Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1996:1071) om tillämpning av en tillämpningsöverenskommelse den 3 oktober 1996 till konventionen om social trygghet mellan Konungariket Sverige och Republiken Chile

Den tillämpningsöverenskommelse till konventionen den 13 mars 1995 om social trygghet mellan Sverige och Chile som har undertecknats den 3 oktober 1996 skall gälla som förordning här i landet. Överenskommelsen bifogas i svensk och spansk text denna förordning som bilaga.

Utfärdad den 31 oktober 1996.
Utkom från trycket den 19 november 1996

Bilaga

TILLÄMPNINGSÖVERENSKOMMELSE TILL KONVENTIONEN OM SOCIAL TRYGGHET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN CHILE

TILLÄMPNINGSÖVERENSKOMMELSE TILL KONVENTIONEN OM SOCIAL TRYGGHET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN CHILE

 

ACUERDO ADMINISTRATIVO PARA LA APLICACION DEL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE SUECIA Y LA REPUBLICA DE CHILE

 

Med stöd av artikel 19 a) i konventionen om social trygghet mellan Konungariket Sverige och Republiken Chile, som undertecknades i Stockholm den 13 mars 1995, nedan kallad ''konventionen'', har de behöriga myndigheterna i de båda staterna träffat följande överenskommelse angående konventionens tillämpning.

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 19 letra a) del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de Suecia y la República de Chile suscrito en Estocolmo el 13 de marzo de 1995, que en adelante se denominará ''El Convenio''; Las Autoridades Competentes de ambos Estados, han establecido el siguente Acuerdo Administrativo para la aplicación del Convenio:

 

AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

AVDELNING I

 

TITULO I

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

Artikel 1

 

Articulo 1o

 

Begreppsbestämningar

 

Definiciones

 

De i konventionens artikel 1 definierade uttrycken har i denna överenskommelse samma innebörd som enligt nämnda artikel.

 

Los términos y expresiones definidos en el artículo 1o del Convenio, tendrán en este Acuerdo el mismo significado que en dicho artículo se les asigna.

 

Artikel 2

 

Articulo 2o

 

Förbindelseorgan

 

Organismos de Enlace

 

1. Förbindelseorgan enligt konventionens artikel 19 b) är

 

1. En cumplimiento de 1o dispuesto en el artículo 19 letra b) del Convenio, se establecen los siguientes Organismos de Enlace:

 

a) i Chile:

 

a) En Chile:

 

för personer anslutna till det nya pensionssystemet, Tillsynsmyndigheten för pensionsfondsförvaltarna

för personer som omfattas av de system som administreras av Institutet för social välfärd, Tillsynsmyndigheten för social trygghet,

 

La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, para los afiliados al Nuevo Sistema de Pensiones, y La Superintendencia de Seguridad Social, para los imponentes de los regímenes administrados por el Instituto de Normalización Previsional.

 

b) i Sverige:

 

b) En Suecia:

 

för sjuk- och arbetsskadeförsäkring, folkpension och försäkring för tilläggspension, Riksförsäkringsverket

 

Respecto al seguro de enfermedad y el seguro de accidentes del trabajo y enfermedad profesional, la pensión básica y el seguro de pensión suplementaria: La Administración Nacional de la Seguridad Social,

Respecto al Seguro de Desempleo y la

 

för arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd, Arbetsmarknadsstyrelsen.

 

Ayuda en Efectivo del Mercado de Trabajo, La Administración Nacional de Trabajo.

 

2. De behöriga myndigheterna kan genom överenskommelse utse andra förbindelseorgan.

 

2. Por mutuo acuerdo, las Autoridades Competentes pueden designar otros Organismos de Enlace.

 

3. Förbindelseorganen kan träda i omedelbar förbindelse såväl med varandra som med berörda personer eller deras ombud.

 

3. Los Organismos de Enlace pueden comunicarse directamente entre sí, así como con las personas interesadas o con sus representantes.

 

4. Förbindelseorganen skall framställa de formulär som behövs för tillämpningen av konventionen och denna överenskommelse.

 

4. Los Organismos de Enlace de ambos Estados deberán preparar los formularios1996 i två necesarios para la implementación del Convenio y de este Acuerdo.

 

AVDELNING II TILLÄMPNING AV BESTÄMMELSERNA OM TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

AVDELNING II

 

TITULO II

 

TILLÄMPNING AV BESTÄMMELSERNA OM TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

 

APLICACION DE LAS DISPOSICIONES SOBRE LA LEGISLACION APLICABLE

 

Artikel 3

 

Articulo 3o

 

Behörig institution för förvärvsverksamma personer som inte är bosatta i Sverige

 

Institución Competente Para Trabajadores no residentes en Suecia

 

En person som är förvärvsverksam i Sverige utan att vara bosatt i Sverige skall tillhöra lokalkontoret hos den försäkringskassa inom vars verksamhetsområde han regelmässigt tillbringar dygnsvilan.

 

Las personas que realicen actividades laborales en Suecia sin tener su residencia en dicho Estado, estarán sujetas a la Oficina Local de la Caja de la Seguridad Social, en cuyo ámbito geográfico tengan su descanso diario.

 

Artikel 4

 

Articulo 4o

 

Utsända arbetstagare

 

Trabajadores desplazados

 

1. I fall som avses i konventionens artikel 7. 1 skall på begäran av arbetsgivaren eller arbetstagaren intyg utfärdas att utsändningsstatens lagstiftning om social trygghet skall fortsätta att gälla för arbetstagaren, som om han fortfarande var anställd där. Intyget skall utfärdas

 

1. En los casos mencionados en el artículo 7o párrafo 1 del Convenio se extenderá, a requerimiento del empleador o del trabajador, un certificado en el que conste que este último continuará sujeto a la legislacíon sobre Seguridad Social del país que lo envía, como si estuviera aún empleado en él. Dicho certificado será extendido:

 

a) i Chile: av det förbindelseorgan som svarar mot den institution som arbetstagaren är ansluten till

 

a) En Chile: Por el Organismo de Enlace que corresponda a la institución de afiliación del trabajador.

 

b) i Sverige: av försäkringskassan

 

b) En Suecia: Por la Caja de la Seguridad Social.

 

2. Intyg enligt föregående punkt skall lämnas till arbetstagaren, som skall behålla det för att kunna styrka sin status med avseende på social trygghet i mottagandestaten.

 

2. El certificado referido en el párrafo anterior será entregado al trabajador, quien deberá mantenerlo en su poder para acreditar su situación previsional en el país de acogida.

 

AVDELNING III TILLÄMPNING AV SÄRSKILDA BESTÄMMELSER PÅ OLIKA SLAG AV FÖRMÅNER

AVDELNING III

 

TITULO III

 

TILLÄMPNING AV SÄRSKILDA BESTÄMMELSER PÅ OLIKA SLAG AV FÖRMÅNER

 

APLICACION DE DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A PRESTACIONES VARIAS

 

KAPITEL 1

 

CAPITULO I

 

SJUKVÅRD

 

SALUD

 

Artikel 5

 

Articulo 5o

 

Sjukvårdsförmåner för pensionstagare

 

Prestaciones de salud para pensionados

 

1. I fall som avses i konventionens artikel 9 skall pensionstagaren för ettdera av de chilenska förbindelseorganen visa upp ett intyg utfärdat av Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen, som utvisar att han har svensk pension, vilket datum pensionen beviljats samt dess aktuella belopp.

 

1. En la situación prevista en el artículo 9 del Convenio, la condición de pensionado en Suecia se acreditará presentando ante cualquiera de los Organismos de Enlace chilenos un certificado extendido por el Departamento de Asuntos Exteriores de la Caja de la Seguridad Social de la provincia de Estocolmo, en el que se consignará la fecha de otorgamiento de la pensión y su monto actual.

 

2. Det chilenska förbindelseorgan för vilket intyg enligt föregående punkt uppvisats skall omräkna pensionsbeloppet till nationellt myntslag och föra in uppgifterna på ett för ändamålet fastställt formulär, varmed pensionstagaren kan erlägga sin sjukvårdsavgift hos respektive organ.

 

2. El Organismo de Enlace chileno ante el cual se presente el certificado referido en el párrafo anterior, efectuará la conversión del monto de la pensión a moneda nacional, registrando dicha información en un formulario especialmente diseñado para tal efecto, con el cual el interesado podrá enterar la cotización para salud ante el Organismo respectivo.

 

KAPITEL II

 

CAPITULO II

 

FÖRMÅNER VID ÅLDERDOM, INVALIDITET OCH TILL EFTERLEVANDE

 

PRESTACIONES DE VEJEZ, INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

 

Artikel 6

 

Articulo 6o

 

Ingivande och handläggning av pensionsansökningar

 

Presentación y tramitación de las solicitudes de pensiones

 

För ingivande och handläggning av pensionsansökningar enligt konventionen skall följande förfarande gälla:

 

La presentación y tramitacíón de solicitudes de pensiones en aplicación del Convenio, se ajustará al siguiente procedimiento:

 

A) I Chile:

 

A: En Chile:

 

1. Personer bosatta i Chile som ansöker om pension uteslutande enligt svensk lagstiftning kan inge ansökan till något av de chilenska förbindelseorganen eller direkt till Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen. Har ansökan ingivits till ett chilenskt förbindelseorgan, skall detta i möjligaste mån kontrollera att sökandens uppgifter är riktiga.

 

1. Las personas que residan en Chile y soliciten una pensión exclusivamente de acuerdo con la legislación sueca, podrán presentar la solicitud respectiva ante uno de los Organismos de Enlace chilenos o bien, directamente ante el Departamento de Asuntos Exteriores de la Caja de la Seguridad Social de la provincia de Estocolmo. Cuando la solicitud se presente ante un Organismo de Enlace chileno, éste verificará, en tanto sea posible, la efectividad de la información proporcionada por el solicitante.

 

2. Ansökan om pension enligt båda ländernas lagstiftning skall inges till den chilenska behöriga institutionen, som genom respektive förbindelseorgan skall vidarebefordra den till den svenska behöriga institutionen med uppgift om datum för ingivandet. Till ansökan skall vidare fogas ett intyg över försäkringsperioder som har fullgjorts enligt chilensk lagstiftning.

 

2. Cuando se trate de una solicitud de pensión de acuerdo con la legislación de ambos Estados, ésta será presentada ante la Institución Competente chilena, la que deberá remitirla a la Institución Competente sueca, a través de su respectivo Organismo de Enlace, indicando la fecha de su presentación. A dicha solicitud se adjuntará además, un certificado en el cual se acrediten los períodos de seguro cumplidos en conformidad a la legislación chilena.

 

B) I Sverige:

 

B: En Suecia:

 

1. Personer bosatta i Sverige som ansöker om pension uteslutande enligt chilensk lagstiftning skall inge ansökan till den svenska behöriga institutionen, som för vidare handläggning skall översända den till det chilenska förbindelseorgan som svarar mot den institution som sökanden är ansluten till. Till ansökan skall fogas allt underlag som behövs för den chilenska behöriga institutionens beslut.

 

1. Las personas que residan en Suecia y soliciten una pensión exclusivamente de acuerdo con la legislación chilena, presentarán la solicitud respectiva ante la Institución Competente sueca, la que deberá remitirla al Organismo de Enlace chileno correspondiente a la institución de afiliación del trabajador para su tramitación. Dicha solicitud deberá ser acompañada de todos los antecedentes necesarios para que la Instítución Competente chilena adopte su resolución.

 

2. Ansökan om pension enligt båda ländernas lagstiftning skall inges till den svenska behöriga institutionen, som för vidare handläggning skall översända den med uppgift om ansökningsdatum till det chilenska förbindelseorgan som svarar mot den institution till vilken sökanden är ansluten. Den svenska behöriga institution, som översänder ansökan, skall bekräfta försäkringsperioder som har fullgjorts enligt den egna lagstiftningen.

 

2. Cuando se trate de una solicitud de pensión de acuerdo con la legislación de ambos Estados, ésta deberá presentarse ante la Institución Competente sueca, la que deberá remitirla al Organismo de Enlace chileno correspondiente a la institución de afiliación del trabajador para su tramitación indicando la fecha de su presentación. La Institución Competente sueca que remite la solicitud, deberá confirmar los períodos de seguro cumplidos en conformidad a su legislación.

 

Artikel 7

 

Articulo 7o

 

Läkarundersökningar

 

Exámenes Médicos

 

1. Läkarutlåtanden i anledning av ansökan om pension, som har ingetts i endera fördragsslutande staten enligt dess lagstiftning, liksom resultat av medicinska och tekniska undersökningar avseende sökandens arbetsförmåga skall översändas till den andra fördragsslutande statens institution i original eller kopia.

 

1. Los informes médicos emitidos a raíz de una solicitud de pensión presentada en uno de los Estados Contratantes de acuerdo con su propia legislación, y los resultados de los exámenes médicos y técnicos sobre la capacidad laboral del solicitante, se remitirán a la Institución del otro Estado Contratante ya sea en original o copia.

 

2. När institutionen i det land där den försäkrade inte är bosatt finner ytterligare medicinska undersökningar nödvändiga för att kunna fastställa sökandens invaliditet, skall dessa utföras av institutionen i det land där denne är bosatt.

 

2. Cuando la Institución del país en que no reside el asegurado considere necesaria la realización de nuevos exámenes médicos para determinar la invalidez que afecta al interesado, éstos serán realizados por la Institución del país de residencia del trabajador.

 

3. När en person med invaliditetspension enligt ena fördragsslutande statens lagstiftning är bosatt eller vistas i den andra staten, kan den behöriga institutionen i den fördragsslutande staten som utbetalar pensionen begära läkarundersökning av pensionstagaren för att fastställa eller ompröva dennes medicinska status.

 

3. Cuando una persona pensionada por invalidez en conformidad a la legislación de uno de los Estados Contratantes, reside o permanece en el territorio del otro, la Institución Competente del Estado Contratante que paga la pensión puede solicitar la realización de exámenes médicos al pensionado, con el fin de determinar o revisar su condicíón médica.

 

4. Begäran om läkarundersökning skall göras hos den andra fördragsslutande statens behöriga institution, vilken har att besluta om verkställighet enligt den lagstiftning, som gäller för att fastställa nedsatt arbetsförmåga, och snarast möjligt underrätta den behöriga institutionen i den stat som begärt läkarundersökningen om undersökningsresultaten.

 

4. Las solicitudes de exámenes médicos serán presentadas a la Institución Competente del otro Estado Contratante, la que dispondrá su realización conforme a la legislación vigente para su calificación de incapacidad y notificará el resultado de los exámenes a la Institución Competente del Estado que solicitó dichos exámenes, tan pronto sea posible.

 

5. Läkarundersökningar och läkarutlåtanden skall finansieras enligt konventionens artikel 11.

 

5. Los exámenes médicos e informes serán financiados en la forma que señala el artículo 11 del Convenio.

 

Artikel 8

 

Articulo 8o

 

Bistånd och information

 

Asistencia e Información

 

1. De fördragsslutande staternas förbindelseorgan och behöriga institutioner skall underrätta varandra om alla omständigheter av betydelse för tillämpningen av varandras lagstiftning, som kommer till deras kännedom. De skall även bistå berörda personer som önskar klaga på beslut meddelade av den andra fördragsslutande staten.

 

1. Los Organismos de Enlace y las Instituciones Competentes de los Estados Contratantes se informarán mutuamente de todas las circunstancias de que tengan conocimiento, que sean relevantes en relación con la aplicación de sus legislaciones. Asimismo, asistirán al interesado cuando éste desee formular una reclamación en contra de una resolución adoptada por el otro Estado Contratante.

 

2. Förbindelseorganen skall delge varandra årliga statistiska uppgifter om utbetalningar som gjorts enligt konventionen i den andra fördragsslutande staten.

 

2. Los Organismos de Enlace se comunicarán anualmente datos estadísticos sobre los pagos que se hayan efectuado en aplicación del Convenio, en el territorio del otro Estado Contratante.

 

Artikel 9

 

Articulo 9o

 

Utbetalning av förmåner

 

Pago de Prestaciones

 

1. Chilenska eller svenska förmåner skall av betalningsansvarig institution i det ena landet utbetalas direkt till förmånstagare bosatta i det andra landet.

 

1. Las prestaciones chilenas o suecas serán pagadas directamente a los beneficiarios residentes en un país, por las instituciones deudoras del otro país.

 

2. Förmånsbelopp skall utbetalas då de förfaller till betalning enligt den lagstiftning som gäller för den betalningsansvariga institutionen.

 

2. El pago de las cantidades devengadas de dichas prestaciones tendrá lugar en las fechas de vencimiento previstas por la legislación del país que la institución deudora deba aplicar.

 

Artikel 10

 

Articulo 10

 

Behöriga institutioner

 

Instituciones Competentes

 

De fördragsslutande staternas behöriga institutioner skall vara följande:

 

Las Instituciones competentes de los Estados contratantes serán las siguientes:

 

A) I Chile:

 

A: En Chile

 

1. när det gäller pensioner:

 

1. Respecto de las Pensiones:

 

för personer anslutna till det nya pensionssystemet, pensionsfondsförvaltarna

 

Las Administradoras de Fondos de Pensiones para los afiliados al Nuevo Sistema de Pensiones, y

 

för personer anslutna till de gamla systemen för social trygghet, Institutet för social välfärd

 

El Instituto de Normalización Previsional para los afiliados a los antiguos regímenes previsionales.

 

2. när det gäller fastställande av invaliditet:

 

2. Respecto de la calificación de invalidez:

 

för personer anslutna till det nya pensionssystemet, medicinska kommissionen vid Tillsynsmyndigheten för pensionsfondsförvaltarna

 

Las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, para los afiliados al Nuevo Sistema de Pensiones, y

 

för personer anslutna till de gamla systemen för social trygghet som är bosatta i Chile, respektive kommission för förebyggande medicin och invaliditet, eller, för personer anslutna till dessa system, som inte är bosatta i Chile, samt för dem som inte är anslutna till något system i Chile, kommissionen för förebyggande medicin och invaliditet vid Centrala hälso- och sjukvårdsbyrån.

 

Las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez que correspondan, para los afiliados a los antiguos regímenes previsionales que residan en Chile y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del Servicio de Salud Central, para aquellos afiliados a esos regímenes que no residen en Chile, así como para aquellos que no registren afiliación en este país.

 

3. när det gäller betalning av sådan sjukvårdsavgift som föranletts av tillämpning av artikel 9 i konventionen:

 

3. Respecto del pago de la cotización de salud a que se refiere el artículo 9 del Convenio:

 

institutionerna för allmän hälso- och sjukvård och Nationella hälso- och sjukvårdsfonden

 

Las Institutiones de Salud Previsional, y El Fondo Nacional de Salud

 

B) I Sverige:

 

B: En Suecia

 

1. för personer som är bosatta i Sverige, försäkringskassan på bosättningsorten,

 

1. La Caja de Seguridad Social del lugar de residencia, para las personas que residan en Suecia.

 

2. för personer som arbetar i Sverige utan att vara bosatta i landet, den försäkringskassa inom vars område dygnsvilan regelmässigt tillbringas.

 

2. La Caja de Seguridad Social en cuyo ámbito geográfico tengan su descanso diario, para las personas que trabajan en Suecia sin tener residencia en el país.

 

3. För personer som inte är bosatta eller arbetar i Sverige, utlandsavdelningen vid Stockholms läns allmänna försäkringskassa.

 

3. El Departamento de Asuntos Exteriores de la Caja de Seguridad Social de la Provincia de Estocolmo, para las personas que no residen ni trabajan en Suecia.

 

Artikel 11

 

Articulo 11

 

Ikraftträdande

 

Entrada en vigor

 

Denna överenskommelse träder i kraft och upphör samtidigt med konventionen.

 

Este acuerdo entrará en vigor y cesará su aplicación en la misma fecha que el Convenio.

 

Utfärdad i Santiago de Chile den 3 oktober 1996 i två originalexemplar på svenska och spanska språken, vilka båda texter äger lika vitsord.

 

HECHO en Santiago, Chile, a tres días del mes de octubre de mil novecientos noventa y seis, en dos ejemplares en los idiomas sueco y español, siendo ambas versiones igualmente auténticas.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1996:1071

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1996 och skall tillämpas från konventionens ikraftträdande d. 1 jan. 1996.