Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2011:776) om elektroniska pengar

Utkom från trycket den 21 juni 2011
utfärdad den 9 juni 2011.

Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

Registerfrågor

Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig för det register som förs enligt 5 kap. 5 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

SFS 2018:341

[Upphävd g. F (2018:341).]

SFS 2018:341

I registret registreras uppgifter för varje institut för elektroniska pengar, registrerad utgivare, ombud och filial. Utöver vad som följer av 5 kap. 5 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar ska registret innehålla uppgift om namn eller företagsnamn och om personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer.

SFS 2018:1843

Finansinspektionen ska anteckna i registret när myndigheten har fattat beslut om föreläggande att upphöra med verksamheten.

Bemyndigande

Finansinspektionen får i fråga om lagen (2011:755) om elektroniska pengar meddela föreskrifter om

 1. beräkningen av genomsnittligt utestående skulder enligt 2 kap. 3 § 5,

 2. vad som utgör tillräckliga styr- och kontrollformer vid prövning av en ansökan enligt 2 kap. 6 § första stycket 2 a,

 3. beräkningen av kapitalkrav enligt 3 kap. 2 § första stycket,

 4. hur institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska hantera medel enligt 3 kap. 6 §,

 5. hur institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska hantera medel enligt 3 kap. 7 § andra stycket, som tagits emot i utbyte mot utgivna elektroniska pengar, och andra medel som tagits emot för genomförandet av betalningstransaktioner och hur stor andel av medlen hos instituten eller utgivarna som omfattas av skyddskraven enligt 3 kap. 7 § tredje och fjärde styckena,

 6. vilka uppgifter som institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska ge till Finansinspektionen enligt 3 kap. 8 §,

 7. vilka uppgifter som ska anses relevanta enligt 3 kap. 9 §,

 8. vad institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska iaktta och vilka krav institutet eller utgivaren ska uppfylla vid uppdragsavtal enligt 3 kap. 29 §,

 9. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt 5 kap. 2 § och när upplysningarna ska lämnas,

 10. att vissa uppgifter som enligt 5 kap. 2 § ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,

 11. vilka uppgifter, utöver vad som anges i lagen, en ansökan om tillstånd eller om undantag från tillstånd ska innehålla samt vilka handlingar som samtidigt ska lämnas in till Finansinspektionen, och

 12. hur institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska fullgöra sina skyldigheter i fråga om anmälningar och underrättelser enligt 2 och 3 kap.

SFS 2018:169

Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 6 § 10, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig.

SFS 2014:505

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 3 kap. 14 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar ska lämnas.

SFS 2018:1760

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:776

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011, då förordningen (2002:157) om utgivning av elektroniska pengar ska upphöra att gälla.

SFS 2014:505

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2014.

SFS 2018:169

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2018.

SFS 2018:341

Denna förordning träder i kraft d. 25 maj 2018.

SFS 2018:1760

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2019.

SFS 2018:1843

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.