Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2007:725) om beslut och protokoll hos regeringen

Utkom från trycket den 2 oktober 2007
utfärdad den 19 september 2007.

Förordningens innehåll

I denna förordning finns föreskrifter om

 1. expediering av beslut vid regeringssammanträden (2–8 §§),

 2. upprättande av koncept till beslut vid regeringssammanträden (9 §),

 3. protokollföring vid regeringssammanträden (10–16 §§),

 4. protokollföring vid konseljer (17 §),

 5. expediering och protokollföring i de regeringsärenden som en departementschef avgör (18 och 19 §§), och

 6. underskrift av beslut och protokollföring i ärenden där statsministern beslutar (20–22 §§).

Expediering av beslut vid regeringssammanträden

Vilka beslut som ska expedieras

Beslut vid regeringssammanträden ska expedieras, om besluten gäller något annat än förhållandena inom Regeringskansliet eller kommittéväsendet.

Hur beslut ska expedieras

Mottagaren ska få ett underskrivet exemplar av beslutet eller en kopia av ett underskrivet exemplar.

Huvudregler om vem som skriver under beslut

Ordföranden vid regeringssammanträdet och det statsråd som varit föredragande skriver under beslut om

 1. extra val till riksdagen, beslut att begära ett uppehåll i kammarens arbete och beslut att begära att ett uppehåll i kammarens arbete ska avbrytas,

 2. propositioner och skrivelser till riksdagen,

 3. utfärdande av grundlag eller riksdagsordning och utfärdande av lagar om ändring i en grundlag eller riksdagsordningen,

 4. utfärdande av andra lagar när dessa inte gäller ändring, förlängning eller upphävande av en lag, och

 5. anställningar som justitieråd, hovrättspresident, kammarrättspresident, landshövding eller chef för en myndighet som lyder direkt under regeringen och anställningar som är jämförbara med dessa.

SFS 2010:1809

Andra beslut än som avses i 4 § och som ska expedieras enligt 2 §, skrivs under av det statsråd som varit föredragande vid regeringssammanträdet och av en huvudman eller annan tjänsteman som berett ärendet. En chefstjänsteman kan dock bestämma att själv skriva under beslutet tillsammans med statsrådet.

Vem som skriver under när ordföranden har förhinder

Om ordföranden är förhindrad att skriva under ett beslut enligt 4 §, ska ett annat statsråd som deltagit i regeringssammanträdet skriva under beslutet i ordförandens ställe. Den turordning som anges i 6 kap. 10 § regeringsformen ska användas.

SFS 2011:445

Vem som skriver under när ordföranden är föredragande

När ordföranden är föredragande ska ett beslut som avses i 4 § skrivas under av ordföranden och ett annat statsråd som deltagit i regeringssammanträdet. Ordföranden eller den som enligt 6 § skriver under i ordförandens ställe bestämmer vem av de andra statsråden som ska göra detta.

Vem som skriver under när den som varit föredragande har förhinder

Om det statsråd som varit föredragande är förhindrad att skriva under ett beslut enligt 4 eller 5 §, ska ett annat statsråd som deltagit i regeringssammanträdet skriva under beslutet i den föredragandes ställe. Ordföranden eller den som enligt 6 § skriver under i ordförandens ställe bestämmer vem av de andra statsråden som ska göra detta.

Upprättande av koncept till beslut vid regeringssammanträden

För varje sådant beslut vid ett regeringssammanträde som inte ska expedieras enligt 2 § ska det finnas en handling (koncept) som innehåller beslutet i original.

Protokollföring vid regeringssammanträden

Huvudprotokoll och underprotokoll

Protokollet vid ett regeringssammanträde ska bestå av ett huvudprotokoll och ett underprotokoll för varje departement.

Underprotokollet för varje departement ska delas in i två serier, serie A och serie B. De delar av underprotokollet som innehåller uppgifter för vilka sekretess kan gälla bildar serie B. Övriga delar bildar serie A.

Vad huvudprotokollet ska innehålla

Huvudprotokollet ska innehålla

 1. uppgifter om vilka statsråd som är närvarande, vem som är ordförande och vem som är protokollförare, och

 2. en förteckning över de ärenden som handläggs vid sammanträdet och för varje ärende en uppgift om vilket statsråd som är föredragande.

Vad underprotokollen ska innehålla

Underprotokollen ska för varje ärende återge det beslut som expedierats enligt 2 § eller som finns i ett koncept enligt 9 §.

Skiljaktiga meningar ska också antecknas i underprotokollen.

Undantag för ärenden som hör till två eller flera departement

Regeringens beslut i ett ärende som hör till två eller flera departement kan tas in i huvudprotokollet och inte i underprotokollet. Detsamma gäller skiljaktiga meningar i ett sådant ärende.

Protokollförare

Protokollförare är den tjänsteman i Regeringskansliet som rättschefen i Statsrådsberedningen utser.

Underskrift och justering av protokoll

Protokollen skrivs under av protokollföraren.

Varje föredragande justerar underprotokollet för de ärenden som han eller hon har föredragit. Om ett beslut har tagits in i huvudprotokollet enligt 13 §, justerar föredraganden också huvudprotokollet.

Ordföranden justerar därefter huvudprotokollet.

Protokollföring vid konseljer

Protokoll förs vid konseljer.

Protokollförare är den tjänsteman i Regeringskansliet som rättschefen i Statsrådsberedningen utser.

Protokollen skrivs under av protokollföraren och justeras av statsministern.

Expediering och protokollföring i de regeringsärenden som en departementschef avgör

Expediering av beslut

Beslut i de regeringsärenden som en departementschef avgör med stöd av lagen (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden skrivs under av departementschefen och av en huvudman eller annan tjänsteman som berett ärendet.

Besluten ska expedieras. Mottagaren ska få ett underskrivet exemplar av beslutet eller en kopia av ett underskrivet exemplar.

SFS 2014:1043

Protokollföring

Protokoll ska föras vid handläggningen av de regeringsärenden som avses i 18 §.

Protokollet ska upprättas i form av en förteckning över de ärenden som har avgjorts under en kalendermånad. Förteckningen ska ange när varje ärende avgjordes och vem som fattade beslutet. För varje ärende ska ett exemplar av det beslut som har expedierats fogas till förteckningen.

Protokollet skrivs under av departementschefen och visas upp för statsministern för påteckning före utgången av följande kalendermånad.

Underskrift av beslut och protokollföring i ärenden där statsministern beslutar

Underskrift av beslut

Statsministern skriver under förordnanden för övriga statsråd, för departementschefer och för ställföreträdare för statsministern.

Protokollföring

Protokoll ska föras vid handläggningen av de ärenden där statsministern beslutar om

 1. förordnanden eller entlediganden av statsråd, departementschefer eller ställföreträdare för statsministern, och

 2. förordnanden att ett ärende eller en grupp av ärenden, som hör till ett visst departement, ska föredras av ett annat statsråd än departementschefen.

Protokollförare är den tjänsteman i Regeringskansliet som rättschefen i Statsrådsberedningen utser.

Protokollet skrivs under av protokollföraren och justeras av statsministern.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:725

Denna förordning träder i kraft d. 15 okt. 2007, då förordningen (1975:1) om protokoll och expeditioner i regeringsärenden m.m. ska upphöra att gälla.

SFS 2010:1809

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:445

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2011.

SFS 2014:1043

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2014.