Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:440

Utkom från trycket den 2 juni 2009
Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank;
utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 11 kap. 4 § lagen (1988:1385)2) om Sveriges riksbank ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2)

Lagen omtryckt 1999:19.

3) Riksbanken ska utan hinder av vad som föreskrivs i 31 kap. 1 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) underrätta polismyndighet eller åklagarmyndighet om det i verksamhet som avses i dessa bestämmelser framkommer uppgifter som ger anledning att anta att ett brott har begåtts.

3)

Senaste lydelse 2003:168.

Om det finns särskilda skäl får Riksbanken underlåta att lämna sådan underrättelse.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:440

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Mats Walberg
(Finansdepartementet)