Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val

Utfärdad den 14 februari 2002.
Utkom från trycket den 26 februari 2002

Den centrala valmyndigheten enligt vallagen (2005:837) får till ett land som inte ingår i Europeiska unionen eller är anslutet till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över följande slag av personuppgifter ur val- och folkomröstningsdatabasen samt databasen för sametingsval enligt lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar:

  1. uppgifter som finns på valsedlar, och

  2. valresultat med angivande av

  1. namn,

  2. folkbokföringsort,

  3. ålder,

  4. kön, och

  5. partibeteckning och valkrets för dem som har varit kandidater i allmänt val, eller

  6. beteckning på grupp, parti eller en liknande sammanslutning för dem som har varit kandidater i val till Sametinget.

SFS 2008:1277

Sådana personuppgifter som anges i 1 § får även lämnas ut till en enskild på medium för automatiserad behandling.

Personuppgifter ur val- och folkomröstningsdatabasen får lämnas ut till en enskild på medium för automatiserad behandling för tillhandahållande av dubblettröstkort enligt 5 kap. 10 § vallagen (2005:837).

SFS 2018:392

Riksarkivet får, efter att ha hört Valmyndigheten, meddela föreskrifter om att personuppgifter som ska gallras enligt 2 kap. 12 och 23 §§ lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

SFS 2015:14

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:61

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2002.

SFS 2004:730

Denna förordning träder i kraft d. 15 okt. 2004.

SFS 2005:853

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2008:1277

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2015:14

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2015.

SFS 2018:392

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.