Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1501

Utkom från trycket den 16 december 2011
Lag om ändring i budgetlagen (2011:203);
utfärdad den 8 december 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att punkterna 5 och 6 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till budgetlagen (2011:203) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:1, utg.omr. 15, bet. 2011/12:KU1, rskr. 2011/12:56.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1501

5. Bestämmelserna i 6 kap. 4 § tillämpas i fråga om utlåning från och med den 1 januari 2012. För studielån enligt studiestödslagen (1999:1395) tillämpas dock dessa bestämmelser från och med den 1 januari 2013.

6. Bestämmelserna i 6 kap. 5 § tillämpas från och med den 1 januari 2012. För studielån enligt studiestödslagen (1999:1395) tillämpas dock dessa bestämmelser från och med den 1 januari 2013.

SFS 2011:1501

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)