Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2011:748.

Utfärdad: 1989-05-11

Lagens tillämpningsområde

Denna lag gäller överklagande av beslut av

 1. Riksdagsförvaltningen

 2. Riksbanken

 3. Riksdagens ombudsmän

 4. Riksrevisionen.

Bestämmelserna i 4 och 7 §§ ska även tillämpas i fråga om överklagande av beslut av

 1. Riksdagens arvodesnämnd

 2. Statsrådsarvodesnämnden

 3. Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner

 4. Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn

 5. Riksdagens överklagandenämnd

 6. Valprövningsnämnden

 7. Riksdagens ansvarsnämnd och

 8. Partibidragsnämnden.

SFS 2020:772

Personalärenden

Ett beslut som gäller anställning hos riksdagens myndigheter får överklagas i enlighet med vad som anges i denna lag om beslutet

 1. gäller en annan anställning än en sådan som anges i 3 § och saken inte enbart avser tvist om kollektivavtal,

 2. gäller en fråga som är reglerad i lag eller i annan författning och det i samma författning föreskrivs att beslut i frågan får överklagas.

SFS 2011:748

Ett beslut om anställning får inte överklagas om det avser någon av följande anställningar

hos Riksdagsförvaltningen – biträdande riksdagsdirektör, avdelningschef, chef för ett utskottskansli eller chef för EU-nämndens kansli,

hos Riksbanken – ledamöter av direktionen och chef för revisionsenhet,

hos Riksdagens ombudsmän – chef för ombudsmännens kansli.

SFS 2011:748

Ärenden om utlämnande av en handling eller en uppgift

Ett beslut rörande utlämnande av en handling eller en uppgift får överklagas om enligt beslutet

 1. en enskild sökandes begäran att få ta del av handlingen avslagits eller handlingen har lämnats ut med förbehåll som inskränker sökandens rätt att yppa dess innehåll eller att eljest förfoga över den, eller

 2. en myndighets begäran att få ta del av en handling eller på annat sätt få del av en uppgift har avslagits.

Ett beslut enligt första stycket som har meddelats av riksdagens ombudsmän får dock inte överklagas. Detsamma gäller beslut som meddelats av Riksdagens överklagandenämnd med anledning av en begäran från en statlig myndighet.

SFS 2012:886

Ärenden om ekonomiska förmåner åt riksdagsledamöter m.fl.

Ett beslut av Riksdagsförvaltningen som gäller ekonomisk förmån åt en ledamot av riksdagen eller av ett organ som utses av riksdagen och som utgår med anledning av uppdraget får överklagas. Detsamma gäller sådan förmån åt en förutvarande ledamot som nu nämnts eller åt den som varit ledamot av Europaparlamentet före den 14 juli 2009.

SFS 2011:748

Övriga ärenden

Utöver vad som anges i denna lag får ett beslut av Riksdagsförvaltningen eller av riksdagens myndigheter överklagas bara om den författning som reglerar den omtvistade frågan föreskriver att så får ske.

SFS 2011:748

Förfarandet vid överklagande

Ett beslut genom vilket Riksdagens överklagandenämnd har prövat en fråga som har överklagats dit får inte överklagas.

Ett beslut som avses i 4 § första stycket får överklagas hos Högsta förvaltningsdomstolen om talan förs av en enskild eller av en kommunal myndighet.

Ett beslut om inkomstgaranti, ekonomiskt omställningsstöd eller efterlevandeskydd får överklagas enligt bestämmelserna i 15 kap. lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter eller 12 kap. den upphävda lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges ledamöter av Europaparlamentet.

Övriga beslut får överklagas enligt bestämmelserna i 14 kap. 8 § riksdagsordningen hos Riksdagens överklagandenämnd.

SFS 2016:1111

Överklagande av ett sådant beslut om anställning som tillkännages genom anslag ska göras inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs. Andra beslut ska överklagas inom tre veckor från den dag då den klagande fick del av beslutet.

SFS 2011:748

[Upphävd g. Lag (2012:886).]

SFS 2012:886

[Upphävd g. Lag (2012:886).]

SFS 2012:886

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1989:186

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1989, då besvärsstadgan (RFS 1970:3) för riksdagen och dess verk skall upphöra att gälla.

I fråga om talan mot beslut som har meddelats före ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter.

SFS 1994:1068

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1994. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om beslut som fattas före ikraftträdandet.

SFS 1998:1411

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 2000:428

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2000. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om överklagande av beslut som fattas före lagens ikraftträdande.

SFS 2002:1031

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003.

2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om beslut som fattats av Riksdagens revisorer före ikraftträdandet.

SFS 2003:185

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2003:356

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2004:1322

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2006:995

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2009:177

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2009.

SFS 2009:681

Denna lag träder i kraft d. 14 juli 2009.

SFS 2009:1586

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:1504

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:748

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2012:886

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2013:355

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2013.

SFS 2014:803

Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2014.

SFS 2016:1111

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2017.

SFS 2018:680

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2020:106

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2020.

SFS 2020:772

Denna lag träder i kraft d. 15 okt. 2020.