Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1988:106) om tillämpning av en konvention den 29 juni 1987 mellan Sverige och Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland om social trygghet

Utfärdad: 1988-03-17
Utkom från trycket den 29 mars 1988

Den konvention mellan Sverige och Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland om social trygghet som har undertecknats den 29 juni 1987 jämte ett samma dag undertecknat protokoll om medicinsk vård samt en den 7 september 1987 undertecknad överenskommelse om tillämpning av konventionen skall gälla här i riket från och med den 1 maj 1988.

Konventionen, protokollet och tillämpningsöverenskommelsen bifogas denna förordning som bilagorna 1 3.

Med behörig myndighet i artiklarna 6, 7 och 9 samt artikel 27 andra stycket i konventionen avses för svensk del riksförsäkringsverket.

Bilaga 1

Konvention mellan regeringen i Konungariket Sverige och regeringen i Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland om social trygghet

Konvention mellan regeringen i Konungariket Sverige och regeringen i Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland om social trygghet

 

Convention on social security between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

 

Regeringen i Konungariket Sverige och regeringen i Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland,

 

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;

 

som genomfört ömsesidighet på den sociala trygghetens område genom den konvention som för deras räkning undertecknades i Stockholm den 9 juni 1956 och

 

Having established reciprocity in the field of social security by means of the Convention which was signed on their behalf at Stockholm on 9 June 1956;

 

som önskar utvidga och ändra omfattningen av denna ömsesidighet och beakta ändringar i staternas lagstiftning,

 

Desiring to extend and modify the scope of that reciprocity and to take account of changes in their legislation;

 

har kommit överens om följande bestämmelser:

 

Have agreed as follows:

 

AVDELNING I. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

AVDELNING I. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

PART I. GENERAL PROVISIONS

 

Artikel 1

 

Article 1

 

1. I konventionen avses med uttrycken

 

(1) For the purpose of this Convention:

 

a) ”Förenade Konungariket” Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland och ”Sverige” Konungariket Sverige;

 

(a) ”the United Kingdom” means the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and ”Sweden” means the Kingdom of Sweden;

 

b) ”territorium” med avseende på Förenade Konungariket:England, Skottland, Wales, Nordirland liksom öarna Man, Jersey, Guernsey, Alderney, Herm och Jethou och med avseende på Sverige:Konungariket Sveriges territorium;

 

(b) ”territory” means, in relation to the United Kingdom, England, Scotland, Wales, Northern Ireland and also the Isle of Man, the Island of Jersey and the Islands of Guernsey, Alderney, Herm and Jethou and, in relation to Sweden, the territory of Sweden;

 

c) ”lagstiftning” den i konventionens artikel 2 angivna lagstiftning som är i kraft inom den ena eller den andra statens territorium eller någon del av detta;

 

(c) ”legislation” means the legislation specified in Article 2 of this Convention which is in force in the territory of one (or the other) State or in any part of that territory;

 

d) ”behörig myndighet” med avseende på Förenade Konungarikets territorium:socialministern, hälso- och socialdepartementet för Nordirland, ön Mans hälsovårds- och socialförsäkringsdepartement, Jerseys parlaments socialförsäkringskommitté eller Guernseys parlaments försäkringsmyndighet, allt efter omständigheterna, och med avseende på Sverige:regeringen eller den myndighet som regeringen förordnar;

 

(d) ”competent authority” means, in relation to the territory of the United Kingdom, the Secretary of State for Social Services, the Department of Health and Social Services for Northern Ireland, the Isle of Man Department of Health and Social Security, the Social Security Committee of the States of Jersey or the States of Guernsey Insurance Authority as the case may require, and, in relation to Sweden, the Government or the authority nominated by the Government;

 

e) ”försäkringsmyndighet” den myndighet eller det organ som är behörigt att avgöra, om rätt till ifrågavarande förmån föreligger;

 

(e) ”insurance authority” means the authority or institution competent to decide entitlement to the benefit in question;

 

f) ”behörigt organ” den myndighet eller det andra organ, varifrån den ifrågavarande personen har rätt att uppbära förmån eller skulle ha sådan rätt, om han vore bosatt inom den stats territorium, där myndigheten eller organet finns;

 

(f) ”competent institution” means the authority or institution from which the person concerned is entitled to receive benefit or would be entitled to receive benefit if he were resident in the territory of the State where that authority or institution is situated;

 

g) ”försäkrad” med avseende på Förenade Konungarikets territorium att avgifter har betalats eller skall betalas av eller för den ifrågavarande personen eller tillgodoförts honom eller, när det gäller artiklarna 21–23 i konventionen, att han är eller anses som anställd;

 

(g) ”insured” means, in relation to the territory of the United Kingdom, that contributions have been paid or are payable by or in respect of the person concerned, or have been credited to him or for the purposes of Articles 21 to 23 of this Convention, that the person is, or is treated as being, an employed person;

 

h) ”avgiftsperiod” en period för vilken avgifter svarande mot den förmån, varom fråga är, betalas, har betalats eller anses som betalade enligt den ena eller andra statens lagstiftning;

 

(h) ”contribution period” means a period in respect of which contributions appropriate to the benefit in question are payable, have been paid or treated as paid under the legislation of one or the other State;

 

i) ”försäkringsperiod” en avgiftsperiod, en anställningsperiod eller annan period som anses som försäkringsperiod eller därmed likvärdig period i den lagstiftning, enligt vilken perioden fullgjorts, inbegripet ett kalenderår för vilket pensionspoäng tillgodoräknats enligt den svenska försäkringen för tilläggspension på grund av inkomst av anställning eller annat förvärvsarbete under året eller en del därav;

 

(i) ”insurance period” means a contribution period, a period of employment or any other period recognised as a period of insurance or an equivalent period by the legislation under which it was completed, including any calendar year for which pension points have been credited under the Swedish social insurance scheme for the purpose of a supplementary pension on the basis of income from employment or other economic activity during the year in question or a portion thereof;

 

j) ”likvärdig period” med avseende på Förenade Konungarikets territorium en period, för vilken avgifter svarande mot den förmån varom fråga är har tillgodoräknats enligt lagstiftningen i denna stat;

 

(j) ”equivalent period” means in relation to the territory of the United Kingdom a period for which contributions appropriate to the benefit in question have been credited under the legislation of that State;

 

k) ”pension”, ”ersättning” eller ”förmån” en pension, ersättning eller förmån enligt den tillämpliga lagstiftningen, inbegripet alla däri ingående delar som bekostas av allmänna medel liksom alla höjningar och tilläggsbetalningar;

 

(k) ”pension”, ”allowance” or ”benefit” mean a pension, allowance or benefit under the applicable legislation, including all the constituent parts thereof which are financed out of public funds as well as all increases and additional payments;

 

l) ”ålderspension” med avseende på Förenade Konungarikets territorium en ålderspension enligt lagstiftningen i denna stat och med avseende på Sverige en ålderspension i form av folkpension eller tilläggspension;

 

(l) ”old age pension” includes, in relation to the territory of the United Kingdom, a retirement pension under the legislation of that State and, in relation to Sweden, and old age pension in the form of a basic pension or a supplementary pension;

 

m) ”förmån vid barns födelse” med avseende på Förenade Konungarikets territorium moderskapspenning enligt lagstiftningen i denna stat och med avseende på Sverige föräldrapenning;

 

(m) ”benefit in respect of childbirth” means, in relation to the territory of the United Kingdom, maternity allowance under the legislation of that State and, in relation to Sweden, parental benefit;

 

n) ”efterlevandeförmån” med avseende på Förenade Konungarikets territorium änkeersättning, mödraersättning till änka och änkepension enligt lagstiftningen i denna stat;

 

(n) ”survivor’s benefit” means in relation to the territory of the United Kingdom, widow’s allowance, widowed mothers’s allowance and widow’s pension under the legislation of that State;

 

o) ”förmån för efterlevande barn” med avseende på Förenade Konungarikets territorium vårdbidrag och särskilt barnbidrag enligt lagstiftningen i denna stat och med avseende på Sverige barnpension enligt lagstiftningen i Sverige;

 

(o) ”orphan’s benefit” means, in relation to the territory of the United Kingdom, guardian’s allowance and child’s special allowance under the legislation of that State and, in relation to Sweden, child’s pension under the legislation of Sweden;

 

p) ”barnbidrag” med avseende på Förenade Konungarikets territorium förmåner till barn enligt lagstiftningen i denna stat och med avseende på Sverige allmänt barnbidrag enligt lagstiftningen i denna stat;

 

(p) ”family allowance” includes, in relation to the territory of the United Kingdom, child benefit under the legislation of that State, and in relation to Sweden, general children’s allowance under the legislation of that State;

 

q) ”fartyg” med avseende på Förenade Konungarikets territorium ett fartyg som är registrerat i en hamn inom detta territorium eller, i fråga om svävare, registrerat inom detta territorium eller varje annat fartyg, vars ägare (eller, om flera ägare finns, den som tjänstgör som redare) eller redare är bosatt eller har sin huvudsakliga verksamhet i detta territorium och med avseende på Sverige ett fartyg som för svensk flagga;

 

(q) ”ship or vessel” means, in relation to the territory of the United Kingdom, any ship or vessel, whose port of registry is a port in that territory or in the case of a hovercraft, which is registered in that territory, or any other ship or vessel of which the owner (or managing owner if there is more than one owner) or manager resides or has his principal place of business in that territory and, in relation to Sweden, any ship or vessel flying the Swedish flag;

 

r) ”förvärvsarbetande” en person som är anställd eller driver självständig verksamhet;

 

(r) ”gainfully occupied” means being an employed or self-employed person;

 

s) ”anställd” en person, som definieras som anställd eller annan arbetstagare, eller en person som behandlas som sådan i den tillämpliga lagstiftningen;

 

(s) ”employed person” means a person who comes within the definition of an employed person or an employed earner or a person who is treated as such in the applicable legislation;

 

t) ”anställning” förvärvsarbete som anställd;

 

(t) ”employment” means employment as an employed person;

 

u) ”självständigt förvärvsverksam” en person som definieras som självständig företagare eller som behandlas som sådan i den tillämpliga lagstiftningen;

 

(u) ”self-employed person” means a person who comes within the definition of a selfemployed earner or a person who is treated as such in the applicable legislation;

 

v) ”socialhjälp” med avseende på Förenade Konungarikets territorium behovsprövade förmåner enligt lagstiftningen i denna stat och med avseende på Sverige socialhjälp som lämnas enligt svensk lag;

 

(v) ”social assistance” means, in relation to the territory of the United Kingdom, supplementary benefit under the legislation of that State, and, in relation to Sweden, social assistance provided for in Swedish laws;

 

w) ”avtalet” avtalet den 2 maj 1992 mellan den Europeiska gemenskapen, dess medlemsstater och medlemsstaterna i den Europeiska frihandelssammanslutningen om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet;

 

(w) ”Agreement” means the agreement dated 2 May 1992 and made between the European Community, its Member States and the European Free Trade Association States establishing the European Economic Area;

 

x) ”förordning (EEG) nr 1408/71” Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen med de ändringar och tillägg till denna som gäller vid varje tidpunkt;

 

(x) ”Regulation (EEC) 1408/71” means the Regulation (EEC) No 1408/71 of the Council on the application of social security schemes to employed persons, to selfemployed persons and to members of their families moving within the Community and includes amendments and adaptations from time to time applicable thereto;

 

y) ”tillämpningsförordningen” Rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen med de ändringar och tillägg till tillämpningsförordningen som gäller vid varje tidpunkt.

 

(y) ”Implementing Regulation” means the Regulation (EEC) No 574/72 of the Council laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to selfemployed persons and to their families moving within the Community and includes amendments and adaptations from time to time applicable thereto.

 

2. Andra ord och uttryck som används i konventionen har den innebörd som tillkommer dem enligt den tillämpliga lagstiftningen.

 

(2) Other words and expressions which are used in the Convention have the meanings respectively assigned to them in the legislation concerned.

 

3. Vid tillämpningen av de bestämmelser i konventionen som gäller för medborgare i den ena eller andra staten skall uttrycket ”medborgare” med avseende på Förenade Konungariket avse varje brittisk medborgare, medborgare i till Storbritannien hörande territorier, medborgare i brittiska översjöiska områden eller brittisk undersåte.

 

(3) For the purpose of applying those provisions of this Convention which apply to nationals of one of the other State ”national” means, in relation to the United Kingdom, any British citizen, British Dependent Territories citizen, British Overseas citizen or British subject.

 

Artikel 2

 

Article 2

 

1. Konventionen är tillämplig

 

(1) The provisions of this Convention shall apply,

 

a) med avseende på Förenade Konungarikets territorium på

 

(a) in relation to the territory of the United Kingdom, to:

 

i) 1975 1984 års lagar om social trygghet och 1975 1984 års lagar om social trygghet avseende Nordirland;

 

(i) the Social Security Acts 1975 to 1984 and the Social Security (Northern ireland) Acts 1975 to 1984;

 

ii) 1975 1984 års lagar om social trygghet (parlamentslagar) såsom de gäller på Isle of Man med stöd av förordningar enligt 1982 års lag om social trygghet (Tynwaldlag);

 

(ii) the Social Security Acts 1975 to 1984 (Acts of Parliament) as those Acts apply to the Isle of Man by virtue of orders made, or having effect as if made, under the Social Security Act 1982 (an Act of Tynwald);

 

iii) Jerseys socialförsäkringslag av år 1974;

 

(iii) the Social Security (Jersey) Law 1974;

 

iv) Guernseys socialförsäkringslag av år 1978;

 

(iv) the Social Insurance (Guernsey) Law 1978;

 

v) 1975 års lag om förmåner till barn, 1975 års förordning om förmåner till barn avseende Nordirland och 1975 års lag om förmåner till barn (parlamentslag) såsom den gäller på Isle of Man med stöd av förordningar enligt 1982 års lag om social trygghet (Tynwaldlag), Jerseys familjeförmånslag av år 1972 och Guernseys familjeförmånslag av år 1950;

 

(v) the Child Benefit Act 1975, the Child Benefit (Northern Ireland) Order 1975 and the Child Benefit Act 1975 (an Act of Parliament) as that Act applies to the Isle of Man by virtue of orders made, or having effect as if made, under the Social Security Act 1982 (an Act of Tynwald); the Family Allowances (Jersey) Law 1972 and the Family Allowances (Guernsey) Law 1950;

 

och sådan lagstiftning som ingått i dessa lagar eller förordningar eller upphävts genom lagstiftning som ingått i dem;

 

and the legislation which was consolidated by those Acts, Laws or Orders or repealed by legislation consolidated by them;

 

b) med avseende på Sveriges territorium på lagstiftningen om

 

(b) in relation to the territory of Sweden, to the legislation on:

 

i) sjukpenningförsäkring med föräldraförsäkring;

 

(i) insurance for sickness cash benefit and parental insurance;

 

ii) folkpension;

 

(ii) basic pension;

 

iii) försäkring för tilläggspension;

 

(iii) supplementary pension insurance;

 

iv) allmänna barnbidrag;

 

(iv) general children’s allowances;

 

v) arbetsskadeförsäkring (olycksfall i arbete och arbetssjukdom);

 

(v) occupational accidents and diseases insurance;

 

vi) arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd.

 

(vi) unemployment insurance and labour market cash support.

 

2. Såvitt inte annat följer av bestämmelserna i tredje och fjärde styckena i denna artikel skall konventionen tillämpas även på sådan lagstiftning som ersätter, ändrar, kompletterar eller kodifierar den lagstiftning som anges i första stycket i denna artikel.

 

(2) Subject to the provisions of paragraphs (3) and (4) of this Article, this Convention shall apply also to any legislation which supersedes, replaces, amends, supplements or consolidates the legislation specified in paragraph (1) of this Article.

 

3. Konventionen skall icke tillämpas på Europeiska Gemenskapernas förordningar om social trygghet eller på någon konvention om social trygghet som endera staten har slutit med en tredje stat eller på lagar eller förordningar som ändrar den i första stycket i denna artikel angivna lagstiftningen för att ge verkan åt en sådan konvention, men skall icke hindra endera staten att i sin lagstiftning beakta bestämmelserna i någon konvention som staten har slutit med en tredje stat.

 

(3) This Convention shall not apply to Regulations on social security of the European Communities or to any convention on social security which either State has concluded with a third state or to any laws or regulations which amend the legislation specified in paragraph (1) of this Article for the purpose of giving effect to such a convention but shall not prevent either State from taking into account under its legislation the provisions of any convention which that State has concluded with a third state.

 

4. Konventionen skall tillämpas på lagstiftning som avser andra grenar av social trygghet än de som anges i första stycket i denna artikel endast om de två staterna kommer överens härom.

 

(4) This Convention shall apply to any legislation which relates to a branch of social security not covered by the legislation specified in paragraph (1) of this Article, only if the two States make an agreement to that effect.

 

Artikel 3

 

Article 3

 

1. I den mån icke annat stadgas i konventionen är den tillämplig på

 

(1) In so far as it does not contain provisions to the contrary, this Convention shall apply to:

 

a) medborgare i de båda staterna och personer som härleder sina rättigheter från sådana personer;

 

(a) nationals of the States and persons deriving their rights from such nationals;

 

b) andra personer, som är eller varit omfattade av lagstiftningen i endera staten, och personer som härleder sina rättigheter från sådana personer.

 

(b) other persons who are, or have been, covered by the legislation of either of the States and to persons deriving their rights from such persons.

 

2. I den mån icke annat stadgas i konventionen skall medborgare i den ena staten, som är bosatta inom den andra statens territorium, behandlas som medborgare i den senare staten vid tillämpning av denna stats lagstiftning.

 

(2) Except where otherwise provided in this Convention, nationals of one State, who are resident in the territory of the other State, shall be treated as nationals of the latter State in the implementation of the legislation of that State.

 

3. Bestämmelserna i andra stycket i denna artikel skall i tillämpliga delar avse jämväl

 

(3) The provisions in paragraph (2) of this Article shall mutatis mutandis also apply to:

 

a) flyktingar och statslösa personer som avses i konventionen den 28 juli 1951 om flyktingars rättsliga ställning och protokollet den 31 januari 1967 till nämnda konvention, ävensom konventionen den 28 september 1954 om statslösa personers rättsliga ställning;

 

(a) refugees and stateless persons, as referred to in the Convention of 28 July 1951 relating to the Status of Refugees and the Protocol of 31 January 1967 to the said Convention, as well as the Convention of 28 September 1954 relating to the Status of Stateless Persons;

 

b) andra personer med avseende på rättigheter som de härleder från en medborgare i den ena staten eller från en i denna artikel avsedd flykting eller statslös person.

 

(b) other persons with regard to rights which they derive from a national of one State or from a refugee or a stateless person referred to in this Article.

 

Artikel 3A

 

Article 3A

 

1. I den mån inte annat föreskrivs i andra stycket skall konventionen (men inte det därtill fogade protokollet om medicinsk vård) från den dag avtalet träder i kraft och vad avser förhållandet mellan Sverige och England, Skottland, Wales och Nordirland upphöra att gälla för alla personer för vilka bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1408/71 och tillämpningsförordningen vid den tidpunkten gäller eller senare kommer att gälla. För personer för vilka konventionen enligt bestämmelserna i detta stycke upphör att gälla skall rättigheter som är under förvärvande enligt konventionen omedelbart före dagen för avtalets ikraftträdande fastställas enligt bestämmelserna i de nämnda förordningarna.

 

(1) Subject to paragraph (2), this Convention (but not the Protocol thereto concerning medical treatment) shall as from the date of entry into force of the Agreement and as regards relations between England, Scotland, Wales, Northern Ireland and Sweden cease to apply to all persons to whom the provisions of Regulation (EEC) 1408/71 and the Implementing Regulation are at that date or subsequently become applicable. Any rights in course of acquisition under this Convention immediately before the date of entry into force of the Agreement shall as regards persons to whom the Convention is disapplied by the provisions of this paragraph be determined in accordance with the provisions of those Regulations.

 

2. Bestämmelserna i konventionen skall fortsätta att gälla vad avser:

 

(2) The provisions of this Convention shall continue to apply to:

 

a) en förmån, pension eller ersättning som beviljats före dagen för avtalets ikraftträdande;

 

(a) any award of a benefit, pension or allowance made prior to the date upon which the Agreement comes into force;

 

b) ansökan om en förmån, pension eller ersättning som har gjorts men som inte har avgjorts vid dagen för avtalets ikraftträdande;

 

(b) any claim to a benefit, pension or allowance made but not determined at the date upon which the Agreement comes into force;

 

c) ansökan om en förmån, pension eller ersättning som har gjorts efter avtalets ikraftträdande, dock endast när ansökan avser rätt till en förmån, pension eller ersättning för tid före dagen för avtalets ikraftträdande.

 

(c) any claim to a benefit, pension or allowance made after the date the Agreement comes into force but only where that claim relates to entitlement to such benefit, pension or allowance for a period prior to the date upon which the Agreement comes into force.

 

Artikel 4

 

Article 4

 

1. I den mån inte annat föreskrivs i artiklarna 14 23 i konventionen skall

 

(1) Subject to the provisions of Articles 14 to 23 of this Convention:

 

a) ålderspension, efterlevandeförmån, andra invalidförmåner än invalidpension som är oberoende av avgiftsbetalning, eller varje pension, ersättning eller förmån som utges på grund av en yrkesskada enligt Förenade Konungarikets lagstiftning utges till personer inom Sveriges territorium som om de befann sig inom Förenade Konungarikets territorium;

 

(a) old age pension, survivor’s benefit, invalidity benefit other than non-contributory invalidity pensions, or any pension, allowance or gratuity payable in respect of an industrial injury or industrial disease under the legislation of the United Kingdom shall be payable to persons in the territory of Sweden, as if they were in the territory of the United Kingdom;

 

b) ålders-, förtids- och efterlevandepensioner samt kontantförmåner på grund av yrkesskada enligt den svenska lagstiftningen utges till personer bosatta inom Förenade Konungarikets territorium som om de vore bosatta inom Sveriges territorium.

 

(b) old age, invalidity and survivor’s pensions as well as cash benefits for industrial injuries and diseases under the legislation of Sweden shall be payable to persons residing in the territory of the United Kingdom, as if the were residing in the territory of Sweden.

 

2. I fall då enligt lagstiftningen i den ena staten någon förmån, för vilken speciella regler gäller i konventionen, eller någon höjning av sådan förmån, skulle utges för en familjemedlem om han vistades inom denna stats territorium, skall den utges medan han vistas inom den andra statens territorium.

 

(2) Where, under the legislation of one State, any benefit for which specific provision is made in this Convention or any increase of such benefit would be payable for a dependant if he were in the territory of that State, it shall be paid while he is in the territory of the other State.

 

3. I den mån icke annat stadgas i konventionen skall pensioner, ersättningar och andra förmåner som skall utges av den ena staten utges till medborgare i den andra staten, som är bosatta i en tredje stat, på samma villkor och i samma omfattning som till medborgare i den första staten som bor i den tredje staten.

 

(3) Except where otherwise provided in this Convention, pensions, allowances or benefits payable by one State shall be paid to nationals of the other State who are resident in a third state, on the same terms and to the same extent as to nationals of the first State, resident in that third state.

 

AVDELNING II. BESTÄMMELSER OM TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

AVDELNING II. BESTÄMMELSER OM TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

 

PART II. PROVISIONS WHICH DETERMINE THE LEGISLATION APPLICABLE

 

Artikel 5

 

Article 5

 

1. Med förbehåll för de följande bestämmelserna i denna artikel och bestämmelserna i artiklarna 6 9 i konventionen skall skyldigheten för en förvärvsarbetande person att vara försäkrad fastställas enligt lagstiftningen i den stat inom vars territorium han utför förvärvsarbete. Om en person utför förvärvsarbete inom båda staternas territorier, skall han vara försäkrad inom vardera statens territorium med avseende på hans förvärvsarbete inom detta.

 

(1) Subject to the following provisions of this Article and the provisions of Articles 6 to 9 of this Convention, where a person is gainfully occupied, his liability to be insured shall be determined under the legislation of the State in whose territory he is so occupied. Where a person is gainfully occupied in the territories of both States, he shall be liable to be insured in each territory in respect of his gainful occupation in that territory.

 

2. När en person inte är förvärvsarbetande skall hans försäkringstillhörighet bestämmas enligt svensk lagstiftning om han är bosatt i Sverige och enligt lagstiftningen inom Förenade Konungarikets territorium om han är bosatt där.

 

(2) Where a person is not gainfully occupied, any liability to be insured shall be determined under the legislation of Sweden if he is resident there or under the legislation of the territory of the United Kingdom if he is ordinarily resident in that territory.

 

Artikel 6

 

Article 6

 

1. Om en person, som är försäkrad enligt lagstiftningen i den ena staten och är anställd hos en arbetsgivare inom denna stats territorium, av sin arbetsgivare utsänds för att arbeta inom den andra statens territorium, skall den förra statens lagstiftning fortsätta att gälla för honom som om han var anställd inom dess territorium, förutsatt att anställningen inom den senare statens territorium inte väntas vara längre än tolv månader. Om hans anställning inom den andra statens territorium av oförutsedda skäl fortsätter utöver denna tolvmånadersperiod, skall den förra statens lagstiftning fortsätta att gälla för honom under en ytterligare period av högst tolv månader, förutsatt att den behöriga myndigheten i den senare staten samtycker härtill före utgången av den första tolvmånadersperioden.

 

(1) Where a person, who is insured under the legislation of one State and is employed by an employer in the territory of that State, is sent by that employer to work in the territory of the other State, the legislation of the former State shall continue to apply to him as if he were employed in the territory of that State provided that the employment in the territory of the latter State is not expected to last for more than twelve months. Where, for unforeseen reasons, his employment in the territory of the latter State continues after such a period of twelve months, the legislation of the former State shall continue to apply to him for a further period of not more than twelve months, provided that the competent authority of the latter State agrees thereto before the end of the first period of twelve months.

 

2. Följande bestämmelser skall gälla för en person som tillhör den resande personalen inom ett företag som arbetar med transport av passagerare eller varor till lands eller i luften, vare sig detta arbete sker för ett annat företag eller för företagets egen räkning:

 

(2) The following provisions shall apply to any person employed as a member of the travelling personnel of an undertaking engaged in the transport of passengers or goods by road or air, whether for another undertaking or on itw own account:

 

a) såvitt inte annat följer av bestämmelserna i mom. b) och c) i detta stycke skall, då en person är anställd vid ett företag som har sin huvudsakliga verksamhet inom den ena statens område, lagstiftningen i denna stat gälla för honom, även om han är bosatt inom den andra statens territorium;

 

(a) subject to the provisions of sub-paragraphs (b) and (c) of this paragraph, where a person is employed by an undertaking which has its principal place of business in the territory of one State, the legislation of that State shall apply to him, even if he is resident in the territory of the other State;

 

b) såvitt inte annat följer av bestämmelserna i mom. c) i detta stycke skall, i fall då företaget har en filial eller en agentur inom den ena statens territorium och en person är anställd vid denna filial eller agentur, lagstiftningen i denna stat gälla för honom;

 

(b) subject to the provisions of sub-paragraph (c) of this paragraph, where the undertaking has a branch or agency in the territory of one State and a person is employed by that branch or agency the legislation of that State shall apply to him;

 

c) i fall då en person är bosatt inom den ena statens territorium och är anställd inom detta territorium, skall lagstiftningen i denna stat gälla för honom, även om det företag där han är anställd icke har sin huvudsakliga verksamhet eller någon filial eller agentur inom detta territorium.

 

(c) where a person is resident in the territory of one State and is employed in that territory, the legislation of that State shall apply to him, even if the undertaking which employs him does not have its principal place of business or any branch or agency in that territory.

 

3. En person, som enligt bestämmelserna i denna artikel omfattas av svensk lagstiftning, skall därvid betraktas som bosatt i Sverige.

 

(3) A person, who is subject to Swedish legislation under the provisions of this Article, shall for such purposes be considered to be resident in Sweden.

 

Artikel 7

 

Article 7

 

1. I fall då en person är anställd ombord på ett fartyg hemmahörande i den ena staten skall, såvitt inte annat följer av bestämmelserna i andra och tredje styckena i denna artikel, lagstiftningen i denna stat gälla för honom som om villkoren i fråga om bosättning var uppfyllda för honom, förutsatt att han är medborgare i endera staten.

 

(1) Subject to the provisions of paragraphs (2) and (3) of this Article, where a person is employed on board any ship or vessel of one State, the legislation of that State shall apply to him as if any conditions relating to residence were satisfied in his case, provided that he is a national of either State;

 

2. I fall då en person, som är försäkrad enligt lagstiftningen i den ena staten och anställd inom denna stats territorium eller ombord på ett fartyg som hör hemma i denna stat, av en arbetsgivare i nämnda stat sänds för att arbeta ombord på ett fartyg som hör hemma i den andra staten, skall lagstiftningen i den förra staten fortsätta att gälla för honom, förutsatt att hans anställning ombord på det fartyg som hör hemma i den senare staten icke väntas vara längre än tolv månader. Om hans anställning ombord på det fartyg som hör hemma i den senare staten av oförutsedda skäl fortsätter utöver denna tolvmånadersperiod, skall lagstiftningen i den förra staten fortsätta att gälla för honom för en ytterligare period av högst tolv månader, förutsatt att den behöriga myndigheten i den senare staten samtycker härtill före utgången av den första tolvmånadersperioden.

 

(2) Where a person, who is insured under the legislation of one State and employed in the territory of that State or on board any ship or vessel of that State, is sent by an employer in the territory of that State to work on board a ship or vessel of the other State, the legislation of the former State shall continue to apply to him provided that his employment on board the ship or vessel of the latter State is not expected to last for a period of more than twelve months. Where, for unforeseen reasons, his employment on board the ship or vessel of the latter State continues after such period of twelve months, the legislation of the former State shall continue to apply to him for a further period of not more than twelve months, provided that the competent authority of the latter State agrees thereto before the end of the first period of twelve months.

 

3. I fall då en person, som är bosatt inom den ena statens territorium och anställd ombord på ett fartyg hemmahörande i den andra staten, i fråga om denna anställning avlönas av en person som är bosatt inom den förra statens territorium eller av ett företag som har sin huvudsakliga verksamhet där, skall den förra statens lagstiftning gälla för honom som om fartyget var ett fartyg hemmahörande i denna stat, och den person eller det företag som utbetalar lönen betraktas som arbetsgivare vid tillämpningen av denna lagstiftning.

 

(3) Where a person, who is resident in the territory of one State and employed on board any ship or vessel of the other State, is paid remuneration in respect of that employment by a person who is resident in, or by an undertaking which has its principal place of business in the territory of the former State, the legislation of the former State shall apply to him as if the ship or vessel were a ship or vessel of the former State, and the person or undertaking by whom the remuneration is paid shall be treated as the employer for the purposes of such legislation.

 

Artikel 8

 

Article 8

 

1. Denna konvention berör inte de bestämmelser i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser och Wienkonventionen om konsulära förbindelser som avser den i artikel 2 första och andra styckena angivna lagstiftningen.

 

(1) This Convention does not affect the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations and the Vienna Convention on Consular Relations as far as they concern the legislation mentioned in paragraphs (1) and (2) of Article 2.

 

2. Såvitt inte annat följer av bestämmelserna i artiklarna 6 och 7 och av första stycket i denna artikel skall när en person som är anställd i den ena statens tjänst eller eljest i allmän tjänst i denna stat men arbetar i den andra staten, lagstiftningen i den förra staten i fråga om försäkringstillhörighet gälla som om han var sysselsatt där, om de behöriga myndigheterna enas om detta enligt artikel 9.

 

(2) Subject to the provisions of Articles 6 and 7 and of paragraph (1) of this Article, where any person, who is in the Government Service of one State or in the service of any public corporation of that State, is employed in the territory of the other State, the legislation of the former State concerning liability to be insured shall apply to him as if he were employed in its territory, if this is agreed between the competent authorities in accordance with Article 9.

 

Artikel 9

 

Article 9

 

1. De behöriga myndigheterna i de båda staterna kan med avseende på vissa personer eller persongrupper komma överens om avvikelser från bestämmelserna i artiklarna 5 8.

 

(1) The competent authorities of the two States may agree to modify the provisions of Articles 5 to 8 of this Convention in respect of particular persons or categories of persons.

 

2. Bestämmelserna i artikel 6 tredje stycket skall äga motsvarande tillämpning i fall som här avses.

 

(2) The provisions of Article 6 paragraph (3) shall apply, mutatis mutandis, to cases referred to in this Article.

 

AVDELNING III. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

AVDELNING III. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

 

PART III. SPECIAL PROVISIONS

 

Sektion 1. Särskilda bestämmelser i fråga om tillämpning av lagstiftningen inom Förenade Konungarikets territorium

 

Section 1. Special provisions relating to the application of the legislation of the territory of the United Kingdom

 

Artikel 10

 

Article 10

 

1. Vid beräkning enligt artikel 15 i konventionen av rätt till ålderspension enligt lagstiftningen i Förenade Konungariket, vid beräkning enligt artikel 17 av rätt till änkeförmån i Förenade Konungariket och vid beräkning av rätt enligt lagstiftningen i Förenade Konungariket till förmån som anges i artiklarna 11 13, skall såvitt inte annat följer av bestämmelserna i fjärde och femte styckena av denna artikel, försäkringsperioder som fullgjorts före den 6 april 1975 enligt lagstiftningen i Sverige betraktas som om de varit försäkringsperioder som fullgjorts enligt lagstiftningen i Förenade Konungariket.

 

(1) Subject to the provisions of paragraphs (4) and (5) of this Article, for the purpose of calculating entitlement to an old age pension under the legislation of the United Kingdom in accordance with Article 15 of this Convention, or of calculating entitlement to a United Kingdom widow’s benefit under Article 17, or of calculating entitlement under the legislation of the United Kingdom to any benefit specified in Articles 11 to 13 of this Convention, insurance periods completed under the legislation of Sweden before 6 April 1975 shall be treated as if they had been insurance periods completed under the legislation of the United Kingdom.

 

2. Vid beräkning enligt artikel 15 i konventionen av rätt till ålderspension enligt lagstiftningen i Förenade Konungariket och vid beräkning enligt artikel 17 av rätt till änkeförmån i Förenade Konungariket och vid beräkning av rätt enligt lagstiftningen i Förenade Konungariket till förmån som anges i artiklarna 11 13 i konventionen skall, såvitt inte annat följer av bestämmelserna i fjärde stycket i denna artikel, försäkringsperioder som fullgjorts efter den 5 april 1975 som självständigt förvärvsverksam enligt lagstiftningen i Sverige betraktas som om de varit försäkringsperioder, som fullgjorts som självständigt förvärvsarbetande enligt lagstiftningen i Förenade Konungariket.

 

(2) Subject to the provisions of paragraph (4) of this Article, for the purpose of calculating entitlement to an old age pension under the legislation of the United Kingdom in accordance with Article 15 of this Convention, or of calculating entitlement to a United Kingdom widow’s benefit under Article 17, or of calculating entitlement under the legislation of the United Kingdom to any benefit specified in Articles 11 to 13 of this Convention, insurance periods completed as a self- employed person under the legislation of Sweden after 5 April 1975 shall be treated as if they had been insurance periods completed as a self-employed person under the legislation of the United Kingdom.

 

3. Om inte annat följer av bestämmelserna i sjunde stycket av denna artikel, skall vid beräkning av inkomstfaktor för rätt till förmån som anges i artiklarna 11 17 i konventionen och som utges enligt den i artikel 2 första stycket a) i) och ii) i konventionen angivna lagstiftningen en person, från och med ett relevant beskattningsår som börjar tidigast den 6 april 1975, för varje hel vecka som han fullgjort en försäkringsperiod som anställd enligt lagstiftningen i Sverige anses ha erlagt avgift som anställd för inkomster motsvarande två tredjedelar av den högsta veckoinkomst som gäller för nämnda år.

 

(3) Subject to the provisions of paragraph (7) of this Article, for the purpose of calculating an earnings-factor for entitlement to any benefit referred to in Articles 11 to 17 of this Convention and provided under the legislation specified in Article 2 (1) (a) (i) and (ii) of this Convention, a person shall be treated for each week beginning in a relevant tax year commencing on or after 6 April 1975, the whole of which week is an insurance period completed as an employed person under the legislation of Sweden, as having paid a contribution as an employed earner on earnings equivalent to two- thirds of that year’s weekly upper earnings limit.

 

4. Vid beräkning av avgiftsfaktor för att bestämma rätten till en förmån som avses i artiklarna 11, 12 och 14 17 i konventionen och utges enligt den lagstiftning som anges i artikel 2 första stycket a) iii) i konventionen skall personen i fråga

 

(4) For the purpose of calculating the appropriate contribution factor to establish entitlement to any benefit referred to in Articles 11, 12 and 14 to 17 of this Convention and provided under the legislation specified in Article 2 (1) (a) (iii) of this Convention, a person shall be treated:

 

a) för varje vecka av en försäkringsperiod som fullgjorts enligt svensk lagstiftning under ett kvartal anses ha erlagt avgifter som motsvarar en avgiftsfaktor av 0,077 för detta kvartal;

 

(a) for each week in an insurance period completed under the legislation of Sweden, being a week in the relevant quarter, as having paid contributions which derive a quarterly contribution factor of 0.077 for that quarter;

 

b) för varje vecka av en försäkringsperiod som fullgjorts enligt svensk lagstiftning under ett år anses ha erlagt avgifter som motsvarar en avgiftsfaktor av 0,0193 för detta år.

 

(b) for each week in an insurance period completed under the legislation of Sweden, being a week in the relevant year, as having paid contributions which derive an annual contribution factor of 0.0193 for that year.

 

5. Vid bestämmande av rätten till förmån enligt artiklarna 11 17 och 24 i konventionen enligt den lagstiftning som anges i artikel 2 första stycket a) iv) i konventionen skall försäkringsperioder som fullgjorts enligt svensk lagstiftning anses som försäkringsperioder fullgjorda enligt Guernseys lagstiftning.

 

(5) For the purpose of calculating entitlement to benefit in accordance with Articles 11 to 17 and Article 24 of this Convention under the legislation specified in Article 2 (1) (a) (iv) of this Convention, insurance periods completed under the legislation of Sweden shall be treated as if they had been insurance periods completed under the legislation of Guernsey.

 

6. Om inte annat följer av bestämmelserna i åttonde och nionde styckena i denna artikel skall vid omvandling av försäkringsperioder som före den 6 april 1975 fullgjorts enligt lagstiftningen i Förenade Konungariket en avgiftsperiod eller likvärdig period som fullgjorts enligt lagstiftningen i denna stat betraktas som om den hade varit en försäkringsperiod fullgjord enligt lagstiftningen i Sverige.

 

(6) Subject to the provisions of paragraphs (8) and (9) of this Article, for the purpose of converting insurance periods completed under the legislation of the United Kingdom before 6 April 1975, each contribution period or equivalent period completed under the legislation of that State shall be treated as if it had been an insurance period completed under the legislation of Sweden.

 

7. Vid omvandling av en inkomstfaktor, som uppnåtts under ett beskattningsår som börjar tidigast den 6 april 1975, till en försäkringsperiod enligt den lagstiftning som anges i artikel 2 första stycket a) i) och ii) i konventionen skall den behöriga myndigheten inom Förenade Konungarikets territorium dela inkomstfaktorn med den inkomst som motsvarar den lägre inkomstgränsen under året. Resultatet avrundas till närmast lägre hela tal. Det sålunda framräknade talet skall anses utgöra antalet veckor i den försäkringsperiod som fullgjorts enligt den nämnda lagstiftningen. Talet får dock ej överstiga det antal veckor under året, under vilka personen var underkastad denna lagstiftning.

 

(7) For the purpose of converting to an insurance period any earnings- factor achieved in any tax year commencing on or after 6 April 1975 under the legislation specified in Article 2 (1) (a) (i) and (ii) of this Convention, the competent authority of the territory of the United Kingdom shall divide the earnings-factor by that year’s lower earnings limit. The result shall be expressed as a whole number, any remaining fraction being ignored. The figure so calculated, subject to a maximum of the number of weeks during which the person was subject to that legislation in that year, shall be treated as representing the number of weeks in the insurance period completed under that legislation.

 

8. Vid omvandling av en avgiftsfaktor som uppnåtts enligt den lagstiftning som avses i artikel 2 första stycket a) iii) i konventionen till en försäkringsperiod skall den behöriga myndigheten inom Förenade Konungarikets territorium

 

(8) For the purpose of converting to an insurance period any contribution factor achieved under the legislation specified in Article 2 (1) (a) (iii) of this Convention, the competent authority of the territory of the United Kingdom shall:

 

a) när det gäller avgiftsfaktorn för kvartal, multiplicera den faktor som uppnåtts av personen under ett kvartal med 13, och

 

(a) in the case of a quarterly contribution factor, multiply the factor achieved by a person in a quarter by thirteen; and

 

b) när det gäller avgiftsfaktorn för år, multiplicera den faktor som uppnåtts av en person under ett år med 52.

 

(b) in the case of an annual contribution factor, multiply the factor achieved by a person in a year by fifty-two.

 

Resultatet avrundas till närmast lägre hela tal. Det sålunda framräknade talet skall anses utgöra antalet veckor i den försäkringsperiod som fullgjorts enligt denna lagstiftning. Talet får dock ej överstiga det antal veckor som personen i fråga var underkastad lagstiftningen under kvartalet eller året i fråga.

 

The result shall be expressed as a whole number, any remaining fraction being ignored. The figure so calculated, subject to a maximum of the number of weeks during which the person was subject to that legislation in a quarter or in a year, as the case may be, shall be treated as representing the number of weeks in the insurance period completed under that legislation.

 

9. Vid omvandling av försäkringsperioder fullgjorda efter den 5 april 1975 enligt den lagstiftning som anges i artikel 2 första stycket a) iv) i konventionen skall varje försäkringsperiod som fullgjorts enligt denna lagstiftning anses som om den varit en försäkringsperiod fullgjord enligt svensk lagstiftning.

 

(9) For the purpose of converting insurance periods completed after 5 April 1975 under the legislation specified in Article 2 (1) (a) (iv) of this Convention, each insurance period completed under that legislation shall be treated as if it had been an insurance period completed under the legislation of Sweden.

 

10. I fall då det icke är möjligt att exakt bestämma de tidsperioder inom vilka vissa försäkringsperioder fullgjorts enligt lagstiftningen i den ena staten, skall sådana perioder betraktas som om de icke sammanföll med försäkringsperioder fullgjorda enligt lagstiftningen i den andra staten och skall medräknas på det för förmånstagaren fördelaktigaste sättet.

 

(10) Where it is not possible to determine accurately the periods of time in which certain insurance periods were completed under the legislation of one State, such periods shall be treated as if they did not overlap with insurance periods completed under the legislation of the other State, but they shall be taken into account to the best advantage of the beneficiary.

 

11. Vid bestämmandet av rätt till tilläggsbelopp enligt lagstiftningen i Förenade Konungariket skall icke beaktas försäkringsperioder fullgjorda enligt lagstiftningen i Sverige.

 

(11) For the purposes of determining entitlement to additional component payable under the legislation of the territory of the United Kingdom, no account shall be taken of any insurance period completed under the legislation of Sweden.

 

Sektion 2. Förmåner vid sjukdom och barns födelse, moderskapshjälp

 

Section 2. Sickness benefit, benefit in respect of childbirth and maternity grant

 

Artikel 11

 

Article 11

 

1. Har en person, sedan han sist anlände till den ena statens territorium, fullgjort en försäkringsperiod enligt lagstiftningen i denna stat, skall vid behandling av en ansökan om sjukförmån ingiven enligt lagstiftningen i denna stat försäkringsperioder, som fullgjorts enligt lagstiftningen i den andra staten, med beaktande av bestämmelserna i konventionens artikel 10, betraktas som försäkringsperioder fullgjorda enligt lagstiftningen i den förra staten.

 

(1) Where a person has, since his last arrival in the territory of one State, completed a contribution period under the legislation of that State, then for the purpose of any claim for sickness benefit made under the legislation of that State, any insurance period, completed under the legislation of the other State shall, subject to the provisions of Article 10 of this Convention, be treated as if it were an insurance period completed under the legislation of the former State.

 

2. Har en person, sedan han sist anlände till den ena statens territorium, fullgjort en försäkringsperiod enligt lagstiftningen i denna stat, skall när det gäller förmån vid barnsbörd försäkringsperioder som fullgjorts enligt lagstiftningen i den andra staten, med beaktande av bestämmelserna i artikel 10 i konventionen, betraktas som försäkringsperioder fullgjorda enligt lagstiftningen i den förra staten.

 

(2) Where a person has, since his last arrival in the territory of one State, completed an insurance period under the legislation of that State, then for benefit in respect of childbirth, any insurance period completed under the legislation of the other State shall, subject to the provisions of Article 10 of this Convention, be treated as if it were an insurance period completed under the legislation of the former State.

 

3. Har en person rätt till sjukförmån enligt lagstiftningen i den ena staten, skall han ha rätt att uppbära denna förmån under en tillfällig vistelse inom den andra statens territorium. Denna bestämmelse äger motsvarande tillämpning på moderskapspenning enligt lagstiftningen i Förenade Konungariket och föräldrapenning enligt lagstiftningen i Sverige.

 

(3) Where a person is entitled to sickness benefit under the legislation of one State he shall be entitled to receive that benefit during a temporary stay in the territory of the other State. This provision applies mutatis mutandis to maternity allowance under the legislation of the United Kingdom and parental benefit under the legislation of Sweden.

 

4. Skulle en person, bortsett från bestämmelserna i detta stycke, ha rätt till förmån vid sjukdom eller barns födelse enligt lagstiftningen i båda staterna för samma period med stöd av första eller andra styckena i denna artikel, skall förmånen utges uteslutande enligt lagstiftningen i den stat inom vars territorium han befinner sig.

 

(4) Where, but for the provisions of this paragraph, a person would be entitled to sickness benefit or benefit in respect of childbirth under the legislation of both States for the same period by virtue of paragraph (1) or (2), respectively, of this Article, that benefit shall be granted exclusively under the legislation of the State in whose territory he is present.

 

Artikel 12

 

Article 12

 

1. Har en person, sedan han sist anlände till Jersey eller Guernsey, fullgjort en försäkringsperiod enligt lagstiftningen på Jersey eller Guernsey, skall vid behandling av en ansökan om moderskapshjälp enligt lagstiftningen på Jersey eller Guernsey försäkringsperioder som fullgjorts enligt den svenska lagstiftningen, med beaktande av bestämmelserna i konventionens artikel 10, betraktas som försäkringsperioder fullgjorda enligt den lagstiftning som ansökan hänför sig till.

 

(1) Where a person has, since his last arrival in the territory of Jersey or Guernsey, completed a contribution period under the legislation of Jersey or Guernsey, as the case may be, then for the purpose of any claim for maternity grant made under the legislation of Jersey or Guernsey, any insurance period completed under the legislation of Sweden shall, in accordance with the provisions of Article 10 of this Convention, be treated as if it were an insurance period completed under the legislation under which the claim is made.

 

2. När en kvinna förlossas i Storbritannien, Nordirland eller ön Man (i annat fall än då kvinnan anses ha förlossats där med tillämpning av tredje stycket i denna artikel), skall perioder då hon vistats i Sverige, vid behandlingen av en ansökan från henne om moderskapshjälp enligt lagstiftningen inom det territorium där förlossningen skedde, betraktas som om det var perioder av vistelse inom detta territorium.

 

(2) Where a woman is confined in Great Britain, Northern Ireland or the Isle of Man (other than a woman who is treated as having been confined there by virtue of paragraph (3) of this Article), periods during which she was present in the territory of Sweden shall be treated for the purpose of a claim by her for maternity grant under the legislation of the State in whose territory the confinement occurred as if they were periods during which she was present in that territory.

 

3. När det gäller rätt till moderskapshjälp enligt lagstiftningen i Förenade Konungariket skall en förlossning inom Sveriges territorium betraktas som en förlossning inom Förenade Konungarikets territorium.

 

(3) For the purpose of any right to maternity grant under the legislation of the United Kingdom a confinement in the territory of Sweden shall be treated as if it were a confinement in the territory of the United Kingdom.

 

4. Skulle en person, bortsett från bestämmelserna i detta stycke, ha rätt till moderskapshjälp enligt lagstiftningen i flera delar av Förenade Konungarikets territorium med stöd av denna konvention, skall förmån utges endast enligt lagstiftningen i den del av territoriet där förlossningen skedde. Skedde förlossningen i Sverige, skall förmån utges enligt lagstiftningen i den del av Förenade Konungarikets territorium där hon sist var bosatt.

 

(4) Where, but for the provisions of this paragraph, a person would be entitled to receive a maternity grant under the legislation of more than one part of the territory of the United Kingdom by virtue of the provisions of this Convention, a grant shall be payable only under the legislation of the part in which the confinement occurred. If the confinement occurred in Sweden the grant shall be payable under the legislation of that part of the territory of the United Kingdom in which she was last resident.

 

Sektion 3. Arbetslöshetsersättning

 

Section 3. Unemployment benefit

 

Artikel 13

 

Article 13

 

1. I fall då en person, sedan han sist anlände till den ena statens territorium, har fullgjort en avgiftsperiod enligt lagstiftningen i denna stat skall, såvitt inte annat följer av bestämmelserna i andra stycket i denna artikel, vid behandling av ansökan om arbetslöshetsersättning enligt lagstiftningen i denna stat försäkringsperioder, fullgjorda enligt lagstiftningen i den andra staten, med beaktande av bestämmelserna i konventionens artikel 10, betraktas som försäkringsperioder fullgjorda enligt lagstiftningen i den förra staten, förutsatt att de skulle ha betraktats som försäkringsperioder om de fullgjorts enligt lagstiftningen i denna stat. Dock skall,

 

(1) Subject to the provisions of paragraph (2) of this Article, where a person has, since his last arrival in the territory of one State, completed a contribution period under the legislation of that State, then for the purpose of a claim for unemployment benefit under the legislation of that State, any insurance period completed under the legislation of the other State shall, subject to the provisions of Article 10 of this Convention, be treated as if it were an insurance period completed under the legislation of the former State, provided that it would have been considered as an insurance period if it had been completed under the legislation of that State, and provided that:

 

a) försäkrings- eller sysselsättningsperioder som fullgjorts enligt lagstiftningen i Jersey inte beaktas vid bestämning av rätt till arbetslöshetsförmåner enligt svensk lagstiftning och

 

(a) periods of insurance or periods of employment completed under the legislation of Jersey shall not be taken into account for the purpose of determining entitlement to unemployment benefit under the legislation of Sweden; and

 

b) försäkrings- eller sysselsättningsperioder fullgjorda enligt svensk lagstiftning beaktas vid bestämning av rätt till arbetslöshetsförmåner endast enligt den lagstiftning som avses i artikel 2 första stycket a) i), ii) och iv) i konventionen.

 

(b) periods of insurance or periods of employment completed under the legislation of Sweden shall be taken into account for the purpose of determining entitlement to unemployment benefit only under the legislation specified in Article 2 (1) (a) (i), (ii) and (iv) of this Convention.

 

2. Tillämpningen av första stycket på svensk lagstiftning förutsätter, att den ifrågavarande personen har varit anställd i Sverige under sammanlagt minst fyra veckor under de sista tolv månaderna innan ansökan gjordes. Första stycket skall likväl tillämpas, om anställningen utan arbetstagarens förvållande upphört tidigare än efter fyra veckor och var avsedd att vara längre tid.

 

(2) The application of paragraph (1) to Swedish legislation presupposes that the person concerned has been employed in Sweden for at least four weeks in total during the last twelve months before submitting his claim. Paragraph (1) applies, however, even when his employment has terminated before the expiration of four weeks, if it was terminated through no fault of the employee and had been intended to last for a longer period.

 

3. I fall då en person med stöd av första stycket i denna artikel ansöker om arbetslöshetsersättning enligt lagstiftningen i den ena staten, skall en period under vilken han uppburit sådan ersättning enligt lagstiftningen i den andra staten beaktas som om den varit en period under vilken han uppburit sådan ersättning enligt lagstiftningen i den förra staten, förutsatt att perioden föll inom de sista tolv månaderna före den första dag för vilken arbetslöshetsersättning utbetalas enligt lagstiftningen i den förra staten.

 

(3) Where a person claims unemployment benefit under the legislation of one State by virtue of paragraph (1) of this Article, any period for which he received such benefit under the legislation of the other State shall be taken into account as if it were a period during which he had received such benefit under the legislation of the former State provided that that period fell within the last twelve months before the first day for which unemployment benefit becomes payable under the legislation of the former State.

 

Sektion 4. Ålderspension och efterlevandeförmån enligt lagstiftningen inom Förenade Konungarikets territorium

 

Section 4. Old age pension and survivor’s benefit under the legislation of the territory of the United Kingdom

 

Artikel 14

 

Article 14

 

1. Om inte annat följer av bestämmelserna i andra stycket av denna artikel, skall i fall då en person har rätt till ålderspension enligt lagstiftningen inom Förenade Konungarikets territorium utan åberopande av bestämmelserna i konventionen, den pensionen utges och bestämmelserna i artikel 15 i konventionen icke tillämpas.

 

(1) Subject to the provisions of paragraph (2) of this Article, where a person is entitled to an old age pension under the legislation of the territory of the United Kingdom otherwise than by virtue of the provisions of this Convention, that pension shall be payable and the provisions of Article 15 of this Convention shall not apply.

 

2. Utan hinder av andra bestämmelser i denna artikel eller konventionens artikel 15 skall en gift kvinna, som inte har rätt till ålderspension enligt lagstiftningen i Förenade Konungariket på grundval av egna försäkringsperioder men som har rätt till en ålderspension av kategori B enligt denna lagstiftning på grundval av försäkringsperioder fullgjorda av hennes make, ha rätt att kräva ålderspension enligt nämnda artikel 15. I fall då hon till följd av nämnda artikel 15 skulle vara berättigad till ålderspension enligt lagstiftningen i Förenade Konungariket, skall hon ha rätt att välja denna pension framför den ålderspension av kategori B som annars skulle utges på grundval av hennes makes försäkringsperioder enligt denna lagstiftning.

 

(2) Notwithstanding any other provision of this Article or of Article 15 of this Convention, a married woman who is not entitled to an old age pension under the legislation of the United Kingdom by virtue of her own insurance periods, but who is entitled to a Category B retirement pension under that legislation by virtue of insurance periods completed by her husband, shall be entitled to claim an old age pension in accordance with the said Article 15. Where by virtue of the said Article 15 she would have entitlement to an old age pension under the legislation of the United Kingdom, she shall be entitled to choose to receive that pension in preference to the Category B retirement pension which could otherwise be payable under that legislation by virtue of the insurance periods completed by her husband.

 

Artikel 15

 

Article 15

 

1. Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 10 och andra stycket av artikel 14 i denna konvention, skall i fall då en person har rätt till ålderspension enligt lagstiftningen inom Förenade Konungarikets territorium enbart med åberopande av bestämmelserna i konventionen, försäkringsperioder som han fullgjort enligt lagstiftningen i Sverige betraktas som försäkringsperioder fullgjorda enligt lagstiftningen inom Förenade Konungarikets territorium, och hans rätt till ålderspension enligt lagstiftningen inom Förenade Konungarikets territorium fastställas enligt andra och tredje styckena i denna artikel.

 

(1) Subject to the provisions of Article 10 and of paragraph (2) of Article 14 of this Convention, where a person is not entitled to an old age pension under the legislation of the territory of the United Kingdom other than by virtue of this Convention any insurance period which he has completed under the legislation of Sweden shall be treated as if it were an insurance period completed under the legislation of the territory of the United Kingdom and his entitlement to old age pension under the legislation of the territory of the United Kingdom shall be determined in accordance with paragraphs (2) and (3) of this Article.

 

2. Försäkringsmyndigheten inom Förenade Konungarikets territorium skall fastställa

 

(2) The insurance authority in the territory of the United Kingdom shall determine:

 

a) först beloppet av den teoretiska pension som skulle utges, om alla försäkringsperioder som personen fullgjort enligt lagstiftningen i båda staterna hade fullgjorts enligt lagstiftningen inom Förenade Konungarikets territorium och därefter

 

(a) first the amount of the theoretical pension which would be payable if all the insurance periods completed by the person under the legislation of both States had been completed under the legislation of the territory of the United Kingdom; and then

 

b) den del av hela den teoretiska pensionen som svarar mot förhållandet mellan summan av de försäkringsperioder personen fullgjort enligt lagstiftningen i Förenade Konungariket, eller i en del av dess territorium, och summan av alla försäkringsperioder som han fullgjort enligt lagstiftningen i båda staterna.

 

(b) the proportion of such theoretical pension which bears the same relation to the whole as the total of the insurance periods completed by the person under the legislation of that State, or of a part of the territory of that State, bears to the total of all the insurance periods which he has completed under the legislation of both States.

 

Det sålunda proportionellt beräknade beloppet skall utgöra den pension som utges.

 

The proportionate amount thus calculated shall be the pension actually payable.

 

3. Vid beräkningen enligt andra stycket i denna artikel skall, när alla försäkringsperioder som fullgjorts av en person enligt lagstiftningen

 

(3) For the purposes of the calculation in paragraph (2) of this Article where all the insurance periods completed by any person under the legislation of

 

a) antingen i Förenade Konungariket eller ön Man uppgår till mindre än ett medräkningsbart år eller i förekommande fall mindre än ett kvalificerande år, eller avser enbart perioder före den 6 april 1975 och sammanlagt uppgår till mindre än 50 veckor, eller

 

(a) either the United Kingdom or the Isle of Man amount to less than one reckonable or as the case may be, qualifying year, or relate only to periods before 6 April 1975 and in aggregate amount to less than 50 weeks; or

 

b) på Jersey motsvarar en mindre årlig avgiftsfaktor än 1,00, eller

 

(b) Jersey amount to less than an annual contribution factor of 1.00; or

 

c) på Guernsey uppgår till mindre än 50 veckor,

 

(c) Guernsey amount to less than 50 weeks,

 

dessa perioder behandlas som om de hade fullgjorts enligt lagstiftningen i en annan del av Förenade Konungarikets territorium, enligt vilken rätt till pension föreligger eller skulle föreligga om dessa perioder tas i beräkning. När ingen rätt till pension föreligger eller skulle föreligga i någon annan del av Förenade Konungarikets territorium skall dessa perioder lämnas utan avseende.

 

those periods shall be treated as if they had been completed under the legislation of any other part of the territory of the United Kingdom under which a pension is, or if such periods are taken into account would be, payable. Where no such pension is or would be payable by any other part of the territory of the United Kingdom, the periods shall be disregarded.

 

4. Vid tillämpning av bestämmelserna i andra stycket i denna artikel gäller följande:

 

(4) For the purpose of applying the provisions of paragraph (2) of this Article:

 

a) försäkringsmyndigheten inom Förenade Konungarikets territorium skall medräkna endast försäkringsperioder (fullgjorda enligt lagstiftningen i endera staten) som skulle ha medräknats vid fastställandet av pensioner enligt lagstiftningen inom Förenade Konungarikets territorium, om de fullgjorts enligt nämnda lagstiftning, och skall när det gäller en kvinna i förekommande fall enligt denna lagstiftning medräkna försäkringsperioder som fullgjorts av hennes make;

 

(a) the insurance authority of the territory of the United Kingdom shall take account only of insurance periods (completed under the legislation of either State) which would be taken into account for the determination of pensions under the legislation of the territory of the United Kingdom if they were completed under the legislation of that State, and in relation to a woman shall, where appropriate, take into account in accordance with that legislation insurance periods completed by her husband;

 

b) hänsyn skall icke tas till inkomstberoende avgifter som betalats enligt lagstiftningen i Förenade Konungariket eller på ön Man före den 6 april 1975, och beloppet av inkomstförmåner som utges på grundval av sådana avgifter skall läggas till beloppet av den pension som utges enligt nämnda lagstiftning enligt andra stycket i denna artikel.

 

(b) no account shall be taken of any graduated contributions paid under the legislation of the United Kingdom or the Isle of Man before 6 April 1975 and the amount of any graduated benefit payable by virtue of such contributions shall be added to the amount of any pensions payable in accordance with paragraph (2) of this Article under that legislation;

 

c) hänsyn skall icke tas enligt lagstiftningen i Förenade Konungariket till någon försäkringsperiod som fullgjorts efter det att personen i fråga uppnått pensionsåldern, men den höjning av förmånen som kan följa av en sådan period enligt lagstiftningen i Förenade Konungariket skall läggas till beloppet av de förmåner enligt lagstiftningen i Förenade Konungariket som har beräknats enligt andra stycket i denna artikel;

 

(c) no account shall be taken under the legislation of the United Kingdom of any insurance period after the person attained pensionable age, but any increase of benefit in respect of such a period under the legislation of the United Kingdom shall be added to any benefit payable under the legislation of the United Kingdom which has been calculated under paragraph (2) of this Article;

 

d) i fall då en obligatorisk försäkringsperiod fullgjord enligt lagstiftningen i Sverige sammanfaller med en frivillig försäkringsperiod fullgjord enligt lagstiftningen i Förenade Konungariket, skall endast den obligatoriska försäkringsperioden medräknas varvid förutsätts att det pensionsbelopp, som skall utges enligt lagstiftningen i Förenade Konungariket enligt bestämmelserna i andra stycket i denna artikel, skall höjas med det belopp, varmed den enligt nämnda lagstiftning utgående pensionen skulle ha höjts, om alla frivilliga avgifter enligt nämnda lagstiftning hade medräknats;

 

(d) where a compulsory insurance period completed under the legislation of Sweden coincides with a voluntary insurance period completed under the legislation of the United Kingdom, only the compulsory insurance period shall be taken into account, provided that the amount of pension payable under the legislation of the United Kingdom under the provisions of paragraph (2) of this Article shall be increased by the amount by which the pension payable under the legislation of that State would have been increased if all voluntary contributions paid under that legislation had been taken into account;

 

e) i fall då en avgiftsperiod fullgjord enligt lagstiftningen i Sverige sammanfaller med en likvärdig period fullgjord enligt lagstiftningen i Förenade Konungariket skall den senare perioden icke medräknas;

 

(e) where a contribution period completed under the legislation of Sweden coincides with an equivalent period completed under the legislation of the United Kingdom, the latter period shall not be taken into account;

 

f) i fall då det icke är möjligt att exakt fastställa den tidsperiod, inom vilken vissa försäkringsperioder fullgjorts, skall dessa betraktas som om de icke sammanföll med andra försäkringsperioder och medräknas, om detta är till fördel.

 

(f) where it is not possible to determine accurately the period of time in which certain insurance periods were completed, they shall be treated as if they did not overlap with other insurance periods and shall, where advantageous, be taken into account.

 

Artikel 16

 

Article 16

 

Om en person icke samtidigt uppfyller villkoren för rätt till ålderspension enligt lagstiftningen i båda staterna, skall hans rätt till pension enligt lagstiftningen inom Förenade Konungarikets territorium fastställas när han uppfyller villkoren i nämnda lagstiftning. Bestämmelserna i artikel 15 i konventionen skall tillämpas, och pensionsbeloppet skall omräknas när villkoren för rätt till ålderspension enligt den svenska lagstiftningen är uppfyllda.

 

Where a person does not simultaneously satisfy the conditions for entitlement to an old age pension under the legislation of both States, his entitlement under the legislation of the territory of the United Kingdom shall be established as and when he satisfies the conditions laid down by the legislation of that State. The provisions of Article 15 of this Convention shall apply and the amount of the pension shall be recalculated when the conditions for entitlement to an old age pension under the Swedish legislation are satisfied.

 

Artikel 17

 

Article 17

 

Bestämmelserna i artiklarna 14 16 i konventionen skall, med de ändringar som betingas av olikheten i förmånerna, gälla efterlevandeförmåner.

 

The provisions contained in Articles 14 to 16 of this Convention shall apply, with such modifications as the differing nature of the benefits shall require, to survivor’s benefit.

 

Sektion 5. Pensioner enligt lagstiftningen i Sverige

 

Section 5. Pensions under the legislation of Sweden

 

Artikel 18

 

Article 18

 

1. Om medborgare i Förenade Konungariket liksom personer som anges i artikel 3 tredje stycket i konventionen icke uppfyller de villkor som enligt den svenska lagstiftningen gäller för dem i fråga om rätt till folkpension, skall de, vare sig de är bosatta i Sverige eller annorstädes, ha rätt till folkpension enligt de regler som gäller för utomlands bosatta svenska medborgare.

 

(1) Nationals of the United Kingdom as well as persons designated in Article 3 paragraph (3) of this Convention, whether they reside in Sweden or elsewhere, who do not fulfil the conditions of the Swedish legislation which apply to them as regards entitlement to basic pension, shall be entitled to basic pension according to the rules applying to Swedish nationals residing abroad.

 

2. Handikappersättning som icke utgår som tillägg till folkpension, vårdbidrag för handikappade barn, pensionstillskott och inkomstprövade pensionsförmåner utbetalas till personer som anges i första stycket, om de är bosatta i Sverige, varvid reglerna i nämnda stycke gäller i tillämpliga delar.

 

(2) Disability benefits which are not supplements to a basic pension, care allowances for handicapped children, pension supplements and income-tested pension benefits are payable to persons designated in paragraph (1), provided that they are residing in Sweden, applying mutatis mutandis the rules contained in that paragraph.

 

3. Bestämmelserna i svensk lagstiftning om rätt till folkpension för svenska medborgare som är bosatta utom Sverige berörs icke av artikel 4 i konventionen.

 

(3) Article 4 of this Convention does not affect the provisions of Swedish legislation concerning the right of Swedish nationals residing outside Sweden to a basic pension.

 

Artikel 19

 

Article 19

 

I fall då en medborgare i den ena staten eller en person som anges i artikel 3 tredje stycket i konventionen icke fullgjort erforderliga svenska försäkringsperioder för att uppfylla villkoren för rätt till folkpension enligt de bestämmelser som gäller för utom Sverige bosatta svenska medborgare, skall försäkringsperioder som fullgjorts enligt lagstiftningen inom Förenade Konungarikets territorium medräknas i den mån de icke sammanfaller med svenska försäkringsperioder.

 

Where a national of one of the States or a person designated in Article 3 paragraph (3) of this Convention does not have sufficient Swedish periods of insurance to satisfy the requirements for entitlement to basic pension in accordance with the provisions applicable to Swedish nationals residing outside Sweden, periods of insurance completed under the legislation of the territory of the United Kingdom shall be taken into account in so far as they do not coincide with Swedish periods of insurance.

 

Artikel 20

 

Article 20

 

1. Ifall då försäkringsperioder har fullgjorts både enligt den svenska försäkringen för tilläggspension och enligt lagstiftningen inom Förenade Konungarikets territorium, skall dessa perioder, i den mån de icke sammanfaller, läggas samman om så erfordras för förvärv av rätt till tilläggspension.

 

(1) Where periods of insurance have been completed both under the Swedish supplementary pension insurance scheme and under the legislation of the territory of the United Kingdom, these periods shall when necessary be added together for the acquisition of a right to supplementary pension in so far as they do not coincide.

 

2. Vid beräkning av tilläggspensionens belopp skall beaktas endast försäkringsperioder fullgjorda enligt svensk lagstiftning.

 

(2) When computing the amount of supplementary pension, only periods of insurance completed under the Swedish legislation will be taken into account.

 

3. Bestämmelserna i svensk lagstiftning om beräkning av tilläggspension för personer födda 1923 eller tidigare berörs icke av konventionen.

 

(3) This Convention does not affect the provisions of Swedish legislation concerning the calculation of supplementary pensions for persons born in 1923 or earlier.

 

Sektion 6. Förmåner vid arbetsskada (olycksfall i arbete och yrkessjukdom)

 

Section 6. Benefits for industrial injuries and diseases

 

Artikel 21

 

Article 21

 

1. I fall då en person är anställd inom den ena statens territorium och lagstiftningen i den andra staten gäller för honom enligt någon av bestämmelserna i artiklarna 5 9 i konventionen, skall den senare lagstiftningen tillämpas vid anspråk på förmån med anledning av olycksfall i arbete eller yrkessjukdom som uppstått under anställningen, som om olycksfallet hade inträffat eller sjukdomen ådragits inom den senare statens territorium. I fall då förmån skulle ha utgetts med anledning av anspråket om personen vistades inom den senare statens territorium, skall förmånen utges när han vistas inom den förra statens territorium.

 

(1) Where a person is employed in the territory of one State and the legislation of the other State applies to him in accordance with any of the provisions of Articles 5 to 9 of this Convention, he shall be treated under that legislation for the purpose of any claim for benefit in respect of an industrial accident or an industrial disease contracted during that employment, as if the accident had occurred or the disease had been contracted in the territory of the latter State. Where benefit would be payable in respect of that claim if the person were in the territory of the latter State, it shall be payable while he is in the territory of the former State.

 

2. I fall då en person på grund av sin anställning lämnar den ena statens territorium för att bege sig till den andra statens territorium och råkar ut för olycksfall innan han kommit till sistnämnda territorium, skall i fråga om anspråk på förmån med anledning av olycksfallet gälla att

 

(2) Where a person sustains an accident after he leaves the territory of one State to go, in the course of this employment, to the territory of the other State but before he arrives in the latter territory, then, for the purpose of any claim for benefit in respect of that accident:

 

a) olycksfallet skall behandlas som om det hade inträffat inom territoriet i den stat, vars lagstiftning gällde för honom när olycksfallet inträffade, och

 

(a) the accident shall be treated as if it had occurred in the territory of the State whose legislation applied to him at the time the accident occurred; and

 

b) vid fastställandet av om hans anställning omfattades av lagstiftningen i nämnda stat skall bortses från att han icke befann sig inom dess territorium.

 

(b) his absence from the territory of that State shall be disregarded in determining whether his employment was as an employed person under that legislation.

 

Artikel 22

 

Article 22

 

1. I fall då en person har råkat ut för olycksfall i arbete eller ådragit sig yrkessjukdom som omfattas av lagstiftningen i den ena staten och senare råkar ut för olycksfall i arbete eller ådrar sig yrkessjukdom som omfattas av lagstiftningen i den andra staten, skall vid fastställandet av graden av arbetsoförmåga enligt den senare statens lagstiftning hänsyn tas till det förra olycksfallet eller den förra sjukdomen som om olycksfallet eller sjukdomen omfattades av sistnämnda lagstiftning.

 

(1) Where a person has sustained an industrial injury or contracted an industrial disease, in respect of which the legislation of one State applies, and later sustains an industrial injury or contracts an industrial disease in resepect of which the legislation of the other State applies, then for the purpose of determining the degree of his disablement under the legislation of the latter State, account shall be taken of the former injury or disease as if the legislation of the latter State applied to it.

 

2. Ifall då en person ådrar sig en yrkessjukdom efter att ha varit anställd inom endast den ena statens territorium i en sysselsättning som enligt denna stats lagstiftning kan ha orsakat sjukdomen, skall nämnda lagstiftning tillämpas, även om sjukdomen först konstaterats inom den andra statens territorium. Detta gäller också om sjukdomen förvärras, förutsatt att personen icke under mellantiden varit ytterligare utsatt för samma risk inom den senare statens territorium.

 

(2) Where a person contracts an industrial disease after having been employed in the territory of only one State in an occupation to which, under the legislation of that State, the disease may be attributed, the legislation of that State shall apply in his case, even is the disease is first diagnosed in the territory of the other State. This shall apply also in relation to any aggravation of the disease, provided that the person has not in the meantime been further exposed to the same risk in the territory of the latter State.

 

3. I fall då en person ådrar sig en yrkessjukdom efter att ha varit anställd i båda staternas territorier i en sysselsättning som enligt båda staternas lagstiftning kan ha orsakat sjukdomen och skulle bli berättigad till förmån på grund av sjukdomen enligt båda staternas lagstiftning, antingen med stöd av konventionen eller på annat sätt, skall förmånen utges endast enligt lagstiftningen i det land inom vars territorium han sist var anställd i denna sysselsättning innan sjukdomen konstaterades.

 

(3) Where a person contracts an industrial disease, after having been employed in the territories of both States in an occupation to which, under the legislation of both States, the disease may be attributed and he would be entitled to receive benefit in respect of that disease under the legislation of both States, whether by virtue of this Convention or otherwise, the benefit shall be payable only under the legislation of the State in whose territory he was last employed in that occupation before the disease was diagnosed.

 

4. I fall då en person har drabbats av försämring av en yrkessjukdom, för vilken förmån har utgetts enligt bestämmelserna i andra eller tredje styckena i denna artikel, skall följande gälla:

 

(4) Where a person has suffered an aggravation of an industrial disease for which benefit has been paid in accordance with the provisions of paragraph (2) or (3) of this Article, the following provisions shall apply:

 

a) om personen icke haft ytterligare anställning i sysselsättningar som kan ha orsakat sjukdomen eller försämringen eller haft sådan anställning endast inom den stats territorium, enligt vars lagstiftning förmån har utgetts, skall varje ytterligare förmån som han kan få rätt till som följd av försämringen utges endast enligt nämnda lagstiftning;

 

(a) if the person has not had further employment in occupations to which the disease or the aggravation may be attributed, or has had such employment only in the territory of the State under whose legislation benefit has been paid, any additional benefit to which he may become entitled as a result of such aggravation shall be payable only under that legislation;

 

b) om personen framställer anspråk enligt lagstiftningen i den stat, inom vars territorium han är anställd, på grund av att sjukdomen förvärrats medan han var anställd inom denna stats territorium i sysselsättningar som enligt nämnda stats lagstiftning kan ha orsakat försämringen, skall det behöriga organet i denna stat vara skyldigt att utge förmån endast med avseende på den försämring som fastställts enligt nämnda stats lagstiftning.

 

(b) if the person makes a claim under the legislation of the State in whose territory he is employed on the ground that he has suffered an aggravation of the disease while he was employed in the territory of that State in occupations to which, under the legislation of that State the aggravation may be attributed, the competent institution of that State shall be liable to pay benefit only in respect of the aggravation as determined under the legislation of that State.

 

Artikel 23

 

Article 23

 

I fall då, med bortseende från bestämmelserna i denna artikel och med beaktande av bestämmelserna i artikel 22 fjärde stycket b) i konventionen, en person skulle ha haft rätt till förmån vid olycksfall i arbete eller yrkessjukdom enligt båda staternas lagstiftning, skall förmånen utges uteslutande enligt lagstiftningen i den stat, inom vars territorium personen sist var anställd.

 

Where, but for the provisions of this Article and subject to the provisions of Article 22 (4) (b) of this Convention, a person would have been entitled to any benefit payable in respect of an industrial injury or disease under the legislation of both States, that benefit shall be granted exclusively under the legislation of the territory in which the person was last employed.

 

Sektion 7. Förmån för efterlevande barn enligt lagstiftningen inom Förenade Konungarikets territorium

 

Section 7. Orphan’s benefit payable under the legislation of the territory of the United Kingdom

 

Artikel 24

 

Article 24

 

1. Framställs anspråk på förmån för efterlevande barn enligt lagstiftningen inom Förenade Konungarikets territorium skall försäkringsperioder eller vistelseperioder som fullgjorts enligt svensk lagstiftning eller i förekommande fall inom svenskt territorium betraktas som försäkringsperioder eller vistelseperioder fullgjorda enligt Förenade Konungarikets lagstiftning eller inom dess territorium.

 

(1) For the purpose of any claim for orphan’s benefit under the legislation of the territory of the United Kingdom any insurance period or period of presence completed under the legislation of, or in the territory of, Sweden, as the case may be, shall be treated as if it were respectively an insurance period or period of presence completed under the legislation of, or in the territory of, the United Kingdom.

 

2. I fall då en person skulle ha rätt till förmån för efterlevande barn enligt lagstiftningen inom Förenade Konungarikets territorium utan åberopande av första stycket, om personen eller barnet för vilket förmånen begärs var bosatt inom denna stats territorium, skall förmånen utges medan personen eller barnet är bosatt i Sverige.

 

(2) Where a person would be entitled to receive orphan’s benefit under the legislation of the territory of the United Kingdom other than by virtue of paragraph (1) if that person or the orphan for whom the benefit is claimed were resident in the territory of that State, it shall be paid while that person, or the orphan, is resident in Sweden.

 

3. I fall då, med bortseende från bestämmelserna i detta stycke, en person skulle ha rätt till förmån för efterlevande barn för ett och samma barn enligt lagstiftningen i båda staterna, antingen med åberopande av konventionen eller på annat sätt, skall han ha rätt till förmån endast enligt lagstiftningen i den stat inom vars territorium barnet är bosatt.

 

(3) Where, but for the provisions of this paragraph, a person would be entitled to receive orphan’s benefit under the legislation of both States in respect of the same orphan, whether by virtue of this Convention or otherwise, he shall be entitled to receive benefit only under the legislation of the State in whose territory the orphan is resident.

 

Sektion 8. Barnbidrag

 

Section 8. Family allowance

 

Artikel 25

 

Article 25

 

1. Framställs anspråk på barnbidrag enligt lagstiftningen i den ena staten, skall bosättningsperioder fullgjorda enligt lagstiftningen i den andra staten betraktas som bosättningsperioder fullgjorda enligt lagstiftningen i den förra staten.

 

(1) For the purpose of a claim for family allowance under the legislation of one State periods of residence completed under the legislation of the other State shall be treated as if they were periods of residence completed under the legislation of the former State.

 

2. Om rätt till barnbidrag föreligger för samma barn och för samma period enligt lagstiftningen i båda staterna, skall barnbidrag utges endast enligt lagstiftningen i Sverige om barnet är bosatt där och enligt lagstiftningen inom Förenade Konungarikets territorium om barnet är bosatt där.

 

(2) If entitlement to family allowance exists under the legislation of both States with regard to the same child and the same period, family allowance shall be payable only under the legislation of Sweden if the child is resident there or under the legislation of the territory of the United Kingdom if he is resident in that territory.

 

Sektion 9. Återfående av förskotterade och för mycket utbetalda belopp

 

Section 9. Recovery of advance payments and overpayments of benefit

 

Artikel 26

 

Article 26

 

1. I fall då ett behörigt organ i den ena staten har utbetalat en förmån i förskott för viss period, kan senare retroaktiva utbetalningar av motsvarande förmån för samma period enligt lagstiftningen i den andra staten innehållas, varvid det belopp som innehålls icke får överstiga det förskotterade beloppet. I fall då ett behörigt organ i den ena staten har utgett för mycket i förmån för en period, för vilken ett behörigt organ i den andra staten senare har att utge en motsvarande förmån, skall vid tillämpning av första meningen i detta stycke det för mycket utbetalade beloppet betraktas som en förskottsbetalning.

 

(1) Where a competent institution of one State has made an advance payment of any benefit for any period, any arrears of a corresponding benefit which become payable for the same period under the legislation of the other State may be withheld, provided that the amount so withheld shall not exceed the amount of the advance payment. Where a competent institution of one State has overpaid a benefit for any period for which a competent institution of the other State afterwards becomes liable to pay a corresponding benefit, the overpayment shall be regarded, for the purposes of the first sentence of this paragraph, as an advance payment.

 

2. I fall då en person har mottagit socialhjälp enligt lagstiftningen i den ena staten för en period för vilken personen senare blir berättigad till förmån enligt lagstiftningen i den andra staten, skall det behöriga organet i den senare staten, på begäran av det behöriga organet i den förra staten och för dess räkning, av det belopp som skall utbetalas för perioden innehålla det belopp varmed den utgivna socialhjälpens belopp översteg det belopp som skulle ha betalats, om förmånen enligt den senare statens lagstiftning hade utgetts innan socialhjälpsbeloppet fastställdes, och skall överföra det innehållna beloppet till det behöriga organet i den förra staten.

 

(2) Where a person has received social assistance under the legislation of one State for a period for which that person subsequently becomes entitled to any benefit under the legislation of the other State, the competent institution of the latter State, at the request of and on behalf of the competent institution of the former State, shall withhold from the benefit due for that period the amount by which the social assistance paid exceeded what would have been paid, had the benefit under the legislation of the latter State been paid before the amount of social assistance was determined, and shall transfer the amount withheld to the competent institution of the former State.

 

AVDELNING IV. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

AVDELNING IV. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

 

PART IV. MISCELLANEOUS PROVISIONS

 

Artikel 27

 

Article 27

 

1. De behöriga myndigheterna i de båda staterna skall vidta de administrativa åtgärder som erfordras för tillämpning av konventionen.

 

(1) The competent authorities of the two States shall establish the administrative measures necessary for the application of the present Convention.

 

2. De behöriga myndigheterna i de båda staterna skall snarast möjligt underrätta varandra om de åtgärder som de vidtar för tillämpningen av konventionen och om ändringar i den nationella lagstiftningen, i den mån ändringarna berör tillämpningen av konventionens bestämmelser.

 

(2) The competent auhtorities of the two States shall communicate to each other, as soon as possible, all information about the measures taken by them for the application of this Convention or about changes in their national legislation in so far as these changes affect the application of the provisions of this Convention.

 

3. De behöriga myndigheterna, försäkringsmyndigheter och behöriga organ i de båda staterna kan vid tillämpning av konventionen skriftväxla direkt med varandra, med personer som berörs av konventionen och med deras rättsliga företrädare.

 

(3) The competent authorities, insurance authorities and competent institutions of the two States, may, for the purpose of applying the provisions of this Convention, corrspond directly with one another, or with any person affected by this Convention, or with his legal representative.

 

4. För att underlätta tillämpningen av konventionens bestämmelser skall förbindselseorgan upprättas.

 

(4) For the purpose of facilitating the implementation of the provisions of this Convention, liaison bodies shall be established.

 

Artikel 28

 

Article 28

 

1. Vid tillämpning av konventionen skall de behöriga myndigheterna, försäkringsmyndigheter och behöriga organ i de båda staterna lämna varandra bistånd, inbegripet läkarundersökningar, i samma utsträckning som vid tillämpning av sin egen lagstiftning. Sådant bistånd lämnas utan vederlag.

 

(1) The competent authorities, insurance authorities and competent institutions of the two States, shall assist one another on any matter relating to the application of this Convention, including medical examinations, as if the matter were one affecting the application of their own legislation. This assistance shall be free of charge.

 

2. I fall då en förmån enligt lagstiftningen i den ena staten skall utges till person inom den andra statens territorium, kan utbetalningen göras av det behöriga organet i den senare staten på begäran av det behöriga organet i den förra staten.

 

(2) Where any benefit is payable under the legislation of one State to a person in the territory of the other State, the payment may be made by a competent institution of the latter State at the request of a competent institution of the former State.

 

Artikel 29

 

Article 29

 

1. I fall då lagstiftningen i den ena staten föreskriver att intyg eller andra handlingar som inges enligt nämnda lagstiftning skall helt eller delvis vara befriade från skatter, lagstadgade avgifter, konsulära avgifter eller förvaltningsavgifter, skall denna befrielse gälla för intyg eller andra handlingar som inges enligt den andra statens lagstiftning eller enligt bestämmelserna i konventionen.

 

(1) Where the legislation of one State provides that any certificate or other document which is submitted under the legislation of that State shall be exempt, wholly or partly, from any taxes, legal dues, consular fees or administrative charges, this exemption shall apply to any certificate or other document which is submitted under the legislation of the other State or under the provisions of this Convention.

 

2. Uppgifter, intyg och andra handlingar som erfordras för tillämpning av konventionen behöver icke legaliseras genom diplomatisk eller konsulär myndighet.

 

(2) All statements, documents and certificates of any kind required to be produced for the purposes of this Convention, shall be exempt from authentication by diplomatic or consular authorities.

 

Artikel 30

 

Article 30

 

Intyg, uppgifter och andra handlingar som skrivits på endera statens officiella språk får icke underkännas av den anledningen att de är skrivna på främmande språk.

 

No certificate, document or statement of any kind written in an official language of either State shall be rejected on the ground that it is written in a foreign language.

 

Artikel 31

 

Article 31

 

1. Ansökningar, meddelanden eller besvär som enligt lagstiftningen i en stat skall ha ingetts till försäkringsmyndigheten eller den behöriga myndigheten i denna stat inom en föreskriven tid, skall anses ha ingetts till denna myndighet i rätt tid, om de inom samma tid ingetts till en försäkringsmyndighet eller behörig myndighet i den andra staten.

 

(1) Any claim, notice or appeal which should, for the purposes of the legislation of one State, have been submitted within a prescribed period of time to the insurance authority or the competent authority at the proper time of that State, shall be treated as if it had been submitted to that insurance authority or competent authority at the proper time if it is submitted within the same period of time to an insurance authority or competent authority of the other State.

 

2. En ansökan om förmån som inges enligt den ena statens lagstiftning skall, om ej annat stadgas i tredje stycket i denna artikel, bedömas som en ansökan om motsvarande förmån enligt den andra statens lagstiftning, i den mån sistnämnda förmån skall utges enligt konventionens bestämmelser.

 

(2) Except as provided in paragraph (3) of this Article any claim for benefit submitted under the legislation of one State shall be deemed to be a claim for the corresponding benefit under the legislation of the other State in so far as this corresponding benefit is payable in accordance with the provisions of the present Convention.

 

3. I fall då en ansökan om ålderspension ingetts enligt lagstiftningen inom Förenade Konungarikets territorium, skall bestämmelserna i andra stycket i denna artikel icke tillämpas med avseende på ålderspension enligt lagstiftningen i Sverige, om sökanden anger att ansökan avser pension endast enligt lagstiftningen inom detta territorium.

 

(3) Where a claim for old age pension is made under the legislation of the territory of the United Kingdom the provisions of paragraph (2) of this Article shall not apply in respect of old age pension under the legislation of Sweden, if the applicant states that the application refers solely to pension benefit under the legislation of the territory of the United Kingdom,

 

4. En handling som ingetts för tillämpning av lagstiftningen i Sverige kan när det är tillämpligt betraktas som ett enligt lagstiftningen i Förenade Konungariket lämnat meddelande om avgång ur tjänst.

 

(4) Any document submitted for the purposes of the legislation of Sweden may, where appropriate, be treated as a notice of retirement given under the legislation of the United Kingdom.

 

5. I fall då bestämmelserna i första, andra eller fjärde styckena i denna artikel är tillämpliga skall den myndighet, till vilken en ansökan, ett meddelande, en besvärsskrift eller annan handling har ingetts, utan dröjsmål vidarebefordra handlingen till försäkringsmyndigheten i den andra staten.

 

(5) In a case to which the provisions of paragraph (1), (2) or (4) of this Article apply the authority to which the claim, notice, appeal or document has been submitted shall transmit it without delay to the insurance authority of the other State.

 

Artikel 32

 

Article 32

 

1. Utbetalning enligt bestämmelserna i konventionen kan göras i den valuta som gäller i den stat, vars behöriga organ gör utbetalningen, och en sådan utbetalning innebär full befrielse från förpliktelsen.

 

(1) Payment of any benefit in accordance with the provisions of this Convention may be made in the currency of the State whose competent institution makes the payment, and any such payment shall constitute a full discharge of the obligation.

 

2. I fall då ett behörigt organ i den ena staten enligt bestämmelserna i artikel 28 andra stycket i konventionen har utgett en förmån i stället för det behöriga organet i den andra staten, skall ersättning för de av det förra behöriga organet utbetalade beloppen lämnas i den senare statens valuta.

 

(2) Where a competent institution of one State has made a payment of benefit on behalf of the competent institution of the other State, in accordance with the provisions of paragraph (2) of Article 28 of this Convention, any reimbursement of the amounts paid by the former competent institution shall be in the currency of the latter State.

 

3. Överföringar enligt konventionens bestämmelser skall ske i överensstämmelse med de överenskommelser som vid överföringstillfället gäller mellan de båda staterna.

 

(3) Any remittance to be made in accordance with the provisions of this Convention shall be made in accordance with any agreement binding the two States at the time when such remittance is made.

 

Artikel 33

 

Article 33

 

1. Tvist om tolkningen eller tillämpningen av konventionen skall lösas genom överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i vardera staten.

 

(1) Any dispute about the interpretation or application of this Convention shall be resolved through agreement between the competent authorities of each State.

 

2. Om tvisten icke kan lösas på detta sätt, skall den på begäran av endera staten underställas en skiljedomstol som skall vara sammansatt på följande sätt:

 

(2) If any such dispute cannot be resolved in this manner, it shall be submitted, at the request of either State, to an arbitration tribunal which shall be composed in the following manner:

 

a) vardera staten skall utse en skiljeman inom en månad efter det begäran om skiljedom mottagits. De två skiljemännen skall bland medborgarna i en tredje stat utse en tredje skiljeman inom två månader från den dag då den stat som sist utsåg sin skiljeman underrättade den andra staten härom;

 

(a) each State shall appoint an arbitrator within one month from receipt of the demand for arbitration. The two arbitrators shall appoint, from the nationals of a third country, a third arbitrator within two months from the date on which the State which was the last to appoint its arbitrator has notified the other State of the appointment;

 

b) om endera staten icke skulle utse en skiljeman inom den föreskrivna tiden, kan den andra staten begära att presidenten i Internationella Domstolen, eller, om denne är medborgare i den ena av staterna, vicepresidenten eller den därnäst äldste domaren i denna domstol som inte är medborgare i endera staten, utser skiljemannen. Liknande förfarande skall tillämpas på begäran av endera staten, om de båda skiljemännen icke kan enas om utseendet av den tredje skiljemannen.

 

(b) if within the prescribed period either State should fail to appoint an arbitrator, the other State may request the President of the International Court of Justice or, in the event of his having the same nationality as one of the States, the Vice-president or next senior judge of that Court not having the nationality of either State, to make the appointment. A similar procedure shall be adopted at the request of either State if the two arbitrators cannot agree on the appointment of the third arbitrator.

 

3. Skiljedomstolens utslag skall grundas på majoritetsbeslut. Utslaget skall vara bindande för båda staterna. Varje stat skall bära kostnaderna för den skiljeman som denna stat utsett. Återstående kostnader skall fördelas lika på de båda staterna. Skiljedomstolen skall fastställa sin procedurordning.

 

(3) The decision of the arbitration tribunal shall be by majority vote. Its decision shall be binding on both States. Each State shall bear the expenses of the arbitrator appointed by it. The remaining costs shall be borne equally by the two States. The arbitration tribunal shall determine its rules of procedure.

 

AVDELNING V. ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

AVDELNING V. ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

 

PART V. TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

 

Artikel 34

 

Article 34

 

1. När denna konvention träder i kraft skall den i Stockholm den 9 juni 1956 undertecknade konventionen upphöra att gälla och avlösas av denna konvention.

 

(1) Upon the entry into force of this Convention, the Convention signed at Stockholm on 9 June 1956 shall be terminated, and shall be replaced by this Convention.

 

2. Förmåner som beviljats eller rättigheter som förvärvats av en person enligt bestämmelserna i den i Stockholm den 9 juni 1956 undertecknade konventionen skall kvarstå, och rättigheter som någon håller på att förvärva enligt nämnda konvention den dag då den nya konventionen träder i kraft skall regleras enligt bestämmelserna i den nya konventionen.

 

(2) Any benefit granted or any right acquired by a person in accordance with the provisions of the Convention signed at Stockholm on 9 June 1956 shall be maintained and any rights in course of acquisition under that Convention at the date of the entry into force of this Convention shall be settled in accordance with the provisions of this Convention.

 

3. Förmåner, med undantag av engångsbelopp, skall utbetalas enligt bestämmelserna i denna konvention med avseende på händelser som inträffade före den dag då den trädde i kraft. Ett olycksfall som inträffade eller en sjukdom som visade sig före nämnda dag skall dock icke enbart med stöd av konventionen betraktas som olycksfall i arbete eller yrkessjukdom, om så icke skulle ha blivit fallet enligt den lagstiftning eller konvention som gällde när olycksfallet inträffade eller sjukdomen visade sig. För fastställande av rätt till förmåner enligt bestämmelserna i konventionen medräknas försäkrings-, bosättnings-, sysselsättnings- och vistelseperioder som fullgjorts före dess ikraftträdande.

 

(3) Benefits, other than lump sum payments, shall be payable in accordance with the provisions of this Convention in respect of events which happened before the date of its entry into force. However an accident which occurred or a disease which developed before that date, shall not, solely by virtue of this Convention, be treated as an industrial accident or disease if it would not have been so treated under any legislation or Convention in effect at the time of its occurrence or development. For the purpose of determining claims in accordance with the provisions of this Convention, account shall be taken of insurance periods and periods of residence, employment or presence, completed before the date of its entry into force.

 

4. Tredje stycket i denna artikel grundar ingen rätt till utbetalning av förmåner för tid före konventionens ikraftträdande.

 

(4) Paragraph (3) of this Article shall not confer any right to receive payment of benefit for any period before the date of the entry into force of this Convention.

 

5. Vid tillämpning av första meningen i tredje stycket i denna artikel gäller:

 

(5) For the purpose of applying the first sentence of paragraph (3) of this Article;

 

a) rätt till förmån som en person förvärvat enligt bestämmelserna i konventionen skall, på framställning av personen i fråga, fastställas med verkan från dagen för dess ikraftträdande, om framställningen gjorts inom två år från nämnda dag;

 

(a) any right to benefit acquired by a person in accordance with the provisions of this Convention shall, at the request of the person concerned, be granted with effect from the date of its entry into force, provided that the request has been made within two years after that date;

 

b) rätt till förmån som en person förvärvat enligt bestämmelserna i den i Stockholm den 9 juni 1956 undertecknade konventionen kan, på framställning av personen i fråga, fastställas på nytt enligt bestämmelserna i denna konvention med verkan från dagen för dess ikraftträdande, om framställningen gjorts inom två år från nämnda dag;

 

(b) any right to benefit acquired by a person in accordance with the provisions of the Convention signed at Stockholm on 9 June 1956, may, at the request of the person concerned, be determined afresh in accordance with the provisions of this Convention with effect from the date of its entry into force, provided that the request has been made within two years after that date;

 

c) i fall då framställning om att förmånen skall fastställas på nytt görs mer än två år efter dagen för konventionens ikraftträdande, skall utbetalning ske från den dag som är fastställd i den ifrågavarande lagstiftningen utan tillämpning av den förevarande konventionen.

 

(c) where the request for the benefit to be determined afresh is made more than two years after the date of entry into force of this Convention, payment shall be made from the date determined under the legislation concerned without the application of the present Convention.

 

Artikel 35

 

Article 35

 

Konventionen skall ratificeras och ratifikationsinstrumenten utväxlas i London så snart som möjligt. Konventionen skall träda i kraft första dagen i tredje månaden efter den månad under vilken ratifikationsinstrumenten utväxlas.

 

This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at London as soon as possible. This Convention shall enter into force on the first day of the third month following the month in which the instruments of ratification are exchanged.

 

Artikel 36

 

Article 36

 

Konventionen skall gälla utan tidsbegränsning. Vardera staten kan skriftligen säga upp konventionen att upphöra efter sex månader från uppsägningen.

 

This Convention shall remain in force for an indefinite period. Either State may terminate it by giving six months’ notice in writing to the other.

 

Artikel 37

 

Article 37

 

Upphör konventionen att gälla skall rätten till en förmån som en person förvärvat enligt dess bestämmelser upprätthållas, och förhandlingar skall ske för att reglera andra rättigheter som någon då håller på att förvärva med stöd av dessa bestämmelser.

 

In the event of the termination of this Convention, any right to benefit acquired by a person in accordance with its provisions shall be maintained, and negotiations shall take place for the settlement of any other rights then in the course of acquisition by virtue of those provisions.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av sina respektive regeringar, undertecknat denna konvention.

 

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Convention.

 

Som skedde i Stockholm den 29 juni 1987 i två exemplar på svenska och engelska språken, vilka texter äger lika vitsord.

 

Done in duplicate at Stockholm this 29th day of June in the Swedish and English languages, both texts being equally authoritative.

 

SFS 1992:1090

Bilaga 2

Protokoll om medicinsk vård

Protokoll om medicinsk vård

 

Protocol on medical treatment

 

Vid undertecknandet av konventionen om social trygghet denna dag mellan regeringen i Konungariket Sverige och regeringen i Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland (i det följande kallad ”konventionen”) har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade,

 

At the time of signing the Convention on Social Security concluded this day between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (hereinafter referred to as ”the Convention”) the undersigned, being duly authorised thereto;

 

som önskar bereda den som är bosatt inom endera av de båda staternas territorier omedelbar medicinsk vård under tillfällig vistelse inom den andra statens territorium,

 

Desiring to provide a resident of the territory of either of the two States during a temporary stay in the territory of the other State with immediate medical treatment;

 

kommit överens om följande:

 

Have agreed as follows:

 

Artikel 1

 

Article 1

 

1. I detta protokoll avses med

 

(1) For the purpose of this Protocol,

 

a) ”medicinsk vård”:

 

(a) ”medical treatment” means:

 

i) med avseende på Förenade Konungariket och ön Man, vård som tillhandahålls i enlighet med gällande lagstiftning om nationell hälsovård i Förenade Konungariket och ön Man, genom hälsovårdsmyndigheterna respektive ön Mans hälsovårds- och socialförsäkringsdepartement;

 

(i) in relation to the United Kingdom and the Isle of Man, treatment by services provided under national health legislation in force in the United Kingdom and the Isle of Man and administered by health authorites or by the Isle of Man Department of Health and Social Security respectively;

 

ii) med avseende på ön Jersey, medicinsk och annan vård på sjukhus, däri inbegripet tandvård, ögonvård och läkemedel, tillhandahållen av Jerseys parlaments hälsovårdskommitté;

 

(ii) in relation to the Island of Jersey, hospital medical and nursing services, including dental, ophthalmic and pharmaceutical services provided by the Public Health Committee of the States of Jersey;

 

iii) med avseende på öarna Guernsey, Alderney, Herm, Jethou och Sark, sjukhusvård som tillhandhålls av Guernseys parlaments hälsovårdsmyndighet;

 

(iii) in relation to the Islands of Guernsey, Alderney, Herm, Jethou and Sark, hospital treatment provided by the Board of Health of the States of Guernsey;

 

iv) med avseende på Sverige, sjukvårdsförmåner enligt den svenska sjukförsäkringslagstiftningen.

 

(iv) in relation to Sweden, medical care under the Swedish Health Insurance legislation;

 

b) ”bosatt”

 

(b) ”resident” means:

 

i) med avseende på Förenade Konungariket och ön Man, den som är bosatt i Förenade Konungariket eller på ön Man och som innehar antingen ett giltigt pass i Förenade Konungariket eller ett av följande dokument:

 

(i) in relation to the United Kingdom and the Isle of Man, a person who is ordinarily resident in the United Kingdom or the Isle of Man who holds either a valid United Kingdom passport or as appropriate one of the following:

 

ett nationellt hälsovårdskort vad avser Storbritannien och ön Man, eller ett hälsovårdskort vad avser Nordirland;

 

a National Health Service Medical Card in the case of Great Britain and the Isle of Man

a Health Service Medical Card in the case of Northern Ireland;

 

ii) med avseende på ön Jersey, den som är bosatt på nämnda ö och som innehar ett giltigt pass i Förenade Konungariket eller ett bevis, utfärdat av Jerseys parlaments socialförsäkringskommitté;

 

(ii) in relation to the Island of Jersey, a person who is ordinarily resident in that island who holds a valid United Kingdom passport, or a certificate issued by the Social Security Committee of the States of Jersey;

 

iii) med avseende på öarna Guernsey, Alderney, Herm, Jethou och Sark, den som är bosatt på någon av dessa öar och som innehar antingen ett giltigt pass i Förenade Konungariket eller ett försäkringsbevis, utfärdat av Guernseys parlaments socialförsäkringsmyndighet, eller annat bevis om sin bosättningsort;

 

(iii) in relation to the Islands of Guernsey, Alderney, Herm, Jethou and Sark, a person who is ordinarily resident in one of those islands who holds either a valid United Kingdom passport or proof of insurance issued by the Social Security authority of the States of Guernsey or other proof of residence;

 

iv) med avseende på Sverige, den som är bosatt i Sverige och som innehar antingen ett giltigt svenskt pass eller ett besked eller intyg om försäkring, utfärdat av en svensk allmän försäkringskassa.

 

(iv) in relation to Sweden, a person who is ordinarily resident in Sweden and holds either a valid Swedish passport or a social insurance card or certificate issued by a Swedish Social Insurance Office.

 

2. Andra uttryck har samma innebörd som i konventionen.

 

(2) Other expressions have the same meaning as in the Convention.

 

Artikel 2

 

Article 2

 

1. Om någon som är bosatt inom den ena statens territorium tillfälligt vistas inom den andra statens territorium och behöver omedelbar medicinsk vård, skall han ges sådan medicinsk vård, inräknat läkemedel, som av kliniska skäl anses omedelbart nödvändig, på villkor som inte är mindre förmånliga än de som gäller för den som är bosatt där. Myndigheterna där skall bära alla kostnader för vården frånsett de avgifter som normalt betalas av den som är bosatt inom denna stats territorium.

 

(1) A resident of the territory of one State who is temporarily in the territory of the other and needs immediate medical treatment shall be provided, on terms no less favourable than those which apply to a resident of that territory, with such medical treatment, including any medicines, as is considered for clinical reasons to be immediately necessary. The authorities of that territory shall bear all costs arising therefrom apart from charges normally paid by residents of that territory.

 

2. Bestämmelserna i denna artikel är inte tillämpliga när någon som är bosatt inom den ena statens territorium beger sig till den andra statens territorium med direkt syfte att erhålla vård enligt detta protokoll i annat fall än då den vårdsökande är medlem av besättningen eller passagerare på ett fartyg eller flygplan på väg till eller från eller omdestinerat till någon av staternas territorium och behovet av omedelbar vård har uppstått under resan.

 

(2) The provisions of this Article shall not apply to a resident of one territory who goes to the other territory for the specific purpose of obtaining medical treatment under this Protocol unless the person seeking treatment is a member of the crew or a passanger on any ship, vessel or aircraft travelling to or from or diverted to the territory of one of the States and the need for urgent treatment has arisen during the voyage or flight.

 

Artikel 3

 

Article 3

 

1. Behöriga myndigheter för verkställighet av detta protokoll är

 

(1) The competent authorities for the implementation of this Protocol are:

 

a) med avseende på Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirlands territorium, departmentet för hälsovård och social trygghet och de andra myndigheter inom territoriet som är ansvariga för tillhandahållandet av den i artikel 1 (1) angivna vården,

 

(a) in relation to the territory of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Department of Health and Social Security and the other authorities of the territory responsible for the provision of services as defined in Article 1 (1);

 

b) med avseende på Sverige, riksförsäkringsverket.

 

(b) in relation to Sweden, the National Social Insurance Board.

 

2. Dessa behöriga myndigheter skall snarast möjligt underrätta varandra om sådana ändringar i lagstiftningen i sina respektive regeringars territorier, som i betydande grad kan påverka arten och omfånget av de förmåner som tillhandahålls enligt detta protokoll.

 

(2) These competent authorities shall send to each other as soon as possible details of any changes in laws or regulations operating in the territories of their respective Governments which may significantly affect the nature and scope of services provided under this Protocol.

 

Artikel 4

 

Article 4

 

Uppstår någon meningsskiljaktighet om tillämpningen av detta protokoll, skall den lösas genom samråd mellan de behöriga myndigheterna.

 

Any disagreement relating to the application of this Protocol shall be resolved by consultation between the competent authorities.

 

Artikel 5

 

Article 5

 

Detta protokoll, som träder i kraft samtidigt med konventionen, skall utgöra en intregrerande del av denna.

 

This Protocol, which shall enter into force at the same time as the Convention, shall form an integral part of the Convention.

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av sina respektive regeringar, undertecknat detta protokoll.

 

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

 

Som skedde i Stockholm den 29 juni 1987 i två exemplar på svenska och engelska språken, vilka båda texter äger lika vitsord.

 

Done in duplicate at Stockholm on this 29th day of June 1987 in the Swedish and English languages, both texts being equally authoritative.

 

Bilaga 3

Överenskommelse om tillämpningen av konventionen mellan Konungariket Sverige och Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland om social trygghet

Överenskommelse om tillämpningen av konventionen mellan Konungariket Sverige och Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland om social trygghet

 

Arrangements for the implementation of the Convention on social security between the Kingdom of Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

 

För tillämpningen av konventionen mellan Konungariket Sverige och Förenade Konungariket Storbritanninen och Nordirland om social trygghet har de behöriga myndigheterna i de fördragsslutande staterna i enlighet med bestämmelserna i konventionens artikel 27 första stycket slutit följande administrativa överenskommelse.

 

For the purposes of applying the Convention on Social Security between the Kingdom of Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in accordance with the provisions of Article 27 (1) of that Convention, the competent authorities of the Contracting Parties have made the following Administrative Arrangements.

 

AVDELNING I. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

AVDELNING I. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

PART I. GENERAL PROVISIONS

 

Sektion 1

 

Section 1

 

1. I denna överenskommelse

 

(1) For the purpose of these Arrangements:

 

a) avses med uttrycket ”konvention” den konvention mellan Konungariket Sverige och Förenade Konungariket Storbritanninen och Nordirland om social trygghet som undertecknats i Stockholm den 29 juni 1987

 

(a) ”Convention” means the Convention on Social Security between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Kingdom of Sweden signed at Stockholm on this 29th day of June 1987;

 

b) avses med uttrycket ”överenskommelse” denna överenskommelse.

 

(b) ”Arrangements” means the Arrangements contained herein för administering the Convention.

 

2. Andra uttryck i denna överenskommelse skall ha samma betydelse som i konventionen, såvida icke annat anges i denna överenskommelse.

 

(2) Other expressions used in these Arrangements will have the same meaning as in the Convention, unless these Arrangements provide otherwise.

 

Sektion 2

 

Section 2

 

1. För tillämpningen av konventionen har följande förbindelseorgan utsetts

 

(1) The following bodies have been designated liaison offices for the application of the Convention:

 

a) i Förenade Konungariket

 

(a) in the United Kingdom:

 

i) i Storbritannien Department of Health and Social Security, Overseas Branch, Newcastle upon Tyne NE98 1YX

 

(i) in Great Britain, the Department of Health and Social Security, Overseas Branch, Newcastle upon Tyne NE98 1YX;

 

ii) på Nordirland Department of Health and Social Services, Overseas Branch, Lindsay House, 8 14 Callender Street, Belfast, Northern Ireland BT1 5DP

 

(ii) in Northern Ireland, the Department of Health and Social Services, Overseas Branch, Lindsay House, 8 14 Callender Street, Belfast, Northern Ireland BT1 5DP;

 

iii) på Isle of man the Isle of Man Department of Health and Social Security, Markwell House, Market Street, Douglas, Isle of Man

 

(iii) in the Isle of Man, the Isle of Man Department of Health and Social Security, Markwell House, Market Street, Douglas, Isle of Man;

 

iv) på Jersey the States of Jersey Social Security Department, Philip Le Feuvre House, La Motte Street, St Helier, Jersey, Channel Islands

 

(iv) in Jersey, the States of Jersey Social Security Department, Philip Le Feuvre House, La Motte Street, St Helier, Jersey, Channel Islands;

 

v) på Guernsey the States Insurance Authority, Edward T Wheadon House, Le Truchot, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands

 

(v) in Guernsey, the States Insurance Authority, Edward T Wheadon House, Le Truchot, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands.

 

b) i Sverige

 

(b) in Sweden:

 

i) riksförsäkringsverket, S-103 51 Stockholm

 

(i) Riksförsäkringsverket (the National Social Insurance Board), S-103 51 Stockholm;

 

ii) arbetsmarknadsstyrelsen, S-171 99 Solna, vad avser arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd.

 

(ii) Arbetsmarknadsstyrelsen (the Labour Market Board), S- 171 99 Solna [for unemployment insurance and assistance]

 

2. Förbindelseorganen skall ha de uppgifter som anges i denna överenskommelse. För tillämpningen av konventionen kan de träda i omedelbart kontakt såväl med varandra som med berörda personer eller deras ombud. De skall bistå varandra vid tillämpningen av konventionen.

 

(2) The liaison offices will have the duties defined in these Arrangements. For the implementation of the Convention they may communicate directly with one another and with the persons concerned or the person authorised by them. They will assist one another for the implementation of the Convention.

 

3. De intyg, rapporter och blanketter som kan erfordras för tillämpningen av denna överenskommelse skall fastställas av de berörda förbindelseorganen.

 

(3) Where for the purposes of these Arrangements, certificates, reports and forms are provided the appropriate texts will be decided by the liaison offices concerned.

 

AVDELNING II. TILLÄMPNING AV BESTÄMMELSERNA OM TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

AVDELNING II. TILLÄMPNING AV BESTÄMMELSERNA OM TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

 

PART II. APPLICATION OF THE PROVISIONS WHICH DETERMINE THE LEGISLATION APPLICABLE

 

Sektion 3

 

Section 3

 

1. I fall som avses i artikel 6 första stycket och artikel 7 andra stycket i konventionen skall det behöriga organet eller förbindelseorganet i den stat vars lagstiftning skall tillämpas på begäran av den försäkrade eller dennes arbetsgivare utfärda ett intyg utvisande att denna lagstiftning fortfarande gäller för den försäkrade.

 

(1) In cases arising under Article 6(1) and 7(2) of the Convention, the competent institution or liaison office of the Party whose legislation is being applied will issue to the insured person or to his employer on application, a certificate showing that the legislation of that Party will continue to apply to him.

 

2. Vid tillämpning av sista punkten i artikel 6 första stycket och artikel 7 andra stycket i konventionen måste arbetsgivaren hos det behöriga organ eller förbindelseorgan vars lagstiftning skall tillämpas begära förlängning av tidigare utfärdat intyg, och om den behöriga myndigheten inom det territorium där personen är anställd lämnar medgivande till förlängningen skall den tillämpas fortsättningsvis.

 

(2) Where the last sentence of Article 6(1) and of Article 7(2) of the Convention applies, the employer must apply to the competent institution or liaison office whose legislation is being applied for any extension of the existing certificate and if the competent authority of the territory in which the person is employed agrees to the extension it will apply forthwith.

 

AVDELNING III. TILLÄMPNING AV DE SÄRSKILDA BESTÄMMELSERNA OM FÖRMÅNER VID SJUKDOM OCH BARNS FÖDELSE, MODERSKAPSHJÄLP

AVDELNING III. TILLÄMPNING AV DE SÄRSKILDA BESTÄMMELSERNA OM FÖRMÅNER VID SJUKDOM OCH BARNS FÖDELSE, MODERSKAPSHJÄLP

 

PART III. APPLICATION OF THE SPECIAL PROVISIONS FOR SICKNESS BENEFIT, BENEFIT IN RESPECT OF CHILDBIRTH AND MATERNITY GRANT

 

Sektion 4

 

Section 4

 

1. För tillämpning av artikel 11 i konventionen skall det behöriga organet i den stat, där ansökan om förmån görs, översända härför avsedda blanketter för ansökan om förmåner vid sjukdom eller barns födelse till det behöriga organet i den andra staten, som skall fylla i de uppgifter som begärs och, i den mån det behövs, kostnadsfritt bistå med läkarutlåtanden.

 

(1) For the implementation of Article 11 of the Convention, the competent institution of the Party from which benefit is claimed will send appropriate forms for sickness benefit or benefit in respect of childbirth to the competent institution of the other Party, who will provide such information as may be required and will supply medical reports free of charge where necessary.

 

2. För tillämpning av artikel 12 i konventionen skall det behöriga försäkringsorganet på begäran sända det behöriga organet i Förenade Konungariket de upplysningar om försäkrings- eller bosättningsperioder och de övriga upplysningar som kan behövas.

 

(2) For the implementation of Article 12 of the Convention, the competent institution of Sweden will, on request, send to the competent institution of the United Kingdom such information regarding insurance periods, periods of presence or such other information as may be required.

 

AVDELNING IV. TILLÄMPNING AV DE SÄRSKILDA BESTÄMMELSERNA OM ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING

AVDELNING IV. TILLÄMPNING AV DE SÄRSKILDA BESTÄMMELSERNA OM ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING

 

PART IV. APPLICATION OF THE SPECIAL PROVISIONS FOR UNEMPLOYMENT BENEFIT

 

Sektion 5

 

Section 5

 

Om en person med åberopande av artikel 13 i konventionen ansöker om arbetslöshetsersättning i den ena staten skall det behöriga organet i denna stat översända en blankett till det behöriga organet i den andra staten som skall fylla i de uppgifter som behövs.

 

Where a person claims unemployment benefit in the territory of one Party in accordance with Article 13 of the Convention, the competent institution of that Party will send a form to the competent institution of the other Party who will provide such information as may be required.

 

AVDELNING V. TILLÄMPNING AV DE SÄRSKILDA BESTÄMMELSERNA OM ÅLDERDOM, INVALIDITET OCH DÖDSFALL

AVDELNING V. TILLÄMPNING AV DE SÄRSKILDA BESTÄMMELSERNA OM ÅLDERDOM, INVALIDITET OCH DÖDSFALL

 

PART V. APPLICATION OF THE SPECIAL PROVISIONS FOR OLD AGE, INVALIDITY AND HEALTH

 

Sektion 6

 

Section 6

 

Det behöriga organet i en stat skall, när det behövs för tillämpning av artiklarna 15 20 i konventionen, översända härför avsedd blankett till det behöriga organet i den andra staten, som skall fylla i de uppgifter som behövs.

 

When necessary for the implementation of Articles 15 to 20 of the Convention, the competent institution of one Party will send the appropriate form to the competent institution of the other Party who will provide such information as may be required.

 

AVDELNING VI. TILLÄMPNING AV DE SPECIELLA BESTÄMMELSERNA OM ARBETSSKADA (OLYCKSFALL I ARBETE OCH YRKESSJUKDOM)

AVDELNING VI. TILLÄMPNING AV DE SPECIELLA BESTÄMMELSERNA OM ARBETSSKADA (OLYCKSFALL I ARBETE OCH YRKESSJUKDOM)

 

PART VI. APPLICATION OF THE SPECIAL PROVISIONS FOR INDUSTRIAL INJURIES AND DISEASES

 

Sektion 7

 

Section 7

 

För tillämpning av artiklarna 21, 22, och 23 i konventionen skall det behöriga organet i den ena staten på begäran översända de uppgifter som behövs till det behöriga organet i den andra staten och kostnadsfritt bistå med läkarutlåtanden i den mån det är nödvändigt.

 

For the implementation of Articles 21, 22 and 23 of the Convention, the competent institution of one Party will, on request, send to the competent institution of the other Party such information as may be required and will supply medical reports free of charge where necessary.

 

AVDELNING VII. TILLÄMPNING AV DE SÄRSKILDA BESTÄMMELSERNA FÖR EFTERLEVANDE BARN

AVDELNING VII. TILLÄMPNING AV DE SÄRSKILDA BESTÄMMELSERNA FÖR EFTERLEVANDE BARN

 

PART VII. APPLICATION OF THE SPECIAL PROVISIONS FOR ORPHAN’S BENEFIT

 

Sektion 8

 

Section 8

 

För tillämpning av artikel 24 i konventionen skall det behöriga organet i Sverige på begäran av det behöriga organet i Förenade Konungariket översända uppgift om försäkringsperioder eller vistelseperioder eller andra uppgifter som behövs.

 

For the implementation of Article 24 of the Convention, the competent institution of Sweden will, on request, send to the competent institution of the United Kingdom such information regarding insurance periods, periods of presence or such other information as may be required.

 

AVDELNING VIII. TILLÄMPNING AV DE SPECIELLA BESTÄMMELSERNA OM BARNBIDRAG

AVDELNING VIII. TILLÄMPNING AV DE SPECIELLA BESTÄMMELSERNA OM BARNBIDRAG

 

PART VIII. APPLICATION OF THE SPECIAL PROVISIONS FOR FAMILY ALLOWANCE

 

Sektion 9

 

Section 9

 

För tillämpning av artikel 25 i konventionen kan det behöriga organet i den ena staten hos det behöriga organet i den andra staten begära uppgift om bosättningsperioder i den senare staten.

 

For the implementation of Article 25 of the Convention, the competent institution of one Party may request the competent institution of the other Party to provide information concerning periods of residence in the territory of the latter Party.

 

AVDELNING IX. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

AVDELNING IX. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

 

PART IX. MISCELLANEOUS PROVISIONS

 

Sektion 10

 

Section 10

 

För tillämpning av artikel 26 i konventionen skall det behöriga organet i den ena staten på begäran av det behöriga organet i den andra staten översända de uppgifter som behövs för återbetalning av för mycket utbetalda belopp.

 

For the implementation of Article 26 of the Convention, the competent institution of one Party will, on request, send to the competent institution of the other Party such information as may be required to enable recovery to be made of overpayments of benefit.

 

Sektion 11

 

Section 11

 

Det behöriga organet i en stat skall från det behöriga organet i den andra staten erhålla alla uppgifter och andra upplysningar om en förmånstagare, som kan behövas för tillämpningen av konventionen.

 

The competent institution of one Party will obtain from the competent institution of the other Party any declaration or other information it may require concerning any beneficiary for the purpose of the application of the Convention.

 

AVDELNING X. SLUTBESTÄMMELSER

AVDELNING X. SLUTBESTÄMMELSER

 

PART X. FINAL PROVISIONS

 

Sektion 12

 

Section 12

 

Denna överrenskommelse skall träda i kraft samtidigt med konventionen.

 

These Arrangements will come into operation at the same time as the Convention.

 

Som skedde i två exemplar i Stockholm och Newcastle upon Tyne den 7 september 1987 på svenska och engelska språken, vilka bägge texter äger lika vitsord.

 

Done in duplicate in Stockholm and Newcastle upon Tyne on 7 September 1987 in Swedish and English, both texts being equally authoritative.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1988:106

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 1988, då kungörelsen (1957:154) om tillämpning av en mellan Sverige och Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland sluten konvention om social trygghet skall upphöra att gälla.

SFS 1992:1090

Denna förordning träder i kraft d. 31 dec. 1992.