Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:346

Utkom från trycket den 19 maj 2009
Lag om ändring i lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden;
utfärdad den 29 april 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:117, bet. 2008/09:JuU16, rskr. 2008/09:213.

2) Om det finns särskild anledning, ska regeringen, innan den avgör ett nådeärende, inhämta ett yttrande från Högsta domstolen eller, i mål där regeringen, en förvaltningsdomstol eller en förvaltningsmyndighet är sista instans, från Regeringsrätten.

2)

Senaste lydelse 1981:1089.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:346

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)