Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:1283

Utkom från trycket den 14 december 2007
Förordning om ändring i internrevisionsförordningen (2006:1228);
utfärdad den 6 december 2007.

Regeringen föreskriver att 3 och 4 §§ internrevisionsförordningen (2006:1228) ska ha följande lydelse.

Internrevisionen ska granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll.

Internrevisionen ska utifrån en analys av verksamhetens risker självständigt granska om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så att myndigheten med en rimlig säkerhet fullgör de krav som framgår av 3 § myndighetsförordningen (2007:515).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1283

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Erik Nymansson
(Finansdepartementet)