Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1995:686) om intern revision vid statliga myndigheter m.fl.

Denna förordning har enligt F (2006:1228) upphört att gälla den 1 januari 2007.

Utfärdad den 24 maj 1995.
Utkom från trycket den 14 juni 1995

Tillämpningsområde

Denna förordning skall tillämpas av följande myndigheter:

Arbetsmarknadsverket

Banverket

Boverket

Centrala studiestödsnämnden

Domstolsverket

Fiskeriverket

Fortifikationsverket

Försvarets materielverk

Försvarsmakten

Försäkringskassan

Karolinska institutet

Kriminalvården

Kungliga tekniska högskolan

Lantmäteriverket

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Länsstyrelsen i Skåne län

Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Migrationsverket

Polisväsendet

Premiepensionsmyndigheten

Riksgäldskontoret

Skatteverket med Kronofogdemyndigheten

Skogsvårdsorganisationen

Statens jordbruksverk

Statens pensionsverk

Statens räddningsverk

Statens skolverk

Stockholms universitet

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

Sveriges lantbruksuniversitet

Totalförsvarets forskningsinstitut

Tullverket

Universitetet i Uppsala

Universitetet i Lund

Universitetet i Linköping

Universitetet i Göteborg

Universitetet i Umeå

Verket för näringslivsutveckling

Vägverket

Förordningen skall även tillämpas av de myndigheter under regeringen som efter särskilt beslut av regeringen eller av myndigheterna själva inrättat intern revision.

SFS 2006:777

Endast om myndigheten saknar styrelse får de uppgifter som ankommer på myndighetens styrelse enligt denna förordning fullgöras av myndighetens chef.

SFS 1996:829

Intern revision

Samtliga myndigheter som omfattas av denna förordning skall inrätta intern revision som skall ledas av en chef. Internrevisionen skall omfatta all verksamhet som myndigheten bedriver eller ansvarar för.

SFS 1996:829

Internrevisionen skall avse självständig granskning av myndighetens interna styrning och kontroll och hur myndigheten fullgör sina ekonomiska redovisningsskyldigheter. Revisionen skall bedrivas i enlighet med god sed för internrevision.

En internrevisor får utföra andra uppgifter än som anges i första stycket endast om det är förenligt med god sed för internrevision och inte hindrar internrevisionen.

SFS 2000:1085

Myndighetens styrelse skall besluta om revisionsplan. Planen skall grundas på en inom internrevisionen genomförd analys av risken för väsentliga fel i den granskade verksamheten.

Innan beslut fattas om revisionsplan skall samråd ske med Riksrevisionen.

SFS 2003:280

Internrevisorerna skall redovisa sina iakttagelser till myndighetens styrelse.

Myndighetens styrelse skall fatta beslut om åtgärder med anledning av internrevisorernas redovisning.

SFS 2000:1085

[Upphävd g. F (2003:280).]

SFS 2003:280

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1995:686

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995.

SFS 1996:829

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 1996, men skall tillämpas vad avser länsstyrelserna i Norrbottens, Skåne och Stockholms län fr.o.m. d. 1 jan. 1997.

SFS 1998:1342

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1999:900

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2000:1085

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2001:553

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2001.

SFS 2003:21

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2003.

SFS 2003:280

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2003:980

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:939

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2005:1014

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2006:777

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.