Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1327

Utkom från trycket den 30 november 2010
Lag om ändring i vallagen (2005:837);
utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i vallagen (2005:837) ska införas en ny paragraf, 14 kap. 1 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:22, bet. 2010/11:KU11, rskr. 2010/11:4.

1 a §

Om Sverige under en löpande valperiod får ytterligare mandat i Europaparlamentet ska den centrala valmyndigheten, på grundval av resultatet av sammanräkningen av rösterna i det senaste valet till Europaparlamentet, fördela de ytterligare mandaten och fastställa vilka kandidater som har valts till ledamöter och ersättare.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1327

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)