Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:457

Utkom från trycket den 17 maj 2011
Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank;
utfärdad den 5 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 2 § och 6 kap. 1 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:71, bet. 2010/11:FiU26, rskr. 2010/11:234.

2)

Lagen omtryckt 1999:19.

3) Fullmäktiges rätt att skilja en ledamot av direktionen från hans eller hennes anställning följer av 9 kap. 13 § regeringsformen.

3)

Senaste lydelse 2003:840.

Talan mot beslut om skiljande från anställning ska ske inom två månader från delgivning av beslutet. Riksbankschefen får föra talan vid EU-domstolen. Övriga ledamöter får väcka talan i Högsta domstolen.

Högsta domstolen får förklara ett beslut om skiljande från anställning ogiltigt.

Väcks inte talan inom den tid som föreskrivs i andra stycket har parten förlorat sin talan.

4) Med bankinstitut förstås i denna lag bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker och utländska bankföretag som med stöd av 4 kap. 1 eller 4 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse driver bankrörelse från filial här i landet.

4)

Senaste lydelse 2010:2054.

Med finansinstitut förstås bankinstitut, kreditmarknadsföretag, värdepappersinstitut, Första–Fjärde AP-fonderna enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder), Sjätte AP- fonden enligt lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden, försäkringsföretag som har tillstånd att driva försäkringsrörelse här i landet enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043), Svenska skeppshypotekskassan samt utländska företag som med stöd av 4 kap. 1, 3 eller 4 § lagen om bank- och finansieringsrörelse driver verksamhet från filial i Sverige.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:457

Denna lag träder i kraft den 1 november 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Mats Walberg
(Finansdepartementet)