Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1993:1048) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Estland om sjukvård åt tillfälliga besökande

Utfärdad: 1993-09-09.
Utkom från trycket den 28 september 1993.

Regeringen föreskriver följande.

Den överenskommelse mellan Sverige och Estland om sjukvård åt tillfälliga besökande som har undertecknats den 16 juni 1993 skall gälla här i landet från och med den 1 november 1993.

Överenskommelsen är intagen som bilagatill denna förordning. Den återges i engelsk originaltext samt i svensk översättning.

Bilaga

Överenskommelse mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Estlands regering om sjukvård åt tillfälliga besökande

Agreement between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of Estonia on medical care for temporary visitors

 

Överenskommelse mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Estlands regering om sjukvård åt tillfälliga besökande

 

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of Estonia,

 

Regeringen i Konungariket Sverige och regeringen i Republiken Estland

 

Desirous of facilitating the provision of immediately necessary medical care for residents of the territory of one Party temporarily in the territory of the other Party,

 

önskar bereda den som är bosatt inom ett av de båda staternas territorier omedelbart nödvändig sjukvård under tillfällig vistelse inom den andra statens territorium och har därför

 

Have agreed as follows:

 

kommit överens om följande:

 

Artikel 1

Article 1

 

Artikel 1

 

1. For the purposes of this Agreement ”medical care” means:

 

1) I denna överenskommelse avses med sjukvård:

 

a) in relation to Estonia, medical care under the Estonian Health insurance legislation,

 

a) med avseende på Estland: sjukvård enligt den estniska lagstiftningen om sjukförsäkring, och

 

b) in relation to Sweden, medical care under the Swedish sickness insurance legislation.

 

b) med avseende på Sverige: sjukvård enligt den svenska lagstiftningen om sjukförsäkring.

 

2. This Agreement shall apply also to any legislation which replaces, amends, supplements or consolidates the legislation referred to in paragraph 1 of the present Article.

 

2. Denna överenskommelse skall tillämpas även på sådan lagstiftning som ersätter, ändrar, kompletterar eller kodifierar den lagstiftning som anges i punkt 1 av denna artikel.

 

Artikel 2

Article 2

 

Artikel 2

 

1. This Agreement applies to a resident of the territory of one Party who is entitled to medical care under the legislation of that Party referred to in Article 1 and is either:

 

1. Denna överenskommelse är tillämplig på en person som är bosatt inom något av de båda staternas territorier och som har rätt till sjukvård enligt den statens lagstiftning som anges i artikel 1 och som antingen

 

a) temporarily in the territory of the other Party; or

 

a) vistas tillfälligt inom den andra statens territorium, eller

 

b) in the territory of the other Party as the head of or a member of the staff of a diplomatic mission or consular post, established there by the first mentioned Party, or a member of the family of that person who also forms part of the household of that person or a personal servant of that person.

 

b) vistas inom den andra statens territorium som chef för eller som medlem av personalen vid en beskickning eller ett konsulat eller som en familjemedlem till en sådan person som tillhör dennes hushåll eller som privattjänare till en sådan person.

 

2. This Agreement does not apply to persons who enter the territory of one of the Parties for the specific purpose of seeking medical care.

 

2. Denna överenskommelse är inte tillämplig när personer beger sig till den andra statens territorium i akt och mening att få sjukvård.

 

Artikel 3

Article 3

 

Artikel 3

 

1. Persons to whom paragraph 1 a) of Article 2 applies, in need of immediately necessary medical care while in the territory of the other Party, shall receive such care under the same conditions as apply to persons covered by the legislation of that Party. Such care shall be provided until their recovery or until their state of health permits them to return or to be repatriated to the territory of the Party where they reside.

 

1. Personer på vilka artikel 2.1 a är tillämplig och som behöver omedelbart nödvändig sjukvård medan de vistas inom den andra statens territorium, skall få sådan sjukvård på samma villkor som gäller för personer som omfattas av den statens lagstiftning. Vården skall tillhandahållas till dess att de tillfrisknar eller till dess att deras hälsotillstånd tillåter dem att återvända eller sändas hem till den stats territorium där de är bosatta.

 

2. Persons to whom paragraph 1 b) of Article 2 applies, shall be provided with medical care under the same conditions as apply to persons covered by the legislation of the other Party, whether or not the care is immediately necessary and regardless of the length of the stay in the territory of the Party in which the care is provided.

 

2. Personer på vilka artikel 2.1 b är tillämplig skall ges sjukvård på samma villkor som gäller för personer som är omfattade av den andra statens lagstiftning även om vården inte är omedelbart nödvändig och oavsett längden av vistelsen inom den vårdgivande statens territorium.

 

3. Persons to whom paragraph 1 of Article 2 applies shall be provided with immediately necessary dental care regardless of their age.

 

3. Personer på vilka artikel 2.1 är tillämplig skall ges omedelbart nödvändig tandvård oberoende av deras ålder.

 

Artikel 4

Article 4

 

Artikel 4

 

1. The costs of medical care provided under this Agreement shall not be subject to the settlement of accounts between the Parties.

 

1. Kostnaderna för sjukvårdsförmåner som lagts ut enligt denna överenskommelse skall inte räknas av mellan staterna.

 

2. Any amount which is payable in respect of medical care provided in the territory of a Party by virtue of this Agreement shall be borne by the person in respect of whom the medical care is provided.

 

2. Sådana avgifter som skall betalas för sjukvård som ges inom en stats territorium med stöd av denna överenskommelse skall betalas av den person som får sjukvården.

 

Artikel 5

Article 5

 

Artikel 5

 

In order to get the right to medical care under this Agreement in the territory of the other Party, the person applying for the care shall present:

 

För att få sjukvård enligt denna överenskommelse i den andra statens territorium måste den person som behöver vården visa upp:

 

a) in relation to residents in Estonia, either a current Estonian passport endorsed to the effect that the holder is residing in Estonia or a sickness insurance certificate issued by an Estonian Sickness Insurance Office; and

 

a) med avseende på invånare i Estland: antingen ett giltigt estniskt pass försett med uppgift om att innehavaren är bosatt i Estland eller ett intyg om sjukförsäkringstillhörighet i Estland, utfärdat av en estnisk sjukförsäkringskassa, och

 

b) in relation to residents in Sweden, either a current Swedish passport or a sickness insurance certificate issued by a Swedish Social Insurance Office.

 

b) med avseende på invånare i Sverige: antingen ett giltigt svenskt pass eller ett intyg om sjukförsäkringstillhörighet i Sverige utfärdat av en svensk försäkringskassa.

 

Artikel 6

Article 6

 

Artikel 6

 

1. The competent authorities for the application of this Agreement are:

 

1. Behöriga myndigheter för tillämpningen av denna överenskommelse är:

 

a) in relation to Estonia, the Ministry of Social Affairs,

 

a) med avseende på Estland: Socialministeriet,

 

b) in relation to Sweden, the National Social Insurance Board.

 

b) med avseende på Sverige: Riksförsäkringsverket.

 

2. The competent authorities shall send to each other as soon as possible details of any changes in laws and regulations in force in their respective territories which may significantly affect the nature and scope of services provided under this Agreement.

 

2. De behöriga myndigheterna skall snarast möjligt sända varandra information om sådana ändringar av lagar och andra författningar som gäller inom deras respektive territorier, i den mån ändringarna kan väsentligt påverka arten och omfattningen av de förmåner som ges enligt detta avtal.

 

3. Matters relating to the implementation of this Agreement shall be resolved by consultation between the competent authorities.

 

3. Frågor som rör tillämpningen av denna överenskommelse skall lösas genom samråd mellan de behöriga myndigheterna.

 

Artikel 7

Article 7

 

Artikel 7

 

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the month in which both Parties have notified each other through the diplomatic channel that their respective legal and constitutional requirements for the entry into force have been fulfilled.

 

1. Denna överenskommelse skall träda i kraft första dagen i tredje månaden efter den månad då båda staterna på diplomatisk väg har underrättat varandra om att författningsenliga och konstitutionella villkor för ikraftträdandet av överenskommelsen har fullgjorts.

 

2. This Agreement shall remain in force until the expiration of 12 months from the date on which either Party receives from the other a written notice through the diplomatic channel of the other Party's decision to terminate this Agreement.

 

2. Denna överenskommelse gäller till utgången av den tolfte månaden efter den då någon av staterna på diplomatisk väg från den andra staten skriftligen fått uppgift om att denna beslutat säga upp överenskommelsen.

 

3. In the event that this Agreement is terminated in accordance with paragraph 2 of the present Article, the Agreement shall continue to have effect in relation to medical care which was being provided prior to or at the expiry of the period of the notice referred to in that paragraph.

 

3. Upphör överenskommelsen att gälla enligt andra stycket av denna artikel skall överenskommelsen fortsätta att tillämpas för den sjukvård som getts före eller som ges vid utgången av den uppsägningstid som anges i nämnda stycke.

 

In witness whereof the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

 

Till bekräftelse härav har de båda regeringarnas befullmäktigade ombud undertecknat denna överenskommelse.

 

Done in duplicate at Tallinn this 16th day of June 1993, in the English language.

 

Utfärdad i Tallinn den 16 juni 1993 i två exemplar på engelska.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1993:1048

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 1993.