Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Utfärdad: 1989-05-03

Månadsarvode

Rubriken införd g. SFS1989-0185

Arvoden för vissa uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ ska betalas enligt följande:

Organ/befattning

Månadsarvode i procent av arvode som riksdagsledamot

1. Sveriges riksbank:

 
 

Fullmäktiges ordförande:

 

27,5

 

Fullmäktiges vice ordförande:

 

23

 

Annan fullmäktig:

 

14

 

Suppleant för fullmäktig:

 

3,5

 

2. Riksdagsstyrelsen

 
 

Vald ledamot i riksdagsstyrelsen:

 

15

 

Företrädaren för en partigrupp utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen:

 

15

 

3. Riksdagens råd för Riksrevisionen

 
 

Ordförande:

 

10

 

Vice ordförande:

 

7,5

 

Ledamot som inte är ordförande eller vice ordförande:

 

2

 

Suppleant:

 

1

 

4. Nordiska rådets svenska delegation

 
 

Ordförande:

 

4

 

Ledamot av arbetsutskottet som inte är ordförande i delegationen:

 

1

 

5. Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond

 
 

Ordförande:

 

11,5

 

Vice ordförande:

 

8

 

Annan ledamot och suppleant:

 

5

 

SFS 2019:27

Årsarvode i riksdagens nämndmyndigheter

Rubriken införd g. SFS2012-0885

Årsarvode ska betalas för uppdrag hos riksdagens nämndmyndigheter enligt följande.

Organ/befattning

Årsarvode i procent av månadsarvode som riksdagsledamot

1. Valprövningsnämnden

 
 

Ordförande:

 

118

 

2. Riksdagens överklagandenämnd

 
 

Ordförande:

 

52

 

Nämnden för lön till riksdagensombudsmän och riksrevisorn

 
 

Ordförande:

 

75

 

Ledamot:

 

50

 

4. Statsrådsarvodesnämnden

 
 

Ordförande:

 

72

 

Ledamot:

 

50

 

5. Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner

 
 

Ordförande:

 

90

 

Ledamot:

 

70

 

6. Partibidragsnämnden

 
 

Ordförande:

 

70

 

Ledamot:

 

45

 

SFS 2020:771

Ordföranden och övriga ledamöter i Riksdagens arvodesnämnd har rätt till ett årsarvode. Arvodet uppgår till ett belopp som motsvarar den procentandel av talmansarvodet enligt 3 kap. 1 § lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter som framgår av följande uppställning.

Befattning

Procentandel av talmansarvodet

Ordförande

 

63

 

Ledamot

 

25

 
Anmärkning om flytt:

Förutv. 1 b § nu 1 c §.

SFS 2022:342

Sammanträdesarvode i riksdagens nämndmyndigheter

Rubriken har denna placering enl. SFS2012-0885

Sammanträdesarvode ska betalas för uppdrag hos riksdagens nämndmyndigheter enligt följande.

Organ/befattning

Sammanträdesarvode i procent av månadsarvode som riksdagsledamot

1. Riksdagens ansvarsnämnd

 
 

Ordförande:

 

8, dock minst ett sammanträdesarvode per år

 

Vice ordförande:

 

8

 

Ledamot:

 

4

 

Ersättare:

 

4

 

2. Riksdagens överklagandenämnd

 
 

Ersättare för ordföranden:

 

8

 

Ledamot:

 

4

 

Suppleant:

 

4

 

3. Valprövningsnämnden

 
 

Ersättare för ordföranden:

 

8

 

Ledamot:

 

1,25

 

Suppleant:

 

1,25

 

Till den som deltar i sammanträde utan att delta i beslut betalas sammanträdesarvode endast om respektive nämndmyndighet beslutar det.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 1 b §.

SFS 2022:342

Ersättaren för ordföranden i Riksdagens arvodesnämnd har rätt till ett sammanträdesarvode. Arvodet uppgår till ett belopp som motsvarar 3,3 procent av talmansarvodet enligt 3 kap. 1 § lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter.

Om ersättaren deltar i ett sammanträde utan att delta i beslut har han eller hon rätt till sammanträdesarvode bara om nämnden beslutar det.

SFS 2022:342

Sammanträdesarvode i övriga riksdagsorgan

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2012-0885

För fullgörande av sådana uppdrag som anges i 1 § betalas ett särskilt arvode för en sammanträdesdag som infaller en måndag, en fredag eller under perioder då kammaren inte sammanträder (sammanträdesarvode).

Sammanträdesarvode betalas dock inte till vald ledamot och företrädare för partigrupp utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen.

Sammanträdesarvode betalas även till

 1. ledamot och tjänstgörande ersättare i ledamotsrådet,

 2. tjänstgörande suppleant och tjänstgörande ersättare för företrädare för partigrupp utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen,

 3. suppleant i Nordiska rådets svenska delegations arbetsutskott,

 4. ledamot och suppleant i Utrikesnämnden för sammanträde som är förlagt till period då riksdagen har plenifri tid,

 5. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i Nordiska rådets verksamhet i den mån motsvarande ersättning inte betalas från Nordiska rådet,

 6. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i Europarådets verksamhet i den mån motsvarande ersättning inte betalas från Europarådet,

 7. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i den parlamentariska församlingens verksamhet i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa i den mån motsvarande ersättning inte betalas från den parlamentariska församlingen, och

 8. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i verksamheten i den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) i den mån motsvarande ersättning inte betalas från kontrollgruppen.

Arvodesbeloppen fastställs av riksdagsstyrelsen.

Till suppleant som deltar i sammanträde utan att delta i beslut betalas sammanträdesarvode endast om respektive organ beslutar det.

SFS 2022:342

Den som gör en resa för att fullgöra något sådant uppdrag som räknas upp i 1–2 §§ har rätt till resekostnadsersättningar och traktamente enligt andra stycket.

Resekostnadsersättningar och traktamente lämnas

 1. för riksdagsledamöter enligt regler i lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter efter samordning med den resekostnads- och traktamentsersättning som i övrigt lämnas från Riksdagsförvaltningen,

 2. för ledamöter och suppleanter i riksdagens råd för Riksrevisionen enligt bestämmelser i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen,

 3. för fullmäktige och suppleanter för fullmäktige i Riksbanken som inte är riksdagsledamöter enligt de bestämmelser om sådana förmåner som enligt kollektivavtalet gäller för arbetstagare hos Riksbanken och

 4. för övriga uppdragstagare enligt samma bestämmelser som för arbetstagare hos Riksdagsförvaltningen.

SFS 2019:27

Den som fullgör uppdrag i Europarådets svenska delegation och som lämnar riksdagen i samband med ett val, har under den återstående delen av delegationens mandatperiod rätt till

 • arvode enligt 2 § andra stycket 6,

 • resekostnadsersättningar och traktamente enligt 3 § andra stycket 1, och

 • teknisk och elektronisk utrustning enligt 7 kap. 12 § lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter.

SFS 2022:342

Ersättning för inkomstförlust

Rubriken införd g. SFS1989-0185

Den som inte är ledamot av riksdagen och fullgör ett uppdrag som avses i 1–2 §§ har rätt till ersättning för inkomstförlust enligt vad som sägs i andra eller tredje stycket. Sådan ersättning betalas utöver ersättning enligt 1–2 §§.

Den som på grund av sitt uppdrag går miste om avlöningsförmåner har rätt till ersättning med motsvarande belopp.

Den som på grund av sitt uppdrag går miste om inkomster som egenföretagare har rätt till ersättning med högst det belopp per sammanträdesdag som motsvarar den sjukpenninggrundande inkomst, delad med 365, som är fastställd för egenföretagaren enligt 25 och 26 kap. socialförsäkringsbalken.

SFS 2012:885

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1989:185

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 1989. Den skall dock tillämpas fr.o.m. d. 1 jan. 1989.

Genom lagen upphävs lagen (1987:576) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ.

Arvoden för vissa uppdrag inom riksgäldskontoret skall övergångsvis utgå under perioden d. 1 jan. 1989–d. 30 juni 1989 enligt följande:

Riksgäldskontoret

Fullmäktig: 1 200 kronor för månad.

Fullmäktiges ordförande: 1 200 kronor för månad utöver fullmäktigearvodet.

Ledamot av arbetsutskottet som inte är ordförande eller riksgäldsdirektör: 700 kronor för månad utöver fullmäktigearvodet.

Suppleant för fullmäktig: 275 kronor för månad.

Sammanträdesarvode för fullgörande av angivna uppdrag skall bestämmas med tillämpning av 2 §.

SFS 1990:756

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1990.

SFS 1995:799

Denna lag träder i kraft d. 15 juni 1995.

SFS 1995:1512

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1996. Den skall dock tillämpas fr.o.m. d. 1 okt. 1995.

SFS 1998:1407

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 2000:548

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2000. Bestämmelsen i 1 § 1 i sin nya lydelse tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 1999. Bestämmelsen i 4 § tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 2000.

SFS 2003:184

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2003:354

(Utkom d. 17 juni 2003.)

SFS 2003:355

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2005:262

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2009:1446

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:1243

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:1418

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:747

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2012:885

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2013:354

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2013.

2. För år 2013 ska arvode enligt punkten 5 till ordförande och ledamöter i Partibidragsnämnden utgå med ett halvt årsarvode.

SFS 2016:1110

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2017.

SFS 2018:679

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2019:27

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2019.

SFS 2020:105

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2020.

SFS 2020:771

Denna lag träder i kraft d. 15 okt. 2020.

SFS 2022:342

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2022.