Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden

Beträffande rubriken, se

Utfärdad den 20 december 1994.

Inledande bestämmelser

Denna lag kompletterar sådana EU-förordningar som innehåller bestämmelser om stöd från

  1. Europeiska regionala utvecklingsfonden,

  2. Europeiska socialfonden,

  3. Europeiska socialfonden+,

  4. Fonden för en rättvis omställning, och

  5. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Regeringen ska i Svensk författningssamling tillkännage vilka grundförordningar som avses.

SFS 2022:61

Tillsyn och kontroll

Tillsyn och annan kontroll över att de EU-förordningar som lagen kompletterar följs utövas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en tillsynsmyndighet får överlåta åt någon annan myndighet att utöva viss tillsyn.

Om tillsyn överlåts, ska vad som sägs om tillsynsmyndighet i lagen gälla även den myndighet till vilken tillsyn har överlåtits.

SFS 2022:61

För tillsyn enligt denna lag har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen som används i sådan verksamhet eller i samband med hantering av sådana produkter som stödet avser. Tillsynsmyndigheten får göra de undersökningar och ta de prover som behövs för tillsynen utan att ersättning lämnas.

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Myndigheten får meddela förelägganden som kan förenas med vite för att få tillgång till handlingarna. Den som är föremål för tillsyn ska tillhandahålla den hjälp som behövs för att tillsynen ska kunna bedrivas.

Polismyndigheten ska på begäran lämna den hjälp som behövs vid tillsynen.

SFS 2015:267

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för ett sådant kontrollorgan som avses i artikel 3.56 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EG) nr 837/2007 att lämna uppgifter till en myndighet som prövar ärenden om EU-stöd för ekologisk produktion.

SFS 2021:892

Bestämmelserna i 3 § första stycket och andra stycket första meningen gäller också för Europeiska kommissionen och Europeiska revisionsrätten och för inspektörer som är utsedda av dessa institutioner.

SFS 2015:267

Bestämmelserna i 3 och 4 §§ denna lag ska inte tillämpas vid kontroller och inspektioner på plats som genomförs enligt lagen (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

SFS 2017:245

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur tillsynen ska bedrivas.

SFS 2015:267

Ränta

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att ränta ska betalas på stödbelopp som lämnats ur de fonder som anges i 1 § första stycket, om mottagaren inte är berättigad till beloppet och detta ska återbetalas.

SFS 2022:61

Avgifter

Rubriken införd g. SFS1994-1708

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att avgifter ska tas ut för tillsynen enligt denna lag.

SFS 2015:267

Överklagande

Rubriken har denna placering enl. SFS1994-1708

En myndighets beslut i ett särskilt fall enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

SFS 1997:105

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1994:1708

Denna lag träder i kraft den dag lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen träder i kraft.

(Lagen 1994:1500 har enligt förordning 1994:2063 trätt i kraft d. 1 jan. 1995.)

SFS 1997:105

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 1997.

SFS 1998:564

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1998.

SFS 1999:1316

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som beviljats före ikraftträdandet.

SFS 2015:267

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2015.

SFS 2017:245

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2017.

SFS 2021:892

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2022.

SFS 2022:61

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2022.