Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:239

Utkom från trycket den 20 maj 2008
Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank;
utfärdad den 24 april 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 4 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank ska ha följande lydelse.

1)

Bet. 2007/08:FiU13, rskr. 2007/08:157.

2) Enligt 9 kap. 13 § regeringsformen leds Riksbanken av en direktion, som utses av fullmäktige. Direktionen består av sex ledamöter som utses för en tid av fem eller sex år. Fullmäktige utser ordförande i direktionen, som samtidigt ska vara chef för Riksbanken, och minst en vice ordförande, som samtidigt ska vara vice riksbankschef.

2)

Senaste lydelse 2003:840.

Fullmäktige ska när det behövs bestämma i vilken inbördes ordning vice riksbankschefer ska tjänstgöra i riksbankschefens ställe när riksbankschefen har förhinder.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:239

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Mats Walberg
(Finansdepartementet)