Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:754

Utkom från trycket den 21 juni 2011
Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank;
utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs 2) att det i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank 3) ska införas en ny paragraf, 4 kap. 4 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:110, bet. 2010/11:FiU40, rskr. 2010/11:273.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rättten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning), (EUT L 177, 30.6.2006, s. 1, Celex 32006L0048) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/49/EG av den 14 juni 2006 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut (omarbetning), (EUT L 177, 30.6.2006, s. 201, Celex 32006L0049), senast ändrade genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU av den 24 november 2010 om ändring av direktiven 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG, vad gäller befogenheterna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) och Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), (EUT L 331, 15.12.2010, s. 120, Celex 32010L0078).

3)

Lagen omtryckt 1999:19.

Om Riksbanken får kännedom om en sådan kritisk situation som avses i 10 kap. 9 § andra stycket lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar, ska Riksbanken omgående underrätta berörda myndigheter inom EES med ansvar för gruppbaserad tillsyn enligt artikel 125 och 126 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning)4) , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU5) .

4)

EUT L 177, 30.6.2006, s. 1 (Celex 32006L0048).

5)

EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010 L 0078).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:754

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Mats Walberg
(Finansdepartementet)