Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1989:142) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om sjukvårdsförmåner

Utfärdad: 1989-04-20.
Utkom från trycket den 3 maj 1989

Den överenskommelse mellan Sverige och Polen om sjukvårdsförmåner som har undertecknats den 29 november 1988 skall gälla här i landet från och med den 1 juni 1989.

Överenskommelsen är intagen som bilaga till denna förordning.

Riksförsäkringsverket skall för Sveriges del vara behörig myndighet för tillämpning av överenskommelsen.

Bilaga

Överenskommelse mellan Konungariket Sveriges regering och Folkrepubliken Polens regering om sjukvårdsförmåner

Överenskommelse mellan Konungariket Sveriges regering och Folkrepubliken Polens regering om sjukvårdsförmåner

 

Agreement between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Polish People’s Republic on medical care

 

Konungariket Sveriges regering och Folkrepubliken Polens regering,

 

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Polish People’s Republic

 

ledda av önskan att samarbetet mellan de båda länderna skall fortsätta att utvecklas även på det område som avser tillhandahållande av sjukvårdsförmåner,

 

inspired by the desire that the cooperation between their respective countries should continue to develop also in the field of the provision of medical care,

 

övertygade att detta kommer att bidra till att stärka och utvidga de vänskapliga förbindelserna mellan de båda länderna,

 

convinced that this will contribute to the strengthening and extension of friendly relations between the two countries,

 

har beslutat ingå följande överenskommelse om tillhandahållande av sjukvårdsförmåner:

 

have decided to conclude the following Agreement on the provision of medical care:

 

Artikel 1

Artikel 1

 

Article 1

 

Personer som är bosatta och har rätt till sjukvårdsförmåner enligt lagstiftningen i en av de fördragsslutande staterna skall under tillfällig vistelse i den andra fördragsslutande staten, vid plötslig ohälsa, olycksfall eller akut sjukdom som medför ett omedelbart behov av sjukvård, erhålla sjukvårdsförmåner på samma villkor som gäller för personer som är omfattade av lagstiftningen i sistnämnda stat.

 

Persons permanently residing and entitled to medical care under the legislation of one Contracting Party shall, during temporary stay in the other Contracting Party, in case of sudden illness, trauma or acute disease requiring immediate medical care receive such care under the same conditions as apply to persons covered by the legislation of the latter Party.

 

Artikel 2

Artikel 2

 

Article 2

 

Bestämmelserna i artikel 1 gäller inte för personer som beger sig till en fördragsslutande stats territorium i syfte att erhålla sjukvårdsförmåner enligt denna överenskommelse.

 

The provisions of Article 1 shall not apply to persons going to the territory of a Contracting Party for the purpose of benefitting from the provision of medical care under this Agreement.

 

Artikel 3

Artikel 3

 

Article 3

 

Kostnaderna för sjukvårdsförmåner som utgetts enligt denna överenskommelse skall inte avräknas mellan de fördragsslutande staterna.

 

The costs of medical care provided under this Agreement shall not be subject to the settlement of accounts between the Contracting Parties.

 

Artikel 4

Artikel 4

 

Article 4

 

Uppstår problem vid tillämpningen av denna överenskommelse skall dessa lösas direkt av de fördragsslutande staternas behöriga myndigheter. Dessa skall också bistå varandra i alla frågor som rör tillämpningen av denna överenskommelse.

 

Any problem arising in the implementation of this Agreement shall be solved directly by the competent organs of the Contracting Parties, which will also assist each other in all questions pertaining to the implementation of this Agreement.

 

Artikel 5

Artikel 5

 

Article 5

 

Denna överenskommelse skall godkännas i enlighet med vad lagstiftningen i de fördragsslutande staterna kräver. När dessa krav fullgjorts skall detta bekräftas genom notväxling.

 

This Agreement shall be approved in accordance with the legal requirements of the Contracting Parties, the fulfilment of which shall be confirmed by an exchange of notes.

 

Överenskommelsen träder i kraft den första dagen i den tredje månaden som följer på den dag då den sista noten mottogs.

 

This Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the date when the later note is received.

 

Artikel 6

Artikel 6

 

Article 6

 

Denna överenskommelse skall gälla för en period av två år. Dess giltighet förlängs automatiskt för ytterligare perioder av två år, om inte endera fördragsslutande staten sex månader innan överenskommelsen upphör att gälla notifierar den andra staten om sin avsikt att inte förlänga överenskommelsen.

 

This Agreement remains in force for a period of two years. Its validity shall be automatically extended for further periods of two years unless either of the Contracting Parties gives a written notification to the other six months prior to its expiry of its intention to terminate it.

 

Som skedde i Stockholm den 29 november 1988 i två originalexemplar på svenska, polska och engelska språken vilka tre texter äger lika vitsord. I fall av skillnader i tolkningen skall den engelska texten äga företräde.

 

Done in Stockholm on 29 November 1988 in two original copies in Swedish, Polish and English languages, the three texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation the English text shall prevail.

 

Till bevis härom har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av sina respektive regeringar, undertecknat denna överenskommelse.

 

In witness whereof the undersigned, duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1989:142

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 1989.