Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2003:264) om avgifter vid Riksrevisionen

Denna lag har enligt Lag (2003:265) upphört att gälla den 1 januari 2004.

Utfärdad den 28 maj 2003.
Utkom från trycket den 5 juni 2003

1 §

Riksrevisionen skall ta ut avgift för

 1. årlig revision enligt 5 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. av affärsverk samt följande myndigheter:

  • Arbetsgivarverket

  • Banverket

  • Ekonomistyrningsverket

  • Exportkreditnämnden

  • Fortifikationsverket

  • Försvarets materielverk

  • Försvarshögskolan

  • Handelsflottans kultur- och fritidsråd

  • Kammarkollegiet

  • Lantmäteriverket

  • Läkemedelsverket

  • Patent- och registreringsverket

  • Premiepensionsmyndigheten

  • Revisorsnämnden

  • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

  • Statens fastighetsverk

  • Statens geotekniska institut

  • Statens haverikommission

  • Statens institutionsstyrelse

  • Statens livsmedelsverk

  • Statens pensionsverk

  • Statens utsädeskontroll

  • Statens veterinärmedicinska anstalt

  • Statens väg- och transportforskningsinstitut

  • Statistiska centralbyrån

  • SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

  • Totalförsvarets forskningsinstitut

  • Verket för högskoleservice

  • Vägverket,

 2. revision i de fall som avses i 10 kap. 8 § tredje stycket aktiebolagslagen (1975:1385) och 4 kap. 1 § fjärde stycket stiftelselagen (1994:1220),

 3. rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid revision enligt 2.

2 §

Avgiften skall beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

Avgiften skall bestämmas efter den tid som behövs för att fullgöra uppdraget och utifrån en tidtaxa som följer av lönenivån för dem som deltar i granskningen. Ersättning för direkta kostnader för konsulter, resor och liknande bestäms för sig.

För olika lönenivåer skall följande tidtaxa tillämpas:

Lönenivå

 

Månadslön, kr

 

Högst kr/timme

 

1

 

60 000–

 

2 000

 

2

 

50 000–59 999

 

1 700

 

3

 

45 000–49 999

 

1 600

 

4

 

40 000–44 999

 

1 400

 

5

 

35 000–39 999

 

1 300

 

6

 

30 000–34 999

 

1 100

 

7

 

25 000–29 999

 

1 000

 

8

 

20 000–24 999

 

800

 

9

 

–19 999

 

600

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:264

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003.