Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:193

Utkom från trycket den 22 mars 2011
Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank;
utfärdad den 10 mars 2011.

Enligt riksdagens1) beslut föreskrivs att 6 kap. 9 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank ska ha följande lydelse.

1)

Framst. 2009/10:RB6, bet. 2010/11:FiU16, rskr. 2010/11:172.

Efter anmodan av Riksbanken skall ett finansinstitut eller annat företag som står under tillsyn av Finansinspektionen till Riksbanken lämna de uppgifter som Riksbanken anser nödvändiga för att

  1. följa utvecklingen på valuta- och kreditmarknaderna,

  2. övervaka betalningssystemets stabilitet.

Efter anmodan av Riksbanken ska också svenska utgivare av värdepapper till Riksbanken lämna de uppgifter om emitterade värdepapper som Riksbanken anser nödvändiga för de ändamål som anges i första stycket.

Den som för egen eller annans räkning har utfört transaktioner med utländsk motpart eller hållit tillgångar och skulder med utlandsanknytning är skyldig att till Riksbanken lämna de uppgifter som behövs som underlag för Riksbankens betalningsbalansstatistik och för statistik över utlandsställningen.

Riksbanken får utfärda närmare föreskrifter om uppgiftsskyldigheten enligt första, andra och tredje stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:193

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Mats Walberg
(Finansdepartementet)