Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Tillkännagivande (1997:595) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Utkom från trycket den 1 juli 1997

De överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall har trätt i kraft respektive upphört att vara bindande i förhållande till Sverige vid de tidpunkter som anges nedan.

Tillämplig internationell överenskommelse

 

Dag då överenskommelsen trätt i kraft för Sveriges del

 

Dag då överenskommelsen upphört att vara bindande för Sverige

 

År och nr i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ)

 

1. Stadga den 26 juni 1945 för den internationella domstolen

 

1946-11-19

 

 

1946:1

 

2. Konventionen den 13 februari 1946 rörande Förenta nationernas privilegier och immuniteter;

 

1947-01-01

 

 

1947:26

 

Avtal den 31 augusti och den 30 september 1985 mellan Sverige och Förenta nationernas Höge Kommissarie för flyktingar (UNHCR) om ett regionkontor för UNHCR

 

1947-01-01

 

 

1985:89

 

3. Konventionen den 21 november 1947 om privilegier och immunitet för Förenta nationernas fackorgan

 

1951-09-12

 

 

1951:84

(ILO, FAO, UNESCO, ICAO, IMF, IBRD, WHO, UPU, ITU)

1953:60

(WMO)

1960:30

(IMCO1) ), IFC, FAO, WHO)

1)

Numera IMO.

1962:36

(IDA)

1968:45

(IMCO2) )

2)

Numera IMO.

1979:5

(WIPO, IFAD)

 

Avtal den 9 februari 1983 mellan Sverige och den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) om världssjöfartsuniversitetet

 

1983-05-01

 

 

1983:48

(IMO,WMU)

 

4. Allmän överenskommelse den 2 september 1949 rörande Europarådets privilegier och immunitet jämte tilläggsprotokoll den 6 november 1952

 

1952-09-10

(avser huvudöverenskommelsen)

1956-07-11

(avser tilläggsprotokollet)

 

 

1950:106

1953:23

 

5. Konvention den 15 december 1950 avseende upprättande av ett råd för samarbeta på tullområdet med därtill hörande annex angående rådets rättskapacitet, privilegier och immunitet

 

1952-11-04

 

 

1952:32

 

6. Andra tilläggsprotokollet den 15 december 1956 till den allmänna överenskommelsen rörande Europarådets privilegier och immunitet

 

1956-12-15

 

 

1956:74

 

7. Protokoll den 20 december 1957 rörande den domstol, som upprättats genom konventionen samma dag om upprättande av säkerhetskontroll på atomenergiens område

 

1960-01-05

 

 

1960:72

 

8. Avtal den I juli 1959 om privilegier och immunitet för det internationella atomenergiorganet

 

1961-09-08

 

 

1961:28

 

9. Protokoll den 28 juli 1960 angående Europeiska frihandelssammanslutningens rättskapacitet, privilegier och immunitet

 

1961-06-02

 

1995-01-01

 

1961:19

 

10. Konvention den 14 december 1960 angående Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling med därtill anslutande protokoll

 

1961-09-30

 

 

1961:21

 

11. Avtal den 9 april 1975 om upprättande av en finansiell stödfond inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

 

 

 

1975:94

 

12. Fjärde tilläggsprotokollet den 16 december 1961 till den allmänna överenskommelsen rörande Europarådets privilegier och immunitet

 

1962-09-18

 

 

1962:55

 

13. Konvention den 18 mars 1965 om biläggande av investeringstvister mellan stat och medborgare i annan stat

 

1967-01-28

 

 

1966:51

 

14. Överenskommelse den 4 december 1965 om upprättande av Asiatiska utvecklingsbanken

 

1966-09-29

 

 

1967:65

 

15. Internationell konvention den 18 december 1966 om medborgerliga och politiska rättigheter

 

1976-03-23

 

 

1971:42

 

16. Europeisk överenskommelse den 6 maj 1969 om personer som medverkar i förfarande vid Europeiska kommissionen och domstolen för de mänskliga rättigheterna

 

1972-01-21

 

 

1971:48

 

17. Protokoll om privilegier, friheter och immuniteter för Intelsat den 19 maj 1978

 

1980-10-09

 

 

1979:15

 

18. Konvention den 18 december 1971 om upprättande av en internationell fond för ersättning av skadororsakade av förorening genom olja samt det den 27 november 1992 avslutade ändringsprotokollet till konventionen

 

1978-10-16

(Avser konventionen)

1996-05-30

(avser ändringsprotokollet)

 

 

1975:43

1995:19

 

19. Överenskommelse den 29 november 1972 om upprättande av Afrikanska utvecklingsfonden

 

1973-06-30

 

 

1973:69

 

20. Avtal den 13 maj 1987 om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat

 

1989-10-13

 

 

1989:60

 

21. Protokoll fogat till konventionen den 11 oktober 1973 om upprättandet av ett europeiskt centrum för medellånga väderprognoser, vilket protokoll avser immunitet och privilegier för centret

 

1975-11-01

 

 

1975:48

 

22. Protokoll den 12 juli 1974 om privilegier och immuniteter för den europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen

 

1975-07-25

 

 

1975:49

 

23. Bilaga I till konvention den 30 maj 1975 angående upprättande av ett europeiskt rymdorgan

 

1980-10-30

 

 

1976:53

 

24. Avtal mellan Sverige och Europeiska atomenergigemenskapen om samarbete inom området för styrd termonukleär fusion och plasmafysik

 

1976-05-10

 

1995-01-01

 

1976:150

 

25. Överenskommelse den 4 december 1975 om upprättande av Nordiska investeringsbanken

 

1976-06-01

 

 

1976:31

 

26. 1983 års internationella kaffeavtal

 

1983-10-01

 

 

1983:41

 

27. Protokoll angående den europeiska patentorganisationens privilegier och immunitet, vilket utgör del av den europeiska patentkonventionen den 5 oktober 1973

 

1978-05-01

 

 

1980:2

 

28. Protokoll om privilegier och immunitet för INMARSAT den 1 december 1981

 

1985-01-04

 

 

1984:60

 

29. Överenskommelse den 4 augusti 1963 om upprättandet av Afrikanska utvecklingsbanken

 

1982-12-30

 

 

1982:82

 

30. Stadga den 8 april 1979 för Förenta nationernas organisation för industriell utveckling

 

1985-06-21

 

 

1980:14

 

31. Konvention den 15 juli 1982 om

 

1985-09-01

 

 

1984:1

 

upprättande av den europeiska telesatellitorganisationen

 

(avser konventionen)

 
 
 

(EUTELSAT) samt protokoll om

 

1988-08-17

 
 

1988:45

 

privilegier och immunitet för EUTELSAT den 13 februari 1987

 

(avser protokollet)

 
 
 

32. Avtal den 8 april 1959 om upprättande av Interamerikanska utvecklingsbanken

 

1977-09-19

 

 

1977:16

 

33. Fördraget den 9 maj 1980 om internationell järnvägstrafik (COTIF)

 

1985-05-01

 

 

1985:16

 

34. Protokoll om privilegier och immunitet för EUMETSAT den 1 december 1986

 

1989-01-15

 

 

1987:21

 

35. Konventionen den 11 oktober 1985 om upprättande av det multilaterala investeringsgarantiorganet

 

1988-04-12

 

 

1988:13

 

36. Europeisk konvention den 26 november 1987 till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

 

1989-02-01

 

 

1988:37

 

37. Överenskommelse den 19 oktober 1989 mellan Konungariket Sveriges regering och de europeiska gemenskapernas kommission om upprättandet i Konungariket Sverige av en delegation för de europeiska gemenskapemas kommission och delegationens privilegier och immunitet

 

1990-01-02

 

1995-01-01

 

1990:8

 

38. Överenskommelse den 29 maj 1990 om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling med av Sverige anmäld reservation

 

1991-03-28

 

 

1991:6

 

39. Tredje tilläggsprotokollet den 6 mars 1959 till den allmänna överenskommelsen rörande Europarådets privilegier och immunitet med av Sverige anmäld reservation

 

1992-09-18

 

 

1992:42

 

40. Protokoll 6 til lavtalet den 2 maj 1992 mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol (angående övervakningsmyndigheten)

 

1994-01-01

 

1995-01-01

 

1993:25

 

41. Protokoll 7 till avtalet den 2 maj 1992 mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol (angående domstolen)

 

1994-01-01

 

1995-01-01

 

1993:25

 

42. Avtal den 31 januari 1990 om

 

1991-04-26

 

 

1992:48

 

upprättande av NORSAD-fonden och NORSAD-fondens

 

(avser avtalet den 31 januari 1990)

 
 
 

exekutivsekretariat med införda

 

1993-01-26

 

 

1995:83

 

ändringar januari 1993.

 

(avser avtalet om

 
 
 

Åtagandet i 14 § e i NORSAD-fondens respektive NORSAD-fondens exekutivsekretariats stadga skall fullgöras genom att bestämmelserna i konventionen den 21 november 1947 om privilegier och immunitet för Förenta nationernas fackorgan tillämpas

 

ändringar)

 
 
 

43. Konventionen den 15 december 1992 om förlikning och skiljedom inom ESK

 

1994-12-05

 

 

1993:61

 

44. Förenta nationernas konvention den 30 november 1992 om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring

 

1997-04-27

 

 

1993:28

 

45. Stadga för Internationella tribunalen för f.d. Jugoslavien fastställd genom FN:s säkerhetsråds resolution 827 den 25 maj 1993

 

1993-05-25

 

 

3)

3)

Prop. 1993/94:142, bet. 1993/94:JuU29, rskr. 1993/94:376.

 

46. Den internationella Eurocontrolkonventionen om samarbete för luftfartens säkerhet med i Bryssel 1981 vidtagna ändringar

 

1995-12-01

 

 

1995:81

 

47. Överenskommelsen mellan Sverige och Internationella institutet för demokrati och fria val om immunitet och privilegier för institutet och dess anställda

 

1995-12-22

 

 

1995:67

 

48. Stadga för Internationella tribunalen för Rwanda fastställd genom FN:s säkerhetsråds resolution 955 den 8 november 1994

 

1994-11-08

 

 

4)

4)

Prop. 1995/96:48, bet. 1995/96:JuU8, rskr. 1995/96:57.

 

49. Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982, artiklarna 176–185 och bilaga IV artikel 13 (angående Internationella havsbottenmyndigheten)

 

1996-07-25

 

 

5)

5)

Prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17, rskr. 1995/96:271.

 

50. Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982, bilaga VI artikel I 0 (angående Internationella havsrättsdomstolen)

 

1996-07-25

 

 

6)

6)

Prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17, rskr. 1995/96:271.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1997:595

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (1987:342) av vissa uppgifter om överenskommelser om som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.