Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1992:339) om proportionellt valsätt

Denna lag upphör enligt Lag (2022:629) att gälla den 1 juli 2022.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2022:629).

Utfärdad: 1992-04-29

Lagens tillämpningsområde

Denna lag gäller proportionella val som förrättas av

 • kommunfullmäktige,

 • regionfullmäktige,

 • styrelsen eller någon annan nämnd i en kommun, en region eller ett kommunalförbund,

 • förbundsfullmäktige eller förbundsdirektionen i kommunalförbund, och

 • indelningsdelegerade.

SFS 2019:878

När ett val skall vara proportionellt

Ett val skall vara proportionellt, om det begärs av minst så många väljande som motsvarar den kvot som man får om antalet närvarande ledmöter delas med det antal personer som valet avser, ökat med 1.

Om kvoten är ett brutet tal, skall den avrundas till närmast högre hela tal.

Förfarandet vid valet

Biträdande valförrättare

Vid valet skall de väljande bland sig utse ett tillräckligt antal personer att biträda ordföranden eller den som annars skall förrätta valet (valförrättaren) vid valförrättningen.

Valsedlarna

Valet skall ske med slutna valsedlar.

Valsedlarna skall vara enkla och omärkta samt lika till storlek, material och färg.

På valsedlarna skall det finnas en gruppbeteckning.

Gruppbeteckningen skall anges som en beteckning i ord för en viss grupp av de väljande eller för en viss meningsriktning.

Om valsedeln upptar namn på fler än en person, skall namnen tas upp i en följd under varandra och förses med nummer som visar ordningen mellan dem.

Varje person skall anges på ett sådant sätt att det klart framgår vem som avses. Om det behövs bör någon form av identifieringsuppgift sättas ut vid namnet.

En valsedel är ogiltig, om den

 1. saknar gruppbeteckning,

 2. upptar mer än en gruppbeteckning,

 3. inte är enkel, eller

 4. är försedd med något kännetecken som uppenbarligen har blivit anbragt på valsedeln med avsikt.

Ett namn på en valsedel skall anses obefintligt om

 1. personen inte är valbar,

 2. namnet är överstruket,

 3. det inte klart framgår vem som avses, eller

 4. ordningen mellan namnet och något annat namn på valsedeln inte klart framgår.

Om valsedeln upptar flera namn än som valet avser, skall det eller de sista övertaliga namnen anses obefintliga.

Avbrutna valförrättningar

Om valförrättningen inte kan slutföras samma dag eller det av någon annan anledning är nödvändigt, får valförrättaren, när valsedlarna har avlämnats, bestämma att förrättningen skall fortsätta och avslutas en annan dag.

Beslutet om tid och plats för den fortsatta valförrättningen skall genast tillkännages de väljande, men behöver inte kungöras särskilt.

När valförrättningen skall fortsätta en annan dag skall bland de väljande utses minst två personer att som vittnen närvara vid den fortsatta valförrättningen.

De avlämnade valsedlarna skall förvaras i en valurna. Valurnan skall förseglas i närvaro av de båda vittnena. Valförrättaren skall därefter se till att valurnan förvaras på en säker plats.

När valförrättningen fortsätter efter ett avbrott skall valförrättaren i närvaro av vittnena särskilt kontrollera att förseglingen till valurnan inte har brutits.

Sammanräkning av rösterna

Allmänna föreskrifter

Sedan valsedlarna har avlämnats skall de giltiga valsedlarna ordnas i grupper. Inom varje valsedelsgrupp skall ordningen mellan namnen bestämmas.

När ordningen mellan namnen i varje valsedelsgrupp har bestämts skall platserna fördelas mellan grupperna.

Valsedelsgrupper

Valsedlar med samma gruppbeteckning bildar en valsedelsgrupp.

Ordningen inom varje valsedelsgrupp

Ordningen mellan namnen inom varje valsedelsgrupp skall bestämmas genom särskilda sammanräkningar, i den utsträckning sådana behövs.

Efter varje sammanräkning skall det namn som enligt 18 § har fått det högsta röstetalet föras upp på en lista för valsedelsgruppen, det ena under det andra. Namnen gäller i den ordningsföljd som de har blivit uppförda på listan.

Vid varje sammanräkning gäller en valsedel bara för ett namn.

Valsedeln gäller för det namn som står först på valsedeln, så länge detta namn inte har förts upp på listan. Därefter gäller valsedeln för det namn som står näst efter det namn som redan har förts upp på listan.

En valsedel som gäller för sitt första namn räknas som en röst.

När den gäller för sitt andra namn räknas den som en halv röst. En valsedel som gäller för sitt tredje namn räknas som en tredjedels röst, och så vidare efter samma grund.

Fördelningen av platser mellan valsedelsgrupperna

Avser valet bara en plats, skall platsen tillfalla den som står främst på listan för den valsedelsgrupp som har fått flest röster.

Avser valet flera platser, skall platserna fördelas mellan valsedelsgrupperna.

Platserna fördelas en i taget.

Den grupp som för varje gång får det högsta jämförelsetalet enligt 22 § tilldelas platsen.

För varje gång en valsedelsgrupp tilldelas en plats skall den genast besättas med den som enligt gruppens lista står närmast i tur att få platsen.

Detta gäller också om den som är berättigad till platsen redan har fått en plats från en eller flera andra grupper.

Jämförelsetalet för en grupp är lika med det antal röster som valsedelsgruppen har fått, så länge gruppen inte har blivit tilldelad någon plats.

För varje gång som en grupp har tilldelats en plats, skall jämförelsetalet beräknas så att gruppens röstetal delas med det tal som motsvarar det antal platser som gruppen har tilldelats, ökat med 1.

Om en person har fått platser från två valsedelsgrupper, skall vardera platsen dock bara anses som en halv plats vid beräkningen av det antalet platser som har delats ut. Om någon har fått platser från tre grupper, skall varje sådan plats räknas som en tredjedels plats, och så vidare efter samma grund.

Om en valsedelsgrupp har tilldelats platser så många gånger som motsvarar antalet namn på gruppens lista, skall gruppen inte längre räknas vid den fortsatta fördelningen.

Lika röstetal eller jämförelsetal

Vid lika röstetal eller jämförelsetal skall avgörandet ske genom lottning.

Inträdesordningen för ersättare

När ersättare har utsetts genom proportionella val skall de tjänstgöra enligt följande:

 1. Den ersättare som har utsetts från en valsedelsgrupp med samma beteckning som den grupp från vilken ledamoten är vald, har företräde framför andra ersättare. Av andra ersättare har den företräde som har utsetts från en grupp med högre röstetal.

 2. Inom samma grupp har den ersättare företräde vars namn har blivit tidigare uppfört på gruppens lista enligt 16 §.

Den ersättare som har blivit tilldelad en plats från två eller flera grupper, skall anses vald för den grupp från vilken ersättaren först blev tilldelad platsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:339

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1993, då lagen (1955:138) om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m.m. skall upphöra att gälla.

SFS 1997:553

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 2016:739

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2016.

SFS 2019:878

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2022:629

(Publicerad d. 1 juni 2022)