Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2003:333) om Lagrådet

Utkom från trycket den 16 juni 2003
Utfärdad den 5 juni 2003.

Grundlagsbestämmelser

1 §

Grundläggande bestämmelser om Lagrådet finns i 8 kap. 20–22 §§ regeringsformen.

SFS 2010:1432

Lagrådets sammansättning

2 §

I Lagrådet kan det tjänstgöra justitieråd, justitieråd som avgått med ålderspension samt andra lagfarna personer. Fler än sammanlagt sex justitieråd får inte samtidigt tas i anspråk för tjänstgöring i Lagrådet.

SFS 2010:1467

3 §

Lagrådet består av minst en och högst fem avdelningar.

SFS 2013:973

4 §

En avdelning skall bestå av tre ledamöter. Om det finns särskilda skäl får en avdelning bestå av fyra ledamöter vid behandlingen av ett visst ärende.

5 §

I varje avdelning ska det ingå både justitieråd som tjänstgör i Högsta domstolen och justitieråd som tjänstgör i Högsta förvaltningsdomstolen. Vid behov får de ersättas av pensionerat justitieråd som tjänstgjort i Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen. Minst en ledamot på avdelningen ska dock vara aktivt justitieråd. Utöver dessa får högst en annan lagfaren person tjänstgöra på en avdelning.

SFS 2010:1467

6 §

Ordföranden på en avdelning i Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen får inte utses till ledamot i Lagrådet.

SFS 2011:738

Beslut om sammansättningen

7 §

Regeringen beslutar med hänsyn till arbetsbördan hur många avdelningar Lagrådet skall bestå av och under vilka tidsperioder avdelningarna skall tjänstgöra.

Regeringen får bemyndiga chefen för Justitiedepartementet att under en pågående lagrådsperiod närmare bestämma antalet avdelningar om det är nödvändigt på grund av ändrad arbetsbörda.

8 §

Regeringen beslutar efter samråd med Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen hur många ledamöter som var och en av domstolarna ska utse i Lagrådet. Regeringen beslutar om en avdelning ska bestå av fyra ledamöter vid behandlingen av ett visst ärende.

Regeringen får bemyndiga chefen för Justitiedepartementet att fatta beslut enligt första stycket.

Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen utser justitieråd i respektive domstol att vara ledamöter i Lagrådet. Vid behov utser dessa domstolar pensionerade justitieråd att vara ledamöter i Lagrådet.

SFS 2010:1467

9 §

Andra ledamöter i Lagrådet än de som avses i 8 § utses av regeringen efter samråd med Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.

Regeringen får bemyndiga chefen för Justitiedepartementet att förordna en ledamot som avses i denna paragraf och som tidigare har varit ledamot i Lagrådet.

SFS 2010:1467

10 §

Vid behov utses ersättare för en ledamot i Lagrådet på det sätt som anges i 8 och 9 §§.

11 §

När det skall finnas fler än en avdelning bestämmer de av ledamöterna som berörs av beslutet avdelningarnas sammansättning.

12 §

Alla justitieråd bör delta i beslut som enligt denna lag fattas av Högsta domstolen respektive Högsta förvaltningsdomstolen, om de inte är befriade från skyldighet att tjänstgöra eller har annat giltigt skäl att inte delta i beslutet.

SFS 2010:1467

Lagrådsperiod och tjänstgöringstider

13 §

Lagrådets verksamhet delas in i perioder om ett år räknade från början av Högsta domstolens höstsession (lagrådsperioder).

SFS 2011:738

14 §

En ledamot av Lagrådet utses att tjänstgöra för viss tid eller för behandling av ett visst ärende.

Förordnande för viss tid ska avse en lagrådsperiod eller en del av en sådan period. För att ett justitieråd från början av en lagrådsperiod ska förordnas för kortare tid än hela perioden krävs särskilda skäl.

SFS 2010:1467

15 §

[Upphävd g. Lag (2011:738).]

SFS 2011:738

16 §

Har behandlingen av ett ärende inte avslutats vid lagrådsperiodens slut skall de ledamöter som deltagit i behandlingen tjänstgöra på avdelningen i stället för dem som har utsetts för den nya perioden, till dess ärendet har blivit slutligt behandlat.

Om en ledamot under en pågående lagrådsperiod skall avsluta sin tjänstgöring på en avdelning i Lagrådet, kan avdelningen bestämma att ledamoten skall fortsätta sin tjänstgöring till dess ett påbörjat ärende som ledamoten har varit med om att granska har behandlats slutligt.

Behandling av ärenden

17 §

Lagrådets avdelningar är alla lika behöriga att behandla ärenden.

Ärendena fördelas mellan avdelningarna på det sätt som Lagrådets ledamöter bestämmer.

18 §

Ordförande på en lagrådsavdelning är det justitieråd som först har utnämnts till ett sådant ämbete.

När Lagrådets ledamöter sammanträder samfällt, ska det justitieråd som är äldst i tjänst föra ordet.

SFS 2010:1467

19 §

Regeringskansliet skall ställa en tjänsteman till Lagrådets förfogande för att föredra ett ärende som har beretts i kansliet och för att på annat lämpligt sätt hjälpa Lagrådet vid behandlingen av ärendet. När Lagrådet behandlar ett lagförslag som har väckts i riksdagen, skall det utskott som har begärt Lagrådets yttrande ställa föredragande till förfogande.

20 §

En lagrådsavdelning kan förordna en person med särskilda fackkunskaper att som sakkunnig hjälpa avdelningen vid behandlingen av ett visst ärende.

21 §

Om det finns skiljaktiga meningar vid behandlingen av ett ärende, ska omröstning ske i den mån det behövs.

Vid omröstning gäller den mening som omfattas av flest ledamöter. Om flera meningar har fått lika många röster gäller den mening som stöds av det justitieråd som är äldst i tjänst bland dem som har röstat för någon av dessa meningar.

SFS 2010:1467

22 §

Vid tillämpning av 18 och 21 §§ ska med justitieråd jämställas pensionerat justitieråd.

SFS 2010:1467

Ledamöternas tjänstgöring i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2010-1467

23 §

Justitieråd som tjänstgör i Lagrådet ska fortsätta att delta i behandlingen av mål eller ärenden i Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen som de har påbörjat. Detsamma gäller behandlingen av mål eller ärenden som ska avgöras av Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen i dess helhet, om det inte möter starka hinder med hänsyn till arbetsbördan i Lagrådet.

SFS 2010:1467

24 §

Regeringen kan meddela Lagrådet att det inte har några ärenden att vänta under en viss tid. Regeringen får bemyndiga chefen för Justitiedepartementet att lämna ett sådant meddelande. Justitieråd som är ledamöter i Lagrådet ska under en sådan tid tjänstgöra i den domstol som de tillhör, om inte ett brådskande ärende i Lagrådet föranleder annat.

Även i annat fall får justitieråd i Lagrådet tjänstgöra i sin domstol, om det kan ske utan problem för Lagrådets verksamhet. Beslut om detta fattas av Lagrådets ledamöter.

SFS 2010:1467

Lagrådsledamöternas ledighet

25 §

Lagrådets ledamöter har rätt till och beslutar om ledighet enligt samma grunder som gäller för justitieråden i domstolarna. Vid beslut om ledighet ska Lagrådet se till att brådskande ärenden inte fördröjs.

En ledamot som inte har förordnats för en hel lagrådsperiod får vara ledig enligt vad Lagrådets ledamöter bestämmer.

SFS 2010:1467

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:333

1. Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2003, då lagen (1979:368) om Lagrådet skall upphöra att gälla.

2. Bestämmelserna i 2–12 §§ i den nya lagen tillämpas redan före ikraftträdandet när det gäller beslut som avses i de paragraferna och som gäller den lagrådsperiod som inleds vid ikraftträdandet.

SFS 2010:1432

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:1467

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

2. Vid tillämpning av 2 § ska med justitieråd som avgått med ålderspension jämställas regeringsråd som avgått med ålderspension.

3. Vid tillämpning av 5, 8 och 22 §§ ska med pensionerat justitieråd jämställas pensionerat regeringsråd.

SFS 2011:738

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2013:973

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014.