Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1434

Utkom från trycket den 7 december 2010
Lag om ändring i vallagen (2005:837)
utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 6 § lagen (2005:837) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29.

6 §

Ett uppdrag som ledamot av Europaparlamentet är inte förenligt med att vara

 1. ledamot av ett nationellt parlament,

 2. ledamot av regeringen i en medlemsstat,

 3. ledamot av Europeiska kommissionen,

 4. domare, generaladvokat eller justitiesekreterare i Europeiska unionens domstol eller tribunal,

 5. ledamot av Europeiska centralbankens direktion,

 6. ledamot av Europeiska revisionsrätten,

 7. EU-ombudsman,

 8. medlem av Ekonomiska och sociala kommittén i Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen,

 9. medlem av sådana kommittéer eller andra organ som har tillsatts enligt fördragen om upprättandet av Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen för att förvalta gemenskapernas medel eller för att utföra en permanent och direkt förvaltningsuppgift,

 10. styrelseledamot, direktionsledamot eller anställd i Europeiska investeringsbanken, eller

 11. tjänsteman eller annan anställd i aktiv tjänst inom Europeiska unionens institutioner eller i organ som är knutna till dem eller i Europeiska centralbanken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1434

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)