cette dernière applique;

 

b) kontantförmåner som utges av det behöriga försäkringsorganet enligt bestämmelserna i den lagstiftning som det har att tillämpa. Efter överenskommelse mellan det behöriga försäkringsorganet och organet för vistelse- eller bosättningsorten kan emellertid sådana förmåner utges av det sistnämnda organet för det förstnämndas räkning, i enlighet med den lagstiftning som det behöriga försäkringsorganet har att tillämpa.

 

b) aux prestations en espèces servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Toutefois, après accord entre l’institution compétente et l’institution du lieu de séjour ou de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution, pour le compte de la première, selon la législation applicable par l’institution compétente.

 

2. Undantag från och villkor för tillämpning av bestämmelserna i första stycket kan tas in i den i artikel 27 nämnda tillämpningsöverenskommelsen.

 

2. Des exceptions et des conditions relatives à l’application des dispositions du paragraphe 1 peuvent être prévues par l’Arrangement administratif visé à l’article 27.

 

Artikel 18

 

Article 18

 

1. När en person, som har ådragit sig en arbetssjukdom, har varit sysselsatt under båda parters lagstiftning i ett arbete som kan ha orsakat sjukdomen, skall de förmåner, på vilka förmånstagaren kan ha anspråk, utges enbart enligt den lagstiftning som gäller för den part, inom vars territorium arbetet ifråga senast utfördes.

 

1. Lorsque la victime d’une maladie professionnelle a exercé sous la législation des deux Parties une activité susceptible de provoquer ladite maladie, les prestations auxquelles le bénéficiaire peut prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l’activité en cause a été exercée en dernier lieu.

 

2. Kostnaderna för förmånerna skall delas mellan de båda parternas försäkringsorgan. Denna fördelning skall göras efter förhållandet mellan längden av de sysselsättningsperioder, vilka har samband med sjukdomen och som fullgjorts enligt vardera partens lagstiftning, och den totala längden av sådana perioder som fullgjorts enligt båda parters lagstiftning vid den tidpunkt då förmånerna började utgå.

 

2. La charge des prestations est répartie entre les institutions des deux Parties. Cette répartition est effectuée au prorata de la durée des périodes d’activités reliées à la maladie considérée, accomplies sous la législation de chacune des Parties, par rapport à la durée totale de telles périodes accomplies sous la législation des deux Parties, à la date à laquelle ces prestations ont pris cours.

 

Artikel 19

 

Article 19

 

1. När en arbetstagare får återfall i en arbetssjukdom, för vilken han erhållit eller erhåller ersättning enligt en parts lagstiftning, skall följande bestämmelser tillämpas:

 

1. En cas de rechute d’une maladie professionnelle pour laquelle un travailleur a bénéficié ou bénéficie d’une réparation au titre de la législation d’une Partie, les dispositions suivantes sont applicables:

 

a) om arbetstagaren, sedan han beviljats förmåner, inte har haft sådant arbete som kan ha framkallat sjukdomen ifråga eller återfallet däri under den andra partens lagstiftning, skall den första partens behöriga försäkringsorgan utge förmåner för återfallet och stå för kostnaderna för dessa enligt den lagstiftning som detta tillämpar

 

a) si le travailleur, depuis qu’il bénéficie des prestations, n’a pas exercé sous la législation de l’autre Partie un emploi susceptible de provoquer la maladie considérée ou la rechute de celle-ci, l’institution compétente de la première Partie est tenue de servir les prestations relatives à la rechute et d’en assumer la charge, selon les dispositions de la législation qu’elle applique;

 

b) om arbetstagaren, sedan han beviljats förmåner, har haft sådant arbete under den andra partens lagstiftning, skall kostnaderna för förmånerna som hänför sig till återfallet fördelas mellan de båda parternas organ efter förhållandet mellan längden av de perioder då sådant arbete utförts enligt vardera partens lagstiftning och den totala längden av sådana perioder som fullgjorts enligt båda parters lagstiftning vid den tidpunkt då förmånerna som hänför sig till återfallet började utgå

 

b) si le travailleur, depuis qu’il bénéficie des prestations, a exercé un tel emploi sous la législation de l’autre Partie, la charge des prestations relatives à la rechute est répartie, entre les institutions des deux Parties, au prorata de la durée des périodes d’exercice d’un tel emploi, accomplies sous la législation de chacune des Parties, par rapport à la durée totale de telles périodes accomplies sous la législation des deux Parties, à la date à laquelle les prestations relatives à la rechute ont pris cours;

 

c) i fall som avses i b) skall förmåner i anledning av återfallet utges av det behöriga försäkringsorganet hos den part, under vars lagstiftning sådant arbete senast utfördes som återfallet har samband med, och enligt den lagstiftning som detta har att tillämpa. Om förmånstagaren inte har rätt till förmåner enligt sistnämnda lagstiftning skall dock dessa utges av den andra partens behöriga försäkringsorgan enligt bestämmelserna i den lagstiftning detta tillämpar och på dess bekostnad.

 

c) dans le cas visé à l’alinéa b), les prestations relatives à la rechute sont servies par l’institution compétente de la Partie sous la législation de laquelle l’emploi relié à la rechute a été exercé en dernier lieu, selon les dispositions de la législation qu’elle applique; toutefois, si le bénéficiaire n’a pas droit à des prestations en vertu de cette législation, celles-ci sont servies et les charges sont assumées par l’institution compétente de l’autre Partie selon les dispositions de la législation qu’elle applique.

 

2. I händelse av återfall i en arbetssjukdom som lett till tillämpning av bestämmelserna i artikel 18 skall följande bestämmelser tillämpas:

 

2. En cas de rechute d’une maladie professionnelle qui a donné lieu à l’application des dispositions de l’article 18, les dispositions suivantes sont applicables:

 

a) det behöriga försäkringsorgan som utgett förmåner enligt artikel 18 första stycket skall utge förmåner i anledning av återfallet enligt den lagstiftning som detta tillämpar

 

a) l’institution compétente qui a accordé les prestations en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l’article 18 sert les prestations relatives à la rechute, selon les dispositions de la législation qu’elle applique;

 

b) kostnaderna för förmånerna fördelas mellan de båda parternas organ enligt artikel 18 andra stycket. Om emellertid arbetstagaren på nytt har arbetat i en verksamhet som kan ha orsakat sjukdomen ifråga eller återfallet däri, skall en ny fördelning göras efter förhållandet mellan längden av tidigare beaktade perioder och de perioder som hänförs till den nya verksamheten och som fullgjorts enligt vardera partens lagstiftning, å ena sidan, och, å andra sidan, den totala längden av perioder som fullgjorts enligt båda parters lagstiftning vid den tidpunkt då förmånerna i anledning av återfallet började utgå.

 

b) la charge des prestations reste répartie entre les institutions des deux Parties conformément au paragrahe 2 de l’article 18; toutefois, si le travailleur a exercé à nouveau une activité susceptible de provoquer la maladie considérée ou la rechute de celle-ci, une nouvelle répartition est effectuée au prorata de la durée des périodes d’activités considérées antérieurement et des périodes relatives à la nouvelle activité, accomplies sous la législation de chacune des Parties, par rapport à la durée totale de ces périodes accomplies sous la législation des deux Parties, à la date à laquelle les prestations relatives à la rechute ont pris cours.

 

Artikel 20

 

Article 20

 

Om en parts lagstiftning uttryckligen eller underförstått föreskriver att arbetsolycksfall eller arbetssjukdomar som inträffat eller konstaterats tidigare skall beaktas vid bedömning av graden av arbetsoförmåga, skall denna parts behöriga försäkringsorgan även beakta arbetsolycksfall och arbetssjukdomar som inträffat eller konstaterats under den andra partens lagstiftning, som om dessa hade inträffat eller konstaterats under dess lagstiftning.

 

Si la législation d’une Partie prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d’incapacité, l’institution compétente de cette Partie prend également en considération les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sous la législation de l’autre Partie, comme s’ils étaient survenus ou constatés sous la législation qu’elle applique.

 

Artikel 21

 

Article 21

 

Det behöriga försäkringsorganet hos en part, enligt vars lagstiftning kontantförmåners storlek varierar med antalet familjemedlemmar, skall också medräkna familjemedlemmar som är bosatta inom den andra partens territorium som om de vore bosatta inom det egna territoriet.

 

L’institution compétente d’une Partie, dont la législation prévoit que le montant des prestations en espèces varie avec le nombre des membres de la famille, tient compte également des membres de la famille de l’intéressé qui résident sur le territoire de l’autre Partie comme s’ils résidaient sur son territoire.

 

Artikel 22

 

Article 22

 

1. Ett försäkringsorgan skall återbetala summan av förmåner som utgetts för dess räkning av det andra försäkringsorganet.

 

1. Une institution est tenue de rembourser le montant des prestations qui sont servies pour son compte par l’autre institution.

 

2. Återbetalningar enligt första stycket skall göras på sätt som föreskrivs i den i artikel 27 nämnda tillämpningsöverenskommelsen.

 

2. Les remboursements visés au paragraphe 1 sont effectués selon les modalités prévues par l’Arrangement administratif visé à l’Article 27.

 

Kapitel 3

 

Chapitre 3

 

Sjukvårdsförmåner

 

Services de santé

 

Artikel 23

 

Article 23

 

1. Med avseende på Québec skall detta kapitel tillämpas på alla sjukvårdsförmåner enligt lagen om sjukvårdsförmåner och socialtjänst, lagen om sjukförsäkring och lagen om försäkring för sjukhusvård.

 

1. Pour le Québec, le présent chapitre s’applique à toutes les prestations relatives aux services de santé visées par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, par la Loi sur l’assurance-maladie et par la Loi sur l’assurance-hospitalisation;

 

2. Med avseende på Sverige skall detta kapitel tillämpas på alla sjukvårdsförmåner enligt lagstiftningen om sjukförsäkring.

 

2. Pour la Suède, le présent chapitre s’applique à toutes les prestations en nature visées par la législation relative à l’assurance-maladie.

 

Artikel 24

 

Article 24

 

1. En person som är bosatt inom den ena partens territorium och som vistas inom den andra partens territorium för att tillfälligt arbeta där har, liksom hans medföljande familjemedlemmar, rätt till vårdförmåner enligt sistnämnda partens lagstiftning från dagen för ankomsten till detta territorium.

 

1. Une personne résidant sur le territoire d’une Partie et séjournant sur le territoire de l’autre Partie pour y travailler temporairement bénéficie, tout comme les personnes à sa charge qui l’accompagnent, à compter du jour de l’arrivée sur ce territoire, des prestations en nature prévues par la législation de la dernère Partie.

 

2. Den period, under vilken någon kan göra anspråk på förmåner som avses i första stycket, är begränsad till ett år. Det behöriga försäkringsorganet på vistelseorten kan dock på begäran utsträcka denna tid.

 

2. La période d’admissibilité aux prestations prévues au paragraphe 1 ne peut excéder un an. Toutefois, l’institution compétente du lieu de séjour peut, sur demande, étendre cette période.

 

3. Bestämmelserna i första stycket skall även tillämpas på utsända arbetstagare och på studerande som är inskrivna vid undervisningsanstalt inom vistelseortens territorium.

 

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également au détaché et à l’étudiant inscrit dans une institution d’enseignement sur le territoire du lieu de séjour.

 

Artikel 25

 

Article 25

 

Detta kapitel är inte tillämpligt när en person beger sig från en parts territorium till den andra partens territorium i syfte att där erhålla medicinsk behandling eller sjukhusvård.

 

Le présent chapitre ne s’applique pas lorsqu’une personne se rend du territoire d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie pour y recevoir des traitements médicaux ou hospitaliers.

 

Artikel 26

 

Article 26

 

Det behöriga försäkringsorganet på vistelseorten tillhandahåller förmåner som avses i detta kapitel och står för kostnaderna för dessa.

 

L’institution compétente du lieu de séjour sert les prestations prévues dans ce chapitre et en conserve la charge.

 

Avdelning III Övriga bestämmelser

Avdelning III

 

Titre III

 

Övriga bestämmelser

 

Dispositions diverses

 

Artikel 27

 

Article 27

 

1. En tillämpningsöverenskommelse, som parterna sluter, skall ange sättet för genomförandet av överenskommelsen.

 

1. Un Arrangement administratif, arrêté par les Parties, fixe les modalités d’application de l’Entente.

 

2. De båda parternas förbindelseorgan skall anges i denna tillämpningsöverenskommelse.

 

2. Les organismes de liaison des deux Parties sont désignés dans cet Arrangement administratif.

 

Artikel 28

 

Article 28

 

De behöriga myndigheterna och försäkringsorganen skall

 

Les autorités et les institutions compétentes:

 

a) delge varandra sådan information som är nödvändig för tillämpningen av denna överenskommelse

 

a) se communiquent mutuellement tout renseignement requis en vue de l’application de l’Entente;

 

b) kostnadsfritt lämna varandra bistånd i alla frågor som rör tillämpningen av denna överenskommelse

 

b) se fournissent mutuellement assistance sans aucuns frais pour toute question relative à l’application de l’Entente;

 

c) delge varandra all information om åtgärder som vidtagits för tillämpningen av denna överenskommelse eller om förändringar i deras respektive lagstiftning, i den mån dessa förändringar påverkar tillämpningen av överenskommelsen

 

c) se transmettent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de l’Entente ou sur les modifications apportées à leur législation respective pour autant que de telles modifications affectent l’application de l’Entente;

 

d) informera varandra om svårigheter som uppkommer vid tillämpningen av denna överenskommelse och så vitt möjligt avhjälpa dessa.

 

d) s’informent des difficultés rencontrées dans l’application de l’Entente et s’engagent à les résoudre dans la mesure du possible.

 

Artikel 29

 

Article 29

 

1. Såvida inte utlämnande av en viss upplysning krävs enligt en parts lagstiftning, är varje information som lämnas av den ena partens försäkringsorgan till den andra partens försäkringsorgan om en person sekretessbelagd och får endast användas vid tillämpning av överenskommelsen och av den lagstiftning som överenskommelsen avser.

 

1. A moins que la divulgation ne soit requise en vertu de la législation d’une Partie, toute information communiquée par une institution d’une Partie à une institution de l’autre Partie, concernant une personne, est confidentielle et est exclusivement utilisée en vue de l’application de l’Entente et de la législation à laquelle elle s’applique.

 

2. Rätten för en person att ta del av handlingar som innehåller information om honom bedöms enligt lagstiftningen hos den part där handlingarna finns.

 

2. Le droit d’une personne de prendre connaissance des dossiers comportants des informations à son sujet est soumis à la législation de la Partie où se trouve le dossier.

 

3. I första och andra styckena avses med information varje upplysning som innehåller en persons namn eller någon annan upplysning varigenom personens identitet lätt kan fastställas.

 

3. Aux fins des paragraphes précédents, le mot «information» désigne tout renseignement comportant le nom d’une personne ou tout renseignement à partir duquel l’identité d’une personne peut être facilement établie.

 

Artikel 30

 

Article 30

 

Alla förmåner skall utbetalas direkt till en förmånstagare i den parts valuta som gör utbetalningen, utan avdrag för administrativa omkostnader, överföringskostnader, eller andra kostnader som kan uppstå vid betalningen av förmånerna.

 

Toute prestation est payable directement à un bénéficiaire dans la monnaie de la Partie qui effectue le paiement, sans aucune déduction pour frais d’administration, frais de transfert ou tous autres frais pouvant être encourus aux fins du paiement de cette prestation.

 

Artikel 31

 

Article 31

 

1. Varje befrielse från eller nedsättning av avgifter, som skall erläggas enligt ena partens lagstiftning för utfärdande av intyg eller handling som skall företes vid tillämpning av denna lagstiftning, skall gälla även för intyg och handlingar som skall företes vid tillämpning av den andra partens lagstiftning.

 

1. Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou document à produire en application de cette législation est étendue aux certificats et documents à produire, en application de la législation de l’autre Partie.

 

2. Alla beslut, handlingar och bevis som skall företes för tillämpning av denna överenskommelse är befriade från legalisering och andra liknande formaliteter.

 

2. Tout acte, document ou pièce quelconque à produire pour l’application de l’Entente est dispensé du visa de législation ou de toute autre formalité similaire.

 

Artikel 32

 

Article 32

 

1. En ansökan om en förmån som inges enligt en parts lagstiftning skall anses som en ansökan om motsvarande förmån enligt den andra partens lagstiftning, förutsatt att sökanden

 

1. Une demande de prestation présentée en vertu de la législation d’une Partie est réputée être une demande pour la même prestation en vertu de la législation de l’autre Partie, pourvu que le requérant

 

a) begär att denna ansökan skall anses som en ansökan om förmån enligt den andra partens lagstiftning eller,

 

a) indique que cette demande doit être considérée comme une demande de prestation en vertu de la législation de l’autre Partie, ou

 

b) vid tiden för ansökan företer uppgifter som visar att en period, som kan tillgodoräknas enligt definitionen i artikel 12, har tillgodoräknats honom enligt den andra partens lagstiftning. Sökanden kan dock begära att hans ansökan om förmån från den andra parten skall anstå.

 

b) fournisse des renseignements au moment de la demande à l’effet qu’une période créditée, telle que définie à l’article 12, lui a été attribuée en vertu de la législation de l’autre Partie; toutefois, le requérant peut exiger que sa demande de prestation auprès de l’autre Partie soit différée.

 

2. Varje ansökan, meddelande eller besvär, som enligt en parts lagstiftning skulle ha ingetts till denna parts behöriga myndighet eller försäkringsorgan inom en föreskriven tid, men som ingetts inom samma tid till den andra partens behöriga myndighet eller försäkringsorgan, skall anses ha ingetts till myndigheten eller organet i den första staten. Myndigheten eller organet hos den andra parten skall i sådant fall utan dröjsmål översända ansökningen, meddelandet eller besvärshandlingen till myndigheten eller organet hos den första parten.

 

2. Une demande, avis ou recours qui, en vertu de la législation de l’une des Parties, aurait dû être présenté dans un délai prescrit à l’autorité ou à une institution compétente de cette Partie mais qui a été présenté dans le même délai à l’autorité ou à une institution compétente de l’autre Partie, est réputé avoir été présenté à l’autorité ou à l’institution de la première Partie. En ce cas, l’autorité ou l’institution de la seconde Partie transmet, dès que possible, cette demande, avis ou recours à l’autorité ou à l’institution de la première Partie.

 

3. Besvär över beslut skall handläggas enligt den besvärsordning som gäller enligt den parts lagstiftning vars beslut är föremål för besvär.

 

3. Le pourvoi en appel d’une décision est considéré selon la procédure normale d’appel prévue en vertu de la législation de la Partie dont la décision fait l’objet de l’appel.

 

Artikel 33

 

Article 33

 

1. Läkarutlåtanden, som erfordras enligt en parts lagstiftning, kan på begäran av det behöriga försäkringsorganet utfärdas inom den andra partens territorium av organet för förmånstagarens vistelse- eller bosättningsort under de förutsättningar som anges i den i artikel 27 nämnda tillämpningsöverenskommelsen.

 

1. Les rapports médicaux prévus par la législation d’une Partie peuvent être produits, à la requête de l’institution compétente, sur le territoire de l’autre Partie, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire de prestations, dans les conditions prévues par l’Arrangement administratif visé à l’article 27.

 

2. Läkarutlåtanden som utfärdas på sätt som anges i första stycket kan inte underkännas endast på grund av att de utfärdats inom den andra partens territorium.

 

2. Les rapports médicaux produits dans les conditions prévues au paragraphe 1 ne peuvent être invalidés du seul fait qu’ils ont été produits sur le territoire de l’autre Partie.

 

Avdelning IV Övergångs- och slutbestämmelser

Avdelning IV

 

Titre IV

 

Övergångs- och slutbestämmelser

 

Dispositions transitoires et finales

 

Artikel 34

 

Article 34

 

1. Denna överenskommelse grundar inte rätt till förmåner för tid före dess ikraftträdande.

 

1. L’Entente n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

 

2. Varje period före ikraftträdandet av denna överenskommelse skall beaktas vid bestämmande av rätten till en förmån enligt överenskommelsen.

 

2. Toute période avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente doit être prise en considération aux fins de déterminer le droit à une prestation en vertu de l’Entente.

 

3. Vid tillämpning av kapitel 1 i avdelning II, och om inte annat följer av bestämmelserna i första stycket, skall

 

3. Pour les fins d’application du chapitre 1 du Titre II et sous réserve des dispositions du paragraphe 1:

 

a) en förmån   frånsett dödsfallsersättning   som hänför sig till förhållanden före överenskommelsens ikraftträdande utbetalas enligt denna överenskommelse,

 

a) une prestation, autre qu’une prestation de décès, est due en vertu de l’Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur;

 

b) i fall då ansökan ingetts inom två år från denna överenskommelses ikraftträdande de rättigheter, som tillkommer någon på grund av denna överenskommelse, beviljas från och med ikraftträdandet eller från och med tidpunkten för den händelse som öppnar rätt till förmån, om denna inträffat senare, oavsett bestämmelserna i de båda parternas lagstiftning rörande preskription av rättigheter.

 

b) dans le cas d’une demande produite dans les deux ans de la date d’entrée en vigueur de cette Entente, les droits résultant de cette Entente sont acquis à compter de cette date, ou à compter de la date de l’événement ouvrant droit à la prestation si celle-ci lui est postérieure, nonobstant les dispositions de la législation des deux Parties relative à la prescription des droits;

 

c) när en ansökan ingetts efter utgången av de två år som nämns i föregående punkt, de rättigheter som inte preskriberats beviljas från och med ansökningsdagen.

 

c) dans le cas d’une demande produite après l’expiration du délai de deux ans mentionné à l’alinéa précédent, les droits qui ne sont pas prescrits sont acquis à compter de la date de la demande.

 

4. Den tjugofyramånadersperiod som nämns i artikel 7 i denna överenskommelse skall räknas från ikraftträdandet av överenskommelsen med avseende på en person som vid den tidpunkten är utsänd.

 

4. La période de 24 mois prévue à l’article 7 de l’Entente débute à la date de l’entrée en vigueur de l’Entente pour une personne qui est détachée à cette date.

 

5. Denna överenskommelse berör inte bestämmelserna i den svenska lagstiftningen beträffande

 

5. Cette entente ne modifie pas les dispositions de la législation de la Suède concernant:

 

a) beräkningen av tilläggspension för svenska medborgare födda före 1924; och

 

a) le calcul de la pension supplémentaire pour les citoyens de la Suède nés avant 1924;

 

b) tillgodoräknande av pensionspoäng för svenska medborgare på grund av anställning vid bosättning utom Sverige.

 

b) l’acquisition de points de pension pour les citoyens de la Suède en regard d’un emploi alors qu’ils résident à l’extérieur de la Suède.

 

Artikel 35

 

Article 35

 

1. De behöriga myndigheterna och försäkringsorganen hos de båda parterna kan meddela sig direkt med varandra på sina officiella språk.

 

1. Les autorités et institutions compétentes des deux Parties peuvent communiquer entre elles dans leur langue officielle.

 

2. Ett beslut eller ett meddelande från en domstol eller ett försäkringsorgan kan direkt tillställas en person som är bosatt inom den andra partens territorium.

 

2. Une décision ou un avis d’un tribunal ou d’une institution peuvent être adressés directement à une personne résidant sur le territoire de l’autre Partie.

 

Artikel 36

 

Article 36

 

1. Denna överenskommelses parter skall underrätta varandra när de interna villkoren för ikraftträdandet av överenskommelsen har fullgjorts.

 

1. Chacune des Parties signataires de l’Entente notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de l’Entente.

 

2. Överenskommelsen har slutits för att gälla utan tidsbegränsning från dagen för ikraftträdandet, vilken skall bestämmas genom skriftväxling mellan parterna. Den kan uppsägas av en av parterna genom skriftlig underrättelse till den andra parten. Överenskommelsen skall upphöra att gälla den 31 december som infaller sedan minst 12 månader förflutit efter dagen för underrättelsen.

 

2. L’Entente est conclue pour une durée indéfinie à partir de la date de son entrée en vigueur, laquelle sera fixée par échange de lettres entre les Parties signataires. Elle peut être dénoncée par l’une des Parties par notification à l’autre Partie. L’Entente prend fin le 31 décembre qui suit d’au moins 12 mois la date de la notification.

 

3. I händelse av uppsägning skall varje rättighet som en person förvärvat enligt bestämmelser i denna överenskommelse upprätthållas och förhandlingar skall äga rum för att reglera de rättigheter som håller på att förvärvas med stöd av överenskommelsen.

 

3. En cas de dénonciation, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de l’Entente sera maintenu et des négociations seront entreprises afin de statuer sur les droits en cours d’acquisition en vertu de l’Entente.

 

Som skedde i Québec den 20 september 1986 i två exemplar, på svenska och franska språken, vilka båda texter äger lika vitsord.

 

Fait à Québec le vingt du mois de septembre 1986 en deux exemplaires, en langue suédoise et en langue française, les deux faisant également foi.

 

För Sveriges regering

 

Pour le Gouvernement de la Suède

 

Anita Gradin

 

Anita Gradin

 

För Québecs regering

 

Pour le Gouvernement du Québec

 

Gil Remillard

 

Gil Remillard

 

Bilaga 2

Tillämpningsöverenskommelse till överenskommelsen mellan Sverige och Québec om social trygghet

Tillämpningsöverenskommelse till överenskommelsen mellan Sverige och Québec om social trygghet

 

Arrangement administratif relatif aux modalités d’application de l’Entente en matière de sécurité sociale entre la Suède et le Québec

 

Tillämpningsöverenskommelse till överenskommelsen mellan Sverige och Québec om social trygghet, härefter benämnd överenskommelsen.

 

Arrangement administratif relatif aux modalités d’application de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Québec et la Suède, ci-après appelé l’Entente.

 

Enligt artikel 27 i överenskommelsen har parterna kommit överens om följande bestämmelser:

 

Considérant l’article 27 de l’Entente, les parties sont convenues de ce qui suit:

 

Avdelning 1 Allmänna bestämmelser

Avdelning 1

 

Titre 1

 

Allmänna bestämmelser

 

Dispositions Générales

 

Artikel 1

 

Article 1

 

Uttryck som används i tillämpningsöverenskommelsen har samma innebörd som i överenskommelsen.

 

Les termes utilisés dans l’Arrangement administratif ont le même sens que dans l’Entente.

 

Artikel 2

 

Article 2

 

I enlighet med artikel 27 andra stycket i överenskommelsen utses av var och en av parterna följande organ till förbindelseorgan:

 

Conformément aux dispositions du second paragraphe de l’article 27 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont:

 

a) med avseende på Québec sekretariatet för administration av överenskommelser om social trygghet eller varje annat organ som den behöriga myndigheten i Québec senare kan komma att utse

 

a) pour le Québec, le Secrétariat de l’administration des Ententes de sécurité sociale ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner;

 

b) med avseende på Sverige riksförsäkringsverket eller varje annat organ som den behöriga myndigheten i Sverige senare kan komma att utse.

 

b) pour la Suède, le Conseil national des assurances sociales (riksförsäkringsverket) ou tout autre organisme que l’autorité compétente d la Suède pourra subséquemment désigner.

 

Artikel 3

 

Article 3

 

1. I fall som avses i artikel 7 i överenskommelsen skall en utsänd persons arbetsgivare lämna erforderliga upplysningar till det organ som har att utfärda intyget om försäkringstillhörighet.

 

1. Dans les cas visés à l’article 7 de l’Entente, l’employeur d’une personne détachée fait parvenir les renseignements pertinents à l’organisme chargé d’émettre le certificat d’assujettissement.

 

2. Intyg om försäkringstillhörighet utfärdas av

 

2. Le certificat d’assujettissement est émis

 

a) förbindelseorganet eller, efter bemyndigande, av allmän försäkringskassa, när svensk lagstiftning skall tillämpas

 

a) par l’organisme de liaison ou, sur autorisation, par un bureau régional d’assurance publique, lorsque la législation de la Suède s’applique;

 

b) förbindelseorganet när Québecs lagstiftning skall tillämpas.

 

b) par l’organisme de liaison, lorsque la législation du Québec s’applique.

 

3. När ett intyg om försäkringstillhörighet har utfärdats skall kopia av intyget sändas till den andra partens förbindelseorgan, den utsände och till arbetsgivaren.

 

3. Lorsqu’un certificat d’assujettissement est émis, une copie de ce certificat est envoyée à l’organisme de liaison de l’autre Partie, à la personne détachée et à l’employeur.

 

Artikel 4

 

Article 4

 

Med avseende på artikel 9 andra stycket i överenskommelsen åtar sig Québecs regering och Sveriges regering såsom arbetsgivare att fullgöra de skyldigheter som bestämmelserna i den andra partens lagstiftning ålägger alla arbetsgivare.

 

Aux fins du paragraphe 2 de l’article 9 de l’Entente, le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Suède s’engagent chacun, en tant qu’employeur, à observer les obligations que les dispositions de la législation de l’autre Partie imposent à tout employeur.

 

Avdelning II Bestämmelser om förmåner

Avdelning II

 

Titre II

 

Bestämmelser om förmåner

 

Dispositions relatives aux prestations

 

Kapitel 1

 

Chapitre I

 

Förmåner vid ålderdom, invaliditet och dödsfall

 

Prestations de retraite, d’invalidité et de survivant

 

Artikel 5

 

Article 5

 

För tillämpning av kapitel 1 av avdelning II i överenskommelsen kan

 

Aux fins de l’application du Chapitre 1 du Titre II de l’Entente:

 

a) en person, som är bosatt utanför Sverige och som vill erhålla förmån enligt svensk lagstiftning med stöd av överenskommelsen, inge sin ansökan till förbindelseorganet i Québec eller till Stockholms läns allmänna försäkringskassa, vilken därvid underrättar förbindelseorganet i Québec

 

a) une personne qui réside ailleurs qu’en Suède et qui désire obtenir une prestation payable par la législation de la Suède, en vertu de l’Entente, peut présenter sa demande à l’organisme de liaison du Québec ou au bureau d’assurance publique pour la région de Stockholm qui en informe alors l’organisme de liaison du Québec;

 

b) en person, som är bosatt utanför Québec och som vill erhålla förmån enligt Québecs lagstiftning med stöd av överenskommelsen, inge sin ansökan till det svenska förbindelseorganet eller till Québecs pensionsadministration, som i fall som avses i artikel 32 första stycket i överenskommelsen skall underrätta det svenska förbindelseorganet. Personer som är bosatta i Kanada kan emellertid inge ansökan till varje kontor som mottar ansökan om förmån enligt Québecs pensionsplan.

 

b) une personne qui réside ailleurs qu’au Québec et qui désire obtenir une prestation payable par la législation du Québec, en vertu de l’Entente, peut présenter sa demande à l’organisme de liaison de la Suède ou à la Régie des rentes du Québec qui, lorsqu’il s’agit d’une demande visée au paragraphe 1 de l’article 32 de l’Entente, en informe alors l’organisme de liaison de la Suède. Cependant, si cette personne réside au Canada, elle peut s’adresser à tout bureau apte à recevoir une demande de prestation du Régime de rentes du Québec.

 

Artikel 6

 

Article 6

 

1. Det förbindelseorgan som har mottagit en ansökan enligt artikel 5 i denna överenskommelse skall översända ansökan till det behöriga försäkringsorganet hos den andra parten tillsammans med nödvändiga bevishandlingar.

 

1. L’organisme de liaison à qui une demande a été présentée conformément à l’article 5 de cet Arrangement transmet la demande à l’institution compétente de l’autre Partie, accompagnée des pièces justificatives requises.

 

2. Det förbindelseorgan, som har underrättats om att ansökan ingetts till försäkringsorgan hos den andra parten enligt artikel 5 i denna överenskommelse, skall på begäran översända nödvändiga bevishandlingar till den andra partens behöriga försäkringsorgan.

 

2. L’organisme de liaison qui a été informé qu’une demande a été présentée à l’institution de l’autre Partie conformément à l’article 5 de cet Arrangement transmet, sur demande, les pièces justificatives requises à l’institution compétente de l’autre Partie.

 

3. Varje upplysning om civilstånd som anges på ansökan som avses i föregående stycke skall bestyrkas av det översändande förbindelseorganet som därigenom befrias från att översända motsvarande bevishandlingar.

 

3. Tout renseignement relatif à l’état civil inscrit sur la formule de demande mentionée au paragraphe précédent est certifié par l’organisme de liaison qui transmet la demande, ce qui le dispense de faire parvenir les pièces justificatives.

 

4. Varje originalhandling eller kopia därav skall behållas av förbindelseorganet hos vilket den ingavs, och en kopia skall på begäran översändas till den andra partens behöriga försäkringsorgan.

 

4. Tout document original ou sa copie est conservé par l’organisme de liaison auquel il a été soumis et la copie est, sur demande, mise à la disposition de l’institution compétente de l’autre Partie.

 

Artikel 7

 

Article 7

 

1. Ansökan eller bevishandlingar som anges i artikel 6 första stycket skall åtföljas av två exemplar av en förbindelseblankett, som godkänts av de behöriga försäkringsorganen.

 

1. La demande ou les pièces justificatives mentionées au paragraphe 1 de l’article 6 sont accompagnées du formulaire de liaison approuvé par les institutions compétentes, en double exemplaire.

 

2. På begäran av den andra parten skall förbindelseorganet ange perioder som kan tillgodoräknas på förbindelseblanketten.

 

2. Si cela est requis par l’autre Partie, l’organisme de liaison indique les périodes créditées sur le formulaire de liaison.

 

Artikel 8

 

Article 8

 

Så snart ett beslut fattats av ett behörigt försäkringsorgan enligt dess lagstiftning skall organet underrätta sökanden och upplysa om ordning och frister för besvär enligt denna lagstiftning. Organet skall även underrätta den andra partens förbindelseorgan om beslutet med användande av en förbindelseblankett.

 

Dès qu’une décision est prise par une institution compétente en vertu de sa législation elle en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par sa propre législation; elle en informe également l’organisme de liaison de l’autre Partie en utilisant le formulaire de liaison.

 

Kapitel 2

 

Chapitre 2

 

Arbetsolycksfall och arbetssjukdomar

 

Accidents du travail et maladies professionnelles

 

Artikel 9

 

Article 9

 

1. För att erhålla vårdförmåner enligt artikel 17 i överenskommelsen skall en person, som sedan han blivit berättigad till förmåner enligt en parts lagstiftning bosätter sig eller tillfälligt vistas inom den andra partens territorium, förete ett intyg för försäkringsorganet på vistelse- eller bosättningsorten som styrker att han alltjämt är berättigad till sagda vårdförmåner.

 

1. Pour bénéficier des prestations en nature, en vertu de l’article 17 de l’Entente, la personne qui, après avoir été admise au bénéfice des prestations en vertu de la législation d’une Partie, transfère sa résidence ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie, est tenue de présenter à l’institution du lieu de séjour ou de résidence une attestation certifiant qu’elle est autorisée à conserver le bénéfice desdites prestations en nature.

 

2. Detta intyg, som utfärdas av det behöriga försäkringsorganet, skall i förekommande fall särskilt ange den längsta tid under vilken vårdförmåner ytterligare kan utges enligt bestämmelserna i den lagstiftning som det behöriga försäkringsorganet har att tillämpa. Intyget kan, när det inte har kunnat ske dessförinnan, utfärdas efter avresan och på begäran av den berörda personen eller av försäkringsorganet på vistelse- eller bosättningsorten.

 

2. Cette attestation, délivrée par l’institution compétente, indique notamment, le cas échéant, la durée maximale pendant laquelle les prestations en nature peuvent encore être servies, selon les dispositions de la législation applicable par l’institution compétente. Lorsqu’elle n’a pu l’être antérieurement, l’attestation peut être délivrée après le départ et à la demande de la personne concernée ou de l’institution du lieu de séjour ou de résidence.

 

Artikel 10

 

Article 10

 

1. Vid tillämpning av artikel 17 i överenskommelsen skall, när rätt till förmån kan föreligga enligt en parts lagstiftning för en person som vistas eller är bosatt inom den andra partens territorium, anmälan om arbetsolycksfall eller arbetssjukdom liksom ansökan om förmåner handläggas enligt den förstnämnda statens lagstiftning inom de tidsfrister som gäller enligt denna lagstiftning. Anmälan och ansökan kan ställas till antingen den förstnämnda partens behöriga försäkringsorgan, som översänder en kopia till försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten, eller till det sistnämnda organet, som behåller en kopia och sänder originalen till den förstnämnda partens behöriga försäkringsorgan.

 

1. Pour l’application de l’article 17 de l’Entente, lorsque le droit à une prestation devient ouvert en vertu de la législation d’une Partie, en faveur d’une personne qui séjourne ou réside sur le territoire de l’autre Partie, la déclaration de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ainsi que la demande de prestations doivent être effectuées conformément à la législation de la première Partie, dans les délais fixés par cette législation. Cette déclaration et cette demande peuvent être adressées soit à l’institution compétente de la première Partie, qui en transmet copie à l’institution du lieu de séjour ou de résidence, soit à cette dernière institution, qui en garde copie et transmet les originaux à l’institution compétente de la première Partie.

 

2. Försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten företar snarast möjligt en administrativ kontroll och i förekommande fall en medicinsk undersökning som om det gällde en av dess egna försäkrade. En redogörelse över resultatet av den administrativa kontrollen och i förekommande fall kontrollerande läkares utlåtande, som bland annat skall ange den sannolika varaktigheten av arbetsoförmågan, skall utan dröjsmål översändas av försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten till det behöriga försäkringsorganet för beslut.

 

2. L’institution du lieu de séjour ou de résidence procède dès que possible au contrôle administratif et, le cas échéant, au contrôle mécical comme s’il s’agissait de son propre assuré. Le rapport constatant le résultat du contrôle administratif et, le cas échéant, le rapport du médecin contrôleur, qui indique notamment la durée probable de l’incapacité de travail, sont transmis sans délai par l’institution du lieu de séjour ou de résidence à l’institution compétente, pour décision.

 

3. Det behöriga försäkringsorganet skall utan dröjsmål direkt meddela de berörda sitt beslut och därvid i förekommande fall ange ordning och frister för besvär. Detta organ skall även underrätta försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten.

 

3. L’institution compétente notifie sans délai sa décision directement aux intéressés, en leur indiquant, le cas échéant, les voies et délais de recours. Elle avise aussi l’institution du lieu de séjour ou de résidence.

 

4. I avvaktan på att beslut fattas av det behöriga försäkringsorganet kan försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten utge vårdförmåner på bekostnad av det behöriga försäkringsorganet, om det anser att ansökan om förmåner är välgrundad.

 

4. En attendant qu’une décision soit rendue par l’institution compétente, l’institution du lieu de séjour ou de résidence peut servir les prestations en nature de l’assistance médicale, à la charge de l’institution compétente, si elle est d’avis que la demande de prestations apparaît bien fondée.

 

Artikel 11

 

Article 11

 

1. Vid varje ansökan om vårdförmåner enligt artikel 17 skall en person som beviljas sådana förmåner överlämna de bevishandlingar som behövs enligt den lagstiftning som tillämpas av försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten.

 

1. Lors de toute demande de prestations en nature visées à l’article 17 de l’Entente, la personne qui est admise au bénéfice de ces prestations présente les pièces justificatives requises en vertu de la législation applicable par l’institution du lieu de séjour ou de résidence.

 

2. Försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten skall genast genom förmedling av förbindelseorganet med ett snabbt kommunikationsmedel underrätta det behöriga försäkringsorganet om varje beslut om beviljande av vårdförmån av stor betydelse eller ovanligt slag. Det behöriga försäkringsorganet skall i förekommande fall inom trettio dagar efter erhållandet av underrättelsen meddela om det motsätter sig beslutet och ange skälen härför. Försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten skall bevilja vårdförmånen om det inte har erhållit någon invändning inom denna tid. Om en sådan vårdförmån i nödfall måste utges snabbt skall försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten utan dröjsmål underrätta det behöriga försäkringsorganet.

 

2. L’institution du lieu de séjour ou de résidence avise au préalable, par un moyen de communication rapide, l’institution compétente, par l’entremise de l’organisme de liaison, de toute décision relative à l’octroi d’une prestation en nature de grande importance ou de caractère inhabituel. L’institution compétente dispose d’un délai de trente jours pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée; l’institution du lieu de séjour ou de résidence octroie ladite prestation en nature si elle n’a pas reçu d’opposition à l’expiration de ce délai. Si une telle prestation en nature doit être octroyée en cas d’urgence, l’institution du lieu de séjour ou de résidence en avise sans délai l’institution compétente.

 

3. Den försäkrade skall meddela försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten varje förändring i hans förhållanden som kan förmodas påverka rätten till vårdförmåner, särskilt ändrad bosättnings- eller vistelseort. Det behöriga försäkringsorganet skall likaledes underrätta försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten om anslutningen till försäkringen eller rätten till vårdförmån har upphört för den berörda personen. Försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten kan när som helst begära att det behöriga försäkringsorganet lämnar upplysningar rörande en persons anslutning till försäkringen eller hans rätt till vårdförmåner.

 

3. La personne est tenue d’informer l’institution du lieu de séjour ou de résidence de tout changement dans sa situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout transfert de résidence ou de séjour. L’institution compétente informe également l’institution du lieu de séjour ou de résidence de la cessation de l’affiliation ou de la fin des droits de la personne concernée à des prestations en nature. L’institution du lieu de séjour ou de résidence peut demander en tout temps à l’institution compétente de lui fournir tous renseignements relatifs à l’affiliation ou aux droits de toute personne à des prestations en nature.

 

Artikel 12

 

Article 12

 

1. För tillämpning av artiklarna 18 och 19 i överenskommelsen skall anmälan om arbetssjukdom eller återfall liksom ansökan om förmåner översändas till försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten inom den tid som anges i den lagstiftning som detta organ tillämpar. Detta organ skall översända en kopia av anmälan och ansökan till den andra partens försäkringsorgan.

 

1. Pour l’application des articles 18 et 19 de l’Entente, la déclaration de la maladie professionnelle ou de la rechute ainsi que la demande de prestations sont transmises à l’institution du lieu de séjour ou de résidence, dans les délais fixés par la législation applicable par cette institution. Celle-ci transmet une copie de cette déclaration et de cette demande à l’institution de l’autre Partie.

 

2. Försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten skall snarast möjligt företa den administrativa kontroll och i förekommande fall den medicinska undersökning som erfordras enligt dess lagstiftning.

 

2. L’institution du lieu de séjour ou de résidence procède dès que possible au contrôle administratif et, le cas échéant, au contrôle médical par sa législation.

 

3. Om försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten fastslår att den andra partens lagstiftning skall tillämpas med stöd av bestämmelserna i artikel 18 eller artikel 19 i överenskommelsen, skall det utan dröjsmål översända akten till denna parts behöriga försäkringsorgan för beslut. Akten skall bland annat innehålla redogörelse för resultaten av de medicinska undersökningarna. I avvaktan på beslut av det behöriga organet kan försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten utge vårdförmåner, om det anser att ansökan om förmåner är välgrundad.

 

3. Si elle constate que la législation de l’autre Partie est applicable en vertu des dispositions de l’article 18 ou de l’article 19 de l’Entente, l’institution du lieu de séjour ou de résidence transmet sans délai le dossier à l’institution compétente de cette Partie, pour décision. Ce dossier doit comprendre, notamment, les rapports constatant les résultats des contrôles médicaux. En attendant la décision de l’institution compétente, l’institution du lieu de séjour ou de résidence peut servir les prestations en nature, si elle est d’avis que la demande de prestations apparaît bien fondée.

 

4. Det behöriga försäkringsorganet skall utan dröjsmål meddela sitt beslut direkt till de berörda och därvid i förekommande fall ange ordning och frister för besvär. Detta organ skall även underrätta försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten.

 

4. L’institution compétente notifie sans délai sa décision directement aux intéressées, en leur indiquant, le cas échéant, les voies et délais de recours. Elle avise aussi l’institution du lieu de séjour ou de résidence.

 

5. Om i en annan situation än den, som avses i artikel 19 första stycket a), beslut som nämnts i föregående stycke innebär avslag på ansökan om förmån, skall försäkringsorganet som fattat beslutet sända akten till försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten samtidigt som det underrättar detta om sitt beslut. I detta fall skall försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten, med hänsyn tagen till sagda avslagsbelut, besluta om dess egen lagstiftning är tillämplig.

 

5. Dans une situation autre que celle visée à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 19, si la décision mentionnée au paragraphe précédent rejette la demande de prestations, l’institution qui l’a rendue transmet le dossier à l’institution du lieu de séjour ou de résidence, en même temps qu’elle l’avise de sa décision. Dans ce cas, l’institution du lieu de séjour ou de résidence décide, compte tenu de ladite décision de rejet, si sa propre législation est applicable.

 

6. Om försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten i fall som avses i femte stycket beslutar att rätt till förmåner föreligger enligt den lagstiftning som det tillämpar, under det att det föreligger en rätt att överklaga avslagsbeslutet som fattats tidigare av den andra partens försäkringsorgan, skall det sistnämnda försäkringsorganet återbetala till försäkringsorganet för vistelse- eller bosättningsorten sin andel av kostnaden för förmånerna om detta som en följd av överklagandet åläggs att utge förmåner.

 

6. Si l’institution du lieu de séjour ou de résidence, dans le cas visé au paragraphe 5, décide que le droit aux prestations est ouvert au titre de la législation qu’elle applique, alors qu’il existe un droit de recours contre la décision de rejet prise antérieurement par l’institution de l’autre Partie, cette dernière institution rembourse à l’institution du lieu de séjour ou de résidence sa quote-part du montant des prestations visées si, à la suite du recours, elle est tenue d’accorder des prestations.

 

Artikel 13

 

Article 13

 

1. Fördelningen av kostnaderna för förmåner enligt artiklarna 18 och 19 skall göras av det försäkringsorgan som utger förmånerna.

 

1. La répartition de la charge des prestations prévue aux articles 18 et 19 est faite par l’institution qui verse les prestations.

 

2. Det försäkringsorgan, som avses i första stycket, kan för genomförande av fördelningen begära upplysningar av den berörda personen och av den andra partens försäkringsorgan rörande anställningar som innehafts av personen inom endera partens territorium.

 

2. Aux fins de cette répartition, l’institution visée au paragraphe 1 peut requérir de la personne concernée et de l’institution de l’autre Partie tous renseignements et documents relatifs aux emplois occupés par cette personne sur le territoire de l’une et l’autre des Parties.

 

3. Fördelningen av kostnaderna skall fastställas på blankett, som försäkringsorganet som anges i första stycket översänder för godkännande till den andra partens försäkringsorgan.

 

3. Ladite répartition est constatée sur un formulaire que l’institution visée au paragraphe 1 transmet, pour accord, à l’institution de l’autre Partie.

 

Artikel 14

 

Article 14

 

1. Vid utgången av varje kalenderår skall förbindelseorganet för den part, som utgett förmåner eller utfört läkarundersökningar för den andra partens försäkringsorgans räkning eller på dess bekostnad, översända en förteckning till den andra partens förbindelseorgan över de förmåner som beviljats eller de arvoden som hänför sig till läkarundersökningar under räkenskapsåret, varvid utestående belopp anges. Till denna förteckning skall fogas bevishandlingar.

 

1. A la fin de chaque année civile, l’organisme de liaison de la Partie qui a servi des prestations ou effectué des contrôles médicaux pour le compte ou à la charge de l’institution de l’autre Partie transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie un état des prestations octroyées ou des honoraires afférents aux contrôles médicaux au cours de l’exercice considéré, en indiquant le montant dû. Cet état est accompagné des pièces justificatives.

 

2. Det försäkringsorgan, för vars räkning eller på vars bekostnad förmåner har utgetts eller läkarundersökningar utförts, skall betala skuldbeloppet till försäkringsorganet som utgett förmånerna snarast möjligt och senast inom tre månader efter den dag då förteckningen som avses i första stycket översänts till detta.

 

2. L’institution pour le compte ou à la charge de laquelle les prestations ont été servies ou les contrôles médicaux effectués rembourse le montant dû à l’institution qui a servi lesdites prestations, dès que possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle l’état visé au paragraphe 1 lui est transmis.

 

3. Oavsett första stycket är parterna överens om att inte kräva betalning då det totala skuldbeloppet för en person under ett år understiger 500 kanadensiska dollar eller 2 500 svenska kronor. De båda parternas därtill bemyndigade organ kan komma överens om att ändra detta belopp.

 

3. Malgré le paragraphe 1, les Parties conviennent de ne pas réclamer un remboursement lorsque la somme due pour une personne donnée au cours d’une année est inférieure à 500,00$ canadiens ou 2500 couronnes suédoises. Les organismes autorisés des deux Parties peuvent convenir d’une révision de ces montants.

 

Kapitel 3

 

Chapitre 3

 

Sjukvårdsförmåner

 

Services de santé

 

Artikel 15

 

Article 15

 

1. För tillämpning av artikel 24 i överenskommelsen skall följande gälla:

 

1. Aux fins de l’article 24 de l’Entente:

 

a) För att erhålla sjukvårdsförmåner inom Québecs territorium skall den vårdsökande för det behöriga försäkringsorganet i Québec förete dels ett intyg som utfärdats av det behöriga försäkringsorganet i Sverige och som styrker hans rätt till sjukvårdsförmåner, dels ett intyg om arbets- eller studietillstånd utfärdat av ministeriet för kulturella samfälligheter och för invandring till Québec;

 

a. pour bénéficier des services de santé sur le territoire du Québec, la personne doit présenter à l’institution compétente du Québec une attestation émise par l’institution compétente de la Suède certifiant son droit aux services de santé et un certificat d’acceptation pour travail ou pour étude émis par le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration du Québec;

 

b) För att erhålla sjukvårdsförmåner inom Sveriges territorium skall den vårdsökande för det behöriga försäkringsorganet i Sverige förete dels ett intyg som utfärdats av det behöriga försäkringsorganet i Québec och som styrker hans rätt till sjukvårdsförmåner, dels ett intyg om arbetstillstånd eller om inskrivning vid läroanstalt i Sverige som omfattas av den svenska lagstiftningen om studiestöd.

 

b. pour bénéficier des services de santé sur le territoire de la Suède, la personne doit présenter à l’institution compétente de la Suède une attestation émise par l’institution compétente du Québec certifiant son droit aux services de santé et un certificat d’acceptation pour travail ou un certificat d’inscription dans une institution de la Suède couverte par la législation suédoise sur l’aide aux études.

 

2. Det försäkringsorgan som utfärdat intyg som nämnts i föregående stycke skall ange intygets giltighetstid. I avsaknad av sådan uppgift antas intyget vara giltigt ett år räknat från första giltighetsdagen.

 

2. L’institution qui émet l’attestation mentionnée au paragraphe précédent indique la période de validité de l’attestation. A défaut d’une telle indication, l’attestation est présumée valide pendant un an à compter du premier jour de sa validité.

 

3. Som studerande anses vid tillämpning av artikel 24 tredje stycket en person som är inskriven på heltid vid en läroanstalt i Québec som erkänns av ministeriet för utbildning i Québec eller vid en läroanstalt i Sverige som omfattas av den svenska lagstiftningen om studiestöd.

 

3. Aux fins du paragraphe 3 de l’article 24, un étudiant est une personne inscrite à temps plein dans une institution de Québec reconnue par le ministère de l’Éducation du Québec ou dans une institution de la Suède couverte par la législation sur l’aide aux études.

 

Avdelning III Övriga bestämmelser

Avdelning III

 

Titre III

 

Övriga bestämmelser

 

Dispositions diverses

 

Artikel 16

 

Article 16

 

1. När en sökande till eller mottagare av en invaliditetsförmån som utges av en part är bosatt inom den andra partens territorium, kan det behöriga försäkringsorgan som utger förmånen begära hos den andra partens försäkringsorgan att detta ombesörjer föreskriven läkarundersökning.

 

1. Lorsqu’une personne requérante ou bénéficiaire d’une prestation d’invalidité payable par une Partie réside sur le territoire de l’autre, l’institution compétente débitrice peut, en tout temps, demander à l’institution compétente de l’autre Partie de faire procéder aux examens médicaux qu’elle requiert.

 

2. Översändande av medicinska upplysningar som redan finns hos de behöriga försäkringsorganen utgör en del av myndighetsbiståndet och skall utföras utan kostnad. Kostnader för kompletterande läkarundersökningar skall belasta det behöriga försäkringsorgan som begärt dem.

 

2. La transmission des renseignements médicaux déjà en possession des institutions compétentes fait partie intégrante de l’assistance administrative et s’effectue sans frais. Toutefois, les frais résultant des examens médicaux supplémentaires sont à la charge de l’institution compétente qui requiert ces examens.

 

3. Kostnader för läkarundersökningar skall återbetalas av det beställande försäkringsorganet vid erhållande av en räkning som översänds av försäkringsorganet som utgett dem, i det sistnämndas valuta.

 

3. Les frais médicaux sont remboursés par l’institution débitrice sur réception du compte expédié par l’institution qui les a dispensés, dans la monnaie de cette dernière.

 

Artikel 17

 

Article 17

 

Då en parts behöriga försäkringsorgan fått kännedom om en förändring i förmånstagarens förhållanden, som kan påverka rätten till förmån som utges enligt den andra partens lagstiftning, skall det underrätta denna parts behöriga försäkringsorgan.

 

Lorsque l’institution compétente d’une Partie constate un changement dans la situation d’une personne bénéficiaire, susceptible d’affecter son droit à une prestation en vertu de la législation de l’autre Partie, elle en informe l’institution compétente de cette Partie.

 

Artikel 18

 

Article 18

 

Alla blanketter och handlingar, som fordras för genomförande av de åtgärder som föreskrivs i tillämpningsöverenskommelsen, skall fastställas genom överenskommelse mellan parternas försäkringsorgan och myndigheter som ansvarar för tillämpningen av överenskommelsen.

 

Toute formulaire ou autre document nécessaire à la mise en œuvre des procédures prévues par l’Arrangement administratif est établi d’un commun accord par les institutions et les organismes responsables des modalités d’application de l’Entente pour chacune des Parties.

 

Artikel 19

 

Article 19

 

De båda parternas förbindelseorgan skall på sätt varom överenskommelse träffas utväxla statistik över de utbetalningar till förmånstagare som varje kalenderår skett enligt överenskommelsen. Dessa uppgifter skall innehålla antalet förmånstagare och det totala förmånsbeloppet för varje slag av förmån.

 

Les organismes de liaison des deux Parties s’échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements effectués aux bénéficiaires pendant chaque année civile en vertu de l’Entente. Ces données comprennent le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, par catégories de prestation.

 

Avdelning IV Slutbestämmelser

Avdelning IV

 

Titre IV

 

Slutbestämmelser

 

Dispositions finales

 

Artikel 20

 

Article 20

 

Denna tillämpningsöverenskommelse skall träda i kraft samtidigt med överenskommelsen. Uppsägning av överenskommelsen gäller som uppsägning av tillämpningsöverenskommelsen.

 

L’Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l’Entente. La dénonciation de l’Entente vaut dénonciation de l’Arrangement administratif.

 

Som skedde i Québec den 20 september 1986 i två exemplar, på svenska och franska språken, vilka båda texter äger lika vitsord.

 

Fait à Québec le vingt du mois de septembre 1986 en deux exemplaires, en langue suédoise et en langue française, les deux textes faisant également foi.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1988:100

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1988.