Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1994:1114) om ikraftträdande av vissa lagar och förordningar med anledning av ändringar i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) m.m.

Utfärdad den 28 juni 1994.
Utkom från trycket den 30 juni 1994

1 §

Följande lagar och förordningar skall träda i kraft den 1 juli 1994.

Utrikesdepartementet

Lagen (1994:722) om ändring i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES).

Socialdepartementet

 1. Lagen (1994:607) om ändring i lagen (1992:1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

 2. Förordningen (1994:608) om ändring i förordningen (1992:1777) om tillämpningen av lagen (1992:1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Kommunikationsdepartementet

 1. Lagen (1994:723) om ändring i luftfartslagen (1957:297),

 2. Lagen (1994:724) om upphävande av lagen (1992:138) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart,

 3. Förordningen (1994:131) om kontroller vid transporter på väg och inte vattenvägar,

 4. Förordningen (1994:593) om ändring i förordningen (1993:184) om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter,

 5. Förordningen (1994:594) om vissa åtgärder vid kris på marknaden för godstransporter på väg,

 6. Förordningen (1994:905) om tillträde till den internationella transportmarknaden,

 7. Förordningen (1994:906) om ändring i förordningen (1979:785) om yrkestrafikregister,

 8. Förordningen (1994:907) om ändring i kungörelsen (1974:681) om internationella vägtransporter,

 9. Förordningen (1994:1071) om ändring i förordningen (1993:1327) om allmän trafikplikt och transportstöd när det gäller järnväg, väg och inte vattenvägar,

 10. Förordningen (1994:1072) om ändring i förordningen (1993:1347) om den civila luftfarten och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

 11. Förordningen (1994:1073) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171),

 12. Förordningen (1994:1075) om ändring i förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar.

Förordningen under 3 träder i kraft vad gäller sådana kontroller som avses i 12 §.

Jordbruksdepartementet

 1. Lagen (1994:628) om ändring i utsädeslagen (1976:298),

 2. Lagen (1994:629) om jordbruksprodukter och livsmedel som är ekologiskt framställda,

 3. Lagen (1994:630) om ändring i lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur,

 4. Lagen (1994:631) om ändring i epizootilagen (1980:369),

 5. Förordningen (1994:754) om ändring i epizootiförordningen (1980:371),

 6. Förordningen (1994:632) om ändring i utsädesförordningen (1993:1375).,

Förordningen under 5 träder i kraft i de delar för vilka en bestämd ikraftträdandedag inte angivits.

Kulturdepartementet

Förordningen (1994:635) om ändring i förordningen (1992:1164) om arbetskraftens fria rörlighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Näringsdepartementet

 1. Förordningen (1994:687) om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor,

 2. Förordningen (1994:969) om ändring i förordningen (1993:1070) om gruppundantag m.m. enligt EES-avtalet.

Civildepartementet

 1. Lagen (1994:609) om ett europeiskt miljömärkningssystem,

 2. Lagen (1994:610) om ändring i produktsäkerhetslagen (1988:1604),

Förordningen (1994:1074) om ändring i förordningen (1990:1179) med instruktion för Konsumentverket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:1114

(Utkom 30 juni 1994.)