Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:216

Utkom från trycket den 22 mars 2011
Förordning om ändring i avgiftsförordningen (1992:191);
utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om avgiftsförordningen (1992:191)

dels att 6 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 26 § ska utgå,

dels att 1, 1 a, 4, 5, 10, 11, 17, 18, 20, 22 och 30 a §§ samt rubriken närmast före 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 25 a §, av följande lydelse.

1 §

1) I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till 3 kap. 4, 6 och 7 §§ budgetlagen (2011:203).

1)

Senaste lydelse 1996:1196.

1 a §

2) Förordningen gäller för myndigheter under regeringen. För affärsverken gäller endast 3 § och 5 § första stycket samt 15–25 §§.

2)

Senaste lydelse 2004:935.

4 §

3) En myndighet får, om det är förenligt med myndighetens uppgift enligt lag, instruktion eller annan förordning, mot avgift tillhandahålla:

3)

Senaste lydelse 1999:899. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

  1. tidskrifter och andra publikationer,

  2. informations- och kursmaterial,

  3. konferenser och kurser,

  4. rådgivning och annan liknande service,

  5. lokaler,

  6. utrustning,

  7. offentlig inköps- och resurssamordning,

  8. automatisk databehandlingsinformation i annan form än utskrift,

  9. upplysningar per telefon, om den service myndigheten därmed tillhandahåller går utöver myndighetens serviceskyldighet enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och förvaltningslagen (1986:223), samt

  10. tjänsteexport.

Varor och tjänster enligt första stycket får tillhandahållas bara om verksamheten är av tillfällig natur eller av mindre omfattning.

Beslut om storleken på avgifter, samråd m.m.

5 §

4) En myndighet får bestämma storleken på andra avgifter än de som avses i 4 § endast efter särskilt bemyndigande från regeringen.

4)

Senaste lydelse 1993:431.

Om regeringen inte i anslutning till bemyndigandet har föreskrivit något annat, ska avgifter beräknas så att de helt täcker verksamhetens kostnader (full kostnadstäckning).

För avgifter som tas ut enligt 4 § första stycket 1–9 får myndigheten själv, upp till full kostnadstäckning, besluta om storleken på avgifterna om inte regeringen har föreskrivit något annat.

10 §

5) Föreskrivna avgiftsklasser motsvarar följande belopp:

5)

Senaste lydelse 2005:237.

Avgiftsklass

Avgift kronor

1

 

250

 

2

 

700

 

3

 

1 350

 

4

 

2 300

 

5

 

3 700

 

6

 

5 700

 

7

 

8 500

 

8

 

12 700

 

9

 

19 000

 

10

 

38 000

 

11 §

6) Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Om inte detta sker ska sökanden föreläggas att betala avgiften inom en viss tid. Ett sådant föreläggande får sändas till sökanden med post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte föreläggandet ska ansökan avvisas. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet.

6)

Senaste lydelse 1995:687. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

Om sökanden är en myndighet som ger in ett stort antal ansökningar, får den myndighet som ansökan ges in till göra undantag från kravet att avgiften ska betalas när ansökan ges in. Om det finns synnerliga skäl får myndigheten även i andra fall göra sådant undantag.

17 §

7) Avgiften för avskrift av allmän handling enligt 15 § 1 eller för utskrift av ljudbandsupptagning enligt 15 § 3 är 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme.

7)

Senaste lydelse 1995:687.

Avgiften för kopia av videobandsupptagning enligt 15 § 3 är 600 kronor per band.

Avgiften för kopia av ljudbandsupptagning enligt 15 § 3 är 120 kronor per band.

18 §

8) Om en myndighet enligt en särskild föreskrift ska framställa bestyrkta avskrifter eller kopior av handlingar som getts in, ska avgift tas ut med 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme för framställningen av avskrift och med 2 kronor för varje framställd kopia, dock lägst 50 kronor.

8)

Senaste lydelse 1995:687.

20 §

9) När det är särskilt föreskrivet att avgift för bevis eller registerutdrag ska tas ut efter viss avgiftsklass i denna förordning gäller följande belopp:

9)

Senaste lydelse 2005:237.

Avgiftsklass

Avgift kronor

A

 

180

 

B

 

360

 

C

 

800

 

22 §

10) I förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. finns bestämmelser om hur avgiftsbelagda handlingar ska lämnas ut.

10)

Senaste lydelse 2003:261. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

25 a §

En myndighet som får disponera inkomster från en avgiftsbelagd verksamhet ska balansera räkenskapsårets resultat i ny räkning.

Om det ackumulerade överskottet uppgår till mer än 10 procent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret, ska myndigheten lämna ett förslag till regeringen om hur hela överskottet ska disponeras.

Har det uppkommit ett underskott i en avgiftsbelagd verksamhet som inte täcks av ett balanserat överskott från tidigare räkenskapsår, ska myndigheten lämna ett förslag till regeringen om hur underskottet ska täckas.

30 a §

11) För sådana avgifter som avses i 9 och 15 §§ gäller följande.

11)

Senaste lydelse 1993:1255.

Indrivning ska begäras för en avgift som inte har betalats in i rätt tid. Indrivning behöver dock inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och i indrivningsförordningen (1993:1229). Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske. Överklagande av beslut inverkar inte på skyldigheten att betala avgiften.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:216

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)