Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1423

Utkom från trycket den 7 december 2010
Lag om ändring i lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden;
utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29.

Nådeärenden prövas av regeringen enligt 12 kap. 9 § första stycket regeringsformen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1423

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)