Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:1566

Utkom från trycket den 29 december 2006
Lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision i statlig verksamhet m.m.;
utfärdad den 21 december 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 16 § lagen (2002:1022) om revision i statlig verksamhet m.m. skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:1, utg.omr. 2, bet. 2006/07:FiU2, rskr. 2006/07:80.

16 §

2) Inkomster i form av avgifter och ersättningar enligt denna lag skall tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas mot en inkomsttitel på statsbudgeten.

2)

Senaste lydelse 2003:265.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1566

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Erik Nymansson
(Finansdepartementet)