Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1989:102) om tillämpning av en överenskommelse den 14 februari 1989 mellan Sverige och Australien om sjukvård åt tillfälliga besökande

Utfärdad: 1989-03-30.
Utkom från trycket den 11 april 1989

Den överenskommelse mellan Sverige och Australien om sjukvård åt tillfälliga besökande som har undertecknats den 14 februari 1989 skall gälla här i landet från och med den 1 maj 1989.

Överenskommelsen med den senare ändring av artikel 1 som regeringarna i dessa länder har enats om fogas till denna förordning som bilaga.

SFS 1995:282

Bilaga

Överenskommelse mellan Konungariket Sverige och Australien om sjukvård åt tillfälliga besökande

Överenskommelse mellan Konungariket Sverige och Australien om sjukvård åt tillfälliga besökande

 

Agreement on medical treatment for temporary visitors between the Kingdom of Sweden and Australia

 

Regeringen i Konungariket Sverige och regeringen i Australien,

 

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of Australia,

 

som önskar bereda den som är bosatt inom ett av de båda staternas territorier omedelbart nödvändig sjukvård under tillfällig vistelse inom den andra statens territorium,

 

Desirous of facilitating the provision of immediately necessary medical treatment for residents of the territory of one Party temporarily in the territory of the other Party,

 

har kommit överens om följande:

 

Have agreed as follows:

 

Artikel 1

Artikel 1

 

Article 1

 

(1) I denna överenskommelse avses med:

 

(1) For the purposes of this Agreement

 

(a) ”sjukvård”

 

(a) ”medical treatment” means:

 

(i) med avseende på Australien, öppenvård och sjukhusvård som tillhandahålls eller för vilken ersättning utges enligt 1973 års sjukförsäkringslag, 1953 års nationella hälso- och sjukvårdslag och överenskommelser eller beslut enligt 1973 års sjukförsäkringslag som avser tillhandahållande av sjukhusvård och andra sjukvårdsförmåner i Australiens stater och territorier under förutsättning att vården söks som offentlig patient inom ramen för det offentliga sjukvårdssystemet; och

 

(i) in relation to Australia, medical and hospital services provided, or in respect of which a benefit is payable, under the Health Insurance Act 1973, the National Health Act 1953 and any agreements or determinations made under the Health Insurance Act 1973 for and in relation to the provision in the States and Territories of Australia of hospital services and other health services provided that any such services are requested as a public patient within the public health care system; and

 

(ii) med avseende på Sverige, hälso- och sjukvårdsförmåner enligt den svenska lagstiftningen om sjukförsäkring;

 

(ii) in relation to Sweden, health and medical services under the Swedish Health Insurance legislation;

 

(b) ”bosatt”

 

(b) ”resident” means:

 

(i) med avseende på Australien, en person som är bosatt i Australien enligt 1973 års sjukförsäkringslag, och som innehar antingen ett giltigt australiskt pass eller annat giltigt pass försett med tillstånd för innehavaren att vistas under obegränsad tid i Australien; och

 

(i) in relation to Australia, a person who is an Australian resident, for the purposes of the Health Insurance Act 1973, and holds either a current Australian passport or any other current passport endorsed to the effect that the holder is entitled to reside indefinitely in Australia; and

 

(ii) med avseende på Sverige, en person som är bosatt i Sverige och som innehar antingen ett giltigt svenskt pass eller ett intyg om sjukförsäkring utfärdat av en svensk försäkringskassa;

 

(ii) in relation to Sweden, a person who is resident in Sweden and holds either a current Swedish passport or a health insurance certificate issued by a Swedish Social Insurance Office;

 

(c) ”territorium”

 

(c) ”territory” means:

 

(i) med avseende på Australien, det australiska territoriet med undantag för samtliga yttre territorier utom Cocos (Keeling)öarna och Christmasön; och

 

(i) in relation to Australia, the territory of Australia excluding all external territories other than the territories of Cocos (Keeling) Islands and Christmas Island; and

 

(ii) med avseende på Sverige, dess territorium;

 

(ii) in relation to Sweden, its territory;

 

(d) ”tillfällig vistelse inom territoriet”

 

(d) ”temporarily in the territory” means:

 

(i) med avseende på Australiens territorium laglig vistelse inom territoriet utan att bosättning föreligger; och

 

(i) in relation to the territory of Australia, lawfully present but not ordinarily resident in the territory; and

 

(ii) med avseende på Sveriges territorium, vistelse inom territoriet utan att bosättning föreligger.

 

(ii) in relation to the territory of Sweden, present but not resident in that territory.

 

(2) Vid användningen av denna överenskommelse har andra ord och uttryck som används i överenskommelsen, om inte annat framgår av sammanhanget, den betydelse som tillkommer dem enligt den lagstiftning som anges i första sycket (a) av denna artikel.

 

(2) For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires, other words and expressions used in the Agreement have the meanings assigned to them respectively under the legislation referred to in paragraph (1) (a) of this Article.

 

(3) Denna överenskommelse skall tillämpas även på sådan lagstiftning som ersätter, ändrar, kompletterar eller kodifierar den lagstiftning som anges i första stycket (a) av denna artikel.

 

(3) This Agreement shall apply also to any legislation which replaces, amends, supplements or consolidates the legislation referred to in paragraph (1) (a) of this Article.

 

Artikel 2

Artikel 2

 

Article 2

 

(1) Denna över enskommelse är tillämplig på en person som är bosatt inom något av de båda staternas territorier och som antingen

 

(1) This agreement applies to a resident of the territory of one Party who is either:

 

(a) vistas tillfälligt inom den andra statens territorium; eller

 

(a) temporarily in the territory of the other Party; or

 

(b) vistas inom den andra statens territorium som chef för eller som medlem av personalen vid en beskickning eller ett konsulat eller som familjemedlem till en sådan person tillhörande dennes hushåll eller som privattjänare till en sådan person.

 

(b) in the territory of the other Party as the head or a member of the staff of a diplomatic mission or consular post established there by the first mentioned Party or a member of the family of that person, being a member who forms part of the household of that person, or a personal servant of that person.

 

(2) Denna överenskommelse är inte tillämplig när någon som är bosatt inom den ena statens territorium beger sig till den andra statens territorium i akt och mening att erhålla sjukvård, om personen inte tillhör besättningen eller är passagerare på en båt, ett fartyg eller ett flygplan som anländer till, lämnar eller omdirigeras till den andra statens territorium och vårdbehovet uppkommit under resan.

 

(2) This Agreement does not apply to a resident of the territory of one Party who enters the territory of the other Party for the specific purpose of seeking medical treatment unless that person is a member of the crew or passenger on any ship, vessel or aircraft travelling to, leaving from, or diverted to the territory of the other Party and the need for the treatment arose during the voyage or flight.

 

Artikel 3

Artikel 3

 

Article 3

 

(1) En person på vilken första stycket (a) av artikel 2 är tillämplig och som behöver omedelbart nödvändig sjukvård medan han vistas inom den andra statens territorium, skall ges den sjukvård som är medicinskt nödvändig för diagnostisering, lindring eller behandling av det tillstånd som kräver vård, på villkor som inte är mindre förmånliga än de som gäller för en person som är bosatt inom denna stats territorium.

 

(1) A person to whom paragraph (1) (a) of Article 2 applies, who needs immediately necessary medical treatment while in the territory of the other Party, shall be provided with such medical treatment as is clinically necessary for the diagnosis, alleviation or care of the condition requiring attention, on terms no less favourable than would apply to a resident of that territory.

 

(2) En person, på vilken första stycket (b) av artikel 2 är tillämplig, skall ges sjukvård även om vården inte är omedelbart nödvändig och oavsett längden av vistelsen inom den vårdgivande statens territorium

 

(2) A person to whom paragraph (1) (b) of Article 2 applies, shall be provided with medical treatment whether or not immediately necessary and regardless of the length of the stay in the territory of the Party in which the treatment is provided.

 

Artikel 4

Artikel 4

 

Article 4

 

(1) Ingen av staterna är skyldig att ersätta den andra staten kostnader för sjukvård som ges med stöd av denna överenskommelse.

 

(1) Neither Party shall be liable to make any payment to the other Party in respect of medical treatment provided in accordance with this Agreement.

 

(2) Sådana avgifter, som skall erläggas för sjukvård som ges inom en stats territorium med stöd av denna överenskommelse, skall erläggas av den person som erhåller sjukvården.

 

(2) Any amount which is payable in respect of medical treatment provided in the territory of a Party by virtue of this Agreement shall be borne by the person in respect of whom the medical treatment is provided.

 

Artikel 5

Artikel 5

 

Article 5

 

(1) Behöriga myndigheter för tillämpningen av denna överenskommelse är:

 

(1) The competent authorities for the application of this Agreement are:

 

(a) med avseende på Australien, departementet för social- och hälsovård, och

 

(a) in relation to Australia, the Department of Community Services and Health, and

 

(b) med avseende på Sverige, riksförsäkringsverket.

 

(b) in relation to Sweden, the National Social Insurance Board.

 

(2) De behöriga myndigheterna skall snarast möjligt sända varandra information om sådana ändringar av lagar och andra författningar som gäller inom deras respektive territorier, i den mån ändringarna kan väsentligt påverka arten och omfånget av de förmåner som utges enligt detta avtal.

 

(2) The competent authorities shall send to each other as soon as possible details of any changes in laws or regulations in force in their respective territories which may significantly affect the nature and scope of services provided under this Agreement.

 

(3) Frågor som rör tolkningen eller tillämpningen av denna överenskommelse skall lösas genom samråd mellan de behöriga myndigheterna.

 

(3) Matters relating to the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by consultation between the competent authorities.

 

Artikel 6

Artikel 6

 

Article 6

 

(1) Denna överenskommelse skall träda i kraft första dagen i tredje månaden efter den månad då båda staterna på diplomatisk väg har underrättat varandra om att författningsenliga och konstitutionella villkor för ikraftträdandet av överenskommelsen har fullgjorts.

 

(1) This Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the month in which each Party has notified the other through the diplomatic channel that its legal and constitutional requirements for the entry into force have been fulfilled.

 

(2) Denna överenskommelse gäller till utgången av den tolfte månaden efter den då någon av staterna på diplomatisk väg från den andra staten skriftligen erhåller uppgift om att denna önskar säga upp överenskommelsen.

 

(2) This Agreement shall remain in force until the expiration of 12 months from the date on which either Party receives from the other written notice through the diplomatic channel of the other Party’s intention to terminate this Agreement.

 

(3) Upphör överenskommelsen att gälla enligt andra stycket skall överenskommelsen fortsätta att tillämpas för den sjukvård som getts för tid innan eller som ges vid utgången av den uppsägningstid som anges i nämnda stycke.

 

(3) In the event that this Agreement is terminated in accordance with paragraph (2), the Agreement shall continue to have effect in relation to medical treatment which had been or was being provided prior to or at the expiry of the period of the notice referred to in that paragraph.

 

Till bekräftelse härav har de båda regeringarnas befullmäktigade ombud undertecknat denna överenskommelse.

 

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

 

Som skedde i Canberra den 14 februari 1989 i två exemplar på svenska och engelska språken, vilka båda texter äger lika vitsord.

 

Done in duplicate at Canberra this 14th day of February 1989, in the Swedish and English languages, both texts being equally authoritative.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1989:102

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 1989.

SFS 1995:282

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1995 men tillämpas på sjukvård som ges i Australien från och med d. 1 febr. 1995.