Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1991:1333) om tillämpning av en konvention den 9 februari 1988 mellan Sverige och Kap Verde om social trygghet

Utfärdad: 1991-10-03

Den konvention mellan Sverige och Kap Verde om social trygghet som har undertecknats den 9 februari 1988 jämte en samma dag undertecknad överenskommelse om tillämpning av konventionen skall i originaltexternas lydelse gälla som förordning här i landet.

Texterna till konventionen och tillämpningsöverenskommelsen är intagna som bilagorna 1 och 2 till denna förordning.

Med behörig myndighet i artiklarna 10 och 27 i konventionen avses för Sveriges del riksförsäkringsverket.

Bilaga 1

Konvention mellan Konungariket Sverige och Republiken Kap Verde om social trygghet

Konvention mellan Konungariket Sverige och Republiken Kap Verde om social trygghet

 

Convention on social security between the Kingdom of Sweden and the Republic of Cape Verde

 

Konungariket Sverige och Republiken Kap Verde, som önskar reglera de båda staternas förhållanden på den sociala trygghetens område, har överenskommit att sluta följande konvention:

 

The Kingdom of Sweden and the Republic of Cape Verde, desirous to regulate the relations between the two States in the field of Social Security, have agreed to conclude the following Convention:

 

Avdelning I. Allmänna bestämmelser

Avdelning I. Allmänna bestämmelser

 

Title 1. General Provisions

 

Artikel 1

 

Article 1

 

1. I denna konvention avses med uttrycken

 

For the purpose of the application of the present Convention:

 

a) ”lagstiftning”

 

a) ”legislation”

 

lagar, förordningar och administrativa föreskrifter rörande de i artikel 2 angivna systemen och grenarna av social trygghet,

 

means laws, decrees and administrative regulations relating to the systems and branches of Social Security as specified in Article 2;

 

b) ”behörig myndighet”

 

b) ”competent authority” means

 

med avseende på Kap Verde, den minister, de ministrar eller motsvarande myndighet under vilken systemen för social trygghet hör,

 

in relation to Cape Verde the Minister, the Ministers or the corresponding entity on which depend the regimes of Social Security; and

 

med avseende på Sverige, regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer,

 

in relation to Sweden the Government or the Authority nominated by the Government;

 

c) ”försäkringsorgan”

 

c) ”insurance institution” means

 

det organ eller den myndighet som svarar för tillämpningen av den i artikel 2 angivna lagstiftningen (eller någon del därav),

 

the body or authority responsible for the implementation of the legislation (or a portion thereof) as specified in Article 2;

 

d) ”försäkringsperioder”

 

d) ”periods of insurance”

 

avgiftsperioder, anställningsperioder eller bosättningsperioder, som i den lagstiftning enligt vilken de fullgjorts betecknas eller betraktas som försäkringsperioder, samt alla liknande perioder i den mån de enligt denna lagstiftning betraktas som likvärdiga med försäkringsperioder.

 

designates periods of contribution, of employment or of residence, as defined or admitted as periods of insurance by the legislation under which they were fulfilled or considered as such, as well as all the comparable periods as far as they are acknowledged by this legislation as equivalent to periods of insurance.

 

2. Andra uttryck som använts i denna konvention har den betydelse som tillkommer dem enligt den tillämpliga lagstiftningen.

 

2. Other terms used in this Convention shall have the meaning which is given to them under the applicable legislation.

 

Artikel 2

 

Article 2

 

1. Denna konvention är tillämplig,

 

1. This Convention shall apply:

 

A) i Kap Verde, på lagstiftningen om

 

A) in relation to Cape Verde, to the legislation on:

 

a) olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar,

 

a) Work accidents and professional illnesses:

 

b) förmåner vid sjukdomar,

 

b) Benefits in case of illness;

 

c) förmåner vid invaliditet och ålderdom samt till efterlevande,

 

c) Benefits in case of invalidity, old age and to survivors;

 

d) familjebidrag;

 

d) Family allowances;

 

B) i Sverige, på lagstiftningen om

 

B) in relation to Sweden, to the legislation on:

 

a) sjukförsäkring och föräldraförsäkring,

 

a) Health insurance and parental insurance;

 

b) folkpension,

 

b) Basic pension;

 

c) tilläggspension,

 

c) Supplementary pension;

 

d) barnbidrag och bidragsförskott,

 

d) Children‘s allowances and maintenance advances;

 

e) arbetsskadeförsäkring,

 

e) Work injury insurance;

 

f) arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd.

 

f) Unemployment insurance and assistance.

 

2. Där ej annat följer av bestämmelserna i fjärde stycket skall konventionen även tillämpas på lagstiftning som kodifierar, ändrar eller kompletterar den lagstiftning som anges i första stycket av denna artikel.

 

2. Except where otherwise indicated by the provisions in paragraph 4, this Convention shall also apply to legislation codifying, amending or supplementing the legislation specified in paragraph 1 of this Article.

 

3. Konventionen skall tillämpas på lagstiftning om en ny gren av social trygghet utöver de som anges i första stycket av denna artikel endast om särskild överenskommelse om detta träffas mellan de fördragsslutande staterna.

 

3. This Convention shall apply to legislation concerning a new branch of social security in excess of those specified in paragraph 1 of this Article, only if so agreed between the Contracting Parties.

 

4. Konventionen skall inte tillämpas på lagstiftning som utvidgar tillämpningsområdet för den i första stycket av denna artikel angivna lagstiftningen till nya grupper av förmånstagare om den behöriga myndigheten i den berörda fördragsslutande staten inom tre månader efter offentliggörandet av den nya lagstiftningen meddelar den behöriga myndigheten i den andra fördragsslutande staten att en sådan utvidgning av konventionen inte är avsedd.

 

4. This Convention shall not apply to legislation extending the application of the legislation specified in paragraph 1 of this Article to new categories of beneficiaries, if the competent authority of the Contracting Party concerned, within three months counted from the date of the official publication of the new legislation, notifies the competent authority in the other Contracting Party that no such extention of the Convention is intended.

 

Artikel 3

 

Article 3

 

Denna konvention är tillämplig på personer som omfattas eller har omfattats av en fördragsslutande stats lagstiftning liksom på deras familjemedlemmar och efterlevande.

 

The provisions of the present Convention shall apply to persons who are or have been covered by the legislation of either of the Contracting Parties as well as to members of their families and to their survivors.

 

Artikel 4

 

Article 4

 

I den mån inte annat föreskrivs i denna konvention skall följande personer bosatta inom en fördragsslutande stats territorium likställas med denna stats medborgare vid tillämpning av dess lagstiftning:

 

Save as otherwise provided in this Convention, the following persons who are resident in the territory of one Contracting Party shall be equated with nationals of that Contracting Party in the implementation of its legislation;

 

a) medborgare i den andra fördragsslutande staten,

 

a) nationals of the other Contracting Party;

 

b) flyktingar och statslösa personer som avses i konventionen den 28 juli 1951 om flyktingars rättsliga ställning och protokollet den 31 januari 1967 till nämnda konvention ävensom konventionen den 28 september 1954 om statslösa personers rättsliga ställning,

 

b) refugees and stateless persons as referred to in the Convention of 28th July 1951 Relating to the Status of Refugees and the Protocol of 31st January 1967 to the said Convention, as well as the Convention of 28th September 1954 Relating to the Status of Stateless Persons;

 

c) andra personer med avseende på rättigheter som de härleder från en medborgare i en fördragsslutande stat eller från en i denna artikel avsedd flykting eller statslös person.

 

c) other persons with regard to rights which they derive from a national of a Contracting Party of from a refugee or stateless person referred to in this Article.

 

Artikel 5

 

Article 5

 

Kontantförmåner vid arbetsskada och pensioner får, i den mån inte annat föreskrivs i denna konvention, inte minskas, ändras, innehållas eller dras in på grund av att förmånstagaren är bosatt i den andra fördragsslutande statens territorium.

 

Save as otherwise provided in this Convention, cash benefits in case of work injuries and pensions may not be reduced, modified, suspended or withdrawn, on account of the recipient residing in the territory of the other Contracting Party.

 

Artikel 6

 

Article 6

 

Kontantförmåner vid arbetsskada och pensioner, som en fördragsslutande stat har att betala, skall, i den mån inte annat föreskrivs i denna konvention, utbetalas till medborgare i den andra fördragsslutande staten som är bosatta i en tredje stat på samma villkor som till den första fördragsslutande statens medborgare bosatta i denna tredje stat.

 

Save as otherwise provided in this Convention, cash benefits in case of work injuries and pensions payable by one Contracting Party shall be paid to nationals of the other Contracting Party, who are residing in a third state, on the same conditions as to nationals of the first Contracting Party residing in this third state.

 

Avdelning II. Bestämmelser om tillämplig lagstiftning

Avdelning II. Bestämmelser om tillämplig lagstiftning

 

Title II. Provisions concerning applicable legislation

 

Artikel 7

 

Article 7

 

I den mån inte annat föreskrivs i artiklarna 8 och 9 skall de personer som omfattas av denna konvention vara underkastade:

 

Save as otherwise provided in Articles 8 and 9 the persons covered by this Convention shall be subject to:

 

1) kapverdisk lagstiftning om de är sysselsatta i Kap Verde,

 

1. Cape-verdean legislation, if they are employed in Cape Verde.

 

2) svensk lagstiftning om de är bosatta i Sverige eller, med avseende på arbetsskadeförsäkring för arbetstagare, om de är sysselsatta i Sverige.

 

2. Swedish legislation, if they are residing in Sweden or, as regards work injury insurance for employed persons, if they are employed in Sweden.

 

Artikel 8

 

Article 8

 

1. Utsänds en arbetstagare, som är sysselsatt i en fördragsslutande stat, av sin arbetsgivare till den andra fördragsslutande statens territorium för att där utföra arbete för denne arbetsgivare, skall arbetstagaren liksom dennes medföljande familjemedlemmar fortsatt vara underkastade den förstnämnda fördragsslutande statens lagstiftning till utgången av den tolfte månaden efter utsändandet, som om arbetstagaren fortfarande sysselsattes inom dess territorium.

 

1. If a person employed in the territory of one Contracting Party is posted by his employer to the territory of the other Contracting Party to perform work on behalf of the same employer, he shall, as well as the members of his family who accompany him, continue to be subject to the legislation of the former Party until the expiration of the twelfth month after his posting as if he were still employed in the territory of that Party.

 

2. Ett fartygs besättning och andra personer som är sysselsatta på fartyget skall omfattas av lagstiftningen i den fördragsslutande stat, vars flagga fartyget för.

 

2. The legislation of the Contracting Party, whose flag a vessel is flying, shall apply to the crew of the vessel and to other persons who are employed on board the vessel.

 

3. Om en person enligt bestämmelserna i denna artikel skall omfattas av lagstiftningen i en fördragsslutande stat skall han, liksom hans medföljande familjemedlemmar, anses bosatta inom denna stats territorium.

 

3. If a person according to the provisions of this Article is to be subject to the legislation of one Contracting Party he shall, as well as his family members accompanying him, be deemed resident in the territory of that Party.

 

Artikel 9

 

Article 9

 

Denna konvention berör inte de bestämmelser i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser och Wienkonventionen om konsulära förbindelser som avser den lagstiftning som anges i artikel 2.

 

This Convention shall not affect the provisions of the Vienna Conventions on Diplomatic and Consular Relations relating to the legislation as specified in Article 2.

 

Artikel 10

 

Article 10

 

De fördragsslutande staternas behöriga myndigheter kan i berörda personers intresse komma överens om undantag från bestämmelserna i artiklarna 7 9.

 

The competent authorities of the Contracting Parties can agree on exceptions from the provisions of Articles 7 9 in favour of the persons concerned.

 

Avdelning III. Särskilda bestämmelser

Avdelning III. Särskilda bestämmelser

 

Title III. Special provisions

 

Kapitel 1. Sjukdom, moderskap och barns födelse

 

Chapter 1. Sickness, maternity and childbirth

 

Artikel 11

 

Article 11

 

Har någon fullgjort försäkringsperioder enligt lagstiftningen i båda de fördragsslutande staterna, skall dessa perioder, i den mån de inte sammanfaller, läggas samman för förvärv av rätt till förmåner.

 

If a person has completed periods of insurance according to the legislation of both the Contracting Parties, these periods shall be added together for acquisition of rights to benefits, as long as the periods do not coincide.

 

Artikel 12

 

Article 12

 

Familjemedlemmar till den som är bosatt i en fördragsslutande stat och enligt dess lagstiftning är försäkrad skall, om de är bosatta inom den andra fördragsslutande statens territorium, erhålla sjukvårdsförmåner enligt lagstiftningen i sistnämnda stat.

 

Members of the family of a person who is resident in the territory of one Contracting Party and insured under its legislation shall, if they reside in the territory of the other Contracting Party, receive medical care in accordance with the legislation of that Party.

 

Artikel 13

 

Article 13

 

En person, som uppbär pension enligt båda de fördragsslutande staternas lagstiftning eller enligt en av dessa staters lagstiftning, har rätt till sjukvårdsförmåner för sig själv och för sina familjemedlemmar enligt lagstiftningen i den fördragsslutande stat inom vars territorium de är bosatta.

 

A person receiving a pension under the legislation of both Contracting Parties or under the legislation of one of them is entitled to medical care for himself and for members of his family in accordance with the legislation of the Contracting Party in whose territory they reside.

 

Kapitel 2. Ålderdom, invaliditet och efterlevande

 

Chapter 2. Old age, disability and survivors

 

Tillämpning av kapverdisk lagstiftning

 

Application of Cape-Verdean legislation

 

Artikel 14

 

Article 14

 

Har någon fullgjort försäkringsperioder enligt båda de fördragsslutande staternas lagstiftningar, skall, om så erfordras, perioderna sammanräknas för förvärv av rätt till förmåner enligt den kapverdiska lagstiftningen, i den mån de inte sammanfaller.

 

When periods of insurance have been completed, in accordance with the legislation of both the Contracting Parties, the periods shall be added together, if necessary, for the acquisition of the right to benefits under Cape-verdean legislation, insofar as they do not coincide.

 

Artikel 15

 

Artikel 15

 

Är någon berättigad till invalid-, ålders- eller efterlevandeförmåner utan tillämpning av artikel 14, skall det behöriga kapverdiska försäkringsorganet direkt och uteslutande, i enlighet med den kapverdiska lagstiftningen, beräkna storleken av den förmån som svarar mot de försäkringsperioder eller motsvarande, som skall beaktas enligt denna lagstiftning.

 

If entitlement to disability, old age or survivors benefits exists without applying Article 14, the competent Cape-verdean institution determines directly and exclusively, in accordance with its own legislation, the amount of the benefit which corresponds to the insurance periods or equivalents to be considered in accordance with the same legislation.

 

Artikel 16

 

Article 16

 

Om en person uppfyller de villkor som uppställs i kapverdisk lagstiftning för invalid-, ålders- eller efterlevandeförmån enbart med tillämpning av den sammanräkning av försäkringsperioder som följer av artikel 14, skall det behöriga kapverdiska försäkringsorganet beräkna storleken av den förmån, till vilken personen är berättigad, enbart på grundval av försäkringsperioder eller motsvarande, som fullgjorts enligt tillämplig kapverdisk lagstiftning.

 

When a person satisfies the conditions required by the Cape-verdean legislation to be entitled to disability, old age or survivors benefits only by means of the calculation foreseen in Article 14, the competent Cape-verdean institution computes the amount of the benefit, to which the beneficiary is entitled, exclusively on the basis of insurance periods or equivalents completed in accordance with Cape-verdean legislation applicable.

 

Artikel 17

 

Article 17

 

För de behöriga kapverdiska försäkringsorganens tillämpning av artiklarna 14 och 16 skall gälla följande regler:

 

The following rules shall be observed by the competent Cape-verdean institutions in their implementation of Articles 14 and 16.

 

1) Som försäkringsperioder fullgjorda enligt den svenska lagstiftningen anses försäkringsperioder inom den svenska försäkringen för tilläggspension samt bosättningsår före 1960, för vilka för personen i fråga beräknats till statlig inkomstskatt taxerad inkomst.

 

1. Periods of insurance under the Swedish supplementary pension insurance scheme and years of residence before 1960 for which the person in question has had income taxed for national income tax are to be regarded as periods of insurance completed in accordance with Swedish legislation.

 

2) Vid tillämpning av artikel 14 beaktas svenska försäkringsperioder även om de inte anses som försäkringsperioder enligt kapverdisk lagstiftning.

 

2. In applying Article 14, Swedish periods of insurance are to be taken into account even if they are not regarded as periods of insurance under Cape-verdean legislation.

 

Artikel 18

 

Article 18

 

Är summan av de förmåner som utges av de behöriga försäkringsorganen i bägge de fördragsslutande staterna mindre än den minimipension som bestämts i den kapverdiska lagstiftningen, är en person som är bosatt i Kap Verde berättigad till ett tillägg, motsvarande skillnaden, på bekostnad av det behöriga kapverdiska försäkringsorganet.

 

If the total of the benefits granted by the competent institutions of both Contracting Parties is less than the minimum amount fixed by the Cape-verdean legislation, the person concerned who has his residence in Cape Verde is entitled to a complement equal to that difference, at the cost of the competent Cape-verdean institution.

 

Tillämpning av svensk lagstiftning

 

Application of Swedish legislation

 

Artikel 19

 

Article 19

 

1. Kapverdiska medborgare liksom i artikel 4 b) och c) i denna konvention angivna personer, som inte uppfyller de villkor som enligt den svenska lagstiftningen gäller för dem i fråga om rätt till folkpension, skall, vare sig de är bosatta i Sverige eller annorstädes, ha rätt till folkpension enligt de regler som gäller för utomlands bosatta svenska medborgare.

 

1. Nationals of Cape Verde as well as persons designated in Article 4 b) and c) of this Convention, who do not fulfil the conditions of the Swedish legislation which apply to them as regards entitlement to a basic pension shall, whether they reside in Sweden or elsewhere, be entitled to a basic pension according to the rules applying to Swedish nationals residing abroad.

 

2. Handikappersättning som inte utgår som tillägg till folkpension, vårdbidrag för handikappade barn, pensionstillskott och inkomstprövade pensionsförmåner utbetalas till personer som anges i första stycket förutsatt att de är bosatta i Sverige, varvid reglerna i nämnda stycke gäller i tillämpliga delar.

 

2. Handicap allowances which are not supplements to a basic pension, care allowances for handicapped children, pension supplements and such pension benefits which are subject to income test are payable to persons designated in paragraph 1, provides that they reside in Sweden, applying mutatis mutandis the rules contained in that paragraph.

 

Artikel 20

 

Article 20

 

Om en medborgare i en av de fördragsslutande staterna eller en person som anges i artikel 4 b) eller c) i denna konvention inte har fullgjort erforderliga svenska försäkringsperioder för att uppfylla villkoren för rätt till folkpension enligt de bestämmelser som gäller för utomlands bosatta svenska medborgare, skall försäkringsperioder som fullgjorts enligt den kapverdiska lagstiftningen medräknas, i den mån de inte sammanfaller med svenska försäkringsperioder.

 

Where a national of one of the Contracting Parties or a person designated in Article 4 b) and c) of this Convention does not have sufficient Swedish periods of insurance to satisfy the requirements for entitlement to a basic pension in accordance with the provisions applicable to Swedish nationals residing abroad, periods of insurance completed under the legislation of Cape Verde shall be taken into account insofar as they do not coincide with Swedish periods of insurance.

 

Artikel 21

 

Article 21

 

Övergångsbestämmelserna i svensk lagstiftning om beräkning av folkpension för personer födda 1929 eller tidigare berörs inte av artikel 19 i denna konvention.

 

The transitory provisions under Swedish legislation regarding the calculation of a basic pension for persons born 1929 or earlier are not affected by article 19 of this Convention.

 

Artikel 22

 

Article 22

 

1. Om försäkringsperioder har fullgjorts både inom den svenska försäkringen för tilläggspension och enligt den kapverdiska lagstiftningen, skall dessa perioder, i den mån de inte sammanfaller, läggas samman om så erfordras för förvärv av rätt till tilläggspension.

 

1. Where periods of insurance have been completed both under the Swedish supplementary pensions scheme and under the legislation of Cape Verde, these periods shall, when necessary, be added together for the acquisition of a right to a supplementary pension insofar as they do not coincide.

 

2. Vid beräkning av tilläggspensionens storlek beaktas endast försäkringsperioder som fullgjorts enligt svensk lagstiftning.

 

2. When computing the amount of a supplementary pension only periods of insurance covered by Swedish legislation will be taken into account.

 

3. Övergångsbestämmelserna i svensk lagstiftning om beräkning av tilläggspension för personer födda 1923 eller tidigare berörs inte av denna konvention.

 

3. The transitory provisions under Swedish legislation concerning the calculation of supplementary pension for persons born 1923 or earlier are not affected by this Convention.

 

Gemensam bestämmelse

 

Common provision

 

Artikel 23

 

Article 23

 

När någon inte har rätt till pension på grundval av försäkringsperioder som fullgjorts enligt lagstiftningen i de två fördragsslutande staterna, sammanlagda enligt bestämmelserna i detta kapitel, skall hänsyn även tas till försäkringsperioder som fullgjorts enligt lagstiftningen i en tredje stat, med vilken var och en av de fördragsslutande staterna är bunden av en konvention om social trygghet, som innehåller regler om sammanläggning av försäkringsperioder.

 

If a person is not entitled to a pension on the basis of periods of insurance under the legislation of the two Contracting Parties, totalized as provided in this chapter, account should be taken also to periods of insurance under the legislation of a third state with which both Contracting Parties are bound by a social security convention which contains rules on totalization of periods of insurance.

 

Kapitel 3. Familjeförmåner

 

Chapter III. Family benefits

 

Artikel 24

 

Article 24

 

1. Familjeförmåner utges enligt kapverdisk lagstiftning för familjemedlemmar till svenska medborgare liksom till personer som anges i artikel 4 b) och c) såvida familjemedlemmarna inte är bosatta i Sverige.

 

1. Family benefits are payable in accordance with Cape-verdean legislation for family members of Swedish nationals as well as persons designated in Article 4 b) and c), unless the family members have their residence in Sweden.

 

2. Barnbidrag utges enligt svensk lagstiftning för barn som är bosatta i Sverige och som är medborgare i Kap Verde på samma villkor som för barn med svenskt medborgarskap.

 

2. Children‘s allowances are payable under Swedish legislation with respect to children residing in Sweden who are nationals of Cape Verde under the same conditions as for children of Swedish nationality.

 

3. Bidragsförskott utges enligt svensk lagstiftning för ett barn som är kapverdisk medborgare och bosatt i Sverige under förutsättning att även barnets vårdnadshavare är bosatt i Sverige och antingen barnet eller vårdnadshavaren vistas i Sverige sedan minst sex månader.

 

3. A maintenance allowance is payable under Swedish legislation with respect to a child of Cape-verdean nationality residing in Sweden provided the guardian of the child also resides in Sweden and either the child or the guardian is present in Sweden since at least six months.

 

Avdelning IV. Övriga bestämmelser

Avdelning IV. Övriga bestämmelser

 

Title IV. Miscellaneous provisions

 

Artikel 25

 

Article 25

 

De behöriga myndigheterna kan komma överens om tillämpningsbestämmelser till denna konvention. De skall vidare tillse att erforderliga förbindelseorgan utses i vardera staten för att underlätta tillämpningen av konventionen.

 

The competent authorities may agree on provisions for the implementation of this Convention. Furthermore they shall take steps to ensure that the appropriate liaison bodies are set up in their respective territories to facilitate the implementation of this Convention.

 

Artikel 26

 

Article 26

 

1. Vid tillämpningen av denna konvention skall myndigheter och organ i de båda staterna lämna varandra bistånd i samma utsträckning som vid tillämpningen av den egna statens lagstiftning. Bistånd som här avses lämnas utan vederlag.

 

1. For the purposes of implementation of this Convention, the authorities and institutions of the Contracting Parties shall lend their good offices, as if applying their own legislation. Such mutual administrative assistance shall be provided free of charge.

 

2. Myndigheters och organs skriftväxling liksom enskilda personers framställningar kan avfattas på portugisiska, svenska, franska eller engelska.

 

2. The correspondence of authorities and institutions, as well as communication from individual persons, may be in Portuguese, Swedish, French or English.

 

3. De diplomatiska och konsulära representationerna får begära upplysningar direkt hos myndigheter och organ i den andra staten för att kunna tillvarata egna medborgares intressen.

 

3. The diplomatic and consular representations may request information direct from authorities and institutions in the other Contracting Party in order to safeguard the interests of their own nationals.

 

Artikel 27

 

Article 27

 

De behöriga myndigheterna i de båda fördragsslutande staterna skall snarast möjligt underrätta varandra om alla ändringar i den lagstiftning, som anges i artikel 2 och om de åtgärder, som vidtas inom den egna staten för tillämpningen av konventionen.

 

The competent authorities of the two Contracting Parties shall inform each other with all possible dispatch of any amendments to the legislation specified in Article 2 of this Convention and of the measures taken to apply this Convention within their territories.

 

Artikel 28

 

Article 28

 

Ansökan om en förmån, som ges in enligt den ena fördragsslutande statens lagstiftning, skall anses som en ansökan om motsvarande förmån enligt den andra fördragsslutande statens lagstiftning. I ålderspensionsfall gäller detta dock inte om sökanden anger att ansökan avser pension endast enligt den förstnämnda fördragsslutande statens lagstiftning.

 

An application for a benefit submitted in accordance with the legislation of one Contracting Party shall be considered as an application for the corresponding benefit under the legislation of the other Contracting Party. With respect to old age pensions, however, this shall not apply if the applicant states that the application refers solely to pension benefits under the legislation of the former Contracting Party.

 

Artikel 29

 

Article 29

 

Tvister, som uppkommer vid tillämpningen av denna konvention, skall lösas i samförstånd av de behöriga myndigheterna i de fördragsslutande staterna. Om uppgörelse inte kommer till stånd, skall tvisten avgöras genom skiljedomsförfarande, som regleras genom överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i de båda fördragsslutande staterna. Skiljedomen skall grundas på denna konventions anda och innehåll.

 

Disputes arising in connection with the application of this Convention are to be resolved by mutual agreement between the competent authorities of the Contracting Parties. Should an agreement fail to materialize, the dispute shall be determined by arbitration as agreed by the competent authorities of the two Contracting Parties. The arbitration shall be based on the spirit and substance of this Convention.

 

Artikel 30

 

Article 30

 

1. Denna konvention äger tillämpning även på försäkringsfall som inträffat före dess ikraftträdande. Konventionen ger dock ingen rätt till utbetalning av förmåner för tid före dess ikraftträdande. För fastställande av rätt till förmåner beaktas dock försäkrings- eller bosättningsperioder som fullgjorts före konventionens ikraftträdande.

 

1. The present Convention shall also apply to contingencies arising prior to its entry into force. However, no benefits shall be payable under this Convention with respect to any period prior to its entry into force, though periods of insurance or residence completed before the said entry into force shall be taken into account in the determination of benefits.

 

2. Förmån som på grund av den försäkrades nationalitet inte beviljats eller som på grund av dennes bosättning inom den andra fördragsslutande statens territorium indragits skall, när konventionen träder i kraft, på därom gjord ansökan beviljas eller åter utbetalas.

 

2. Any benefit which has not been awarded on account of the nationality of the person concerned or which has been withdrawn on account of residence in the territory of the other Contracting Party shall, upon application, be awarded or resumed with effect from the date of entry into force of this Convention.

 

3. På därom gjord ansökan skall förmån som beviljats före denna konventions ikraftträdande omräknas, varvid konventionens bestämmelser skall tillämpas. Sådan förmån kan också omräknas utan ansökan. Omräkningen får inte medföra minskning av utgående förmån.

 

3. Upon application being received, a benefit granted prior to the entry into force of this Convention shall be recalculated in compliance with the provisions of the same. Such benefits may also be recalculated without any application being made. This recalculation may not result in any reduction of the benefit paid.

 

4. Bestämmelser i de bägge fördragsslutande staternas lagstiftning som avser preskription och upphörande av rätten till förmåner skall inte tillämpas på rättigheter enligt bestämmelserna i styckena 1 3 i denna artikel under förutsättning att förmånstagaren inkommer med ansökan om förmånen inom två år från dagen för konventionens ikraftträdande.

 

4. Provisions in the legislation of the Contracting Parties concerning prescription and the termination of the right to benefits shall not apply to rights arising out of the provisions of paragraphs 1 3 of this Article, always provided that the beneficiary submits his application for benefit within two years after the date of entry into force of this Convention.

 

Artikel 31

 

Article 31

 

1. Denna konvention kan sägas upp av var och en av de båda fördragsslutande staterna. Uppsägningen skall meddelas senast tre månader före utgången av det löpande kalenderåret, varvid konventionen upphör att gälla vid kalenderårets slut.

 

1. This Convention may be revoked by either of the two Contracting Parties. Notice of revocation shall be given not less than three months before the expiry of the current calendar year, whereupon the Convention shall cease to be in force at the expiry of the calendar year in which it is revoked.

 

2. Uppsägs konventionen skall dess bestämmelser äga fortsatt giltighet på redan förvärvad förmån utan hinder av vad som kan ha stadgats i de båda fördragsslutande staternas lagstiftning rörande begränsningar i rätten till förmån vid bosättning eller medborgarskap i annat land. Den rätt till blivande förmåner, som kan ha förvärvats på grund av konventionens bestämmelser, skall regleras genom särskild överenskommelse.

 

2. If the Convention is revoked, its provisions shall continue to apply to benefits which have already been acquired, notwithstanding any provision that may have been enacted in the legislation of the two Contracting Parties concerning restrictions of the right to benefits in connection with residence in or citizenship of other countries. Any right to future benefits which may have been acquired by virtue of the Convention shall be settled by special agreement.

 

Artikel 32

 

Article 32

 

De båda fördragsslutande staterna skall skriftligen underrätta varandra när de åtgärder har fullgjorts som författningsenligt erfordras i respektive stat för ikraftträdandet av denna konvention. Konventionen skall träda i kraft första dagen i tredje månaden efter den dag då den sista av dessa underrättelser lämnades.

 

Both Contracting Parties shall notify each other in writing of the accomplishment of their respective constitutional procedures required for the entry into force of this Convention. The Convention shall enter into force on the first day of the third month after the date of the last notification.

 

Till bevis härom har de båda regeringarnas befullmäktigade ombud undertecknat denna konvention.

 

In witness whereof the undersigned, duly authorised by their respective Governments, have signed this Convention.

 

Som skedde i två exemplar i Stockholm den 9 februari 1988, på svenska, portugisiska och engelska språken, vilka texter äger lika vitsord.

 

Done in duplicate in Stockholm on 9 February 1988 in the Swedish, Portuguese and English languages, each version being equally authoritative.

 

Bilaga 2

Administrativ överenskommelse om tillämpningen av konventionen mellan Konungariket Sverige och Republiken Kap Verde om social trygghet

Administrativ överenskommelse om tillämpningen av konventionen mellan Konungariket Sverige och Republiken Kap Verde om social trygghet

 

Administrative arrangement for the application of the Convention on Social Security between the Kingdom of Sweden and the Republic of Cape Verde

 

Med stöd av artikel 25 i konventionen om social trygghet som denna dag slutits mellan Konungariket Sverige och Republiken Kap Verde har de behöriga myndigheterna i de två staterna kommit överens om följande bestämmelser för tillämpningen av konventionen.

 

Pursuant to Article 25 of the Convention on Social Security concluded this day between Sweden and Cape Verde, the Competent Authorities of the two States have agreed on the following provisions for the application of the Convention.

 

Avdelning I. Allmänna bestämmelser

Avdelning I. Allmänna bestämmelser

 

Part I. General Provisions

 

Artikel 1

 

Article 1

 

Förbindelseorgan

 

Liaison bodies

 

1. Förbindelseorgan enligt konventionens artikel 25 är

 

1. Liaison bodies according to Article 25 of the Convention, are:

 

i Kap Verde

 

in Cape Verde,

 

Instituto de Seguros e Previdência Social,

 

Instituto de Seguros e Previdência Social

 

i Sverige

 

in Sweden

 

riksförsäkringsverket.

 

the National Social Insurance Board.

 

2. Förbindelseorganen har de uppgifter som anges i denna överenskommelse. De kan för tillämpningen av konventionen ta direkt kontakt såväl med varandra som med berörda personer eller deras ombud. De skall lämna varandra bistånd vid tillämpningen av konventionen.

 

2. The duties of the liaison bodies are stated in this Arrangement. For the application of the Convention the liaison bodies can communicate directly with each other as well as with persons concerned or their representatives. They shall assist each other in the application of the Convention.

 

Avdelning II. Bestämmelser om tillämplig lagstiftning

Avdelning II. Bestämmelser om tillämplig lagstiftning

 

Part II. Provisions concerning applicable legislation

 

Artikel 2

 

Article 2

 

Utsändning

 

Secondment

 

I fall som avses i konventionens art ikel 8 första stycket skall fortsatt giltighet av utsändningslandets lagstiftning styrkas genom intyg. Sådant intyg skall utfärdas

 

In cases referred to in Article 8, paragraph 1 of the Convention, the continued application of the legislation of the seconding State shall be proved by a certificate. This certificate shall be issued,

 

i Kap Verde, av Instituto de Seguros e Previdência Social

 

in Cape Verde, by Instituto de Seguros e Previdência Social

 

i Sverige, av den allmänna försäkringskassa som berörs eller av riksförsäkringsverket.

 

in Sweden, by the regional social insurance office concerned or the National Social Insurance Board.

 

Avdelning III. Särskilda bestämmelser

Avdelning III. Särskilda bestämmelser

 

Part III. Special provisions

 

Sjukdom, moderskap och barns födelse

 

Sickness, maternity and childbirth

 

Artikel 3

 

Article 3

 

Sammanräkning av kvalifikationsperioder

 

Adding together of qualifying periods

 

För tillämpning av konventionens artikel 11 genom en fördragsslutande stats försäkringsorgan skall personen i fråga förete ett intyg om sina försäkringsperioder enligt den andra statens lagstiftning. På begäran av personen i fråga skall sådant intyg utfärdas

 

For the application of Article 11 of the Convention by the insurance institution of one of the Contracting Parties, the concerned person shall submit to this institution a certificate showing his periods of insurance according to the legislation of the other State. At the request of the person concerned, this certificate shall be issued,

 

i Kap Verde, av Instituto de Seguros e Previdência Social

 

in Cape Verde, by Instituto de Seguros e Previdência Social

 

i Sverige, av Stockholms läns allmänna försäkringskassa.

 

in Sweden, by the Regional social insurance office in Stockholm.

 

Pensioner och livräntor

 

Pensions and annuities

 

Artikel 4

 

Article 4

 

Handläggning av ansökningar om pensioner och livräntor

 

Procedure of applications for pensions and annuities

 

1. De behöriga försäkringsorganen skall omedelbart underrätta varandra om varje ansökan om pension eller livränta på vilken konventionens artikel 28 äger tillämpning.

 

1. The competent insurance institutions shall inform each other immediately of any application for a pension or annuity, to which Article 28 of the Convention is applicable.

 

2. De behöriga försäkringsorganen skall vidare underrätta varandra om andra omständigheter av betydelse för att fastställa en pension eller livränta, med bifogande av läkarutlåtande i ärendet.

 

2. The competent insurance institutions shall further inform each other of circumstances which are of importance when deciding on a pension or annuity, enclosing relevant medical documents.

 

3. De behöriga försäkringsorganen skall underrätta varandra om beslut som meddelas under handläggningen av en ansökan.

 

3. The competent insurance institutions shall inform each other of decisions which are taken during the process of settling a claim.

 

Artikel 5

 

Article 5

 

Utbetalning av pensioner och livräntor

 

Payment of pensions and annuities

 

Pensioner och livräntor skall utbetalas direkt till förmånstagarna.

 

Pensions and annuities shall be paid directly to the beneficiaries.

 

Artikel 6

 

Article 6

 

Statistik

 

Statistics

 

Förbindelseorganen skall utväxla årl iga statistiska uppgifter om utbetalningar som gjorts i den andra fördragsslutande statens territorium.

 

The liaison bodies shall exchange annual statistical data on payments which have taken place in the territory of the other Contracting Party.

 

Avdelning IV. Övriga bestämmelser

Avdelning IV. Övriga bestämmelser

 

Part IV. Miscellaneous provisions

 

Artikel 7

 

Article 7

 

Befrielse från avgifter

 

Exemption from fees

 

I den ena fördragsslutande staten medgiven befrielse från stämpel- och andra avgifter på handlingar och bevis, som skall företes för myndigheter och organ i nämnda stat, skall gälla även för handlingar och bevis, som vid tillämpningen av konventionen skall företes för myndigheter och organ i den andra fördragsslutande staten. Handlingar och intyg, som skall företes i ärenden enligt konventionen, behöver ej legaliseras genom diplomatisk eller konsulär myndighet.

 

Any exemption granted in the territory of one of the Contracting Parties from stamp duty, notarial or registration fees in respect of certificates and documents required to be submitted to authorities and institutions in the same territory shall also apply to certificates and documents which for the purposes of the Convention have to be submitted to authorities and institutions in the territory of the other Contracting Party. Documents and certificates required to be produced for purposes of the Convention shall be exempt from authentication by diplomatic or consular authorities.

 

Artikel 8

 

Article 8

 

Ansökningar och besvär

 

Applications and appeals

 

Ansökningar, besvär och andra handlingar, som enligt den ena fördragsslutande statens lagstiftning inom en viss tid skall ingivas till behörig myndighet eller behörigt försäkringsorgan, skall anses ha inkommit i rätt tid, om de inom fastställd tid ingivits till motsvarande myndighet eller organ i den andra staten.

 

Applications, appeals and other documents which according to the legislation of a Contracting Party have to be submitted to a competent authority or institution within a specified period shall be admissible if they are submitted whithin the same period to a corresponding authority or institution of the other Contracting Party.

 

Artikel 9

 

Article 9

 

Formulär

 

Forms

 

1. Formulär till intyg och andra meddelanden enligt denna överenskommelse skall fastställas av förbindelseorganen.

 

1. Forms for certificates and other communications according to this Arrangement shall be decided on by the liaison bodies.

 

2. Om det inte är möjligt för förmånstagaren att förete ett intyg som behövs, skall det försäkringsorgan som behöver intyget vända sig till förbindelseorganet i den andra fördragsslutande staten för att erhålla det.

 

2. If it is not possible for the beneficiary to submit the required certificate, the insurance institution requiring the certificate, shall address itself to the liaison body of the other Contracting Party in order to obtain the certificate.

 

Artikel 10

 

Article 10

 

Korrespondensspråk

 

Languages of correspondence

 

1. Förbindelseorganen och andra organ i de fördragsslutande staterna skall korrespondera på engelska eller franska.

 

1. The liaison bodies and other institutions of the two Contracting Parties shall correspond in English or French.

 

2. Förbindelseorganen skall bistå varandra med att översätta ansökningar och andra handlingar som skrivits på deras officiella språk till engelska eller franska om det behövs.

 

2. The liaison bodies shall assist each other in translating applications and other documents written in their respective official languages into English or French if necessary.

 

Artikel 11

 

Article 11

 

Ikraftträdande

 

Entry into force

 

Denna överenskommelse träder i kraft samtidigt med konventionen.

 

The present Arrangement enters into force concurrently with the Convention.

 

Till bevis härom har undertecknade, härtill befullmäktigade av sina regeringar, undertecknat denna överenskommelse.

 

In witness whereof the undersigned, duly authorized by their respective Governments have signed this Arrangement.

 

Som skedde i Stockholm den 9 februari 1988 i två exemplar på svenska, portugisiska och engelska språken, vilka texter äger lika vitsord.

 

Done in duplicate in Stockholm on 9 February 1988 in the Swedish, Portuguese and English languages, each version being equally authoritative.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:1333

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1991.