Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS2006-1127

Utkom från trycket den 26 september 2006
Förordning om ändring i förordningen (1984:1132) om krediter för vissa utvecklingsändamål (u-krediter);
utfärdad den 14 september 2006.

Regeringen föreskriver att 4 och 4 a §§ förordningen (1984:1132) om krediter för vissa utvecklingsändamål (u-krediter) skall ha följande lydelse.

1) U-kredit får beviljas för finansiering av varor och tjänster till samarbetsländer för svenskt bistånd samt till andra u-länder med vilka Sverige önskar inleda eller fördjupa ett ekonomiskt samarbete. Högst 70 procent av finansieringen får avse leveranser av icke-svenska varor och tjänster.

1)

Senaste lydelse 1995:870.

U-kreditgivning skall inriktas på länder som är kreditvärdiga eller som på sikt bedöms få tillfredsställande betalningsförmåga.

2) Utfästelse om finansiering som inte är bunden till upphandling av svenska varor och tjänster (obunden finansiering) får lämnas vid samfinansiering med multilaterala finansieringsinstitutioner och svenskt gåvobistånd. Beslut om sådan finansiering skall underställas regeringens prövning.

2)

Senaste lydelse 1995:870.

En u-kredit som omfattas av OECD:s biståndskommitté DAC:s rekommendation om avbindning till de minst utvecklade länderna skall dock alltid vara obunden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1127

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2006.

På regeringens vägnar

CARIN JÄMTIN
Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)