Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2000-1175

Lag (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer

Denna lag upphör enligt Lag (2023:730) att gälla den 1 januari 2024.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2023:730).

Utfärdad den 7 december 2000.
Utkom från trycket den 15 december 2000

Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas i fråga om överträdelser av bestämmelser som genomför de direktiv som anges i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG av den 23 april 2009 om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen (kodifierad version)1) .

1)

EUT L 110, 1.5.2009, s. 30 (Celex 32009L0022).

Lagen gäller dock endast sådana överträdelser av bestämmelser till skydd för konsumenters intressen som påverkar konsumenter i en annan stat som är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) än Sverige.

SFS 2011:274

Godkända organs talan vid svensk domstol

En myndighet eller organisation i en annan EES-stat än Sverige får väcka talan i en svensk domstol med anledning av en överträdelse som avses i 1 §, om myndigheten eller organisationen är godkänd enligt en särskild förteckning som har upprättats av Europeiska unionen och publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.

SFS 2011:274

Talan får avse att åtgärder ska vidtas mot någon för att denne åsidosätter en bestämmelse som avses i 1 §. Åtgärderna får gälla

  1. förbud eller ålägganden med stöd av 23, 24, 26 och 27 §§ marknadsföringslagen (2008:486) eller förbud enligt 3 och 6 §§ lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,

  2. åläggande att till svenska staten betala en sådan särskild avgift som avses i 17 kap. 5 och 6 §§ radio- och tv-lagen (2010:696), eller

  3. utdömande av vite som förelagts i de fall som avses i 1.

SFS 2010:726

Talan får väckas endast om

  1. sökanden genom samråd försökt att få motparten att upphöra med den påstådda överträdelsen, och

  2. denna inte upphört inom två veckor efter det att motparten mottagit begäran om samråd.

Behörig domstol

Talan ska väckas vid

  1. Patent- och marknadsdomstolen i fråga om förbud och ålägganden som avses i marknadsföringslagen (2008:486), i fråga om förbud enligt lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden och i fråga om utdömande av vite,

  2. Förvaltningsrätten i Stockholm i fråga om sådan särskild avgift som avses i radio- och tv-lagen (2010:696).

SFS 2016:216