Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:635

Utkom från trycket den 22 juni 2010
Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank;
utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 2 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank ska ha följande lydelse.

1)

Framst. 2009/10:RB5, bet. 2009/10:FiU28, rskr. 2009/10:313.

2) Sedlar får ges ut med valörerna tjugo, femtio, etthundra, tvåhundra, femhundra och ettusen kronor.

2)

Senaste lydelse 1998:1412.

Mynt får ges ut med valörerna en krona, två kronor, fem kronor och tio kronor.

Dessutom får minnes- och jubileumsmynt med andra valörer ges ut.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:635

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Mats Walberg
(Finansdepartementet)