Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Utkom från trycket den 17 december 2002
Utfärdad den 5 december 2002.

Denna lag innehåller bestämmelser om Riksrevisionens granskning enligt 13 kap. 7 och 8 §§ regeringsformen.

Bestämmelser om Riksrevisionens granskning finns även i andra lagar.

I 9 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) och 4 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220) finns bestämmelser om att Riksrevisionen får utse revisorer i sådana aktiebolag och stiftelser som avses i 2 § 4 och 5.

SFS 2010:1430

Granskningens omfattning

Riksrevisionen får i enlighet med vad som närmare föreskrivs i 4 §

granska

 1. den verksamhet som bedrivs av regeringen, Regeringskansliet, domstolarna och de förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen,

 2. den verksamhet som bedrivs av riksdagens förvaltning och myndigheter under riksdagen,

 3. den verksamhet som bedrivs av Kungliga Slottsstaten och Kungliga Djurgårdens Förvaltning,

 4. den verksamhet som bedrivs av staten i form av aktiebolag, om verksamheten är reglerad i lag eller någon annan författning eller om staten som ägare eller genom tillskott av statliga anslagsmedel eller genom avtal eller på något annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,

 5. den verksamhet som bedrivs av staten i form av stiftelse, om verksamheten är reglerad i lag eller någon annan författning eller om stiftelsen är bildad av eller tillsammans med staten eller förvaltas av en statlig myndighet,

 6. hur de statsmedel används som tagits emot som stöd till en viss verksamhet, om redovisningsskyldighet för medlen föreligger gentemot staten eller särskilda föreskrifter eller villkor har meddelats om hur medlen får användas, och

 7. handläggningen av arbetslöshetsersättningen hos arbetslöshetskassorna.

Riksrevisionen skall i enlighet med vad som närmare föreskrivs i 5 § granska årsredovisningen för

 1. staten,

 2. Regeringskansliet och, med undantag för AP-fonderna, de förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen,

 3. riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksbanken och Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, och

 4. Kungliga Slottsstaten och Kungliga Djurgårdens Förvaltning.

Föreligger en skyldighet att lämna delårsrapport skall den granskas med undantag för prognoser. För affärsverk och affärsverkskoncerner, skall dock endast den delårsrapport som avser perioden januari–september granskas.

SFS 2007:89

Granskningens inriktning

Den granskning som avses i 2 § ska främst ta sikte på förhållanden med anknytning till statens budget, genomförandet och resultatet av statlig verksamhet och åtaganden i övrigt men får också avse de statliga insatserna i allmänhet. Granskningen ska främja en sådan utveckling att staten med hänsyn till allmänna samhällsintressen får ett effektivt utbyte av sina insatser (effektivitetsrevision).

Effektivitetsrevisionen ska huvudsakligen inriktas på granskning av hushållning, resursutnyttjande och måluppfyllelse. Som ett led i effektivitetsrevisionen får förslag lämnas om alternativa insatser för att nå avsedda resultat.

Resultatet av en granskning ska redovisas i en granskningsrapport. Beslut att lägga ned en granskning ska, om granskningen inte bara avsett förberedande åtgärder, redovisas på annat sätt.

SFS 2019:29

Den granskning som avses i 3 § ska ske i enlighet med god revisionssed och ha till syfte att bedöma om redovisningen och underliggande redovisning är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt – med undantag för granskningen av redovisningen för staten, Regeringskansliet samt Kungliga Slottsstaten och Kungliga Djurgårdens Förvaltning – om ledningens förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut (årlig revision).

Granskningen ska efter varje räkenskapsår avslutas med en revisionsberättelse. Granskningen av en delårsrapport ska avslutas med ett revisorsintyg.

Revisionsberättelsen för Riksbanken ska innehålla ett uttalande om huruvida

 1. balans- och resultaträkningen bör fastställas,

 2. fullmäktiges beslut om disposition av årets resultat bör godkännas,

 3. fullmäktige och direktionen i Riksbanken bör beviljas ansvarsfrihet, och

 4. förvaltningen av Riksbanken följer tillämpliga föreskrifter.

SFS 2022:1577

SFS 2018:1906

Vite

Riksrevisionen får vid vite förelägga den som avses i 2 § 6 att fullgöra sin skyldighet enligt 13 kap. 7 § andra stycket regeringsformen. Detta gäller dock inte kommuner och regioner.

SFS 2019:912

Anlitande av biträde

Riksrevisionen får vid granskning inte anlita biträde av den som på grund av ett sådant jävsförhållande som anges i 16 § förvaltningslagen (2017:900) skulle vara förhindrad att genomföra granskningen. Riksrevisionen får dock, i den utsträckning det är förenligt med god revisionssed, samverka med anställda vid en granskad myndighet med uppgift att uteslutande eller huvudsakligen sköta den interna revisionen.

SFS 2018:813

Rapportering

Granskningsrapporter över effektivitetsrevisionen enligt 2 § 1 och 3–7 ska lämnas till riksdagen.

SFS 2010:1420

Revisionsberättelser och revisorsintyg över den årliga revisionen enligt 3 § första stycket 2 och 4 skall lämnas till regeringen.

Revisionsberättelser över den årliga revisionen av Riksbanken och Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond skall lämnas till riksdagen.

En revisionsberättelse skall lämnas senast en månad efter det att årsredovisning har lämnats. Ett revisorsintyg skall lämnas senast tre veckor efter det att delårsrapport har lämnats.

Revisionsberättelsen över årsredovisningen för staten ska lämnas till regeringen och riksdagen. Berättelsen ska lämnas senast en månad efter den dag då årsredovisningen lämnats till riksdagen.

SFS 2010:1420

De viktigaste iakttagelserna vid effektivitetsrevisionen och den årliga revisionen ska samlas i en årlig rapport. Den årliga rapporten ska lämnas till riksdagen.

SFS 2010:1420

[Upphävd g. Lag (2010:1430).]

SFS 2010:1430

Avgifter

Rubriken införd g. SFS2003-0265

Riksrevisionen skall ta ut avgift för

 1. årlig revision enligt 5 §,

 2. revision i de fall som avses i 9 kap. 8 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) och 4 kap. 1 § fjärde stycket stiftelselagen (1994:1220).

SFS 2005:930

Avgiften skall beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

Avgiften skall bestämmas efter den tid som behövs för att fullgöra uppdraget och utifrån en tidtaxa som följer av lönenivån för dem som deltar i granskningen. Ersättning för direkta kostnader för konsulter, resor och liknande bestäms för sig.

För olika lönenivåer skall följande tidtaxa tillämpas:

Lönenivå

Månadslön, kr

Högst kr/timme

1

 

60 000–

 

2 000

 

2

 

50 000–59 999

 

1 700

 

3

 

45 000–49 999

 

1 600

 

4

 

40 000–44 999

 

1 400

 

5

 

35 000–39 999

 

1 300

 

6

 

30 000–34 999

 

1 100

 

7

 

25 000–29 999

 

1 000

 

8

 

20 000–24 999

 

800

 

9

 

–19 999

 

600

 

SFS 2003:265

Inkomster i form av avgifter och ersättningar enligt denna lag skall tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas mot en inkomsttitel på statsbudgeten.

SFS 2006:1566

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:1022

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003. Genom lagen upphävs

1. lagen (1974:585) om skyldighet att tillhandahålla Riksdagens revisorer vissa handlingar m.m.,

2. lagen (1987:519) om Riksrevisionsverkets granskning av statliga aktiebolag och stiftelser, och

3. lagen (1997:560) om revision av Regeringskansliet.

SFS 2003:265

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004. Genom lagen upphävs lagen (2003:264) om avgifter vid Riksrevisionen.

SFS 2005:930

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2006:1566

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2007:89

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2007.

SFS 2010:1420

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:1430

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2018:813

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:1906

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2019:29

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2019.

SFS 2019:912

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2022:1577
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2023.

 2. Lagen tillämpas första gången för räkenskapsåret 2023.