Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar

Utkom från trycket den 15 maj 2001
Utfärdad den 19 april 2001.

Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter

 1. i den centrala valmyndighetens och länsstyrelsernas verksamhet med val och folkomröstningar enligt vallagen (2005:837), folkomröstningslagen (1979:369) och lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar, samt

 2. i den centrala valmyndighetens, Sametingets och länsstyrelsens verksamhet med val enligt sametingslagen (1992:1433),

om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

SFS 2005:846

Förhållandet till annan reglering

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-0221

Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

SFS 2018:221

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

SFS 2018:221

Ändamål

Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som behövs för

 1. framställning av röstlängder och röstkort inför ett val eller en folkomröstning,

 2. framställning av valsedlar och sammanräkning av valresultat, och

 3. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

Uppgifter får behandlas i databasen för att tillgodose samhällets behov av uppgifter i samband med val och folkomröstningar.

Personuppgifter som behandlas enligt 4 eller 5 § får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

SFS 2018:221

Personuppgiftsansvar

Den centrala valmyndigheten, Sametinget och länsstyrelserna är var för sig personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som respektive myndighet skall utföra.

SFS 2004:539

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) och personuppgifter som avses i artikel 10 i förordningen får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.

Uppgifter som avses i första stycket får i annat fall behandlas endast om det särskilt anges i 2 kap.

SFS 2018:221

Rätten att göra invändningar

Rubriken införd g. SFS2018-0221

Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

SFS 2018:221

Databaser

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2004-0539

Val- och folkomröstningsdatabas

Rubriken införd g. SFS2004-0539

I den centrala valmyndighetens och länsstyrelsernas verksamhet med val och folkomröstningar enligt 1 kap. 1 § 1 skall det finnas en samling personuppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de i 1 kap. 4 och 5 §§ angivna ändamålen (val- och folkomröstningsdatabas).

SFS 2004:539

Innehåll

I databasen får uppgifter behandlas om personer som

 1. kan antas komma att vara röstberättigade den dag som ett val eller en folkomröstning skall hållas, eller

 2. är kandidater i val.

Uppgifter om andra personer än dem som anges i första stycket får behandlas om det behövs för handläggningen av ett ärende.

När det gäller en person som avses i 2 § 1 får i databasen behandlas uppgifter om födelsetid, personnummer, namn, adress, folkbokföringsort, fastighetsbeteckning, valdistrikt, medborgarskap samt tidpunkt för invandring. För en person som inte är folkbokförd i Sverige får dessutom uppgift om tidpunkt för utvandring och för anmälan enligt 5 kap. 2 § vallagen (2005:837) behandlas.

SFS 2013:1158

När det gäller en person som avses i 2 § 2 får i databasen behandlas uppgifter om födelsetid, personnummer, namn, adress, folkbokföringsort, medborgarskap, födelseort samt partibeteckning och övriga uppgifter som avses i 6 kap. 1–3 §§ vallagen (2005:837) på valsedlar där personen är upptagen.

SFS 2013:1158

I databasen får behandlas uppgifter om yrkanden, grunder och beslut i ett ärende.

En handling som har kommit in i ett ärende får behandlas i databasen och får innehålla uppgifter som avses i 1 kap. 7 §. En handling som upprättats i ett ärende får behandlas i databasen och får innehålla sådana uppgifter om de är nödvändiga för ärendets handläggning.

Utlämnande av uppgifter till enskilda på medium för automatiserad behandling

Uppgifter i databasen får lämnas ut till en enskild på medium för automatiserad behandling endast om regeringen har meddelat föreskrifter om det.

Direktåtkomst

Den centrala valmyndigheten och länsstyrelserna får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3–6 §§.

De kommunala valnämnderna får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3–5 §§.

SFS 2008:1275

En enskild får ha direktåtkomst till sådana uppgifter om sig själv i databasen som får lämnas ut till honom, om regeringen har meddelat föreskrifter om det.

Om regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelat föreskrifter om det får enskilda ha direktåtkomst till de uppgifter om kandidater som finns på valsedlar och uppgifter om valresultat.

Sökbegrepp

Vid sökning i databasen får uppgift om medborgarskap inte användas som sökbegrepp annat än i fråga om medborgarskap i ett land inom Europeiska unionen eller i Island eller Norge.

Vid sökning efter handlingar som avses i 6 § får endast uppgift om namn och personnummer samt uppgifter som avses i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) användas som sökbegrepp. Som sökbegrepp får dock inte uppgift som avses i 1 kap. 7 § användas.

SFS 2009:493

Gallring

Uppgifter om en person som avses i 2 § 1 skall gallras senast en månad efter det att det val eller den folkomröstning som uppgifterna hänför sig till har vunnit laga kraft. Om flera val hålls samtidigt skall uppgifterna dock gallras senast en månad efter det att samtliga val har vunnit laga kraft.

Uppgifter om en person som avses i 2 § 2 skall gallras senast fem år efter utgången av den valperiod som uppgifterna hänför sig till.

Vad som sägs i 12 § hindrar inte att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om att uppgifter eller handlingar skall bevaras under längre tid än som anges i 12 §.

Avgifter

Den centrala valmyndigheten och länsstyrelserna får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur databasen. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om sådana avgifter.

Rätten att ta ut avgifter får inte innebära en inskränkning i

 1. rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen, eller

 2. en registrerads rätt enligt artikel 12.5 i EU:s dataskyddsförordning.

SFS 2018:221

Databas för sametingsvalet

Rubriken införd g. SFS2004-0539

I den centrala valmyndighetens, Sametingets och länsstyrelsens verksamhet med val enligt 1 kap. 1 § 2 skall det finnas en samling personuppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de ändamål som anges i 1 kap. 4 och 5 §§ (databas för sametingsvalet).

SFS 2004:539

Innehåll i databasen för sametingsvalet

Rubriken införd g. SFS2004-0539

I databasen får uppgifter behandlas om personer som

 1. har tagits upp i sameröstlängden, eller

 2. är kandidater till Sametinget.

Uppgifter om andra personer än dem som anges i första stycket får behandlas om det behövs för handläggningen av ett ärende.

SFS 2004:539

Beträffande en person som avses i 16 § första stycket 1 får i databasen behandlas uppgifter om personnummer, namn och adress.

SFS 2004:539

Beträffande en person som avses i 16 § första stycket 2 får i databasen behandlas uppgifter om personnummer, namn, adress samt partibeteckning och övriga uppgifter som enligt 3 kap. 10 § sametingslagen (1992:1433) skall finnas på valsedlar där personen är upptagen.

SFS 2004:539

Vad som sägs i 5–7 §§ om behandling av uppgifter i ett ärende, behandling av handlingar i ett ärende och utlämnande av uppgifter till enskilda gäller även databasen för sametingsvalet.

SFS 2004:539

Direktåtkomst till databasen för sametingsvalet

Rubriken införd g. SFS2004-0539

Den centrala valmyndigheten, länsstyrelsen och Sametinget får ha direktåtkomst till de uppgifter som avses i 17–19 §§.

SFS 2004:539

Vad som sägs i 9 § om en enskilds rätt till direktåtkomst gäller även databasen för sametingsvalet.

SFS 2004:539

Sökbegrepp vid sökning i databasen för sametingsvalet

Rubriken införd g. SFS2004-0539

Vad som sägs i 10 och 11 §§ om sökbegrepp gäller på motsvarande sätt vid sökning i databasen för sametingsvalet.

SFS 2004:539

Gallring i databasen för sametingsvalet

Rubriken införd g. SFS2004-0539

Uppgifter som inte längre behövs för ändamålet med behandlingen av personuppgifter i databasen skall gallras om inte något annat följer av andra stycket.

Den slutliga sameröstlängden från varje sametingsval skall skrivas ut på papper och bevaras. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva om ytterligare bevarande.

SFS 2004:539

Avgifter för utlämnande av uppgifter ur databasen för sametingsvalet

Rubriken införd g. SFS2004-0539

Den centrala valmyndigheten, Sametinget och länsstyrelsen får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur databasen för sametingsvalet. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om sådana avgifter.

Rätten att ta ut avgifter får inte innebära en inskränkning i

 1. rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen, eller

 2. en registrerads rätt enligt artikel 12.5 i EU:s dataskyddsförordning.

SFS 2018:221

[Enskildas rättigheter]

Kapitlet upphävt g. SFS2001-0183

upphävd genom

SFS 2018:221

upphävd genom

SFS 2018:221

upphävd genom

SFS 2018:221

upphävd genom

SFS 2018:221

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:183

1. Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2001, då lagen (1997:158) om röstlängdsregister skall upphöra att gälla. Den äldre lagens bestämmelser om gallring och innehåll i ett register gäller dock fortfarande i fråga om uppgifter och handlingar som har tillförts registret före d. 1 okt. 2001.

2. Bestämmelser i lagen om grundläggande krav på behandling av personuppgifter samt behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser m.m., skall inte börja tillämpas förrän d. 1 okt. 2007 i fråga om sådan manuell behandling av personuppgifter som påbörjats före d. 24 okt. 1998 eller manuell behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål om manuell behandling för ändamålet påbörjats före d. 24 okt. 1998.

3. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § datalagen (1973:289) kommit in innan denna lag träder i kraft men har utdraget inte expedierats före ikraftträdandet, skall framställningen anses som en ansökan om information enligt denna lag.

4. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att lagen har trätt i kraft beträffande den aktuella behandlingen.

SFS 2002:66

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2002.

SFS 2003:735

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:539

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2005:846

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2008:1275

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:493

Denna lag träder i kraft d. 30 juni 2009.

SFS 2013:1158

Denna lag träder i kraft d. 28 jan. 2014.

SFS 2018:221

1. Denna lag träder i kraft d. 25 maj 2018.

2. Äldre föreskrifter om straff gäller fortfarande för överträdelser som harskett före ikraftträdandet.