Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1321

Utkom från trycket den 11 december 2009
Förordning om ändring i internrevisionsförordningen (2006:1228);
utfärdad den 26 november 2009.

Regeringen föreskriver att det i internrevisionsförordningen (2006:1228) ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande, när det gäller chefen för internrevisionen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1321

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

2. För ärenden som har påbörjats före ikraftträdandet ska äldre bestämmelser gälla.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Erik Nymansson
(Finansdepartementet)