Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1992:996) om tillämpning av konventionen den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet i förhållandet mellan Sverige och Kroatien

Utfärdad: 1992-09-17

1 §

Konventionen den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet och överenskommelsen om tillämpning av konventionen av samma dag skall gälla som förordning här i landet i förhållandet mellan Sverige och Kroatien. Konventionen och överenskommelsen om tillämpning av konventionen har publicerats som bilagor till SFS 1978:798.

2 §

Vid tillämpning av ariktlarna 5, 8, 24 och 25 i konventionen skall Riksförsäkringsverket vara behörig svensk myndighet.

3 §

Med högsta förvaltningsmyndighet enligt artikel 31 i konventionen avses i Kroatien Hälsovårdsministeriet vad avser sjukförsäkring och Arbets-, social- och familjeministeriet vad avser övriga grenar av den sociala tryggheten som omfattas av konventionen.

4 §

Som förbindelseorgan enligt artikel 1 i tillämpningsöverenskommelsen fungerar i Kroatien Republiken Kroatiens fond för sjukförsäkring och hälsovård samt Republiken Kroatiens fond för pensions- och invalidförsäkring.

5 §

I Kroatien utfärdas intyg enligt artikel 2 första stycket och artikel 3 första stycket i tillämpningsöverenskommelsen av Republiken Kroatiens fond för sjukförsäkring och hälsovård samt enligt artikel 4 första stycket i tillämpningsöverenskommelsen av Republiken Kroatiens fond för pensions- och invalidförsäkring.

6 §

Behörigt organ enligt artikel 2 andra stycket i tillämpningsöverenskommelsen är i Kroatien vad avser tillämpningen av artikel 5 andra stycket i konventionen Hälsovårdsministeriet och vad avser artikel 8 i konventionen Arbets-, social- och familjeministeriet.

7 §

Ansökan enligt artikel 5 andra stycket i tillämpningsöverenskommelsen inges i Kroatien till den gren av Republiken Kroatiens fond för pensions- och invalidförsäkring hos vilken personen senast var försäkrad.

8 §

Intyg enligt artikel 6 första stycket i tillämpningsöverenskommelsen utfärdas i Kroatien av den berörda grenen av Republiken Kroatiens fond för pensions- och invalidförsäkring.

9 §

Ansökan enligt artikel 7 första och andra styckena i tillämpningsöverenskommelsen inges i Kroatien till den berörda grenen av Republiken Kroatiens fond för pensions- och invalidförsäkring.

10 §

Sjukvårdsförmåner enligt artikel 8 första stycket i tillämpningsöverenskommelsen tillhandahålls i Kroatien av den berörda grenen av Republiken Kroatiens fond för pensions- och invalidförsäkring.

11 §

Intyg enligt artikel 8 andra stycket i tillämpningsöverenskommelsen utfärdas i Kroatien av Republiken Kroatiens fond för sjukförsäkring och hälsovård eller, om ersättning utges enligt artikel 20 i konventionen, av den berörda grenen av Republiken Kroatiens fond för pensions- och invalidförsäkring.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:996

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 1992. Den tillämpas dock från och med d. 16 jan. 1992.