Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:801

Utkom från trycket den 7 juli 2009
Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank;
utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 11 kap. 5 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank2) ordet "länsrätten" ska bytas ut mot "förvaltningsrätten".

1)

Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2)

Lagen omtryckt 1999:19.

Senaste lydelse av 11 kap. 5 § 2004:1303.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:801

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

CARL BILDT
Mats Walberg
(Finansdepartementet)