Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Utkom från trycket den 17 december 2002
Utfärdad den 5 december 2002.

Inledande bestämmelser

1 §

Riksrevisionen är enligt 13 kap. 7 § regeringsformen en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

I lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. finns bestämmelser om Riksrevisionens granskning. Bestämmelser om Riksrevisionens granskning finns även i andra lagar.

SFS 2010:1431

2 §

Riksrevisorn är chef för Riksrevisionen och leder myndigheten. Riksrevisorn avgör granskningsärendena.

Riksdagen väljer också en riksrevisionsdirektör att vara riksrevisorns ställföreträdare. Riksrevisorn bestämmer vilka uppgifter som ska utföras av riksrevisionsdirektören.

Om riksrevisorn är förhindrad att fatta beslut och beslutet är brådskande, får riksrevisionsdirektören fatta beslut i frågan.

Vid Riksrevisionen finns också riksdagens råd för Riksrevisionen.

I 13 kap. 5, 6 och 8 §§ riksdagsordningen finns bestämmelser om val av riksrevisorn, riksrevisionsdirektör, tillförordnad riksrevisor och riksdagens råd för Riksrevisionen.

SFS 2020:108

2 a §

Vad som i denna lag sägs om riksrevisorn gäller även en tillförordnad riksrevisor.

SFS 2020:108

3 §

Vid Riksrevisionen finns ett vetenskapligt råd.

Riksrevisorn

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2020-0108

4 §

Riksrevisorn beslutar vilken huvudsaklig inriktning granskningen ska ha. Beslutet ska redovisas i en granskningsplan.

Innan riksrevisorn beslutar att ett granskningsärende ska inledas inom effektivitetsrevisionen, ska han eller hon samråda med riksrevisionsdirektören.

Riksrevisorn får uppdra åt riksrevisionsdirektören eller en tjänsteman vid Riksrevisionen att i riksrevisorns ställe avgöra granskningsärenden. Ett sådant uppdrag till riksrevisionsdirektören kan inte tas tillbaka.

SFS 2020:108

4 a §

Riksrevisorn beslutar om förslag till anslag för Riksrevisionen på statens budget. Riksrevisorn beslutar även om årsredovisningen för Riksrevisionen.

SFS 2020:108

4 b §

Riksrevisorn ansvarar inför riksdagen för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att Riksrevisionen hushållar väl med statens medel.

SFS 2020:108

5 §

Riksrevisorn beslutar om arbetsordning och verksamhetsplan samt de ekonomi- och personaladministrativa föreskrifter som ska gälla för den egna verksamheten och som inte ska meddelas av Riksdagsförvaltningen enligt 7 § 1 lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen eller 10 kap. 1 § lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter.

Enligt de förutsättningar som anges i 6 § första stycket 2 och 3 lagen (1994:260) om offentlig anställning får riksrevisorn i särskilda fall besluta att endast svenska medborgare får vara anställda inom Riksrevisionen.

SFS 2020:108

6 §

SFS 2010:1421

7 §

SFS 2010:1421

8 §

SFS 2020:108

9 §

SFS 2020:108

10 §

SFS 2020:108

Riksdagens råd för Riksrevisionen

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-0030

11 §

Riksdagens råd för Riksrevisionen ska följa granskningsverksamheten.

Rådet ska verka för samråd och insyn i Riksrevisionens verksamhet och organisation.

SFS 2019:30

12 §

Riksrevisorn ska informera riksdagens råd för Riksrevisionen om Riksrevisionens verksamhet och organisation. Riksrevisorn ska också för rådet redovisa arbetet i de viktigaste granskningarna och hur granskningsplanen följs.

Innan ett beslut enligt 4 a § om förslag till anslag på statens budget för Riksrevisionen fattas ska riksrevisorn redogöra för förslaget för riksdagens råd för Riksrevisionen.

SFS 2020:108

13 §

SFS 2010:1421

Anmälningsskyldighet

14 §

Riksrevisorn och riksrevisionsdirektören får inte inneha egendom som medför att han eller hon har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i den verksamhet som bedrivs av ett aktiebolag som avses i 2 § 4 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

SFS 2020:108

14 a §

Vid Riksrevisionen ska föras en förteckning över sådana finansiella instrument som anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och som innehas av arbetstagare, uppdragstagare och andra funktionärer i Riksrevisionen med särskild insynsställning.

De arbetstagare, uppdragstagare och funktionärer som riksrevisorn bestämmer är skyldiga att till Riksrevisionen anmäla innehav och ändringar i innehav av finansiella instrument. Anmälningsskyldigheten enligt denna paragraf gäller inte för riksrevisorn eller riksrevisionsdirektören.

I tilläggsbestämmelsen 13.6.2 till riksdagsordningen finns bestämmelser om att riksrevisorn och riksrevisionsdirektören skriftligen ska anmäla innehav och ändring i innehavet av finansiella instrument som anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt vissa andra förhållanden till riksdagen.

SFS 2020:108

Personalansvarsnämnd

15 §

Vid Riksrevisionen ska det finnas en personalansvarsnämnd med riksrevisorn som ordförande. Nämnden ska därutöver bestå av, förutom personalföreträdarna, de ledamöter som myndigheten utser. Följande frågor ska prövas av personalansvarsnämnden:

  1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning,

  2. disciplinansvar,

  3. åtalsanmälan, och

  4. avstängning.

SFS 2020:108

16 §

Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande.

Ersättningar

17 §

Föreskrifter om arvoden till ledamöterna och suppleanterna i riksdagens råd för Riksrevisionen finns i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ.

Under resor och förrättningar som ledamöterna och suppleanterna gör för sitt uppdrag har de rätt till ersättning enligt 4 och 5 kap. lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter och tillämpningsföreskrifterna till denna. Vid bedömningen av rätten till ersättning ska ledamöternas och suppleanternas bostad på hemorten anses som tjänsteställe.

SFS 2019:30

Övriga bestämmelser

18 §

Bestämmelser om internrevision och intern styrning och kontroll finns i lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter.

SFS 2016:1095

19 §

Riksdagens konstitutionsutskott svarar för att revision sker av Riksrevisionen.

SFS 2019:30

20 §

Riksrevisionen skall planera för sin verksamhet under kris- och krigsförhållanden.

21 §

Riksrevisionen företräder Sverige som det nationella revisionsorganet i internationella sammanhang.

22 §

Riksrevisionen ska bedriva internationellt utvecklingssamarbete i enlighet med vad riksdagen har beslutat. Inriktningen av det internationella utvecklingssamarbetet ska beslutas av Riksrevisionen efter samråd med Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

Riksrevisionen får även i övrigt inom sitt verksamhetsområde utföra uppdrag och tillhandahålla tjänster på det internationella området.

Riksrevisionen får ta betalt för sådana uppdrag och tjänster som avses i andra stycket. Riksrevisionen bestämmer avgifternas storlek.

SFS 2010:1421

Överklagande

23 §

Bestämmelser om överklagande av Riksrevisionens beslut finns i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter.

SFS 2011:750

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:1023

Denna lag träder i kraft d. juli 1 2003. Genom lagen upphävs lagen (1987:518) med instruktion för Riksdagens revisorer.

SFS 2003:359

(Utkom d. 17 juni 2003.)

SFS 2006:1003

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2006 i fråga om 12 och 19 §§ och i övrigt d. 1 jan. 2007.

SFS 2007:88

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2007.

SFS 2010:1421

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:1431

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:1817

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:750

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2014:805

Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2014.

SFS 2016:1095

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2017.

SFS 2016:1112

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2017.

SFS 2019:30

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2019.

SFS 2020:108
  1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2020.

  2. Lagen börjar tillämpas när riksrevisorernas antal nedgått under två.