Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Valförordning (2005:874)

Utkom från trycket den 6 december 2005
utfärdad den 24 november 2005.

Förordningens innehåll

Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till vallagen (2005:837). Föreskrifterna avser

 1. den centrala valmyndigheten (2 och 2 a §§),

 2. Lantmäteriet (3 §),

 3. anmälan av kandidater (4 §),

 4. valsedlar (5 och 6 §§),

 5. kuvert (7 §),

 6. anteckningar och protokoll (8–13 §§),

 7. redovisning av valresultat i vissa fall (14 och 15 §§),

 8. bemyndigande (16 §).

SFS 2008:1279

Den centrala valmyndigheten

Valmyndigheten är central valmyndighet.

Valmyndigheten ska i samverkan med den beslutande myndigheten se till att ett beslut om att tilldela en väljare andra personuppgifter än de verkliga inte leder till att väljaren kan rösta mer än en gång vid samma val.

SFS 2008:1279

Lantmäteriet

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2008-0689

Lantmäteriet ska tillhandahålla valmyndigheterna den fastighetsinformation dessa behöver för att fullgöra sina uppgifter enligt vallagen (2005:837).

SFS 2008:1279

Anmälan av kandidater och samtycke till kandidatur

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2017-1073

En anmälan av kandidater enligt 2 kap. vallagen (2005:837) ska göras hos Valmyndigheten när det gäller val till Europaparlamentet och i övrigt hos länsstyrelsen.

Ett samtycke enligt 2 kap. 20 § vallagen ska ges in till Valmyndigheten när det gäller val till Europaparlamentet och i övrigt till länsstyrelsen.

SFS 2017:1073

Valsedlar

Färger och utformning

Valsedlar ska vara

 1. för val till riksdagen: gula,

 2. för val till regionfullmäktige: blå,

 3. för val till kommunfullmäktige: vita,

 4. för val till Europaparlamentet: vita.

Valsedlar ska vara utformade på det sätt som framgår av bilagan till denna förordning.

På en valsedel med partibeteckning får en partibeteckning tryckas i annan färg än svart, om partiet begär det.

SFS 2019:1051

Upplysning om personvalets innebörd

Rubriken införd g. SFS2017-1073

På en valsedel med parti- och valbeteckning samt uppgifter om kandidater ska det finnas en upplysning om att väljaren kan personrösta genom att markera namnet på den kandidat väljaren helst vill ska bli vald och om att väljaren inte kan rösta på fler än en eller på någon annan än dem som anges på valsedeln.

Om ett parti inte har anmält samtliga sina kandidater enligt 2 kap. 9 § vallagen (2005:837), ska det på valsedeln finnas en upplysning om att väljaren också kan personrösta genom att skriva till namnet på den kandidat väljaren helst vill ska bli vald samt en upplysning om vad som i övrigt följer av 7 kap. 2 § tredje stycket vallagen. Det ska på valsedeln också finnas en upplysning om att väljaren kan personrösta endast på en kandidat som har samtyckt till att kandidera.

SFS 2017:1073

Beställning och kostnader

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2022-0038

Beställning av valsedlar görs hos Valmyndigheten när det gäller val till Europaparlamentet och i övrigt hos länsstyrelsen.

Partier som beställer valsedlar ska betala samtliga kostnader för framställning och leverans av valsedlarna. Kostnaderna ska delas upp i en fast och en rörlig del. De ska betalas i förskott.

Av 6 kap. 8 § vallagen (2005:837) framgår att partier i vissa fall har rätt till valsedlar på statens bekostnad.

SFS 2008:1279

Partier som beställer valsedlar men sedan väljer att makulera dessa ska betala samtliga kostnader för makulering och, i förekommande fall, destruktion av valsedlarna. Kostnaderna ska betalas i efterskott.

Partier som beställer valsedlar och sedan inte är tillgängliga vid leverans av dessa ska betala samtliga kostnader för returhantering av valsedlarna. Kostnaderna ska betalas i efterskott.

SFS 2022:38

Kuvert

Valkuvert, ytterkuvert för budröst samt ytterkuvert för brevröst ska vara utformade på det sätt som framgår av bilagan till denna förordning.

SFS 2008:1279

Anteckningar och protokoll

Valnämndens behandling av fönsterkuvert m.m.

Valnämnden ska under tiden fram till dess att röstmottagningen har avslutats föra anteckningar om hur många fönsterkuvert och omslagskuvert för brevröst som nämnden har fått och vad nämnden har gjort med dessa.

Anteckningar enligt första stycket ska föras in i val- och folkomröstningsdatabasen.

SFS 2008:1279

Röstmottagning i vallokal

Under röstmottagningen ska röstmottagarna i protokollet anteckna

 1. hur många röster de tagit emot från valnämnden och från röstningslokaler,

 2. om röstmottagarna har vägrat ta emot valkuvert eller ytterkuvert för budröst och anledningen till detta, och

 3. om ångerröstning förekommit.

SFS 2008:1279

Vid den preliminära rösträkningen ska röstmottagarna för varje val i protokollet anteckna

 1. antalet valkuvert som tas ur valurnan och antalet röstande enligt röstlängden och om antalet inte stämmer den sannolika orsaken till skillnaden,

 2. antalet godkända valsedlar uppdelade efter partibeteckning,

 3. antalet valsedlar som inte har godkänts därför att de saknar partibeteckning,

 4. antalet valsedlar som inte har godkänts därför att de har en partibeteckning för ett parti som inte anmält sitt deltagande i valet enligt 2 kap. vallagen (2005:837), och

 5. antalet valkuvert som innehåller valsedlar som av andra skäl inte har godkänts eller som är tomma.

SFS 2017:1073

Protokollet ska skrivas under av två av röstmottagarna, däribland ordföranden.

SFS 2008:1279

Valnämndens preliminära rösträkning

I samband med valnämndens preliminära rösträkning ska nämnden för varje val i protokollet anteckna

 1. hur många kuvert enligt 12 kap. 1 § andra stycket vallagen (2005:837) som föreligger vid rösträkningen, och

 2. de uppgifter som anges i 10 § när det gäller resultatet av valnämndens rösträkning.

SFS 2008:1279

Länsstyrelsens slutliga rösträkning och mandatfördelning

Vid sin slutliga rösträkning ska länsstyrelsen i protokollet anteckna

 1. antalet godkända valsedlar för varje partibeteckning och lista som har fått mandat samt antalet godkända personröster och fördelningen av dessa,

 2. antalet godkända valsedlar för övriga partibeteckningar,

 3. antalet ogiltiga valsedlar,

 4. antalet valsedlar som är ogiltiga därför att de saknar partibeteckning, och

 5. antalet valsedlar som är ogiltiga därför att de har en partibeteckning för ett parti som inte anmält sitt deltagande i valet enligt 2 kap. vallagen (2005:837).

Vid fördelningen av mandat vid val till region- och kommunfullmäktige ska länsstyrelsen i protokollet dessutom anteckna

 1. mandatfördelningen,

 2. vilka listor som förekommit med kandidater för de partier som har fått mandat,

 3. vilka kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal, och

 4. vilka ledamöter och ersättare som har utsetts.

SFS 2019:1051

Redovisning av valresultat i vissa fall

Valmyndigheten och länsstyrelserna ska beträffande partier som inte fått mandat i ett val redovisa antalet godkända valsedlar

 1. vid val till riksdagen och Europaparlamentet: senast två månader efter valdagen,

 2. vid övriga val: senast tre månader efter valdagen.

SFS 2008:1279

Om mindre än hälften av det bestämda antalet ledamöter har utsetts vid val till region- eller kommunfullmäktige, ska länsstyrelsen anmäla detta till Valprövningsnämnden.

SFS 2019:1051

Bemyndigande

Valmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om

 1. avgifter för beställning och makulering, destruktion och returhantering av valsedlar och beställning av kuvert,

 2. papperskvalitet och färgnyanser för valsedlar samt vilken administrativ information som ska finnas på dessa,

 3. utformningen av röstkort, kuvert och omslag,

 4. blanketter för röstlängd, protokoll och väljarförteckningar, och

 5. vilken administrativ information som ska finnas i protokoll som förs av valnämnderna och länsstyrelserna.

SFS 2022:38

Bilaga

Utformning av valsedlar

En valsedel ska utformas enligt nedan och får, på därför avsedda utrymmen, förses endast med sådana uppgifter som anges där.

1. Valsedlar som avses i 6 kap. 1 § 2 vallagen (2005:837)

Framsida

 SFS2022-0038_01_gif

Baksida

 SFS2022-0038_02_gif

På valsedlarna får det utöver varje kandidats namn finnas följande uppgifter om kandidaten:

1. ålder,

2. yrke eller titel,

3. adress,

4. partitillhörighet eller liknande uppgift.

Uppgifterna får omfatta högst två rader per kandidat.

För de angivna fälten på en valsedel ska följande marginaler användas:

1. valsedelns framsida:

a) vänster och höger sidmarginal till 1, 2, 3 och 4 samt 6 och 7: 10 millimeter,

b) valsedelns överkant till 1: 4 millimeter,

c) avstånd mellan 1 och 2: 2,45 millimeter,

d) avstånd mellan 2 och 3: 2,45 millimeter,

e) avstånd mellan 3 och 4: 2,45 millimeter,

f) avstånd mellan 4 och 6: 3,6 millimeter,

2. valsedelns baksida:

a) vänster och höger sidmarginal till 8 och 9: 10 millimeter,

b) valsedelns överkant till 8: 11 millimeter,

c) avstånd mellan 8 och 9: 6,2 millimeter.

2. Valsedlar som avses i 6 kap. 1 § 1 respektive 3 vallagen (2005:837)

 SFS2022-0038_03_gif

De fält som har samma beteckning som enligt 1 ovan ska ha samma marginaler som anges där.

Utformning av valkuvert

Valkuvert ska ha storleken 156×123 millimeter och dess framsida ska vara utformad enligt följande:

 SFS2022-0038_04_gif

Utformning av ytterkuvert för budröst

Ytterkuvert för budröst ska ha storleken 210×148 millimeter och vara utformade enligt följande:

 SFS2022-0038_05_gif

 SFS2022-0038_06_gif

Utformning av ytterkuvert för brevröst

Ytterkuvert för brevröst ska ha storleken 210×148 millimeter och vara utformade enligt följande:

 SFS2022-0038_07_gif

 SFS2022-0038_08_gif

SFS 2022:38

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:874

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2008:689

Denna förordning träder i kraft d 1 sept. 2008.

SFS 2008:1279

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2011:272

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2011.

SFS 2013:1172

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2014.

SFS 2014:1397

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

2. Äldre föreskrifter ska tillämpas vid ett omval som hålls på grund av att ett ordinarie val till riksdagen eller landstings- eller kommunfullmäktige i september 2014 upphävts.

SFS 2017:1073

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.

SFS 2019:406

Denna förordning träder i kraft d. 1 augusti 2019.

SFS 2019:1051

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2022:38

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2022.