Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1998:186) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Lettland om sjukvård åt tillfälliga besökande

Utfärdad den 16 april 1998.
Utkom från trycket den 6 maj 1998

Den överenskommelse mellan Sverige och Lettland om sjukvård åt tillfälliga besökande som har undertecknats den 4 februari 1998 skall gälla som förordning här i landet.

Överenskommelsen bifogas denna förordning som bilaga.

Bilaga

Överenskommelse mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Lettlands regering om sjukvård åt tillfälliga besökande

Överenskommelse mellan Konungariket Sveriges regering och Republiken Lettlands regering om sjukvård åt tillfälliga besökande

 

Agreement between the Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of Latvia on medical care for temporary visitors

 

Regeringen i Konungariket Sverige och regeringen i Republiken Lettland,

 

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of the Republic of Latvia,

 

som önskar bereda den som är bosatt inom ett av de båda staternas territorier sjukvård under tillfällig vistelse inom den andra statens territorium,

 

Desirous of facilitating the provision of medical care for residents of the territory of one Party temporarily in the territory of the other Party,

 

har kommit överens om följande:

 

Have agreed as follows:

 

Artikel 1

Artikel 1

 

Article 1

 

1. I denna överenskommelse avses med ”sjukvård”:

 

1. For the purposes of this Agreement ”medical care” means:

 

a) med avseende på Lettland, sjukvård enligt lettiska författningsbestämmelser om statsgaranterad sjukvård, inklusive akutsjukvård;

 

a) in relation to Latvia, medical care under Latvian legal acts on state guaranteed health care services, including immediately necessary medical care;

 

b) med avseende på Sverige, sjukvård enligt den svenska lagstiftningen om sjukförsäkring.

 

b) in relation to Sweden, medical care under the Swedish sickness insurance legislation.

 

2. Denna överenskommelse skall tillämpas även på sådan lagstiftning som ersätter, ändrar, kompletterar eller kodifierar den lagstiftning som anges i första stycket av denna artikel.

 

2. This Agreement shall apply also to any legislation which replaces, amends, supplements or consolidates the legislation referred to in paragraph 1 of the present Article.

 

Artikel 2

Artikel 2

 

Article 2

 

1. Denna överenskommelse är tillämplig på en person som är bosatt inom något av de båda staternas territorier och som har rätt till sjukvård enligt den statens lagstiftning som anges i artikel 1 samt antingen:

 

1. This Agreement applies to a resident of the territory of one Party who is entitled to medical care under the legislation of that Party referred to in Article 1 and is either:

 

a) vistas tillfälligt inom den andra statens territorium; eller

 

a) temporarily in the territory of the other Party; or

 

b) vistas inom den andra statens territorium som chef för eller som medlem av personalen vid en beskickning eller ett konsulat eller som en familjemedlem till en sådan person tillhörande dennes hushåll eller som privattjänare till en sådan person.

 

b) in the territory of the other Party as the head of or a member of the staff of a diplomatic mission or consular post, established there by the first mentioned party, or a member of the family of that person who also forms part of the household of that person or a personal servant of that person.

 

2. Denna överenskommelse är inte tillämplig när personer beger sig till den andra statens territorium i akt och mening att erhålla sjukvård.

 

2. This Agreement does not apply to persons who enter the territory of one of the Parties for the specific purpose of seeking medical care.

 

Artikel 3

Artikel 3

 

Article 3

 

1. Personer på vilka första stycket a) av artikel 2 är tillämpligt och som behöver omedelbart nödvändig sjukvård medan de vistas inom den andra statens territorium, skall erhålla sådan sjukvård på samma villkor som gäller för personer som är omfattade av den statens lagstiftning. Vården skall tillhandahållas till dess att de tillfrisknar eller till dess att deras hälsotillstånd tillåter dem att återvända eller sändas hem till den stats territorium där de är bosatta.

 

1. Persons to whom paragraph 1 a) of Article 2 applies, in need of immediately necessary medical care while in the territory of the other Party, shall receive such care under the same conditions as apply to persons covered by the legislation of that Party. Such care shall be provided until their recovery or until their state of health permits them to return or to be repatriated to the territory of the Party where they reside.

 

2. Personer på vilka första stycket b) av artikel 2 är tillämpligt skall ges sjukvård på samma villkor som gäller för personer som är omfattade av den andra statens lagstiftning även om vården inte är omedelbart nödvändig och oavsett längden av vistelsen inom den vårdgivande statens territorium.

 

2. Persons to whom paragraph 1 b) of Article 2 applies, shall be provided with medical care under the same conditions as apply to persons covered by the legislation of the other Party, whether or not the care is immediately necessary and regardless of the length of the stay in the territory of the Party in which the care is provided.

 

Artikel 4

Artikel 4

 

Article 4

 

1. Kostnaderna för sjukvårdsförmåner som utgetts enligt denna överenskommelse skall inte avräknas mellan de fördragsslutande staterna.

 

1. The costs of medical care provided under this Agreement shall not be subject to the settlement of accounts between the Parties.

 

2. Sådana patientavgifter som skall erläggas för sjukvård som ges inom en stats territorium med stöd av denna överenskommelse, skall erläggas av den person som erhåller sjukvården.

 

2. Any amount which is payable as patient fees or co-payment in respect of medical care provided in the territory of a Party by virtue of this Agreement, shall be borne by the person in respect of whom the medical care is provided.

 

Artikel 5

Artikel 5

 

Article 5

 

För att erhålla sjukvård enligt denna överenskommelse i den andra statens territorium måste den person som behöver vården visa upp:

 

In order to get the right to medical care under this Agreement in the territory of the other Party, the person applying for the care shall present:

 

a) med avseende på invånare i Lettland, ett giltigt lettiskt pass eller identitetsdokument försett med uppgift om att innehavaren är bosatt i Lettland; eller ett giltigt lettiskt uppehållstillstånd; eller ett intyg om sjukförsäkringstillhörighet i Lettland utfärdat av en myndighet som har utsetts av Välfärdsministeriet;

 

a) in relation to residents in Latvia, a valid Latvian passport or an identification document endorsed to the effect that the holder is residing in Latvia; or a valid Latvian residence permit; or a health insurance certificate issued by an institution designated by the Ministry of Welfare.

 

b) med avseende på invånare i Sverige, antingen ett giltigt svenskt pass eller ett intyg om sjukförsäkringstillhörighet i Sverige utfärdat av en försäkringskassa.

 

b) in relation to residents in Sweden, either a current Swedish passport or a sickness insurance certificate issued by a Social Insurance Office.

 

Artikel 6

Artikel 6

 

Article 6

 

1. Behöriga myndigheter för tillämpningen av denna överenskommelse är:

 

1. The competent authorities for the application of this Agreement are:

 

a) med avseende på Lettland, Välfärdsministeriet;

 

a) in relation to Latvia, the Ministry of Welfare,

 

b) med avseende på Sverige, Riksförsäkringsverket.

 

b) in relation to Sweden, the National Social Insurance Board.

 

2. De behöriga myndigheterna skall snarast möjligt sända varandra information om sådana ändringar av lagar och andra författningar som gäller inom deras respektive territorier, i den mån ändringarna kan väsentligt påverka arten och omfattningen av de förmåner som utges enligt detta avtal.

 

2. The competent authorities shall send to each other as soon as possible details of any changes in laws and regulations in force in their respective territories which may significantly affect the nature and scope of services provided under this Agreement.

 

3. Frågor som rör tillämpningen av denna överenskommelse skall lösas genom samråd mellan de behöriga myndigheterna.

 

3. Matters relating to the implementation of this Agreement shall be resolved by consultation between the competent authorities.

 

Artikel 7

Artikel 7

 

Article 7

 

1. Denna överenskommelse skall träda i kraft första dagen i tredje månaden efter den månad då båda staterna på diplomatisk väg har underrättat varandra om att författningsenliga och konstitutionella villkor för ikraftträdandet av överenskommelsen har fullgjorts.

 

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the month in which both Parties have notified each other through the diplomatic channel that their respective legal and constitutional requirements for the entry into force have been fulfilled.

 

2. Denna överenskommelse gäller till utgången av den tolfte månaden efter den då någon av staterna på diplomatisk väg från den andra staten skriftligen erhåller uppgift om att denna beslutat säga upp överenskommelsen.

 

2. This Agreement shall remain in force until the expiration of 12 months from the date on which either Party receives from the other a written notice through the diplomatic channel of the other Party's decision to terminate this Agreement.

 

3. Upphör överenskommelsen att gälla enligt andra stycket av denna artikel skall överenskommelsen fortsätta att tillämpas för den sjukvård som getts före eller som ges vid utgången av den uppsägningstid som anges i nämnda stycke.

 

3. In the event that this Agreement is terminated in accordance with paragraph 2 of the present Article, the Agreement shall continue to have effect in relation to medical care which was being provided prior to or at the expiry of the period of the notice referred to in that paragraph.

 

Till bekräftelse härav har de båda regeringarnas befullmäktigade ombud undertecknat denna överenskommelse.

 

In witness whereof the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

 

Som skedde i Stockholm den 4 februari 1998 i två originalexemplar på svenska, lettiska och engelska språken. I fall av skillnader i tolkningen skall den engelska texten äga företräde.

 

Done in Stockholm on February 4, 1998, in duplicate in the Swedish, Latvian and English languages, the three texts being equally authentic. In the case of divergency of interpretations, the English text shall prevail.

 

Zviedrijas Karalistes valdibas un Latvijas Republikas valdibas ligums par personu veselibas aprupi pagaidu uzturesanas laika

Zviedrijas Karalistes valdiba un Latvijas Republikas valdiba,

lai atvieglotu vienas Ligumsledzejas puses iedzi-votajiem veselibas aprupes pakalpojumu sanemsanu pagaidu uzturesanas laika otras Ligumsledzejas puses teritorija,

ir vienojusas par sekojoso:

1. pants

1. Si Liguma izpratne ”veselibas aprupe” ir:

  1. attieciba uz Latviju – Latvijas tiesibu aktos noteiktais valsts garanteto veselibas aprupes pakalpojumu loks, tai skaita neatliekama mediciniska palidziba,

  2. attieciba uz Zviedriju – veselibas aprupe Zviedrijas veselibas apdrosinasanas likumdosanas izpratne.

2. Sis Ligums attiecinams uz jebkuru tiesibu aktu, kurs aizvieto, groza, papildina vai konsolide si panta 1. punkta mineto likumdosanu.

2. pants

1. Sis Ligums attiecinams uz vienas Ligumsledzejas puses teritorija dzivojosu personu, kurai saskana ar attiecigas Ligumsledzejas puses likumdosanu ir tiesibas uz 1. panta mineto veselibas aprupi un kura:

  1. otras Ligumsledzejas puses teritorija uzturas islaicigi, vai

  2. otras Ligumsledzejas puses teritorija uzturas pirmas Ligumsledzejas puses izveidotas diplomatiskas misijas vai konsulara dienesta vaditaja vai stata darbinieka statusa, vai ir sadas personas gimenes loceklis un vienlaicigi – majsaimniecibas loceklis, vai ir sadas personas personigais majkalpotajs.

2. Sis Ligums nav attiecinams uz tam personam, kuras ierodas otras Ligumsledzejas puses teritorija ar ipasu noluku arsteties.

3. pants

1. Personas, uz kuram attiecinams 2. panta 1. punkta a) apakspunkts un kuram nepieciesama neatliekama mediciniska palidziba, atrodoties otras Ligumsledzejas puses teritorija, neatliekamo medicinisko palidzibu sanem uz tadiem pasiem noteikumiem ka personas, kuram sadas tiesibas ir saskana ar sis Ligumsledzejas puses likumdosanu. Sada palidziba jasniedz, lidz persona izveselojas vai ari tas veselibas stavoklis pielauj atgriezties vai tikt repatrietai uz tas Ligumsledzejas puses teritoriju, kur atrodas personas dzivesvieta.

2. Personas, uz kuram attiecinams 2. panta 1. punkta b) apakspunkts, ir tiesigas sanemt veselibas aprupi uz tadiem pasiem noteikumiem ka personas, kuram sadas tiesibas ir saskana ar sis Ligumsledzejas puses likumdosanu, neatkarigi no sniedzamo medicinisko pakalpojumu neatliekamibas pakapes un personas uzturesanas ilguma tas Ligumsledzejas puses teritorija, kur tiek nodrosinata mineta veselibas aprupe.

4. pants

1. No si Liguma realizacijas izrietosas veselibas aprupes pakalpojumu izmaksas nav uzskatamas par Ligumsledzeju pusu savstarpejo norekinu prieksmetu.

2. Atbildibu par jebkuru maksajumu, kurs jakarto ka pacienta iemaksa vai lidzdalibas maksajums par Ligumsledzejas puses teritorija sniedzamiem veselibas aprupes pakalpojumiem saskana ar si Liguma noteikumiem nes ta persona, kura sanem mineto veselibas aprupi.

5. pants

1. Lai iegutu tiesibas uz saja Liguma paredzeto veselibas aprupi otras Ligumsledzejpuses teritorija, personam, kuras pretende uz minetajiem aprupes pakalpojumiem, jauzrada:

  1. ja tas ir Latvija dzivojosas personas – deriga Latvijas Republikas pase vai personibu apliecinoss dokuments, kurs apstiprina to, ka mineta persona dzivo Latvija, vai deriga uzturesanas atlauja Latvija, vai Labklajibas ministrijas noteiktas institucijas izdota veselibas apdrosinasanas izzina;

  2. ja tas ir Zviedrijas iedzivotaji – vai nu deriga Zviedrijas pase vai ari Socialas apdrosinasanas iestades izdota veselibas apdrosinasanas izzina.

6. pants

1. Si Liguma nolukiem par kompetentam iestadem uzskatamas:

  1. Latvija – Labklajibas ministrija,

  2. Zviedrija – Nacionala socialas apdrosinasanas parvalde.

2. Minetas kompetentas iestades visdrizakaja laika viena otrai detalizeti pazino par jebkuram izmainam savas teritorijas speka esosajos likumos un noteikumos, kas var butiski ietekmet Liguma ietvaros sniedzamo pakalpojumu saturu un apjomu.

3. Jautajumi, kas attiecas uz si Liguma izpildi, risinami starp kompetentajam iestadem konsultaciju cela.

7. pants

1. Sis Ligums stajas speka tresa menesa pirmaja datuma, neskaitot to menesi, kura abas Ligumsledzejas puses, izmantojot diplomatiskos sakaru kanalus, ir darijusas viena otrai zinamu to, ka ir izpilditas attiecigas puses juridiskas un konstitucionalas prasibas, kas nodrosina Liguma speka stasanos.

2. Sis Ligums paliek speka vel 12 menesus pec ta datuma, kura viena no Ligumsledzejam pusem pa diplomatiskajiem sakaru kanaliem sanem rakstisku otras puses pazinojumu par to, ka ta nolemusi izbeigt Liguma darbibu.

3. Ja si Liguma darbiba tiek izbeigta saskana ar si panta 2. punktu, Liguma noteikumi turpina but speka attieciba uz tiem veselibas aprupes pakalpojumiem, kuri sniegti pirms Liguma darbibas izbeigsanas vai si panta 2. punkta mineta perioda laika, kamer turpina darboties Liguma noteikumi.

Apliecinot augstakmineto, so Ligumu parakstijusas attiecigo valdibu pilnvarotas personas.

Sastadits Stokholma, 1998. gada 4. februari divos originaleksemplaros latviesu, zviedru un anglu valodas, kuras visas uzskatamas par vienlidz autentiskam. Atskirigu teksta interpretaciju gadijumos par noteicoso uzskatams teksts anglu valoda.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:186

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 1998. Den skall dock tillämpas från tid från och med d. 1 maj 1998.