Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:208

Utkom från trycket den 22 mars 2011
Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank;
utfärdad den 10 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 3 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank 2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:40, bet. 2010/11:KU14, rskr. 2010/11:177.

2)

Lagen omtryckt 1999:19.

I valutapolitiskt syfte får Riksbanken

  1. köpa, sälja och förmedla utländsk valuta, utländska statspapper, andra lätt omsättningsbara skuldebrev i utländsk valuta och guld samt rättigheter och skyldigheter som anknyter till nämnda tillgångar,

  2. ge ut egna skuldebrev i utländsk valuta för de ändamål som avses i 5 kap. 1 § andra stycket budgetlagen (2011:203).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:208

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Mats Walberg
(Finansdepartementet)