Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1420

Utkom från trycket den 7 december 2010
Lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.;
utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4, 9, 11 och 12 §§ i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. ska ha följande lydelse.

1)

Framst. 2009/10:RS4, bet. 2010/11:KU2, rskr. 2010/11:24.

4 §

Den granskning som avses i 2 § ska främst ta sikte på förhållanden med anknytning till statens budget, genomförandet och resultatet av statlig verksamhet och åtaganden i övrigt men får också avse de statliga insatserna i allmänhet. Granskningen ska främja en sådan utveckling att staten med hänsyn till allmänna samhällsintressen får ett effektivt utbyte av sina insatser (effektivitetsrevision).

Effektivitetsrevisionen ska huvudsakligen inriktas på granskning av hushållning, resursutnyttjande, måluppfyllelse och samhällsnytta. Som ett led i effektivitetsrevisionen får förslag lämnas om alternativa insatser för att nå avsedda resultat.

Resultatet av granskningen ska, om den inte avsett endast förberedande åtgärder, redovisas i en granskningsrapport.

9 §

Granskningsrapporter över effektivitetsrevisionen enligt 2 § 1 och 3–7 ska lämnas till riksdagen.

11 §

Revisionsberättelsen över årsredovisningen för staten ska lämnas till regeringen och riksdagen. Berättelsen ska lämnas senast en månad efter den dag då årsredovisningen lämnats till riksdagen.

12 §

De viktigaste iakttagelserna vid effektivitetsrevisionen och den årliga revisionen ska samlas i en årlig rapport. Den årliga rapporten ska lämnas till riksdagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1420

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)