Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2006:128) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

Denna lag upphör enligt Lag 2019:109, att gälla den 1 april 2019.

Utkom från trycket den 14 mars 2006
utfärdad den 2 mars 2006.

Denna lag gäller i verksamhet vid riksdagen och vid följande myndigheter under riksdagen:

 1. Riksdagsförvaltningen,

 2. Riksbanken,

 3. Riksdagens ombudsmän,

 4. Riksrevisionen,

 5. Nämnden för lön till riksrevisorerna,

 6. Partibidragsnämnden,

 7. Riksdagens ansvarsnämnd,

 8. Riksdagens arvodesnämnd,

 9. Riksdagens överklagandenämnd,

 10. Statsrådsarvodesnämnden och

 11. Valprövningsnämnden.

SFS 2011:751

I verksamhet där lagen gäller skall det säkerhetsskydd finnas som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga omständigheter.

Säkerhetsskyddet skall utformas med beaktande av enskildas rätt att enligt tryckfrihetsförordningen ta del av allmänna handlingar samt med beaktande av enskildas integritet.

Vid utformningen av säkerhetsskyddet i riksdagen och Riksdagsförvaltningen skall öppenhet gentemot allmänheten och företrädare för massmedierna särskilt beaktas.

SFS 2011:751

Med säkerhetsskydd avses

 1. skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säkerhet,

 2. skydd i andra fall av uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som rör rikets säkerhet och

 3. skydd mot terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott (terrorism), även om brotten inte hotar rikets säkerhet.

SFS 2009:513

Säkerhetsskyddet skall förebygga

 1. att uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet obehörigen röjs, ändras eller förstörs (informationssäkerhet),

 2. att obehöriga får tillträde till platser där de kan få tillgång till uppgifter som avses i 1 eller där verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet bedrivs (tillträdesbegränsning) och

 3. att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet (säkerhetsprövning).

Säkerhetsskyddet skall även i övrigt förebygga terrorism.

Vid utformningen av informationssäkerheten skall behovet av skydd för automatiserad informationsbehandling beaktas särskilt.

Tillträdesbegränsningar ska utformas så att den enskildes rätt att röra sig fritt inte inskränks mer än nödvändigt.

Bestämmelser om allmänhetens tillträde till riksdagens kammare och utskott finns i riksdagsordningen och i lagen (1988:144) om säkerhetskontroll i riksdagens lokaler.

Bestämmelser som möjliggör förbud mot tillträde till vissa byggnader, andra anläggningar och områden finns i skyddslagen (2010:305).

SFS 2010:311

För riksdagen och de myndigheter som avses i 1 § finns bestämmelser om säkerhetsskyddsklass, säkerhetsprövning och säkerhetsintyg i säkerhetsskyddslagen (2018:585).

SFS 2018:589

När en myndighet som lagen gäller för avser att begära in anbud eller träffa avtal om upphandling där det förekommer uppgifter som med hänsyn till rikets säkerhet omfattas av sekretess, ska myndigheten träffa ett skriftligt avtal (säkerhetsskyddsavtal) med anbudsgivaren eller leverantören om det säkerhetsskydd som behövs i det särskilda fallet.

Om säkerhetsskyddslagen (2018:585) gäller för anbudsgivaren eller leverantören på grund av 1 kap. 1 § i den lagen, kan anbudsgivarens eller leverantörens skyldigheter enligt lagen inte göras mindre långtgående genom villkoren i säkerhetsskyddsavtalet.

SFS 2018:589

De myndigheter som avses i 1 § skall var och en inom sitt verksamhetsområde se till

 1. att de som berörs av bestämmelserna i denna lag informeras om innehållet i lagen och ges utbildning i frågor om säkerhetsskydd och

 2. att säkerhetsskyddet kontrolleras.

Av 7 § lagen (2011:745) med instruktion för Riksdagsförvaltningen framgår att Riksdagsförvaltningen får meddela föreskrifter inom sitt verksamhetsområde.

Övriga myndigheter som avses i 1 § får meddela de närmare föreskrifter inom sitt verksamhetsområde som behövs för tillämpning av

 1. denna lag och

 2. säkerhetsskyddslagens (2018:585) bestämmelser om säkerhetsskyddsklass, säkerhetsprövning och säkerhetsintyg.

SFS 2018:589

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:128

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006 då lagen (1983:953) om säkerhetsskydd i riksdagen upphör att gälla.

SFS 2009:513

Denna lag träder i kraft d. 30 juni 2009.

SFS 2010:311

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2010.

SFS 2011:751

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2018:589

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2019.